SKJVB

INTRODUKTION TIL DEN SVENSKE KJV BIBEL

1611 AUTHORIZED KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Om oversættelsesarbejdet
Introduktion til den Svenske KJV Bibel,

den svenske udgave af,

 1611 AUTHORIZED KING JAMES VERSION.Introduktion

I en tid, hvor adgangen til forskellige bibeloversættelser er større end nogensinde, står King James Bible som et fyrtårn, der viser os vejen i mørket af korrupte bibler. SKJVB-projektet blev født ud af en passion for Guds ord og en overbevisning om, at selv svensktalende har brug for adgang til en pålidelig oversættelse af King James Bible (KJB) - en tekst, der siden 1611 har stået uændret i sin lære og bidraget til uovertruffen frugt for Herren.

King James Bible, ofte forkortet KJB, har været en hjørnesten i den kristne tro i over 400 år. Dens sande lære har ikke kun inspireret generationer af troende, men også fungeret som en guide i deres åndelige liv. SKJVB er baseret på KJB, hvilket er bevist ved dens uforanderlige lære og dens evne til at røre menneskers hjerter gennem århundreder til ære for Gud Fader og Jesus Kristus, vores Frelser. Ja, King James Bible er bevisteksten og grundlaget for den svenske oversættelse. Påstanden om, at man skal gå til hebraisk eller græsk for at forstå Bibelen, er ikke sand. Gud har givet os King James-bibelen; en bibel, der er uændret i læren siden 1611, og som har givet mere frugt til Herren end nogen anden bibel i over 400 år.

I et forsøg på at bringe den samme dybde og klarhed til den svensktalende verden har SKJVB's oversættelsesarbejde bestræbt sig på at oversætte den engelske tekst nøjagtigt til svensk. Dette arbejde, som udføres helt af Guds nåde og uden kommercielle interesser, har til formål at gøre Guds ufejlbarlige og levende ord tilgængeligt for alle online.

Manuskriptkilderne bag KJB

KJB er baseret på Majority Text, som omfatter ca. 99 % af de eksisterende manuskripter og har en høj grad af overensstemmelse mellem dem, mens mange moderne bibeloversættelser er baseret på Alexandrian Minority Text, som omfatter mindre end 1 % af de eksisterende manuskripter og har en lav grad af overensstemmelse mellem dem. Mere om manuskriptkilder i Artiklen: Om Bibelen


Om oversættelsesarbejdet


Ord for ord - tanke for tanke

SKJVB - Den Svenske KJV Bibel er en direkte oversættelse af King James Authorised Version fra 1611 (inkl. 1769). I oversættelsen af King James Bible har vi taget hensyn til sproget og tekststrukturen i den engelske King James Bible, og det er velbevaret og tydeliggjort i den svenske oversættelse gennem en afstemt brug af tegnsætning. Med en letlæselig svensk sprogdragt har den Svenske KJV Bibel en lidt ældre sprogtone, der trofast følger den engelske King James Bibel.

Eksempler på oversættelsesarbejde

En sammenligning: SKJVB versus andre oversættelser

Et konkret eksempel på vigtigheden af oversættelse er verset fra Første Korintherbrev 15:2, hvor SKJVB formår at bevare den oprindelige betydning og lære ved korrekt at oversætte »er frelst« i stedet for "vil blive frelst", som mange andre oversættelser fejlagtigt angiver. Denne form for nøjagtighed i oversættelsen er afgørende for at bevare renheden i den bibelske lære. Du vil også i de fleste »moderne« Bibler finde den samme fejloversættelse i 1. Kor. 1:18, hvor der står:
Ty predikandet om korset är en dårskap för dem som förgås; men för oss som är frälsta är det Guds kraft. - 1Kor. 1:18. (SKJVB).
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.- 1Cor. 1:18. (KJB).

Se følgende sammenligning af Evangeliet; de gode nyheder,

Første Korintherbrev 15:1-4 mellem KJB og SKJVB.

Read the Gospel, First Corinthians 15:1-4

KJB

1Cor. 15:1

Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;


1Cor. 15:2

By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.

