Velkommen til JesusPay

"For syndens løn er død; men gaven fra Gud er evigvarende liv gennem Jesus Kristus vor Herre."

Ro 6:23 (DK-KJV)
JESUS KRISTUS DØDE PÅ KORSET,

for at du kan blive frelst til evigt liv.JesusPay

Accepterer du i tro, at Jesus betalte for alle dine synder på korset?
Eller vil du selv betale for alle dine synder?

I Romerbrevet 3:23 kan vi læse, at alle har syndet og går glip af Guds herlighed. Så spørgsmålet er, hvordan jeg kan få syndernes forladelse. Svaret er: Jesus blod er den eneste betalingsmåde, som Gud accepterer, og det er den ENESTE betaling, der er tilgængelig for din sjæl og for alle dine synder.

Forestil dig som illustration, at din synd skulle betales på samme måde som mobilbetalingssystemer med tilhørende betalingskort, og at Jesus betaling også var i form af et betalingskort, lad os kalde dette kort JesusPay, og at valutaen på kortet var Jesu Kristi blod (hvilket er ideen bag navnet JesusPay). Hvis du forsøgte at fylde dit eget betalingskort med en anden valuta end troen på Jesu blod (Rom 3,25), f.eks. dine egne gode gerninger, ville Gud aldrig acceptere dit kort, da det mangler den eneste valuta, som Gud accepterer, nemlig Jesu blod.

Økonomisk har du måske flere betalingsmetoder til rådighed, men der er kun én betalingsmetode for synd, og det er Jesus Kristus, som døde, blev begravet og opstod fra de døde, Jesus afsluttede betalingen på korset. Eller forsøger du at betale din gæld til Gud med dit eget betalingskort? Det hele handler om Kristi evangelium, om hvad Kristus har gjort for dig. Dine egne "gode gerninger" betyder INTET for din frelse. Evangeliet handler IKKE om dig;

 • Hvis du giver penge til velgørenhed, hvilket i sig selv er en seriøs overvejelse værd, men det kan IKKE betale for dine synder.

 • Du bliver IKKE engang frelst, hvis du går regelmæssigt i kirke (forhåbentlig går du regelmæssigt i kirke, fordi du er frelst).

 • Du bliver IKKE frelst, hvis du gentager en bøn.

 • Du bliver IKKE frelst, hvis du blev døbt i vand som spæd, hvilket er noget, dine forældre gjorde for dig. - Læs svaret i Bibelen på spørgsmålet »Se, her er vand; hvad hindrer mig i at blive døbt?« stillet i Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 36: Svaret står i vers 37: "Og Philip sagde, Hvis du tror med hele dit hjerte, så må du. Og han svarede og sagde, jeg tror at Jesus Kristus er Guds Søn.", (Apostlenes Gerninger 8:37 er et slettet vers i korrupte Bibler). Et spædbarn kan umuligt tro af hele sit hjerte, og da du som spædbarn IKKE blev frelst, var resultatet af vanddåben kun, at du blev våd.

 • Du får IKKE syndsforladelse for at tilhøre et religiøst fællesskab, der hævder at være din frelse.

Nej, Din frelse er af Guds nåde og gave og afhænger udelukkende af, om du har modtaget Guds forsoning gennem tro på Guds søn, Jesus Kristus. Hvis du af hele dit hjerte tror og stoler på Jesu betaling på korset, at han påtog sig straffen for dine synder i dit sted; at han døde, blev begravet og udgød sit blod for at betale for dine synder. Det er gennem troen på kraften i Jesu legemlige opstandelse, at vi vinder sejren over døden, IKKE på grund af noget, du selv har gjort. 

