ARTIKEL

Bortrykkelsen og opstandelsen

af ​​den kristne kirke finder sted før trængslen


"THE PRE-TRIBULATION RAPTURE"

Hvornår finder bortrykkelsen og opstandelsen sted?

The Pre-Tribulation Rapture


Opstandelsen

Trøst derfor hinanden med disse ord

Overraskende nok er der ikke mange, der prædiker og underviser i læren om bortrykkelsen, når man tænker på, at det netop er ved denne begivenhed, at alle de døde i Kristus vil blive oprejst. Jesus tager alle troende, som er døde, og rejser deres kroppe op fra jorden, og de bliver oprejst og iklædt udødelighed. Vi, som er i live og forbliver på jorden, når bortrykkelsen sker, vil så blive genforenet med vores kære, som er døde, og så vil vi for evigt være sammen med Herren Jesus Kristus.

Jesus siger til hende, Din bror skal rejse sig igen.Martha siger til ham, Jeg ved at han skal rejse sig igen i opstandelsen på den sidste dag.Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen, og livet: han der tror på mig, selvom at han var død, alligevel skal han leve: Og hvemsomhelst der lever og tror på mig skal aldrig dø. Tror du på dette? Hun siger til ham, Ja, Herre: Jeg tror at du er den Kristus, Guds Søn, som skulle komme ind i denne verden.Joh 11:23-27 (DK-KJV)
Men jeg ville ikke ha’ at I skal være uvidende, brødre, angående dem som er sovet ind, så I ikke sørger, ligesom andre som intet håb har. For hvis vi tror at Jesus døde og opstod igen, på samme måde vil Gud bringe dem med sig som sover i Jesus. For dette siger vi til jer via Herrens ord, at vi som er i live og tilbage indtil Herrens ankomst ikke skal komme før dem som er sovet ind. For Herren hamselv skal dale ned fra himlen med et råb, med ærkeenglens stemme, og med Guds trompet: og de døde i Kristus skal opstå først: Derefter skal vi som er i live og tilbage bli’ oprykket sammen med dem i skyerne, for at møde Herren i luften: og sådant skal vi altid være hos Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord.1Th 4:13-18 (DK-KJV)
Vi er overbeviste, siger jeg, og villig til hellere at være fraværende fra kroppen, og til at være nærværende med Herren. - 2Kor 5:8 (DK-KJV)


Opstandelsen finder sted i flere faser og i rækkefølge,

 1. Først Jesus Kristus, "Og han er hovedet for kroppen, kirken: som er begyndelsen, den førstefødte fra de døde; så han måtte ha’ forrang i alle ting."-  Kol 1:18

 2. Så nævnes det i Matt. 27:52-53 om, hvordan gravene blev åbnet, og mange hellige, som havde sovet (var døde), stod op og kom ud af deres grave efter Jesus' opstandelse. De gik derefter ind i den hellige by (Jerusalem) og viste sig for mange.

 3. Bortrykkelsen gælder kun for den kristne kirke. De døde skal opstå uforgængelige, og vi skal forvandles og iklædes uforgængelighed og udødelighed.

 4. De to vidner nævnes i Johannes' Åbenbaring, kapitel 11, vers 7-12. Disse vers beskriver, hvordan de to vidner, som er Elias og Moses, profeterer under Jakobs trængsler og udfører mirakler, men efter 3,5 år konfronteres med "Dyret", som dræber dem, og deres kroppe efterlades på gaden i Jerusalem, "den store by". Deres død bringer stor glæde til folket, men efter tre og en halv dag kommer de tilbage til livet og stiger op til himlen i en sky til skræk og advarsel for dem, der ser på.

 5. Den "store skare", der nævnes i Johannes' Åbenbaring, især i kapitel 7, vers 9-17, er dem, der blev halshugget under Jakobs trængsler, fordi de vidnede om Jesus og nægtede at tilbede dyret og tage dets mærke, hvilket skete før 1000-årsriget, Åben. 20:4.

 6. I Åbenbaringen 20,5 bliver resten af de døde oprejst efter 1000-årsriget og står over for dommen på den hvide trone, Åben 20:11-15.


"For syndens løn er død; men gaven fra Gud er evigvarende liv gennem Jesus Kristus vor Herre." - Rom. 6:23 (DK-KJV)


Bortrykkelsen

Lad ingen narre dig, bortrykkelsen finder sted FØR Jakobs trængselstid (Trængsel).

Pre-Tribulation Rapture« er den engelske betegnelse for den kristne kirkes bortrykkelse, der finder sted FØR Jakobs trængsels tid, Trængslen. Ordet "bortrykkelse" findes ikke i Bibelen, men er det generelle navn for den begivenhed, der beskrives i Bibelen, når de døde i Kristus opvækkes, og den dengang levende kristne kirke (kirken) rykkes op for at møde Herren i luften, før den syv år lange trængsel (Jakobs trængsel) begynder. Det betyder, at kristne ikke vil være til stede på jorden under trængslen og dermed ikke vil blive udsat for Guds prøvelser og vrede, som udgydes i denne periode. I Bibelen er denne periode kendt som Daniels halvfjerdsindstyvende uge (Dan. 9:24) eller Jakobs trængsel (Jer. 30:7). Jakob = Israel (1. Mos. 32,28). Disse to navne viser, at denne periode hovedsageligt handler om Israel, en periode med stor trængsel (Matt 24,21). Åbenbaringens kapitel 4-19 er en beretning om, hvad der vil ske i denne periode.