1Cor. 15:3

For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;

1Cor. 15:4

And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:


Läs Evangeliet, Första Korintierbrevet 15:1-4

SKJVB

1Kor. 15:1

Dessutom, bröder, till er kungör jag evangeliet som jag predikade för er, som ni också tog emot, och vari ni står;


1Kor. 15:2

Genom vilket ni också är frälsta, om ni kommer ihåg det ord som jag predikade för er, annars kom ni till tro förgäves.

1Kor. 15:3

Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, hur Kristus dog för våra synder enligt skrifterna;

1Kor. 15:4

Och att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna:
Valget af ord i den svenske oversættelse af King James Version hænger sammen med, hvor tæt et ord kan oversættes til svensk, samtidig med at oversættelsen af ordet er tro mod både udtale og betydning i den engelske tekst i King James Bible.

Se nedenfor 20 eksempler på ord i SKJVB i forhold til KJV:

KJV - shall

SKJVB - skall (istället för ska).

KJV - king

SKJVB - kung (istället för konung).

KJV - prince

SKJVB - prins (istället för furste).

KJV - church

SKJVB - kyrka (istället för församling).

KJV - heal.

SKJVB - hela (helade.) (istället för bota/botade).

KJV - doctrine

SKJVB - doktrin (istället för lära).

KJV - cast

SKJVB - kastade (istället för driver, utdriven).

KJV - preach

SKJVB - predika (istället för förkunna).

KJV - wilderness

SKJVB - vildmarken(istället för öknen).

KJV - mystery

SKJVB - mysterium (istället för hemlighet.).

KJV - field

SKJVB - fält (istället för åker).

KJV - generations

SKJVB - generationer (istället för släkte, släkttavla).

KJV - communicate

SKJVB - kommunicera (istället för tal eller ord).

KJV - triumph

SKJVB - triumf (istället för seger).

KJV - manifest

SKJVB - manifestera. (istället för uppenbara).

KJV - mother, & father

SKJVB - moder & fader (Fader) (istället för mor och far).

KJV - brother

SKJVB -  broder (istället för bror).

KJV - command

SKJVB - kommendera (istället för befalla).

KJV - Bishop 

SKJVB - Biskop (istället för församlingsledare).

Dessa båda epitet gällde för den Kristna Kyrkan i allmänhet, men är idag mer tillägnad den Romerska kyrkan. Trots detta vill vi vara trogen KJV-texten.

KJV - Deacon

SKJVB - Diakon (istället för församlingstjänare).

Dessa båda epitet gällde för den Kristna Kyrkan i allmänhet, men är idag mer tillägnad den Romerska kyrkan. Trots detta vill vi vara trogen KJV-texten.

Eksempel på såkaldt dynamisk ækvivalens

Vores oversættelsesstrategi er at oversætte den engelske tekst ord for ord, så tæt som muligt på King James Bible på svensk; at gengive King James Bible's ordforråd og grammatik så nøjagtigt som muligt i oversættelsen. Men når oversættelsen af teksten til svensk kræver det, har vi også taget højde for at oversætte »tanke for tanke« (dynamisk ækvivalens), f.eks. med idiomatiske udtryk, der består af to eller flere ord, som i deres sammensætning har en bestemt betydning. Disse idiomer skaber ofte problemer i oversættelsen mellem forskellige sprog, hvis de oversættes bogstaveligt. Eksempler på såkaldt dynamisk ækvivalens i King James Bible kan findes i: Matthew 27:44:

Udtrykket: Cast the same in his teeth [ αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. ]

”The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.” Mat. 27:44 – KJV*.
”Tjuvarna också, som var korsfästa med honom, kastade samma i hans tänder.” Matt. 27:44 – Ordagrant
”Även tjuvarna, som var korsfästa med honom, kastade hans ord mot honom.” Matt. 27:44 – SKJVB*.
*Kaste det samme i tænderne, er et idiom, der betyder at skælde ud eller bebrejde en person, at kaste tilbage på en person noget, som personen tidligere har sagt eller gjort.