For via nåde er I frelst gennem tro; og det ikke af jerselv: det er Guds gave:, Ikke af gerninger, for ikke at noget menneske skulle prale.. - Eph 2:8-9. (DK-KJV)

En åndelig genfødsel

Forseglet med den lovede Helligånd

Frelse sker ved tro på Jesus Kristus for det, han har gjort for dig, og først da bliver du frelst til evigt liv. Jesus sagde: "I må bli’ født igen". - Johannes 3:7 (Johannes 3:3, 1. Petersbrev 1:23). Du kan IKKE blive født på ny på grund af dine egne gerninger. Genfødslen sker, når du hører sandhedens ord, evangeliet om din frelse, efter at du har troet:

På hvem I også stolede, efter at I hørte sandhedens ord, jeres frelses evangelie: i hvem I også var forseglet, med dette løftes hellige Ånd, efter at I troede, Som er vores arvs pant indtil forløsningen af den købte besiddelse, til hans herlighedsros. - Eph 1:13-14 (DK-KJV)

Vi kan alle tage imod Jesus, mens vi lever, men efter døden kommer dommen. Lad derfor ikke endnu et øjeblik gå uden at træffe dit valg. Modtag Guds forsoningsgave i dag, vælg JesusPalved tro i Jesu Kristi navn, og begynd at vandre i glæde på den smalle vej, der fører til evigt liv. Gud har allerede gjort alt, hvad der er nødvendigt, gennem Jesus Kristus - det eneste, der mangler, er, at du tager imod denne gave i tro, så er din gæld til Gud betalt for evigt.


Find ud af mere om Guds gave, løftet om evigt liv.


JesusPay betalkort

Læs evangeliet om, hvordan du bliver frelst til evigt liv,

Gennem tro på Jesu betaling på korset for dine synder, gennem hans død, begravelse og opstandelse.


Første Korintherbrev 15:1-4.

1. Desuden, brødre, bekendtgør jeg det evangelie til jer som jeg prædikede for jer, som I også har modtaget, og hvori I står;


2. Via hvilket I også er frelst, hvis I husker på hvad jeg prædikede for jer, medmindre I har troet forgæves.


3. For først af alt forløste jeg det til jer som jeg også modtog, hvordan at Kristus døde for vore synder i overensstemmelse med skrifterne;


4. Og at han var begravet, og at han opstod igen den tredje dag i overensstemmelse med skrifterne;


DK-KJV - KJV på Dansk
En prædiken om det gode budskab om gode ting

Evangeliet om Jesus Kristus


Jesus gjorde dette for dig!

Men han var såret for vore overtrædelser, han var skadet for vore fejltrin: irettesættelsen for vor fred var over ham; og med hans piskeslag er vi helbredt.” - Esa. 53:5. (DK-KJV)


Evangeliet - de gode nyheder

I en verden med konstante påmindelser om vores begrænsninger og udfordringer er der ét budskab, der står klart og tydeligt: muligheden for evig frelse gennem Jesus Kristus. Denne prædiken er en invitation til alle, der søger mening, håb og en dybere forståelse af deres plads i universet. Jesus Kristus har gennem sit offer på korset åbnet en vej for os alle, ikke bare til at møde vores Skaber, men også til at modtage den mest dyrebare gave af alle: evigt liv.

Ordet »evangelium« er mere end et udtryk; det er et løfte om håb og en ny begyndelse. Kristi evangelium er virkelig gode nyheder, fordi det tilbyder syndernes forladelse, genopretter vores fællesskab med Gud og giver os et løfte om evigt liv. Det er denne sandhed, som apostlen Paulus deler i Første Korintherbrev 15:1-4, hvor han minder os om kernen i vores tro - Kristi død, begravelse og opstandelse.

Forsoning med Gud

1. SE

Du kan sikkert se, at hele verden har vendt sig bort fra Gud til et umoralsk liv og til afgudsdyrkelse. I stedet opfordrer Apostlenes Gerninger 20,21 dig til "... omvendelse til Gud og tro på vor Herre Jesus Kristus." (Omvendelse er ikke en handling, men en gave fra Gud til at indse, at du vender dig til ham. "..omvendelse mod Gud, og tro mod Jesus Kristus vor Herre." ApG 26:20, 11:18, 17:30, Luk 24:47, 2Tim 2:25). 2:25) At se med øjnene betyder ikke bare at observere, men virkelig at forstå og erkende vores behov for frelse. Apostlen Paulus taler om dette i ApG 26:18, "For at åbne deres øjne, og for at vende dem fra mørke til lys, og fra Satans myndighed til Gud, så de må modtage syndernes tilgivelse,.." (DK-KJV) 

2. LYTTE

For at kunne tro på evangeliet skal man selvfølgelig først høre det. Evangeliet står i 1 Kor. 15:1-4. Paulus siger i vers 3-4:

For først af alt forløste jeg det til jer som jeg også modtog, hvordan at Kristus døde for vore synder i overensstemmelse med skrifterne;  Og at han var begravet, og at han opstod igen den tredje dag i overensstemmelse med skrifterne;

At høre evangeliet er at modtage budskabet om frelse ved tro. Det er ved at høre dette glædesbudskab, at vores hjerter åbnes for tro, som der står i Romerbrevet 10,17: "Så derfor kommer tro via det at høre, og det at høre via Guds ord."


