AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Aposteln Paulus Första Epistel till Korintierna.

Första Korintierbrevet, kapitel 1-16.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16
SVENSKA KJV BIBELN

1 KORINTIERNA, KAPITEL 1

1. Efter hans hälsning och tacksägelse, uppmanar han dem till enhet, och 12 förebrår deras oenigheter. 18 Gud förstör de visas visdom, 21 genom dårskapen av predikan, och 26 kallar inte de visa, mäktiga, och ädla, utan 27) 28 de dåraktiga, svaga, och män av ingen betydelse.


1Kor 1:1 PAULUS, kallad till att vara en Jesus Kristus apostel genom Guds vilja, och Sosthenes vårbroder,

1Kor 1:2 Till Guds kyrka i Korint, till dem som är helgade i Kristus Jesus, kallade att vara heliga, med alla som på varje plats åkallar namnet Jesus Kristus vår Herre, både deras och våra:

1Kor 1:3 Nåd vare med er, och frid, från Gud vår Fader, och från Herren Jesus Kristus.

1Kor 1:4 Jag tackar alltid min Gud på dina vägnar, för Guds nåd som är given dig av Jesus Kristus;

1Kor 1:5 Så att ni i allt blir berikade av honom, i all yttring, och all kunskap;

1Kor 1:6 Liksom Kristus vittnesbörd har bekräftats i er:

1Kor 1:7 Så att ni inte kommer efter i någon gåva; i väntan på vår Herre Jesus Kristus ankomst:

1Kor 1:8 Som också skall befästa er till slutet, så att ni må vara ostraffliga på dagen för vår Herre Jesus Kristus.

1Kor 1:9 Gud är trofast, genom vilken ni har blivit kallade till gemenskap med hans Son Jesus Kristus vår Herre.

1Kor 1:10 Men jag uppmanar er, bröder, genom namnet på vår Herre Jesus Kristus, att ni alla skall tala samma sak, och att det inte skall råda någon splittring bland er, utan att ni är perfekt förenade i samma sinne och i samma dom.

1Kor 1:11 Ty det har blivit kungjort för mig, mina bröder, av dem som hör till Chloes hus, att det råder stridigheter bland er.

1Kor 1:12 Detta säger jag nu, att var och en av er säger, Jag tillhör Paulus; och jag tillhör Apollos, och jag tillhör Kefas, och jag tillhör Kristus.

1Kor 1:13 Är Kristus delad? blev Paulus korsfäst för er, eller har ni blivit döpta i Paulus namn?

1Kor 1:14 Jag tackar Gud för att jag inte döpte någon av er, utom Krispus och Gaius;

1Kor 1:15 För att ingen skall säga att jag har döpt i mitt eget namn.

1Kor 1:16 Och jag döpte också Stefanus hushåll: dessutom,  vet jag inte om jag döpte någon annan.

1Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangeliet: inte med ordets vishet, för att Kristus kors inte skulle bli verkningslöst.

1Kor 1:18 Ty predikandet om korset är en dårskap för dem som förgås; men för oss som är frälsta är det Guds kraft.

1Kor 1:19 Ty det är skrivet, Jag skall förstöra de vises vishet, och skall göra de förståndigas förstånd till intet.

1Kor 1:20 Var är den vise? var är den skriftlärde? var är denna världs debattör? har inte Gud gjort denna världs vishet till dårskap?

1Kor 1:21 Ty sedan världen i Guds visdom inte kände Gud, behagade det Gud att genom dåraktigheten i predikningen frälsa dem som tror.

1Kor 1:22 Ty Judarna kräver ett tecken, och Grekerna söker efter vishet:

1Kor 1:23 Men vi predikar Kristus korsfäst, som för Judarna är en stötesten, och för Grekerna endårskap;

1Kor 1:24 Men för dem som är kallade, både Judar och Greker, är Kristus kraften av Gud, och visheten av Gud.

1Kor 1:25 Ty Guds dårskap är visare än män, och Guds svaghet är starkare än män.