Bortrykkelsen er nært forestående

Vi kan ikke kende dagen eller øjeblikket for bortrykkelsen, da den vil ske pludseligt, på et øjeblik. Bortrykkelsen er et vigtigt, men kontroversielt emne, som desværre har mange falske lærere, der ikke deler sandhedens ord med rette. De skaber kun forvirring og mistillid til Guds ord, Bibelen. Og de forleder folk til ikke at være klar til enhver tid, at bortrykkelsen kan ske når som helst, før Jakobs trængsels tid (Tribulation). På den måde berøver de troende kristne deres fred, som forledes til at tro, at de vil komme ind i denne forfærdelige tidsperiode. Vi må først forstå, at Jesus genkomst og bortrykkelsen er to separate begivenheder. I 2Th 2:1 kan vi læse: "... ved vor Herre Jesus Kristus’ ankomst, og ved vor forsamling hos ham,". Mange mennesker fejlfortolker Bibelen og tror, at Jesus kan komme tilbage når som helst for at etablere sit rige. Men det er ikke sandt ifølge Bibelen. Før Jesus kommer tilbage for at oprette sit rige, skal Antikrist først have vist sig og regeret i hele 7 år (2x3,5 år). Ved afslutningen af hans regeringsperiode vil Jesus vende tilbage til jorden med hele sin bortrykkede kristne kirke (Matt. 25:31, Åb. 19:11-16). Den halvfjerdsindstyvende uge slutter, når Jesus vender tilbage til jorden for at frelse Israel og oprette sit tusindårsrige (Åben 19,11-21). 


Efter bortrykkelsen

En verden i chok: alle vender sig mod Antikrist.

Antikrist træder frem

Det er dog ikke bortrykkelsen, der er starten på perioden med Jakobs trængsel, Trængslen. Antikrist bekræfter pagten, Moseloven, og jøderne får derefter ret til at genopbygge templet igen (i en periode på syv år). En illusion om fred for Israel. Jakobs trængselsperiode (Daniels 70. uge) starter, når Antikrist dukker op og bekræfter pagten, ikke en fredspagt, men Moseloven, og daglige ofre og brændofre begynder igen i templet, som derefter genopbygges i Jerusalem. (Dan. 9:27, 2Thes. 2:4, Åb. 13:8, Dan. 11:31, Matt. 24:15, Mar. 13:14) Men Antikrist bryder pagten efter 3,5 år, og slagtninger og brændofre afskaffes, det vil sige, at Antikrist besudler templet og gør en ende på den jødiske gudsdyrkelse. Antikrist vil derefter præsentere sig selv som Gud og kræve, at alle mennesker på jorden tilbeder ham. (2 Th. 2:4, Åben 13:8). Om trængslen læs Åbenbaringen kapitel 4-19.

Lad intet menneske på nogen måde bedrage jer: for den dag skal ikke komme, medmindre der først kommer et frafald, og at syndens mand er afsløret, tilintetgørelsens søn; Som modsætter og ophøjer sigselv over alt der er kaldet Gud, eller der er tilbedt; sådant at han som Gud sidder i Guds tempel, ved at fremvise sigselv at han er Gud. Husker I ikke, at, da jeg stadig var hos jer, fortalte jeg jer disse ting? Og nu ved I hvad som tilbageholder at han måtte bli’ afsløret i hans tid. For fejltrinsmysteriet virker allerede: kun han som nu leder vil lede, indtil han er taget ud af vejen. Og da skal den Onde bli’ afsløret, hvem Herren skal konsumere med hans munds ånd, og skal destruere med hans ankomsts glans:  - 2Th 2:3-8 (DK-KJV).


Hvem er rytteren på den hvide hest i Åbenbaringen 6:2?

Dette er et vigtigt teologisk spørgsmål for at forstå bortrykkelsen i forhold til korrekt eskatologi.

Der er en fejlidentifikation af denne rytter, der fører til korruption af postmillennialisme

Hvem er manden på den hvide hest i Åben 6:2 og 19? Se forskellen, det er to forskellige ryttere. Spørgsmålet om, hvorvidt rytteren på den hvide hest er Jesus Kristus eller ej, er afgørende for vores tilgang til moderne "kristendom". Alle teologiske seminarer, som underviser i, at det er Jesus, bruger en passage i Åbenbaringen 19 til at bekræfte dette. Åbenbaringen 19 beskriver en rytter på en hvid hest, som er "Trofast og Sand", kaldet "Guds Ord" og "Kongernes Konge og Herrernes Herre". Denne beskrivelse stemmer overens med Jesus Kristus, hvilket får mange til at forbinde ham med rytteren i Åbenbaringen 6,2. En nærmere undersøgelse af teksterne afslører imidlertid betydelige forskelle mellem disse to figurer, hvilket fører til den opdagelse, at rytteren på den hvide hest i Åben 6:2 faktisk er knyttet til Satan. Krig, hungersnød, død og helvede følger i rytterens kølvand, hvilket er meget forskelligt fra den frelse og det håb, som Jesus Kristus repræsenterer. 