3. FORSTÅ

Forståelse går dybere end viden; det er en hjerteåbenbaring, der forvandler. Jesus talte selv om dette, om at se og alligevel ikke se, om at høre og alligevel ikke forstå (Mark 4,12). Det er, når vi forstår med hjertet, at vi virkelig kan omvende os og modtage forsoningen med Gud (ApG 20,21; 26,20). Forstå evangeliet; omvend dig og modtag, at Jesus døde for vores synd, at han betalte for vores synd med sit blod (Ef. 1:7, Rom. 5:8), at han blev begravet, og at han i kraft af sin legemlige opstandelse overvandt synd og død. Dette er i overensstemmelse med Skriften. Indse sandheden og forstå med hjertet, at det KUN er Jesus Kristus, der er VEJEN, SANDHEDEN og LIVET, at han er vores eneste vej til forsoning med Gud (Joh 14,6).

4. TRO

Troen er kernen i vores forhold til Gud. Det er gennem troen på Jesus Kristus og hans fuldendte værk på korset, at vi bliver retfærdiggjort over for Gud. Apostlenes Gerninger 10:43 bekræfter dette:

"Om ham gav alle profeterne vidnesbyrd, så hvemsomhelst der tror på ham skal modtage eftergivelse af synder gennem hans navn." - ApG 10:43 (DK-KJV)

Nu, hvor du har åbnet dine øjne, hørt sandhedens ord, evangeliet om din frelse, og har forstået evangeliet med dit hjerte, er du frelst. Vi bliver frelst ved tro alene, og frelsen sker, når du kommer til tro. (Ef. 1:13-14). Tro plus INTET.

For via nåde er I frelst gennem tro; og det ikke af jerselv: det er Guds gave: Ikke af gerninger, for ikke at noget menneske skulle prale.” - Ef. 2:8-9. (DK-KJV)

Modtag Guds gave

Jesus Kristus døde for at give os en gave af uendelig værdi - muligheden for evigt liv i fællesskab med Gud. Denne gave er tilgængelig for alle, men det kræver en personlig beslutning om at tage imod den i tro. Det er en gave, som vi ikke kan gøre os fortjent til, men som vi kun kan modtage med et ydmygt hjerte, hvor vi erkender vores behov og stoler på, at Guds nåde er tilstrækkelig.

Det er derfor, vi er kaldet til ikke at gå glip af denne ufattelige gave. Vælg i dag at tro på Jesus Kristus, at modtage hans forsoning og at leve i den frihed og sejr, som kun han kan tilbyde. Gud har forberedt denne vej for os, vejen til frelse og evigt liv, gennem sin søn, Jesus Kristus.

"Jesus siger til ham, Jeg er vejen, sandheden, og livet: intet menneske kommer til Faderen, foruden gennem mig." - Joh. 14:6. (DK-KJV)

Evigt liv gennem tro på Jesus Kristus

Kernen i den kristne tro er en sandhed, der skinner klarere end nogen anden: løftet om evigt liv gennem Jesus Kristus. Det er ikke bare en tro eller et ønske, men en garanti fra Gud selv, bekræftet gennem hans søn, og Skriften er Guds vidnesbyrd om hans søn Jesus Kristus. Og Jesus sagde dette:

Søg i skrifterne; for i dem tænker I at I har evigt liv: og de er dem som vidner om mig.Og I vil ikke komme til mig, så I måtte ha’ liv.Joh 5:39-40 (DK-KJV)

Løftet om evigt liv

Hjørnestenen i kristendommen er troen på, at evigt liv er muligt gennem Jesus Kristus. Denne tro er ikke baseret på menneskelige gerninger eller fortjeneste, men på Guds uendelige nåde og Jesu Kristus forsoningsværk. Som der står i Romerbrevet 6:23: "For syndens løn er død; men gaven fra Gud er evigvarende liv gennem Jesus Kristus vor Herre." Det er en påmindelse om, at det endelige resultat af livet ikke er døden, men det evige liv, som Gud har givet os gennem sin søn.