1Kor 1:26 Ty ni ser er kallelse, bröder, att det är inte många visa män efter köttet, inte många mäktiga, inte många ädla, som är kallade:

1Kor 1:27 Men Gud har valt de dåraktiga tingen till att förvirra de kloka; och Gud har utvalt världens svaga ting för att förbrylla de mäktiga tingen;

1Kor 1:28 Och det som är ringa i världen och det som är föraktat, har Gud utvalt, ja, och ting som inte är, för att göra intet av de ting som är:

1Kor 1:29  att intet kött skulle förhärligas i hans närvaro.

1Kor 1:30 Men av honom är ni i Kristus Jesus, som av Gud har blivit oss till vishet, och rättfärdighet, och helgelse, och återlösning:

1Kor 1:31 Att, enligt vad som står skrivet, Han som förhärligar, låt honom förhärligas i Herren.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 2

1. Han förklarar att hans predikan, även om det inte medför förträfflighet i tal, 4. eller mänsklig visdom: 5. ändå består i Guds kraft, 6. och överträffar så långt den här världens visdom, 9. och mänsklig förståelse, 14. att den naturlige människan inte kan förstå den.

 

1Kor 2:1 OCH när jag, bröder, kom till er, kom jag inte med talets förträfflighet eller visdom, utan kungjorde för er Guds vittnesbörd.

1Kor 2:2 Ty jag har bestämt mig för att inte veta något bland er, utom Jesus Kristus och honom korsfäst.

1Kor 2:3 Och jag var med er i svaghet, och i fruktan, och i mycken bävan.

1Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan var inte med lockande ord av människors visdom, utan i demonstration av Anden och av kraft:

1Kor 2:5 Att er tro inte skulle stå på människors visdom utan på kraften av Gud.

1Kor 2:6 Vi talar visserligen visdom bland dem som är perfekta, men inte visdomen av denna värld eller av prinsar av denna värld, som kommer till intet:

1Kor 2:7 Men vi talar om Guds visdom i ett mysterium, ja, den dolda visdom som Gud förordnade före världen till vår härlighet:

1Kor 2:8 Vilket ingen av prinsarna av denna värld kände till; för om de hade känt till det, skulle de inte ha korsfäst Herren av härlighet.

1Kor 2:9 Men som det står skrivet: Ögat har inte sett, örat har inte hört, och inte heller har det kommit in i människans hjärta, de ting som Gud har förberett för dem som älskar honom.

1Kor 2:10 Men Gud har avslöjat dem för oss genom sin Ande: ty Anden rannsakar alla ting, ja, Guds djupa ting.

1Kor 2:11 Ty vilken man vet vilka ting en man är, utom anden av en man som är i honom? Ävenså tingen av Gud vet ingen man, utom Guds Ande.

1Kor 2:12 Nu har vi emottagit, inte världens ande, utan den ande som är av Gud; för att vi skulle veta tingen som är till oss fritt givna av Gud.

1Kor 2:13 Vilka ting vi också talar, inte med de ord som en mans visdom lär ut, utan som den Helige Anden lär ut; jämförande andliga ting med andliga.

1Kor 2:14 Men den naturliga mannen emottager inte tingen av Guds Ande: ty de är för honom dårskap: inte heller kan han känna dem, eftersom de är andligen urskiljt.

1Kor 2:15 Men han som är andlig dömer alla ting, men själv blir han inte dömd av någon man.

1Kor 2:16 Ty vem har känt Herrens sinne, att han kan instruera honom? Men vi har Kristus sinne.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 3

2. Mjölk är för barn. 3. Strid och splittring, är argument med ett köttsligt sinne. 7. Han som planterar och han som vattnar, är ingenting. 9. De tjänarna är Guds medarbetare. 11. Kristus är den enda grunden. 16. Människor är Guds tempel, som 17. måste hållas heliga. 19. Den här världens visdom är dårskap inför Gud.

 

1Kor 3:1 OCH jag, bröder, kan inte tala till er som till andliga, utan som till köttsliga, som till spädbarn i Kristus.

1Kor 3:2 Jag har fött er med mjölk, och inte med kött; ty hittills har ni inte kunnat bära det, inte heller nu förmår ni det.