Hvis rytteren i Åb. kapitel 6 er Jesus Kristus, betyder det, at han nu er en konge, som erobrer jorden, efterhånden som Guds rige breder sig. Det er den lære, der kaldes »postmillennialisme«, som Augustin (5. århundrede), Eusebius (4. århundrede) og Origenes (3. århundrede) lærte mellem 200-500 e.Kr. og som de fleste kirkesamfund lærer i dag. Men hvis rytteren ikke er Jesus Kristus, underviser de fleste teologiske skoler og kirker i en falsk lære. Kontroversen om rytterens identitet har ført til mange krige, og den korrekte fortolkning af Åbenbaringen 6:2 er afgørende for at kunne dele sandhedens ord rigtigt og forstå de Bibelske profetier.

Postmillennialismen antyder, at "alt bliver bedre", og har retfærdiggjort utallige krige under påskud af, at menneskeheden "forbedres" af disse konflikter, og at Kristus rige nærmer sig gennem hver eneste krig, der udkæmpes. Ifølge denne teologi bør "Kristus' Kirke" gradvist øge sin indflydelse over jorden, efterhånden som Kristus erobrer den som konge. Det har været Vatikanstatens officielle holdning, og den har stået bag alle større krige i Europa og Asien fra 500 e.Kr. til 1970 e.Kr. Og det er denne doktrin, der retfærdiggør politisk manipulation, lobbyisme (som i Sverige er en lovlig og etableret praksis i det politiske system), falske aftaler med FN og katolikker, der kommer ind i regeringsorganer for at nå deres mål. For hvis Kristus gradvist erobrer, og den »romersk-katolske kirke« er hans eneste sande kirke (hvilket de hævder at være), så er de gradvist ved at erobre sammen med ham! Dette er det 20. århundredes postmillenniale teologi, som Augustin, Origenes og Eusebius står for.


Rytteren i Åbenbaringen 19 er utvivlsomt Jesus Kristus, og rytteren på den hvide hest i Åbenbaringen 6 er Dyret, Antikrist.

I Åbenbaringen 19:11 får du at vide, at denne 'hvide hest' kommer fra himlen. I Åbenbaringen 6:2 står der intet om det, kun at han har en krone (sejrskrans). I Åbenbaringen 19:12 står der, at rytteren på den hvide hest har »mange kroner«. I Åbenbaringen 19:15 får man at vide, at rytteren på den hvide hest har et "skarpt sværd". I Åbenbaringen 6:2 siges det, at rytteren på den hvide hest har "en bue". I Åbenbaringen 19:14 ses den hvide rytter blive fulgt af Guds hære. Rytteren på den hvide hest i Åbenbaringen 6:2 efterfølges af »død«, "helvede" og "hungersnød"! Spørgsmålet er, om denne rytter på den hvide hest i Åb. kapitel 6 har nogen forbindelse med Satan; ja, det er der ingen tvivl om. Krig følger ham i vers 4, hungersnød følger ham i vers 5 og 6, død og helvede følger ham i vers 8. I vers 9 finder man ham dræbe mennesker, som tror på Guds ord (Åb 13,14-15). Hans tjeneste slutter i vers 17 med Guds vredes store dag - sammenlign rytterne i de følgende Bibelvers:


Antikrist på en hvid hest, til ham blev der givet en krone, og han havde en bue

Og det var givet til ham at gå i krig mod de hellige, og at vinde over dem: og myndighed var givet ham over alle folkeslag, og tungemål, og nationer. - Åben 13:7. (DK-KJV) (Dan. 7:21, 8:25).
Og jeg så Lammet åbnede segl nummer 1, og jeg hørte, som var det lyden fra torden, og en af de 4 dyr siger, Kom og se.Og jeg så, og lagde mærke til en hvid hest: og han som sad på ham havde en bue; og en krone blev givet til ham: og han gik ud og erobrede, og for at erobre. - Åben 6:1-2. (DK-KJV) (2Th 2:1-8, 1Jo 2:18-19).


Jesus Kristus på en hvid hest, på hans hoved var der mange kroner, og ud af hans mund kom et sværd.

Og jeg så’ himlen bli’ åbnet, og lagde mærke til en hvid hest; og han der sad på ham blev kaldt Troværdig og Sand, og med retfærdighed dømmer han og går i krig. Hans øjne var som en flamme af ild, og på hans hoved var der mange kroner; og han havde et navn skrevet, som intet menneske kendte, udover han hamselv. Og han var iklædt en kåbe dyppet i blod: og hans navn er kaldt Guds Ord. Og hærene som var i himlen fulgte ham på hvide heste, iklædt fint linned, hvide og rene. Og ud af hans mund kom et skarpt sværd, så han skulle slå nationerne med det: og han skal regere dem med en jernstav: og han tråder vinpressen af den Almægtige Guds voldsomhed og arrigskab. Og på hans kåbe og på hans lår har han et navn skrevet, KONGE OVER KONGER, OG HERRE OVER HERRER. - Åben 19:11-16. (DK-KJV) (Åben 1:13-18).