I håb om evigt liv, som Gud, der ikke kan lyve, lovede før denne verden begyndte;Tit 1:2 (DK-KJV)


Evigt liv i Sønnen

Bibelen er klar over, at evigt liv gives til dem, der har et forhold til Jesus. Første Johannesbrev 5,11-13 bekræfter dette på en kraftfuld måde: Gud har givet os evigt liv, og dette liv er i hans søn. Det er ikke en abstrakt idé, men en konkret virkelighed for dem, der tror. At have Sønnen er at have liv; at mangle Sønnen er at mangle liv.

Og dette er optegnelsen, at Gud har givet evigvarende liv til os, og dette liv er i hans Søn. And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. Han der har Sønnen har liv; og han der ikke har Guds Søn har ikke liv. He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life. Disse ting har jeg skrevet til jer der tror på Guds Søns navn; så I må vide at I har evigvarende liv, og at I må tro på Guds Søns navn. - 1Jo 5:11-13 (DK-KJV)

Forsoning gennem Jesus

Kernen i vores tro er forståelsen af, at Jesus Kristus gennem sit offer på korset blev den ultimative forsoning for vores synder. Hans død, begravelse og opstandelse er ikke bare historiske begivenheder, men fundamenter i troens opbygning. Det er gennem troen på denne forsoning, at vi kan komme tæt på Gud og få evigt liv. At vende sig til Jesus betyder at anerkende og acceptere hans offer som den eneste vej til Gud.

Og, ved at ha’ skabt fred gennem blodet på hans kors, for via ham at forlige alle ting til sigselv; via ham, jeg siger, om det så er ting på jord, eller ting i himmel. - Kol 1:20  (DK-KJV)
Og ikke alene det, men vi glæder os også over Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, via hvem vi nu har modtaget forsoningen.Ro 5:11 (DK-KJV)

En sikkerhed i troen

Jesus sagde selv: "..Jeg er vejen, sandheden, og livet: intet menneske kommer til Faderen, foruden gennem mig." (Joh 14,6). Denne dybe sandhed er grundlaget for vores frelse og sikkerheden i vores tro. Ved at tro på Jesus har vi en sikker plads i Guds familie, og intet kan skille os fra hans kærlighed.

For jeg er overbevist om, at hverken død, eller liv, eller engle, eller fyrstedømmer, eller myndigheder, eller nuværende ting, eller kommende ting, Eller højde, eller dybde, eller en anden skabning, skal være i stand til at skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus vor Herre.Ro 8:38-39 (DK-KJV).

Evig Tryghed

Det fantastiske ved dette løfte er ikke kun, at vi får evigt liv, men også at denne gave er evig og uigenkaldelig. Fra det øjeblik, vi vælger at tro på Jesus, bliver vi en del af Guds rige, beseglet med Helligånden som en garanti for vores frelse (Efeserne 1:13-14). Denne sikkerhed er ikke baseret på vores egne handlinger, men på Guds uforanderlige løfter og hans uendelige kærlighed.

På hvem I også stolede, efter at I hørte sandhedens ord, jeres frelses evangelie: i hvem I også var forseglet, med dette løftes hellige Ånd, efter at I troede,Som er vores arvs pant indtil forløsningen af den købte besiddelse, til hans herlighedsros. - Eph 1:13-14 (DK-KJV)

Evigt liv gennem Jesus Kristus er ikke bare et løfte for fremtiden, men en levende realitet her og nu. Det ændrer, hvordan vi lever vores liv, hvordan vi ser på døden, og hvordan vi forholder os til Gud og hinanden. At tage imod Jesus Kristus og stole på hans fuldendte værk på korset er den mest afgørende beslutning, nogen kan tage. Det åbner døren til et evigt liv i fællesskab med Gud, fyldt med kærlighed, fred og glæde. Det er Guds gave til os - en gave i form af evigt liv gennem hans søn. Lad os derfor tage imod denne sandhed med åbne hjerter og leve vores liv i lyset af hans vidunderlige løfte.