1Kor 3:3 Ty ni är ännu köttsliga: ty medan det finns bland er avundsjuka, och stridigheter, och splittring, är ni  inte köttsliga, och går som män?

1Kor 3:4 Ty när den ene säger, Jag är av Paulus, och den andre, Jag är av Apollos; är ni  inte köttsliga?

1Kor 3:5 Vem är då Paulus, och vem är Apollos, utan de tjänare genom vilka ni har trott, så som Herren har givit åt var och en?

1Kor 3:6 Jag har planterat, Apollos har vattnat; men Gud gav tillväxten.

1Kor 3:7 Så är alltså varken han som planterar något, eller han som vattnar: utan det är Gud som giver tillväxten.

1Kor 3:8 Nu är han som planterar och han som vattnar är en: och varje man skall få sin lön enligt hans eget arbete.

1Kor 3:9 Ty vi är arbetare tillsammans med Gud: ni är Guds jordbruk, ni är Guds byggnad.

1Kor 3:10 Enligt den Guds nåd som har givits mig, som en klok byggmästare, har jag lagt grunden, och en annan bygger därpå. Men låt varje man ge akt på hur han bygger upp därpå.

1Kor 3:11 Ty annan grund kan ingen man lägga än den som är lagd, som är Jesus Kristus.

1Kor 3:12 Om nu någon man bygger på denna grund guld, silver, ädelstenar, trä, hö, stubb;

1Kor 3:13 Varje mans verk skall bli manifesterat, ty dagen skall kungöra det, eftersom det skall avslöjas genom eld, och elden skall pröva varje mans verk av vilken sort det är.

1Kor 3:14 Om en mans verk består, som han har byggt därpå, skall han mottaga en belöning.

1Kor 3:15 Om en mans verk blir bränt, skall han lida förlust: men han själv skall bli frälst, dock så som genom eld.

1Kor 3:16 Vet ni inte att ni är templet av Gud, och att Guds Ande bor i er?

1Kor 3:17 Om någon man orenar templet av Gud, honom skall Gud förstöra; ty templet av Gud är heligt, och det templet är ni.

1Kor 3:18 Låt ingen man bedra sig själv. Om någon man bland er verkar vara vis i denna värld, låt honom bli en dåre, så att han kan bli vis.

1Kor 3:19 Ty denna världens visdom är dårskap inför Gud. Ty det står skrivet, Han tar de vise i deras egen list.

1Kor 3:20 Och återigen, Herren känner de visas tankar, att de är fåfänga.

1Kor 3:21 Låt därför ingen man förhärliga sig i män. Ty alla ting är dina;

1Kor 3:22 Vare sig Paulus, Apollos eller Kefas, eller världen, eller livet, eller döden, eller nuvarande ting, eller kommande ting, allt är ert;

1Kor 3:23 Och ni är tillhöriga Kristus, och Kristus är tillhörig Gud.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 4

1. På vilket sätt Tjänare [av Kristus] bör betraktas. 7. Vi har ingenting som vi inte har mottagit. 9. Apostlarnas förebilder för världen, änglar och människor. 13. Världens smuts och avskräde: 15. Ändå våra fäder i Kristus. 16. Som vi borde följa.

 

1Kor 4:1 Låt en man så betrakta oss, som Kristus tjänare, och förvaltare av Guds mysterier.

1Kor 4:2 Dessutom är det ett krav på förvaltare att en man skall befinnas trogen.

1Kor 4:3 Men för mig är det en mycket liten sak att jag skulle dömas av er, eller av människors dom: ja, jag dömer inte mig själv.

1Kor 4:4 Ty jag vet ingenting av mig själv, men jag är inte heller rättfärdig, utan han som dömer mig är Herren.

1Kor 4:5 Döm därför intet före tiden, förrän Herren kommer, som både skall bringa mörkrets fördolda ting i ljuset, och kommer att manifestera hjärtats rådslut, och då skall var och en få beröm av Gud.