Udtrykket: Fetched a compass [ περιελθόντες ] 

And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:” – Acts 28:13. KJV*
Och därifrån hämtade vi en kompass, och kom till Rhegium: och efter en dag blåste sydvinden, och vi kom nästa dag till Puteoli:” – Apg. 28:13. Ordagrant.
Och därifrån cirkulerade vi runt, och kom till Regium: och efter en dag blåste sydvinden, och nästa dag kom vi till Puteoli:” – Apg. 28:13. SKJVB*.
 *En kort forklaring på udtrykket "Fetched a compass" i Acts 28:13 KJV - I sammenhæng betyder dette udtryk, at skibet sejlede "rundt" (cirkulært) i stedet for i en lige linje. Ordet "kompas" bruges på denne måde i KJV-bibelen (Josh. 6:3-4, 7, 14; 2 Chron. 4:2-3; Ps. 17:11, 22:12, 18:5, 49:5, 118:10-12, etc.). Grunden til, at skibet ikke kunne sejle direkte til Regium, var, at de først skulle rundt om et landområde for at kunne sejle dertil.


Hvorfor bruge ordet næstekærlighed i stedet for ordet kærlighed?

Det engelske ord "charity" kommer fra det latinske "caritas" og betyder "kristen kærlighed". Når ordet "charity" optræder i KJV/SKJVB, er det med henvisning til kristen kærlighed til medkristne for at vise, at kærlighed er at give. Nogle vil måske sige, at "velgørenhed" i vores tid kun henviser til at give donationer, men nej, "velgørenhed" er udtryk for kærlighed, en kærlighed, der giver; og det omfatter også ord som generøsitet, venlighed, hengivenhed, ømhed, som viser hjertets holdning til at tænke og i enhver handling handle velgørende.
For sådant elskede Gud denne verden, at han GAV hans eneste avlede Søn,..” - Joh 3:16. (DK-KJV)
 ”Men Gud viser sin kærlighed overfor os, i at, Kristus døde FOR OSS, mens vi endnu var syndere.” - Ro 5:8. (DK-KJV)
Det græske ord, der er tale om, er "αγαπη (agapē)". Thayer definerer dette ord som "broderlig kærlighed, hengivenhed, god vilje, hengivenhed, velvilje" (Thayer's Greek Definitions). "Velgørenhed" er derfor en korrekt oversættelse af "αγαπη". Definitionen af ordet "charity" i Webster Dictionary 1828:
1. I generel forstand, kærlighed, velvilje, god vilje; den sindstilstand, der får folk til at tænke positivt om deres medmennesker og gøre dem godt. I teologisk forstand omfatter det den højeste kærlighed til Gud og den universelle gode vilje over for mennesker.
2. I en mere speciel betydning, kærlighed, venlighed, hengivenhed, ømhed, der stammer fra naturlige relationer; som faderens, sønnens og broderens næstekærlighed.
24 vers, der indeholder ordet »næstekærlighed«: 1. Korintherbrev 8:1, 13:1-4, 8, 13, 14:1, 16:14; Kolossenserne 3:14; 1. Thessalonikerbrev 3:6; 2. Thessalonikerbrev 1: 3; 1 Timoteus 1:5, 2:15, 4:12; 2 Timoteus 2:22, 3:10; Titus 2:2; 1 Peter 4:8, 5:14; 2 Peter 1:7; 3 Johannes 1:6; Judas 1:12; Johannes' Åbenbaring 2:19.


Ordet djævel eller dæmon?

Hvorfor bruge ordet djævel i stedet for ordet dæmon?

En kort forklaring på, hvorfor King James Bible bruger ordet "devil" eller djævle" i stedet for ordet "demon" i sin oversættelse. Når andre bibeloversættelser oversætter ordet δαίμων "daimon" med "dæmon", skyldes det en overbetoning af det "græske", da ordet "dæmon" ikke nødvendigvis indebærer en ond ånd. For eksempel står der i Websters ordbog fra 1828, at "de gamle troede, at der var gode og onde dæmoner, som havde indflydelse på menneskers sind." Et andet eksempel er Tykhon, en gud i den græske mytologi, som blev kaldt "daimon agathos", det vil sige en "god ånd". Hvis man bruger ordet "djævel" i stedet for ordet "dæmon", er læseren straks klar over, at der er tale om en ond ånd, som der altid henvises til i Bibelen. I KJVB er ordene tydeligvis blevet oversat med "djævel og djævle" for at matche KJV-bibelen. (Se: Matt. 4:-24; Mar. 5:15; Luk. 8:36; Joh. 10:21).


Kursiverede ord eller ej?