De fleste mennesker ser Satan som et rødt væsen med to horn og en hale og med en trefork i hånden. De er ikke klar over, at han på trods af sin sande natur, som Gud kender og ser, fremstår for mennesker som »en lysets engel«. I Bibelen er han den højeste magt i universet uden for Gud. Han er en så nøjagtig kopi af Jesus Kristus, at man ikke ville kunne skelne dem fra hinanden, hvis de stod side om side. For at forstå dette skal du se på Skriften:

 1. Jesus har en by, som er en brud (Åb. 21). Satan har en by, som er en brud (Åb. 17).

 2. Jesus sagde: »Jeg er verdens lys« (Joh 8,12; 9,5). Satan kaldes en "lysets engel" (2 Kor 11,14).

 3. Jesus Kristus kaldes "kongernes konge" (Åb 19,16). Satan er "konge over alle hovmodets børn" (Job 41,34).

 4. Jesus Kristus kaldes "Fredsfyrsten" (Esajas 9,6). Satan kaldes "denne verdens fyrste" (Joh 14,30).

 5. Jesus Kristus kaldes "min Herre og min Gud« (Joh 20,28). Satan kaldes »denne verdens gud" (2 Kor 4,4).

 6. Jesus sagde til Satan, da han blev fristet af ham: "Det står skrevet" (Lukas 4). Satan citerer Skriften direkte tilbage til ham: "Det står skrevet", og citerer en del af Salme 91:11 (Lukas 4).

 7. Jesus kaldes "løven af Judas stamme" (Åb 5,5). Satan kaldes "en løve" (1 Peter 5,8).

Med andre ord er den mest perfekte efterligner af Herren Jesus Kristus Satan selv. Antikrist, denne syndens mand, repræsenterer noget forfærdeligt, for når han kommer, følger hungersnød, død og helvede ham. Antikrist er en efterligning af Jesus Kristus, så han har en direkte forbindelse til Satan. Hvordan kan nogen, der hævder at være kristen, tro, at Åbenbaringen 6:2 er en henvisning til, at Kristus »gradvist erobrer«, når resten af kapitlet henviser til død, helvede, hungersnød og dom? Mange store og indflydelsesrige religiøse samfund underviser stadig i en falsk identifikation af denne rytter, som indirekte er ansvarlig for mere end ti store krige, og som konstant fortsætter med at forårsage krige. Du kan derfor se frem til »krige og rygter om krige«, indtil nogen får styr på identiteten af rytteren i Åbenbaringen 6:2.

BIBELN.ONLINE & SKJVB-PROJEKTET

Løgne i massemedierne

Når bortrykkelsen har fundet sted, vil massemedierne selvfølgelig ikke rapportere sandheden om, at Gud har taget sin kirke af troende,

men de vil skyde skylden på noget andet, f.eks. terrorangreb eller endda rumvæsner (et argument, der faktisk findes i New Age). 

Billede: Illustrationer af fiktive aviser


"Ja ham, hvis ankomst er efter Satans virkemåde med al kraft og tegn og lyvende undere, Og med al bedrageriskhed af uretfærdighed i dem der forulykker; fordi de ikke modtog kærlighed til sandheden, så de måtte bli’ frelst. Og af denne grund skal Gud sende dem en stærk vrangforestilling, så de skulle tro en løgn: Så de alle måtte bli’ forbandet som ikke troede sandheden, men havde behag i uretfærdighed." 2Th 2:9-12 (DK-KJV) 

BIBELN.ONLINE

Om hvorfor bortrykkelsen og opstandelsen vil ske FØR Antikrists tilsynekomst.

THE PRE-TRIBULATION RAPTURE

Bortrykkelsens betydning i kristen eskatologi

Betydningen af bortrykkelsen i kristen eskatologi er mangefacetteret og omfatter teologiske, åndelige og praktiske dimensioner for de troende. Eskatologi, læren om de sidste ting eller de sidste tider, omfatter forskellige begivenheder som Kristi genkomst, trængslen, tusindårsriget og den sidste dom. Inden for disse rammer har bortrykkelsen en kritisk plads, fordi den indebærer, at kirken pludselig og på mirakuløs vis fjernes fra jorden, hvilket, når Antikrist dukker op, markerer begyndelsen på endetidens begivenheder. Her er de vigtigste aspekter af bortrykkelsens betydning i kristen eskatologi:


Teologisk betydning

Løfte om udfrielse: Bortrykkelsen ses som en opfyldelse af Kristi løfte om at udfri de troende fra den kommende vrede, som er forbundet med trængslen. Denne tro er forankret i skriftsteder som 1 Thessalonikerbrev 1:10 og Johannes' Åbenbaring 3:10, som taler om, at Jesus redder de troende fra den prøvelsens time, som vil komme over hele verden.

Håb og trøst: Læren om bortrykkelsen giver de troende håb og trøst, som det understreges i 1 Thess 4,16-18. Den forsikrer dem om en fremtidig genforening med Kristus og deres kære, som er døde i tro, og den giver trøst midt i sorg og lidelse.

Møde med Jesus: Bortrykkelsen betyder, at de troende vil møde Jesus ansigt til ansigt. Det er en meget glædelig begivenhed, som mange kristne længes efter.


Åndelig betydning

Opfordring til hellighed og årvågenhed: Bortrykkelsens umiddelbare nærhed motiverer de troende til at leve et helligt og gudfrygtigt liv i forventning om Kristus' genkomst. At se efter ham og ikke efter Antikrist. Det understreger vigtigheden af at være åndeligt forberedt til enhver tid, da det nøjagtige tidspunkt for bortrykkelsen er ukendt.

Opmuntring i forfølgelse: For troende, der bliver forfulgt, er bortrykkelsen en kilde til opmuntring, der minder dem om, at deres lidelser er midlertidige, og at de til sidst vil blive retfærdiggjort og sat fri.