Vidste du, at

Har du en ubetalelig gæld til Gud på grund af din synd?

Kernen i kristendommen er et budskab om nåde og forsoning, som er tilgængelig for alle gennem Jesus Kristus. Det er ikke bare et teologisk princip, men grundlaget for, hvordan vi forstår vores forhold til Gud og vores evige skæbne. Du er måske ikke klar over det, men du står faktisk i gæld til Gud, din skaber! Den gæld, du har til Gud, er ikke en pengegæld, men en gæld på grund af din synd.

Hvis vi siger at vi ingen synd har, bedrager vi osselv, og sandheden er ikke i os.1Jo 1:8 (DK-KJV)

Alle mennesker har gjort oprør mod Gud gennem synd, og derfor har vi Guds vrede over os. Gud er hellig, og i hans øjne er vi alle lige urene.

Han der tror på Sønnen har evigvarende liv: og han der ikke tror Sønnen skal ikke se liv; men Guds arrigskab forbli’r over ham. - Joh 3:36  (DK-KJV)
Men vi er alle som urene ting, og al vores retfærdighed er som beskidte klude, og vi visner alle som et blad, og vores misgerninger har båret os bort som vinden. - Esa 64:6 (Vers fra SKJVB oversat til dansk)

Forståelse af synd og forsoning

Kender du Guds retfærdighed?

Ja, ethvert menneske står i en ubetalelig gæld til Gud på grund af synd. Bibelen viser tydeligt, at "alle har syndet og mangler Guds herlighed" (Ro 3,23), og at »syndens løn er døden« (Ro 6,23).

Som det er skrevet, Der er ingen retfærdige, nej, ikke én:Der er ingen som forstår, der er ingen der søger efter Gud.De har alle forladt vejen, de er samlet blevet ufordelagtige; der er ingen der gør godt, nej, ikke én. - Ro 3:10-12 (DK-KJV)
For de som er uvidende om Guds retfærdighed, går rundt og laver deres egen retfærdighed, og har ikke underlagt demselv til Guds retfærdighed.For Kristus er enden på loven som retfærdighed til enhver der tror. - Ro 10:3-4 (DK-KJV)

Denne gæld er ikke noget, vi kan betale for med vores egen indsats eller gode gerninger; den kræver en betaling af uendelig værdi.

Eftersom I ved at I ikke blev befriet med korrumperede ting, som sølv og guld, fra jeres nyttesløse konversation modtaget gennem tradition fra jeres fædre; Men med det værdifulde blod fra Kristus, som fra et fejlfrit og uplettet lam:1Petr 1:18-19  (DK-KJV)
Pas derfor på jerselv, og på hele flokken, over hvilke den Hellige Ånd har gjort til biskopper, til at give mad til Guds kirke, som han har købt med hans eget blod.ApG 20:28 (DK-KJV)


Jesus' betaling - Tilbydes af nåde, modtages af tro

Gud har i sin uendelige kærlighed og barmhjertighed givet os løsningen gennem Jesus Kristus. Gennem hans død på korset og hans udgydte blod er betalingen for vores synder sket én gang for alle. Denne betaling er ikke baseret på vores egne fortjenester, men er en gave fra Gud, som er tilgængelig for alle, der vælger at tro på Jesus Kristus og acceptere ham som deres frelser.

At vælge Jesus' betaling for dine synder betyder at anerkende og modtage Guds gave i form af frelse ved tro. Det er at indse, at der ikke er noget, vi selv kan gøre for at redde os fra syndens konsekvenser, og i stedet stole helt på Jesus' fuldendte værk på korset. Det er gennem denne tro, at vi bliver retfærdiggjort over for Gud, får fred med ham og sikrer vores plads i evigheden.

JesusPay.se Logo

Frelse gennem tro på Jesus Kristus' blod

En prædiken om frelse, der udelader Jesus Kristus' blod, er et falsk evangelium. Paulus fortæller om Jesus i Ro 3:25: "Ham som Gud har sat frem til at være en soning gennem tro på hans blod, for at erklære hans retfærdighed for syndseftergivelse der er vedtaget, gennem Guds overbærenhed;" Uden troen på hans blod er der ingen forsoning.