Om de kursiverede ord i KJV og SKJVB

Kursiverede ord viser, at ordene ikke står i den græske originaltekst. Kritikere hævder, at disse ord ikke er en del af Guds ord, fordi de er tilføjet af oversætterne. Men hvordan kan denne påstand være sand, når Lukas, Paulus, Johannes, Peter og endda Herren Jesus selv citerede disse kursiverede ord* fra Det Gamle Testamente, indikerer dette ikke, at de var i de originale tekster. De kursiverede ord, der findes i KJV, er gengivet i SKJVB, plus nogle tilføjede ord, der er nødvendige for det svenske sprog; dette er for at lette forståelsen af nogle engelske ord eller idiomer, hvis ækvivalent ikke findes på svensk. SKJVB følger derfor KJV-bibeloversætternes eksempel og sætter de tilføjede ord i kursiv, så vi kan se forskellen.
*Se: 5 Mos 25,4; 8,3; Sl 16,8; 82,6; Es 28,16 - Fra NT: ApG 2,25; 1 Kor. 9:9; I Tim. 5:18; Matt. 4:4; Joh. 10:34; 1. Pet. 2:6; Matt. 4:4 - Se også det kursiverede ord "bror" i KJV-bibelen, der viser, at Elhanan dræbte Goliat's bror og ikke Goliat: 2 Sam. 21:19; 1. Krøn. 20:5).


Ordet Helvede eller et uoversat ord?

Hører ordet »helvede« hjemme i Bibelen? Eller er det nok med et uoversat græsk eller hebraisk ord? [γέενναν]

I King James Bible optræder ordet »helvede« i alt 54 gange. Ordet "helvede" bruges til at oversætte forskellige hebraiske og græske ord i Bibelen, som henviser til et sted, der er forberedt til Satan. Jesus siger i Matt. 25:41:
"Da skal han også sige til dem på hans venstre hånd, Vig bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, beredt for djævelen og hans engle:" - (DK-KJV) (Se: Matt 25:41; Åben 20:10). Ordet helvede bruges i Bibelen til at beskrive et sted med evig lidelse, en evig straf for de onde; en advarsel om konsekvenserne af at vende sig bort fra Gud som en synder uden frelse gennem tro på Kristus. SKJVB følger King James Bible og oversætter ordet "helvede" til ordet "helvetet" på svensk, i stedet for at lade de hebraiske eller græske ord stå uoversat eller oversætte ordene med f.eks. død eller død*. Her er nogle af de mest almindelige ord i Bibelen, der er blevet oversat til ordet "helvede" i King James Bible som det græske ord "γέεννα" (Gehenna) og forekommer 12 gange. Det græske ord "ᾅδης" (Hades), som forekommer 10 gange. Det hebraiske ord "שְׁאוֹל" (Sheol) forekommer 31 gange. Korrupte bibler forsøger at skjule Bibelens lære om helvede, hvor betydningen af ord som "Gehenna" er meningsløs for læseren; se f.eks. i Matt: 23:33 og sammenlign: "...hvordan kan du undslippe at blive dømt til Gehenna?" Eller "... hvordan kan I undslippe helvedes forbandelse?" Hvor mange ved, hvad Gehenna betyder? Men hvis ordet "γέεννα" (Gehenna) oversættes til helvede, er der ingen tvivl om, hvad det betyder. Så svaret er ja, ordet helvede hører hjemme i Bibelen.
*Note: Hvis Gehenna kun betyder død, hvorfor skulle de i Matt. 23:33 "undslippe det" i år 33 e.Kr., alle har på det tidspunkt været døde i næsten 2000 år, og hvorfor skulle nogen af samme grund hugge deres hånd af ifølge Matt. 5:30, 18:8; Mar: 9:43, ville de dø alligevel, uanset om de havde "hugget deres hånd af" eller ej? Hvis helvede kun er en grav, hvorfor forbindes det så med ild eller en ovn? Helvede er en vigtig bibelsk doktrin, en advarsel om et virkeligt pinested, som er forberedt af Gud til djævelen, ikke til mennesker (men alle mennesker, der ikke er skrevet i Livets Bog, Åb. 20:15; ender der. Vores eneste vej til himlen er troen på Jesus.
"Jesus siger til ham, Jeg er vejen, sandheden, og livet: intet menneske kommer til Faderen, foruden gennem mig." - Joh. 14:6. (DK-KJV)


Jesus eller Jesu? Kristus eller Kristi?

Hvorfor bruge navnet Jesus Kristus i stedet for Jesus Christ?