1Kor 4:6 Och dessa ting, bröder, har jag i en gestalt överfört på mig själv och  Apollos för er skull; att ni skulle lära av oss att inte tänka på män över det som är skrivet, så att ingen av er blir uppblåst för en mot en annan.

1Kor 4:7 Ty vem gör dig annorlunda än någon annan? och vad har du som du inte har mottagit? om du nu har mottagit det, varför förhärligar du dig, som om du inte hade mottagit det?

1Kor 4:8 Nu är ni mätta, nu är ni rika, och ni har regerat som kungar utan oss; och jag önskar att ni regerade, så att vi också kunde regera med er.

1Kor 4:9 Ty jag tänker att Gud har satt oss apostlar sist, som är utsedda till döden: eftersom vi är ett skådespel för världen, och för änglarna, och för människorna.

1Kor 4:10 Vi är dårar för Kristus skull, men ni är kloka i Kristus; vi är svaga, men ni är starka; ni är ärade, men vi är föraktade.

1Kor 4:11 Ända till denna stund vi både hungrar och törstar och är nakna och är slagna och har ingen viss bostad;

1Kor 4:12 Och arbetar, jobbar med våra egna händer: att bli hånad, det vi välsignar; att bli förföljd, det vi uthärdar:

1Kor 4:13 Ärekränkta, vi vädjar: vi har gjorts till världens smuts, och avskräde för allting intill denna dag.

1Kor 4:14 Jag skriver inte detta för att skämma ut er, utan som mina älskade söner varnar jag er.

1Kor 4:15 Ty fastän ni har tiotusen instruktörer i Kristus, harni dock inte många fäder: ty i Kristus Jesus har jag avlat er genom evangeliet.

1Kor 4:16 Därför bönfaller jag er: var ni följare av mig.

1Kor 4:17 Av denna anledning har jag sänt till er Timoteus, som är min älskade son och trogen i Herren, som skall bringa er i åminnelse av mina vägar som är i Kristus, som jag lär överallt i varje kyrka.

1Kor 4:18 Nu är några uppblåsta, som om jag inte skulle komma till er.

1Kor 4:19 Men jag skall inom kort komma till er, om Herren så vill, och ni skall känna, inte talet från dem som är uppblåsta, utan kraften.

1Kor 4:20 Ty Guds rike är inte i ord, utan i kraft.

1Kor 4:21 Vad vill ni? Skall jag komma till er med en käpp, eller i kärlek, och i saktmodighetens ande?

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 5

1. Den incestuösa personen 6. är snarare en orsak till skam för dem, än av glädje. 7. Den gamla surdegen måste rensas ut. 10. Avskyvärda förbrytare ska skambeläggas och undvikas.

 

1Kor 5:1 DET är allmänt rapporterat att det finns otukt bland er, och sådan otukt som inte ens nämns bland Hedningarna, att en skulle ha sin faders hustru.

1Kor 5:2 Och ni är uppblåsta och har inte snarare sörjt för att han som har gjort denna gärning skulle tas bort från bland er.

1Kor 5:3 Ty jag är sannerligen, som närvarande i anden, har redan dömt, som om jag vore närvarande, angående honom som har gjort denna gärning,

1Kor 5:4 I namnet av vår Herre Jesus Kristus, när ni är församlade, och min ande, med kraften av vår Herre Jesus Kristus,

1Kor 5:5 Att överlämna en sådan till Satan för köttets destruktion,  att anden må bli frälst på Herren Jesus dag.

1Kor 5:6 Er glädje är inte gott. Vet ni inte att en liten surdeg gör hela degklumpen sur?

1Kor 5:7 Rensa därför ut den gamla surdegen, så att ni blir en ny degklump, såsom ni är osyrade. Ty ja Kristus, vårt påskoffer har offrats för oss:

1Kor 5:8 Låt oss därför hålla festen, inte med gammal surdeg, inte heller med surdeg av illvilja och ondska, utan med uppriktighetens och sanningens osyrade bröd.

