Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Nya Testamentet


S. JOHANNIS DEN ANDRA EPISTEL.

2 Johannes, kapitel 1.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS: 2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

2 Johannes, välj kapitel:

1 

2 JOHANNES, 1. CAPITLET

Helsas, förmanas till kärlek, varnas för falska Lärare.

2Joh 1:1. Den äldste, den utvalda Frune, och hennes barn, hvilken jag älskar i sanningen; och icke jag allenast, utan ock alle som sanningen känt hafva;

2Joh 1:2. För sanningens skull, som i oss blifver, och med oss vara skall i evighet.

2Joh 1:3. Nåd, barmhertighet, frid af Gud Fader, och af Herranom Jesu Christo, Fadrens Son, i sanningene, och i kärlekenom, vare med eder.

2Joh 1:4. Jag är mycket glad, att jag hafver funnit ibland din barn de der vandra i sanningene; såsom vi budet af Fadrenom fått hafve.

2Joh 1:5. Och nu beder jag dig, Fru; icke skrifver jag dig såsom ett nytt bud, utan det vi hadom af begynnelsen, att vi skolom älska oss inbördes.

2Joh 1:6. Och detta är kärleken, att vi vandrom efter hans bud. Detta är budet, som I hört hafven af begynnelsen, att I vandren deruti.

2Joh 1:7. Ty månge bedragare äro inkomne i verldena, de som icke bekänna Jesum Christum kommen vara i köttet; denne är bedragaren, och Antichrist.

2Joh 1:8. Ser eder väl före, att vi icke borttappom det vi arbetat hafvom, utan att vi fåm full lön.

2Joh 1:9. Hvar och en som öfverträder, och icke blifver i Christi lärdom, han hafver ingen Gud; den der blifver i Christi lärdom, han hafver både Fadren och Sonen.

2Joh 1:10. Kommer någor till eder, och icke hafver denna lärdomen med sig, undfår honom icke i hus, och helser honom icke heller;

2Joh 1:11. Ty den honom helsar, han är delaktig i hans onda gerningar.

2Joh 1:12. Jag hafver väl mycket att skrifva eder, dock ville jag icke med papper eller bläck; utan jag hoppas att komma till eder, och muntliga tala med eder, på det vår glädje skall vara fullkommen.

2Joh 1:13. Helsa dig dine utvalda systers barn. Amen.

2 Johannes, välj kapitel:

1 ⎜ TOP