I den engelske King James Bible bruges navnet fra det græske Ἰησοῦς »Iēsoús« overalt, uanset syntaks, hvor det fulde navn »Jesus« bruges og også "Christ" fra det græske Χριστός "Christos". I KJV-bibelen forekommer navnet: "Jesus" 983 gange. Navnet "Christ" (Kristus) 555 gange. Navnet "Jesus Kristus" 196 gange. Derudover optræder navnet "Kristus Jesus" 26 gange. = 1760 gange i alt. Ved at holde sig til hele navnet Jesus Kristus bevares dets betydning, (2424 Iēsoús - Jesus, Iē = Jehova / soús = frelser. translitterationen af det hebraiske udtryk 3091 /Lṓt "Yehoshua"/Jehoshua, sammentrukket til "Joshua", som betyder "Jehova frelser", og Kristus betyder "den salvede"). Den svenske KJV-bibel følger også dette til punkt og prikke, da vi ved, at hvert navn i Bibelen har en betydning, som vi ikke ønsker at miste. Derfor bruger vi det fulde navn "Jesus" og "Kristus" i stedet for "Jesu" og "Kristi" i vores bestræbelse på, at KJV-bibelen ved Guds nåde og til hans ære vil følge og gengive Guds ord, den hellige skrift, perfekt. - I Jesus Kristus' navn, Amen.
Og der er heller ikke frelse i nogen anden: for der er intet andet navn under himlen som er givet blandt mennesker, hvorved vi må bli’ frelst. – ApG 4:12. (DK-KJV)


Sammenfatning

King James Version (KJV) er en gennemprøvet tekst i over 400 år med uovertruffen frugt for Herren, den er kendt for sin pålidelighed, historiske nøjagtighed, og fordi den er baseret på den "korrekte" græske manuskriptkilde fra Antiokia, kendt som Majority Text, som omfatter over 5000 tekster. I modsætning til mindretalsteksten fra Alexandria (som indeholder ca. 45 tekster og er korrupt) mangler KJV ikke vers eller ord og har fastholdt den samme lære siden 1611. King James Bible er fejlfri og perfekt og har fungeret som en urokkelig kilde til tro, sikkerhed og vejledning. Gud har bevaret sit ord som lovet, og den svenske oversættelse af King James Version er blevet tilpasset for at bevare sproget og tekststrukturen i den oprindelige engelske version med en strategi, der omfatter både bogstavelig og dynamisk oversættelse, hvor det er nødvendigt.
Vores holdning til oversættelsen af Guds ord til svensk er, at det er KJV- Bibelen, der har den ultimative autoritet, og det er King James Bible, Guds bevarede, fejlfri og levende ord på engelsk, der korrigerer den svenske oversættelse og ikke omvendt; hverken det svenske, græske eller hebraiske sprog korrigerer KJV Bibelen. Den Svenske KJV Bibel er heller ikke tilpasset for at være "politisk korrekt" i nogen sammenhæng, når vi i Bibelen opfordres til at adlyde Gud mere end mennesker. Den Hellige Skrift er sandhedens ord givet af Gud; ikke ord givet af mennesker, og derfor er den Hellige Skrift, vores Bibel, den eneste endelige autoritet i spørgsmål om al tro og praksis (1 Th 2:13; Ord. 30:5; Sa 119:160; Matt. 4:4; Luk. 4:4, ApG 5:29).
SKJVB-projektet blev startet for at gøre KJV-bibelen tilgængelig for alle svensktalende mennesker og for at gøre den tilgængelig via internettet. Vores mål er også at afsløre alle korrupte manuskripter og forfalskede Bibler, som ikke er andet end et angreb på Guds ord, da disse bibler skaber både en ødelæggende lære og tvivl hos læseren på grund af slettede vers og ord. I stedet vil vi vise, at Guds ord ikke kun er bevaret i "originalteksten", men at det er bevaret af Gud og tilgængeligt for os alle i dag. Ja, den bibel findes og hedder King James Version (der findes også Bibler på andre sprog fra samme tekstlinje).


Vidste du, at: 1611 King James Bible består af :

(Bemærk! De apokryfe bøger er ikke medtaget, da de ikke er en del af Det Gamle Testamente).

66
Bøger
1189
Kapitel
31 102
Vers