Af hvor meget hårdere straf, tror I, han skal bli’ tænkt værdig, som har trådt Guds Søn under fode, og har anset pagtsblodet, hvormed han var helliggjort, for at være en uhellig ting, og har trodset nådens Ånd?Heb 10:29 (DK-KJV)


Jesus' forsonende blod er det:
 • Din eneste frelse fra døden og fra evig straf.

 • Forsoning med Gud: Han har skabt fred gennem Jesus' blod på korset. (Ro 3:25, Kol 1:13-14, 20).

 • Jesus' betaling er ved Guds nåde og gave tilgængelig for alle og for alle, der tror på Guds søn, Jesus Kristus.

 • Frelse, som er tilgængelig for dig og træder i kraft i det øjeblik, du kommer til tro.

 • Retfærdighed, som gives jer af Gud ved troen på Jesus, ikke ved jeres egne gerninger (Eph 2,8-9).

 • En evig betaling, der giver evigt liv.

 • En betaling, der er tilstrækkelig for alle mennesker; (hele verdens synd).

 • Den eneste vej til syndernes forladelse (Eph 1:7)

 • Betalingen for ALLE synder (1 Jo 1,7-10)

Hvor meget mere skal vi da, når vi nu er blevet retfærdiggjort via hans blod, bli’ frelst fra arrigskabet gennem ham. For hvis, vi var forsonet med Gud via hans Søns død, da vi var fjender, skal vi meget mere, bli’ frelst via hans liv, ved at være forsonet.Og ikke alene det, men vi glæder os også over Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, via hvem vi nu har modtaget forsoningen. - Ro 5:9-11. (DK-KJV)

Konsekvenserne af Vores Valg

Det valg, vi står over for, er afgørende og har evige konsekvenser. At vælge Jesus som vores forsoning betyder evigt liv, mens forsøget på at betale for vores egne synder kun fører til evig adskillelse fra Gud. Der er en klar skillelinje; at tro på Jesus giver os adgang til Guds rige, mens det at fornægte Jesus og hans offer fører til evigt tab.

Ved at gi’ taksigelsesbønner til Faderen, som har gjort os i stand til at være delagtige i de helliges arvlod i lyset: Som har forløst os fra mørkets myndighed, og har ført os ind i hans kære Søns kongerige: - Kol 1:12-13 (DK-KJV)

Evig Betaling og Retfærdighed

Jesu betaling er ikke kun tilstrækkelig til at dække alle vores synder, men den er også evig og uigenkaldelig. Fra det øjeblik, vi tror, er vi retfærdiggjorte over for Gud - ikke på grund af vores egne handlinger, men på grund af Jesu retfærdighed, som tilregnes os. Det giver os en sikkerhed i vores tro og et ubetinget tilhørsforhold til Guds husstand.

Derfor er I nu ikke mere fremmede og udlændinge, men medborgere med de hellige, og af Guds hushold; - Eph 2:19 (DK-KJV)
Læg mærke til, hvilken slags kærlighed Faderen har udgydt over os, at vi skulle kaldes Guds sønner: derfor kender denne verden os ikke, fordi den ikke kendte ham. - 1Jo 3:1 (DK-KJV)

Dit vigtigste valg handler om din sjæl:


Vælg betalingsmetode
JesusPay, Välj betalsätt

Er du sikker på, at du kommer i himlen, når du dør?

Der er en evighed i himlen for de frelste og en evighed i helvede for de fortabte. At vælge Jesus Kristus' betaling for dine synder gennem tro på hans blod er den mest kritiske beslutning, du nogensinde kommer til at træffe.

Og dette er optegnelsen, at Gud har givet evigvarende liv til os, og dette liv er i hans Søn.Han der har Sønnen har liv; og han der ikke har Guds Søn har ikke liv.. - 1Jo 5:11-12 (DK-KJV)
For prædiken om korset er tåbelighed for dem der forulykker; men for os som er frelst er det Guds kraft. - 1Kor 1:18. (DK-KJV)

Det afgør din evige fremtid og definerer dit forhold til Gud. I dette valg er der ikke plads til neutralitet; du vælger enten at stole på Jesu fuldendte værk på korset eller at stole på dine egne evner, hvilket er dømt til at mislykkes.