Styrket tro: Troen på bortrykkelsen før trældommen giver kristne en stærkere tro og et dybere forhold til Gud, fordi de ved, at de er i sikkerhed i hans hænder.


Praktisk betydning

Fokus på evangelisering: Den forestående mulighed for bortrykkelsen giver de troende en følelse af, at det haster med at dele evangeliet med ikke-troende. Det motiverer dem til at sprede budskabet om frelse, vel vidende at tiden kan være kort.

Perspektiv på det jordiske liv: Bortrykkelsen former de troendes perspektiv på det jordiske liv og opmuntrer dem til at investere i evige anliggender frem for timelige. Den minder dem om, at deres sande borgerskab er i himlen, og at de venter på deres Frelser derfra, som det hedder i Filipperbrevet 3:20-21.

Redning fra Guds vrede: Bortrykkelsen før trældommen giver de troende en erkendelse af, at de vil undslippe de frygtelige lidelser, der vil ramme jorden under Antikrists styre, den mørkeste periode i menneskets historie, fordi Bibelen viser, at den kristne kirke ikke er under vreden - husk, at det er Guds vrede, der kommer over jorden, ikke menneskets vrede. Det giver sikkerhed og vished i en usikker verden.


Eskatologisk sekvens

Indledning af endetidens begivenheder: Bortrykkelsen er den næste begivenhed i endetidens rækkefølge, som fører til trængslen, Kristi genkomst, tusindårsriget og den endelige dom. Den markerer en overgang fra kirkens tidsalder til en periode med dom og guddommelig vrede.


Bibelsk grundlag for doktrinen om bortrykkelsen

Joh 14:2-3

Jesus' løfte:

I min Fars hus er mange palæer: hvis det ikke var sådant, ville jeg ha’ fortalt jer det. Jeg går for at forberede et sted for jer.  Og hvis jeg går og forbereder et sted til jer, vil jeg komme tilbage, og modtage jer til mig selv; så hvor jer er, der må I også være." - Joh 14:2-3. (DK-KJV)

(*Græsk. μονή - monḗ = "palæer" Se også: Joh 12:26, 17:24) Det sted, som Jesus har forberedt til os, er det nye Jerusalem, en by, som ifølge Bibelen er omkring 2200 km lang, bred og høj (læs mere om byen i Åben 21:15-27).


1 Thessalonikerbrev 4:16-18

Den grundlæggende bibelske tekst om bortrykkelsen findes i 1. Thessalonikerbrev 4,16-18, hvor apostlen Paulus beskriver, hvordan de troende bliver rykket op i skyerne for at møde Herren i luften.

Men jeg ville ikke ha’ at I skal være uvidende, brødre, angående dem som er sovet ind, så I ikke sørger, ligesom andre som intet håb har. For hvis vi tror at Jesus døde og opstod igen, på samme måde vil Gud bringe dem med sig som sover i Jesus.  For dette siger vi til jer via Herrens ord, at vi som er i live og tilbage indtil Herrens ankomst ikke skal komme før dem som er sovet ind. For Herren hamselv skal dale ned fra himlen med et råb, med ærkeenglens stemme, og med Guds trompet: og de døde i Kristus skal opstå først: Derefter skal vi som er i live og tilbage bli’ oprykket sammen med dem i skyerne, for at møde Herren i luften: og sådant skal vi altid være hos Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord.1Th 4:13-18 (DK-KJV)


1. Korintherbrev 15:52-55

Paul siger:

Læg mærke til, jeg viser jer et mysterie: Vi skal ikke alle sove, men vi skal alle bli’ forvandlet, På et øjeblik, så hurtigt som et blink med øjet, ved den sidste trompet: for trompeten skal lyde, og de døde skal bli’ oprejst uforgængelige, og vi skal bli’ forvandlet. For dette forgængelige må iklæde sig uforgængelighed, og dette dødelige må iklæde sig udødelighed. Sådant når dette forgængelige skal ha’ iklædt sig det uforgængelige, og dette dødelige har iklædt sig det udødelige, da skal det bli’ opfyldt det ordsprog som er skrevet, Død er opslugt i sejr.  Du død, hvor er dit stik? Du grav, hvor er din sejr? - 1Kor. 15:51-55. (DK-KJV)

Bemærk! Paulus sagde dette omkring år 59 e.Kr. Hvordan kunne Jesus have henvist til den kristne kirkes bortrykkelse i Matthæus 24 (før Jesus døde på korset, 33 e.Kr.), når det var et mysterium, som Paulus påpegede i 59, ca. 26 år senere? De må allerede have kendt til det, eftersom Jesus havde fortalt dem om det. Svaret er, at Jesus ikke talte om kirkens bortrykkelse; den kristne menighed, Kristi legeme i Matthæus kapitel 24, men dette var beregnet på jøderne i Jakobs trængselstid. I Matthæus kapitel 24, Markus 13, Lukas 17, 21, er der heller ingen omtale af de døde i Kristus og deres opstandelse, som først ville opstå ifølge Paulus i 1 Th 4:16-18.


2Tim. 4:8

Herefter er en retfærdigheds krone lagt klar til mig, som Herren, retfærdighedens dommer, giver mig på den dag: og ikke kun til mig, men også til alle dem som længes efter hans tilsynekomst. - 2Tim. 4:8. (DK-KJV)


Eph 1:10

Så han i Kristus i dispensationen i tidernes fylde måtte forsamle alle ting i én, både dem som er i himmel, og dem som er på jord; ja i ham: - Eph 1:10. (DK-KJV)


 Fil 3:20-21

Når Jesus kommer tilbage for at tage os til sig, møder vi Herren i himlen, han kommer ikke tilbage på jorden, men han hiver os op i himlen for at være der, hvor han er.

