Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PROPHETEN ZEPHANIA.

Sefanja, kapitel 1-3.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Sefanja, välj kapitel:

123
1873 Carl XII:s Bibel

SEFANJA, 1. CAPITLET

Juda rikes undergång.

Sef 1:1. Detta är HERRANS ord, som skedde till Zephania, Chusi son, Gedalja sons, Amarja sons, Hiskia sons, uti Josia tid, Amons sons, Juda Konungs.

Sef 1:2. Jag skall taga bort all ting utu landena, säger HERREN.

Sef 1:3. Jag skall borttaga både folk och fä, både himmelens foglar, och fiskarna i hafvet, samt med afgudarna och de ogudaktiga; ja, jag skall utrota menniskorna af landena, säger HERREN.

Sef 1:4. Jag skall uträcka mina hand öfver Juda, och öfver alla de som i Jerusalem bo; alltså skall jag borttaga det qvart är af Baal, dertill de namn, Munkar och Prester, utu desso rumme;

Sef 1:5. Och de som på taken tillbedja himmelens här; de som honom tillbedja, och svärja dock vid HERRAN, och vid Malcham derjemte;

Sef 1:6. Och de som affalla ifrå HERRANOM, och intet fråga efter HERRAN, och intet akta honom.

Sef 1:7. Varer tyste för Herranom HERRANOM; ty HERRANS dag är för handene; ty HERREN hafver tillredt ett slagtoffer, och budit der sina gäster till.

Sef 1:8. Och på HERRANS slagtoffers dag skall jag hemsöka Förstarna och Konungsbarnen, och alla de som bära en främmande kyrkoskrud.

Sef 1:9. Och skall jag den tiden hemsöka dem som öfver tröskelen springa; de deras herrars hus uppfylla med rot och bedrägeri.

Sef 1:10. På den tiden, säger HERREN, skall upphäfva sig ett högt rop ifrå fiskaportenom, och en gråt ifrå dem andra portenom, och en stor jämmer på högomen.

Sef 1:11. Jämrer eder, I som bon i qvarnene; ty hela krämarefolket är borto, och alle de som penningar församla, äro förgångne.

Sef 1:12. På den tiden skall jag utransaka Jerusalem med lyktor, och skall hemsöka dem som ligga på sine drägg, och säga i sitt hjerta: HERREN varder hvarken godt eller ondt görandes.

Sef 1:13. Och deras ägodelar skola till rofs varda, och deras hus till ett öde; de skola bygga hus, och intet bo deruti; de skola plantera vingårdar, och intet vin dricka deraf.

Sef 1:14. Ty HERRANS store dag är hardt för handene; han är hardt när, och hastar sig svårliga. När det ropet om HERRANS dag kommandes varder, så skolade starke ropa bitterliga.

Sef 1:15. Ty denne dagen är en grymhets dag, en bedröfvelses och ångests dag en väders och storms dag, en mörkers, och dimbos dag, en molns och töcknes dag;

Sef 1:16. En basuns och trummetes dag, emot de fasta städer och höga borger.

Sef 1:17. Jag skall göra menniskomen bekymmer, så att de skola gå omkring såsom de blinde; derföre, att de emot HERRAN syndat hafva; deras blod skall utgjutet varda, lika som det stoft vore, och deras kroppar såsom träck.

Sef 1:18. Deras silfver och guld skall intet kunna hjelpa dem på HERRANS vredes dag; utan hela landet skall genom hans nits eld förtärdt varda; ty han skall snarliga en ända göra med alla de som bo i landena.

Sefanja, välj kapitel:

1  2  3 TOP

SEFANJA, 2. CAPITLET

Philistea. Moab. Ethioper.

Sef 2:1. Församler eder, och kommer hit, I obehageliga folk;

Sef 2:2. Förr än domen utgår, så att I om dagen bortryken såsom ett stoft, förr än HERRANS grymma vrede öfver eder kommer, förr än HERRANS vredes dag öfver eder kommer;

Sef 2:3. Söker HERRAN, alle I elände i landena, I som hans rätter hållen; söker rättfärdighetena, söker ödmjukhetena; på det att I på HERRANS vredes dag mågen beskyddade varda.

Sef 2:4. Ty Gaza måste öfvergifven varda, och Askelon förödd; Asdod skall om middagen förjagad varda, och Ekron utrotad varda.

Sef 2:5. Ve dem som bo nedre vid hafvet, de krigare. HERRANS ord skall komma öfver eder. Du Canaan, de Philisteers land, jag skall förgöra dig, så att der ingen mer bo skall.

Sef 2:6. Der skola nedre vid hafvet vara alltsammans herdahus, och fårahus.

Sef 2:7. Och det samma skall varda dem qvarlefdom af Juda hus till del, att de deruppå beta skola. Om aftonen skola de lägra sig uti Askelons husom, då nu HERREN deras Gud dem återsökt, och deras fängelse vänd hafver.

Sef 2:8. Jag hafver hört Moabs hädelse, och Ammons barnas försmädelse, der de med hafva försmädat mitt folk, och berömt sig öfver deras gränsor.

Sef 2:9. Nu väl, så sant som jag lefver, säger HERREN Zebaoth, Israels Gud: Moab skall varda lika som Sodom, och Ammons barn lika som Gomorra; ja, lika som en nässlebuske, och en saltgrufva, och ett evigt öde; de qvarlefde af mitt folk skola beröfva dem, och de öfverblefne af mitt folk skola ärfva dem.