1Kor 5:9 Jag skrev till er i en epistel att ni inte skulle ha gemenskap med dem som idkar otukt:

1Kor 5:10 Men då menade jag inte med de som idkar otukt från denna världen, eller med giriga, eller med utpressare, eller med avgudadyrkare; ty då måste ni ju gå ut ur världen.

1Kor 5:11 Men nu har jag skrivit till er att ni umgås inte, om någon man som kallas för en broder begår otukt, eller är girig, eller en avgudadyrkare, eller en som hånar, eller en drucken, eller en utpressare; nej med en sådan ät inte.

1Kor 5:12 Ty vad har jag att göra för att döma även dem som är utanför? dömer inte ni dem som är innanför?

1Kor 5:13 Men Gud dömer de som är utanför. Ta därför bort från bland er själva den onda personen.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 6

1. Ni Korintier må icke förarga era bröder genom att gå till domstol med dem: 6. Speciellt under Otrogna. 9 De orättfärdiga skall inte ärva Guds rike. 15 Våra kroppar är lemmar av Kristus 19.  Och Tempel för den Helige Ande. 16) 17. De måste därför inte bli besudlade.

 

1Kor 6:1 VÅGAR någon av er, som har en sak mot någon annan, gå till domstol för de orättfärdiga, och inte för de heliga?

1Kor 6:2 Vet ni inte att de heliga skall döma världen? och om världen skall dömas av er, är ni ovärdiga att i de minsta tingen döma?

1Kor 6:3 Vet ni inte att vi skall döma änglar? hur mycket mer i tingen som tillhör detta livet?

1Kor 6:4 Om ni då har domar om tingen som tillhör detta liv, sätt dem att döma som är minst ansedda i kyrkan.

1Kor 6:5 Jag talar till er skam. Är det så, att det inte finns någon vis man bland er? nej, inte en enda som skall kunna döma mellan sina bröder?

1Kor 6:6 Men en broder går till domstol med en broder, och det inför de otrogna.

1Kor 6:7 Nu är det alltså ett stort fel bland, eftersom ni går till lagen mot varandra. Varför tar ni inte hellre emot orätt? Varför låter ni er själva inte hellre luras?

1Kor 6:8 Nej, ni gör orätt, och bedrar, och detta mot era bröder.

1Kor 6:9 Vet ni inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds rike? Bli inte bedragna: varken otuktiga, eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare, eller feminina män, eller de som missbrukar sig själva med sodomi,

1Kor 6:10 Eller tjuvar, eller giriga, eller de druckna, eller hånfulla, eller utpressare skall få ärva Guds rike.

1Kor 6:11 Och sådana var några av er: men ni är tvättade, men ni är helgade, men ni är rättfärdiggjorda i Herren Jesus namn, och genom Anden av vår Gud.

1Kor 6:12 Alla ting är mig lagligt, men allt är inte ändamålsenligt; alla ting är för mig lagliga, men jag kommer inte att bringas under någons makt.

1Kor 6:13 Kött för magen, och magen för köttet: men Gud skall förgöra både det och dem. Nu ärkroppen inte till för otukt, utan för Herren; och Herren för kroppen.

1Kor 6:14 Och Gud har både uppväckt Herren, och kommer också att uppväcka oss genom hans egen kraft.

1Kor 6:15 Vet ni icke att era kroppar är lemmarna av Kristus? Skall jag då ta lemmarna av Kristus och göra dem till en lemmarna av en sköka? Gud förbjude.

1Kor 6:16 Vad? Vet ni inte att han som är förenad med en sköka är en kropp? för två, säger han, skall vara ett kött.

1Kor 6:17 Men han som är förenad med Herren är en ande.

1Kor 6:18 Fly från otukt. Varje synd som en man gör är utanför kroppen; men han som idkar otukt syndar mot hans egen kropp.

1Kor 6:19 Vad? Vet ni inte att er kropp är templet för den Helige Ande som är i er, som ni har av Gud, och ni är inte era egna?