Og som det er fastsat for mennesker at dø en gang, men efter dette dommen: - Heb 9:27 (DK-KJV)
Da skal han også sige til dem på hans venstre hånd, Vig bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, beredt for djævelen og hans engle:Mat 25:41 (DK-KJV)
Og disse skal gå bort til evigvarende straf, men de retfærdige indtil evigt liv. - Mat. 25:46 (DK-KJV)
Og hvemsomhelst der ikke var fundet skrevet i livets bog var kastet ud i søen af ild. - Åben 20:15 (DK-KJV)
Han der tror på ham er ikke fordømt: men han der ikke tror er fordømt allerede, fordi han ikke har troet på navnet af den eneste avlede Søn af Gud. - Joh 3:18 (DK-KJV)
JESUSPAY

Tænk over, hvordan du ville svare på spørgsmålene nedenfor.

VÆLG OPTION

Spørgsmål 1

Hvem betaler for din synd?

1. Du 
2. Jesus Kristus
Spørgsmål 2

Hvordan bliver du frelst?

1. Gennem dine egne gode gerninger
2. Kun ved Guds nåde gennem troen på Jesus Kristus.
Spørgsmål 3

Hvor sikker er du på, at du har evigt liv og kommer i himlen, når du dør?

Vurder i procent, hvor sikker du er.
1.  0%, (Ved ikke) ⎜ 2.  25%  ⎜ 3.  50% ⎜ 4.  75%. ⎜ 5.  100%

Spørgsmålene på denne hjemmeside er kun til din egen refleksion og indsigt baseret på Guds ord, Bibelen (KJV), Hverken SKJVB.ONLINE™ eller BIBLE.ONLINE™ eller nogen anden hjemmeside, der er forbundet med SKJVB-projektet, beder om dit svar og indsamler heller ikke svar eller andre oplysninger om dine personlige meninger.

Vil du vide de rigtige svar?

(Udvid for at se svar)
Spørgsmål 1. Korrekt svar

Det rigtige svar:

Mulighed 2. Fordi det er Jesus, der er vejen, sandheden og livet (Joh 14,6), ikke dig. Du har ret til at vælge betalingsmetode, men du kan IKKE betale din gæld til Gud uden Jesus Kristus. Jesus sagde i Johannes 14:6: "... ingen kommer til Faderen uden gennem mig."

Spørgsmål 2. Korrekt svar

Det rigtige svar:

Mulighed 2. Det var Herren Jesus Kristus, der døde på korset for dine synder. Dine egne gode gerninger betyder INTET for din frelse. Tænk over det, hvis vi mennesker kan betale for vores egne synder ved hjælp af gerninger, hvorfor døde Jesus så på korset?

Spørgsmål 3. Korrekt svar

Det rigtige svar:

Mulighed 5. At du kan være 100 % sikker, skyldes, at det er Bibelen, der giver dette løfte om evigt liv med Gud. Bibelen siger i 1Joh5:13, at du skal vide, at du har evigt liv.

Sammenfatning

Glade Budskaber om Gode Ting

Denne livsforandrende prædiken præsenterede et dybt og inspirerende budskab om troen på Jesus Kristus som kernen i den kristne tro, med fokus på forsoning, evigt liv og vigtigheden af at vælge Jesus som vores frelser. Gennem disse budskaber blev vigtigheden af ikke at gå glip af Guds gave i form af frelse og evigt liv, som tilbydes gennem Jesu Kristi død, begravelse og opstandelse, understreget. Det evige liv er ikke et produkt af vores egen indsats eller gode gerninger, men en gave, som vi modtager gennem troen på Jesus.

Vigtige punkter:

 • Evangeliet som godt nyt 1. Korintherbrev 15,1-4: Budskabet om Jesus Kristus, som er den eneste måde, hvorpå mennesker kan genvinde et forhold til Gud, få syndernes forladelse og have et håb om evigt liv.

 • Vigtigheden af tro: At se, høre, forstå og tro på evangeliet er afgørende skridt for at blive frelst. Denne prædiken understregede vigtigheden af at tro med hjertet på Jesus Kristus og hans værk på korset.