Sef 2:10. Det skall vederfaras dem för deras högfärd, att de hafva försmädat HERRANS Zebaoths folk, och berömt sig öfver dem.

Sef 2:11. Förskräckelig skall HERREN vara öfver dem; ty han skall förlägga alla gudar på jordene; och alla öar ibland Hedningarna skola tillbedja honom, hvar och en i sitt rum.

Sef 2:12. Ock skolen I Ethiopier genom mitt svärd slagne varda.

Sef 2:13. Och han skall sträcka sina hand norrut, och förgöra Assur; han skall göra Nineve öde, torrt, såsom en öken;

Sef 2:14. Så att sig deruti lägra skola allahanda djur ibland Hedningarna; och rördrommar och ufvar skola bo på deras torn, och skola sjunga i vigskården, och korpar på bjelkomen; ty cedrebräden skola afrifne varda.

Sef 2:15. Denne är den lustige staden, den så säker bodde, och sade i sitt hjerta: Jag äret, och ingen annan. Huru är han så öde vorden, så att djuren bo derinne; och hvilken som der framom går, han hvisslar till honom, och slår med handene öfver honom?

Sefanja, välj kapitel:

1  2  3 ⎜ TOP

SEFANJA, 3. CAPITLET

Förstarna hotas. De fromma tröstas.

Sef 3:1. Ve dem styggeliga, slemma, och tyranniska stadenom.

Sef 3:2. Han vill intet höra, eller låta sig tukta; han vill icke trösta uppå HERRAN, eller hålla sig till sin Gud.

Sef 3:3. Hans Förstar äro derinne rytande lejon, och hans domare ulfvar om aftonen, hvilka intet låta qvart blifva intill morgonen.

Sef 3:4. Hans Propheter äro lösaktige och föraktare; hans Prester oskära helgedomen, och bedrifva våld under lagsens sken.

Sef 3:5. Men HERREN, som ibland dem är, lärer väl rätt, och gör intet ondt; han låter hvar morgon uppenbarliga lära sina rätter, och håller intet upp; men de onde vilja intet; lära skämmas.

Sef 3:6. Derföre vill jag utrota detta folket, föröda deras borger, och göra deras gator så tomma, att ingen derpå gå skall. Deras städer skola förstörde varda, så att der ingen mer bor.

Sef 3:7. Jag lät säga dig: Mig skall du frukta och låta tukta dig, så vorde hans boning icke utrotad, och intet deraf komme, der jag honom med hemsöka skall; men de voro oförsumlige till att göra allahanda ondsko.

Sef 3:8. Derföre, säger HERREN, måsten I ock bida mig, tilldess jag uppstår i sinom tid; då jag ock döma skall och församla Hedningarna, och låta Konungariken tillhopakomma, till att gjuta mina vrede öfver dem; ja, alla mina grymhets vrede; ty hela verlden skall igenom mins nits eld förtärd varda.

Sef 3:9. Då vill jag annorlunda låta predika till folken mod vänliga läppar, att de allesamman skola åkalla HERRANS Namn, och tjena honom endrägteliga.

Sef 3:10. Man skall hafva mina tillbedjare, de förströdda på hinsidon flodena i Ethiopien, till mig, för en skänk.

Sef 3:11. På den samma tiden skall du intet mer skämmas öfver allt ditt väsende, der du med emot mig syndat hafver; ty jag vill taga de stolta helgon ifrå dig, att du icke mer skall upphäfva dig för mitt helga bergs skull.

Sef 3:12. Jag skall låta öfverblifva i dig ett fattigt, ringa folk; de skola trösta uppå HERRANS Namn.

Sef 3:13. De qvarblefne i Israel skola intet ondt göra, eller lögn tala; och man skall icke finna någon bedrägelig tungo i deras mun; utan de skola födas och ro hafva, utan all fruktan.

Sef 3:14. Fröjda dig, du dotter Zion; ropa, Israel; var glad och fröjda dig af allo hjerta du dotter Jerusalem.

Sef 3:15. Ty HERREN hafver borttagit ditt straff, I och afvändt dina fiendar. HERREN, Israels Konung, är när dig, att du intet mer behöfver frukta dig för någon olycko.

Sef 3:16. På den samma tiden skall man säga till Jerusalem: Frukta dig intet; och till Zion: Låt dina händer icke nederfalla;

Sef 3:17. Ty HERREN, din Gud, är när dig, en stark Frälsare. Han skall fröjda sig öfver dig, och vara dig vänlig, förlåta dig det, och skall glädjas öfver dig med höga röst.

Sef 3:18. De, som igenom menniskors stadgar plågade voro, vill jag bortskaffa, att de skola ifrå dig komma, hvilke stadgar din tunge voro, för hvilka du skyllad var.

Sef 3:19. Si, jag skall på den tiden göra en ända uppå alla dem som dig ondt göra; och skall hjelpa den halta, och församla den fördrefna; och skall sätta dem till lof och äro i all land, der man dem föraktar.

Sef 3:20. På den tiden skall jag låta komma eder härin, och på den samma tiden församla eder; ty jag skall sätta eder till lof och äro, ibland all folk på jordene; då jag edart fängelse omvändandes varder, för edra ögon, säger HERREN.

Sefanja, välj kapitel:

1  2  3 ⎜ TOP