For vor konversation er i himlen; hvorfra vi også skuer efter Frelseren, Herren Jesus Kristus: Som skal forandre vores usle krop, så den må bli’ tilpasset ligesom hans glorværdige krop, efter virkemåden hvorved han er i stand til ja at samle alle ting til sigselv. Phil 3:20-21 (DK-KJV)


Åbenbaringen 3:10

Åbenbaringen 3:10 er et andet vigtigt vers, da det lover at bevare de troende fra "prøvelsens time", som vil komme over hele verden. Dette er en klar indikation af, at kirken vil blive skånet fra hele trængslen.

Fordi du har holdt mit tålmodighedsord, vil jeg også holde dig fri fra fristelsens time, som skal komme over hele denne verden, for at prøve dem der bor på jorden.  Åben 3:10 (DK-KJV)


1Th 1:9-10

Även i 1 Thess 1:9-10 visar att Jesus, som har räddat oss från den kommande vreden

For de demselv fortalte os om hvilken slags indgang vi havde hos jer, og hvordan I vendte om til Gud fra afguder for at tjene den levende og sande Gud; Og at vente på hans Søn fra himlen, som han rejste fra de døde, ja Jesus, som forløste os fra arrigskabet der kommer.1Th 1:9-10 (DK-KJV) 


Teologiske argumenter

Kristus' umiddelbare genkomst 

Doktrinen om umiddelbarhed peger på, at Jesus Kristus kan vende tilbage når som helst, og at der ikke er nogen profetiske begivenheder, der skal indtræffe før bortrykkelsen. Dette koncept ses som uforeneligt med andre bortrykkelsessyn, der kræver, at visse begivenheder skal udfolde sig, før bortrykkelsen kan finde sted.


Skelnen mellem Israel og kirken

Trængslen er en tid, hvor Gud har med Israel at gøre snarere end med kirken. Dette er baseret på Daniels profeti om de halvfjerds uger, hvor den halvfjerdsindstyvende uge (trængslen) gælder for det jødiske folk. Denne periode kaldes også Jakobs trængsel, som også peger på jøderne.


Trængslens natur er Guds vrede

Trængslen er en tid med Guds vrede over jorden. Da de troende ikke er udpeget til at lide Guds vrede, men til at modtage frelse gennem Jesus Kristus, skal kirken derfor fjernes fra jorden, før denne periode med guddommelig dom begynder.


Fraværet af kirken i skrifterne om trængslen

Udtrykket "kirke" bruges ofte i de første kapitler af Johannes' Åbenbaring, men det glimrer ved sit fravær i de kapitler, der beskriver begivenhederne i trængslen. Dette skriftlige fravær i Johannes' Åbenbaring er et bevis på, at kirken ikke vil være til stede på jorden under trængslen. Pre-Trib-doktrinen giver håb og trøst i løftet om at blive bortrykket med Kristus før en tid med hidtil uset global trængsel. Se afsnit 12 nedenfor.


Mange falske læresætninger om bortrykkelsen

Selv om troen på, at bortrykkelsen sker før trængslen (præ-trib), er udbredt blandt kristne kirkesamfund, er der forskellige fortolkninger af tidspunktet for bortrykkelsen (midt i trængslen, før trængslen og efter trængslen). Pre-Trib-doktrinen står i modsætning til perspektiverne midt i trængslen, før vreden og efter trængslen, som fejlagtigt placerer bortrykkelsen på forskellige tidspunkter i forhold til trængslen: 

 • Mid-Trib-synspunktet foreslår, at bortrykkelsen sker midt i trængslen efter de første 3,5 år. Dette synspunkt er baseret på den antagelse, at kirken vil gennemgå den første del af trængslen, som anses for at være mindre intens, men derefter blive bortrykket, før Guds vrede er fuldkommen.

 • Pre-Wrath-synet placerer bortrykkelsen senere under trængslen, men før Guds endelige vrede udgydes. Denne opfattelse går ud på, at kirken vil opleve nogle af trængselsprøverne, som er beregnet til at rense og prøve troen, men vil blive frelst, før Guds vrede når sit klimaks.

 • Post-trib-synspunktet hævder, at bortrykkelsen sker i slutningen af trængselsperioden, hvilket betyder, at den kristne kirke vil være til stede under hele trængslen og derefter blive bortrykket for at møde Herren i luften lige før hans genkomst for at regere på jorden. Tilhængere af dette synspunkt bruger ofte Mattæus 24:29-31 som støtte.

Tænk bare på, hvilken af alle disse bortrykkelseslære, der ville tilskynde til en fremskyndelse af forkyndelsen af Kristus? Svaret er enkelt: Pre-Trib, hvorfor? Jo, Pre-Tribs holdning er, at Kristus kan komme når som helst for at hente sin kirke, mens disse andre doktriner om bortrykkelsen venter på tegn og begivenheder, som først skal opfyldes, før bortrykkelsen kan ske. Som følge heraf ser de ofte efter Antikrist i stedet for Jesus Kristus.