 • Vigtigheden af at vælge Jesus: At vælge Jesus Kristus og hans forsoningsdød på korset som det eneste middel til vores frelse og forsoning med Gud. Johannes 3:36 siger klart, at uden Jesus er der INGEN frelse: "Han der tror på Sønnen har evigvarende liv: og han der ikke tror Sønnen skal ikke se liv; men Guds arrigskab forbli’r over ham".

 • Evigt liv gennem Jesus: Det blev præsenteret, at evigt liv gives gennem troen på Guds søn, og at dette liv begynder i det øjeblik, vi tror. Det er en gave, som sikrer vores fremtid og giver os en identitet som Guds børn.

 • Vores synders ubetalelige gæld: Bibelen viser, at vi ikke kan betale vores synders gæld ved egen hjælp; kun Jesus' betaling gennem sit blod er acceptabel for Gud.

Afslutningsvis opfordrer denne prædiken til en dyb refleksion over vores egen tro og opmuntrer os til helhjertet at vælge Jesus Kristus som vores eneste frelser. Ved at tage imod Guds frelsesgave kan vi sikre vores evige fremtid og leve et liv i fællesskab med Gud. Det er et budskab, som både udfordrer og giver et ubeskriveligt håb, og som opfordrer os til ikke at gå glip af den største gave af alle: evigt liv gennem troen på Jesus Kristus. Vil du vælge Jesus som betaling for dine synder?


For hvemsomhelst der skal kalde på Herrens navn skal bli’ frelst.Hvordan skal de da kalde på ham som de ikke har troet på? og hvordan skal de tro på ham som de ikke har hørt om? og hvordan skal de høre uden en prædikant?Og hvordan skal de prædike, medmindre de er sendt? som det er skrevet, Hvor smukke er fødderne efter dem som prædiker fredsevangeliet, og som kommer med glædelige budskaber om gode ting!Ro 10:13-15 (DK-KJV)

Gå ikke glip af Guds gave!

BLIV FRELST I DAG, HVAD VENTER DU PÅ? - TRO! 


Tænk over det, hvor svært er det at tage imod en gave?

Se, frelsens dag er kommet

 • (For han siger, Jeg har hørt dig i en accepteret tid, og på frelsesdagen har jeg hjulpet dig: læg mærke til, nu er den accepterede tid; læg mærke til, nu er frelsesdagen.) - 2Kor 6:2 (DK-KJV)

 • Så hvis du bekender Herren Jesus med din mund, og tror i dit hjerte at Gud oprejste ham fra de døde, bli’r du frelst. For med hjertet tror mennesket indtil retfærdighed; og bekendelse er gjort med munden indtil frelse.Ro 10:9-10 (DK-KJV)

NU HVOR DU ER FRELST TIL EVIGT LIV GENNEM TROEN PÅ JESUS,

SÅ VEND DIG TAKNEMMELIGT TIL GUD I BØN


(Eksempler på bøn)

Tak, himmelske Fader, for din kærlige gave; at jeg som synder nu af din nåde har modtaget forsoningen gennem troen på Jesus: 

At Kristus døde for mine synder, blev begravet, og at det kun er ved kraften af hans legemlige opstandelse og udgydte blod på hans kors, at jeg har modtaget syndernes forladelse og løftet om evigt liv.

Jeg beder om din vejledning til at vokse i tro og viden om din vilje gennem sandhedens ord. Og hjælp mig fra nu af til at bære frugt i alle slags gode gerninger, som behager Dig.

Tak, fordi du reddede mig fra mørkets herredømme og førte mig ind i din elskede Søns rige.

I min Herre og Frelser Jesus Kristus navn - Amen!

"... Læg mærke til Guds Lam, som fjerner denne verdens synd."

(Joh 1:29)

JESUSPAY.DK
Hent evangeliseringsmateriale
Del Guds løfte om evigt liv gennem troen på Jesus Kristus med dine nærmeste, ja med alle mennesker. 

GRATIS

BIBELENONLINE.DK

LÆS KJV PÅ DANSK

DK-KJV

Bibelen Online DK-KJV er en Ny Dansk oversættelse af King James Version af Bibelen fra 1769 kaldet KJV på DANSK.

SCAN QR-KODEN

For at få hurtig adgang til Bibelen Online DK skal du scanne QR-koden med din mobiltelefon eller tablet.