Bibelen siger i 1Th 4:17 "Derefter skal vi som er i live og tilbage bli’ oprykket sammen med dem i skyerne, for at møde Herren i luften: og sådant skal vi altid være hos Herren.. Trøst derfor hinanden med disse ord - Hvordan kan de kristne trøste hinanden med disse ord, hvis ordene var, at man først skal ind i Jakobs trængselstid med Antikrist som verdensleder, så vil dette ske? Så skal kristne bede om, at Antikrist må komme, så alt dette kan opfyldes. Nej og atter nej. Disse doktriner frarøver den kristne fred, så hvordan kan nogen af disse doktriner være sande? Trængselstiden kaldes Jakobs trængsel i Jer. 30:7 eller Dan. 9:24-27, som begge bekræfter, at det handler om jøderne og ikke den kristne kirke: »Halvfjerds uger er bestemt over dit folk«, Jakob er Israel (1 Mos 32:27-28, 5 Mos 32:8-9). Daniels 70. uge består af 2x 3,5 år = 7 år, ikke bare 3,5 år eller mindre (Åb 11,2; 13,5; Dan 9,27), (Bibelens definition af en uge 1 Mos 29,18-30). Disse fejlagtige opfattelser af bortrykkelsen har heller ikke taget højde for, at alle kristne også skal stilles for Kristus domstol, hvor deres belønninger gives eller tages fra dem, og ifølge Åbenbaringen kapitel 5 er der allerede kristne i himlen, som er blevet gjort til konger og præster (se punkt 12 nedenfor).


Til eftertanke for dem, der tror, at bortrykkelsen sker EFTER Antikrists tilsynekomst

Ja, selv om nogle hævder, at den kristne kirke vil forblive på jorden og blive udsat for Antikrists rige, og at bortrykkelsen vil finde sted senere i hans tidsperiode, begynder Guds vrede ifølge Bibelen med de syv segl, og det første, der åbnes, er Antikrist, som vi ser i Åbenbaringen 6:2, læs mere i ovenstående del af denne artikel, om hvem rytteren på den hvide hest i Åbenbaringen 6:2 er? Men hvis Guds kirke skulle blive på jorden under Jakobs trængsler, opstår der flere problemer:

 1. Hvis det nu var muligt for frelste kristne, som er døbt i Helligånden, at komme ind i Jakobs trængsels tid, ville det være nok, at bare én af os valgte at modtage Dyrets mærke, så bliver Gud en løgner (Gud kan ikke lyve Tit. 1:2), fordi vi allerede har modtaget Helligånden som pant på vores arv, til evigt liv, mens Gud har sagt i sit ord, at hvis nogen tilbeder Antikrist og modtager hans mærke, vil de blive kastet i ildsøen (Åb. 14:9-11). Tænk også på, at selv Peter fornægtede Jesus tre gange, før hanen galede, på grund af menneskefrygt. Kunne vi, ALLE kristne, der levede dengang, virkelig modstå sådan noget, når Peter ikke kunne? (Matt. 26:34, Mark. 14:30, 14:72, Luk. 22:61).

 2. Paulus skriver for eksempel til kristne og lover os fred fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus (Romerne 2:10, 3:17, 10:15, 14:17, 15:33, 1. Korinterbrev 1:3). Men Åbenbaringen 6:4 viser, at Lammet, dvs. Jesus, åbner et segl, som tager freden fra jorden. Så hvilket er det?

 3. Kristne er ikke under vrede, der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus, vi er frelst fra vrede (Romerne 8:1, 5:9, Efeserne 2:3).

 4. Hvis du virkelig tror på, at Kristus' legeme er kirken (Kol. 1:24). Hvorfor skulle Jesus udsætte sit eget legeme, kirken, for sin egen vrede? Ingen steder i Bibelen kan vi se noget sådant. (Se f.eks. om Noa og Lot). Paulus (Saulus) forfulgte Guds kirke (1Kor.15:9), og Jesus sagde: "Jeg er Jesus som du forfølger:", hela versen lyder: "Og han faldt til jorden, og hørte en stemme sige til ham, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Og han sagde, Hvem er du, Herre? Og Herren sagde, Jeg er Jesus som du forfølger: det er svært for dig at sparke mod sylespidserne." - ApG 9:4-5. (DK-KJV). Hvordan kan Gud gøre det samme, som han beskyldte Paulus for? Hvis den kristne kirke stadig er på jorden, når Gud udøser sin vrede, vil han i realiteten straffe Jesus' krop igen (straffen blev lagt på ham, han døde EN gang for vores synder. Esa 53:5, 1Pe 3:18).

 5. Den kristne kirke sammenlignes også med en jomfru, Kristi brud, hvorfor skulle Kristus, vores brudgom, tillade Antikrist at misbruge os, sin brud, i årevis, før han redder »hende«. Ville det ikke være at mishandle sin egen kommende brud?

 6. For at købe mad kræves dyrets mærke ifølge Åbenbaringen 13:16-18, så hvordan kan en kristen forsørge sin familie uden at tage dyrets mærke og samtidig ikke overtræde, hvad der står i dette vers: "Men hvis der er en der ikke tager sig af hans egne, og specielt af dem fra hans eget hus, har han fornægtet troen, og er værre end en vantro." - 1Tim 5:8. (DK-KJV)

 7. Hvorfor er de hellige (troende) i Jakobs trængselstid opdelt i to forskellige racegrupper, som de 144.000 af Israels tolv stammer (jøder) og den store skare, der består af alle nationer og folk? (Åben 7,4.9). Bibelen siger klart, at vi alle er ET i Kristus (Gal. 3:28). "Der er 1 krop, og 1 Ånd, ligesom I er kaldet i et håb i jeres kald; 1 Herre, 1 tro, 1 dåb, 1 Gud og Far af alle, som er over alle, og gennem alle, og i jer alle." - Eph 4,4-6. (DK-KJV). Så hvorfor nævnes de 144.000 som en separat gruppe, hvis alle er EN i Kristus?

 8. Bibelen siger i 1. Kor. 3:16-17, at en kristens krop er Guds tempel. Hvis det hele handler om os kristne, hvordan kan Antikrist så sidde på en trone inde i alle de kristne, der er tilbage på jorden? (2 Thess 2,3-5, Matt 24,15-16). Det handler om et fysisk tempel i Jerusalem.

 9. Paulus fortæller os, at vi kristne skal underkaste os de politiske "magter" og også bede for dem og være taknemmelige for dem. Tit 3:1-2, 1Tim 2:1-4, Åben 13,4-7, Ro 13:1-6. Men hvordan er det muligt, hvis frelste kristne går ind i Jakobs trængselstid? Ville det ikke tvinge kristne til at tage dyrets mærke? (Læs Åbenbaringen 13:16-18).

 10. I Åbenbaringen 13:7 får Antikrist magt over alle stammer og sprog og magt til at kæmpe mod de hellige og besejre dem. Hvis dette gælder for den kristne kirke, er Jesu ord i Matthæusevangeliet kapitel 16:18 "Og jeg siger også til dig, At du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke; og helvedes porte skal ikke vinde over den." (DK-KJV). (Se også Åbenbaringen 6:8).

 11. Du er blevet narret til at lede efter Antikrist i stedet for Jesus Kristus, vores Herre. Bliv ikke berøvet din fred ved at lede efter Antikrist. Som kristne bør vi have glæde og fred. "Ved at kigge efter det velsignede håb, og den store Gud og vor Frelser Jesus Kristus’ vidunderlige tilsynekomst;" - Tit. 2:13. (DK-KJV)

 12. Kristne forløst af Kristus blod, fra alle stammer og sprog og folkeslag er i himlen før Antikrists tilsynekomst, som også har passeret gennem Kristus' dommersæde ("gjort os til konger og præster"). Vi læser første gang i Åbenbaringen 5,9-11: "Og de sang en ny sang, Du er værdig til at tage bogen, og til at bryde dens segl: for du blev slået ihjel, og har befriet os til Gud ved dit blod ud af alle folkeracer, og tungemål, og folk, og nationer; Og har gjort os til vor Guds konger og præster: og vi skal regere på jorden. Og jeg lagde mærke til, og jeg hørte røsten fra mange engle rundt omkring tronen og dyrene og de ældste: og tallet for dem var 10.000 gange 10.000, og tusindvis af tusindvis; Vi læser videre i Åbenbaringen kapitel 6:1-2 "Og jeg så Lammet åbnede segl nummer 1, og jeg hørte, som var det lyden fra torden, og en af de 4 dyr siger, Kom og se.Og jeg så, og lagde mærke til en hvid hest: og han som sad på ham havde en bue; og en krone blev givet til ham: og han gik ud og erobrede, og for at erobre." - Åbenbaring nævner kirken i kapitel 1, i kapitel 2 og i kapitel 3, og så er ordet kirke ikke længere nævnt. Husk også, at Jesus har forløst den kristne kirke med sit blod, som består af mennesker fra ALLE stammer og sprog og folkeslag og folkeslag, og at disse er i himlen, FØR Jesus åbner seglet, så hvordan kan bortrykkelsen ske EFTER nogen af Guds straffe, der er nævnt i Åbenbaringen? 

Sammenfattende har bortrykkelsen en betydelig teologisk, åndelig og praktisk betydning i den kristne eskatologi, da den giver håb, opmuntrer til årvågenhed og hellighed og påvirker de troendes perspektiver på livet og tjenesten. Dens rolle som en vigtig eskatologisk begivenhed understreger forbindelsen mellem kristne doktriner om de sidste tider og den endelige opfyldelse af Guds frelsesplan.Gå ikke glip af bortrykkelsen - bliv ikke efterladt!

Har du taget imod Jesus, forsoningen med Gud? Hvis ikke, så gør det NU, vent ikke!

Det lyder måske som skræmmekampagne, men hvis du går glip af bortrykkelsen, vil du blive nødt til at gå ind i Jakobs lidelses tid med Antikrist som verdenshersker, den mørkeste periode i menneskehedens historie. Ligesom det er et faktum, at vi alle kan dø når som helst, så kan bortrykkelsen også ske når som helst uden varsel.

Enhver, som ikke har taget imod Kristus før sin død, er evigt fortabt. En ufrelst person, som er i live på tidspunktet for bortrykkelsen, bliver efterladt på jorden under den frygtelige tid med Jakobs problemer, trængslen.

Alle mennesker, der har taget imod Jesus Kristus, har en vidunderlig fremtid foran sig. Vi er lovet en opstandelse fra døden til evigt liv og at tilbringe evigheden med Gud som en del af hans familie.

JesuPay.dk

Hvem betaler for din synd. Du? eller Jesus?

 Vent ikke med at modtage Guds gave. Bliv forsonet med Gud i dag! - TRO