1Kor 6:20 Ty ni är köpta till ett högt pris: förhärliga därför Gud i er kropp, och i er ande, vilka är Guds.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 7

2. Han behandlar äktenskapet, 4. och visar att det är ett botemedel mot otukt: 10. Och att äktenskapsbandet därav inte lättvindigt bör upplösas. 18) 20. Varje man måste vara nöjd med sin kallelse. 25. Varför jungfrulighet bör omfamnas. 35. Och under vilka omständigheter vi antingen kan gifta oss, eller avstå från att gifta oss.

 

1Kor 7:1 NU skall jag tala om vad ni har skrivit till mig om detta: Det är bra för en man att inte röra vid en kvinna.

1Kor 7:2 Men för att undvika otukt låt varje man ha sin egen hustru, och låt varje kvinna ha sin egen make.

1Kor 7:3 Låt maken ge hustrun tillbörlig välvilja, och likaså hustrun till maken.

1Kor 7:4 Hustrun har inte makt över hennes egen kropp, utan maken: och likaså har inte heller maken makt över hans egen kropp, utan hustrun.

1Kor 7:5 Bedra inte varandra, om det inte sker med samtycke för en tid, så att ni kan ge er åt fasta och bön; sedan samlas ni igen, så att Satan inte frestar er för er avhållsamhet.

1Kor 7:6 Men detta talar jag med tillåtelse, och inte på grund av en befallning.

1Kor 7:7 Ty jag vill att alla män skall vara som jag själv. Men varje man har sin egen gåva från Gud, den ena efter detta sätt, och den andra efter det.

1Kor 7:8 Därför säger jag till de ogifta och änkorna: Det är gott för dem om de förbliver som jag.

1Kor 7:9 Men om de inte kan hålla sig, så låt dem gifta sig: ty det är bättre att gifta sig än att av begär brinna.

1Kor 7:10 Och till de gifta säger jag, dock inte jag, utan Herren, Låt icke hustrun skilja sig från hennes make.

1Kor 7:11 Men om hon skiljer sig, så låt henne förbli ogift, eller bli förlikad med hennes make: och låt inte mannen skilja sig från hans hustru.

1Kor 7:12 Men till de övriga talar jag, inte Herren: Om någon broder har en hustru som inte tror, och hon vill bo hos honom, låt honom  inte skilja sig från henne.

1Kor 7:13 Och den kvinna som har en make som inte tror, och om han vill bo hos henne, låt henne inte lämna honom.

1Kor 7:14 Ty den icke troende maken helgas av hustrun, och den icke troende hustrun helgas av maken: annars skulle era barn vara orena; men nu är de heliga.

1Kor 7:15 Men om den icke troende ger sig av, låt honom ge sig av. En broder eller syster är i sådana fall inte bundna under någon skyldighet: utan Gud har kallat oss till fred.

1Kor 7:16 Ty vad vet, Du o hustru, om du skall rädda din make? eller hur vet, Du o man, om du skall rädda din hustru?

1Kor 7:17 Men som Gud har distribuerat åt varje man, som Herren har kallat var och en, låt honom så vandra. Och så ordinerar jag i alla kyrkorna.

1Kor 7:18 Är någon man kallad som är omskuren? låt honom inte bli som en oomskuren. Är någon kallad i oomskärelse? låt honom icke bli omskuren.

1Kor 7:19 Omskärelse är ingenting, och oomskärelse är ingenting, utan hållande av Guds bud.

1Kor 7:20 Låt varje man förbli i samma kallelse vari han blev kallad.

1Kor 7:21 Är du kallad till att vara en tjänare? bekymra dig inte om det: men om du kan bli gjord fri, bruka det hellre.

1Kor 7:22 Ty han som är kallad i Herren och är en tjänare, är Herrens frigivne; likaså också han som är kallad, och som är fri, är Kristus tjänare.

1Kor 7:23 Ni är köpta med ett pris; var ni inte människornas tjänare.

1Kor 7:24 Bröder, låt varje man, vari han är kallad, däri förbli med Gud.

1Kor 7:25 Men när det gäller jungfrurna har jag inget bud från Herren: likväl dömer jag, som en som har mottagit nåd av Herren till att vara trogen.

1Kor 7:26 Jag antar därför att detta är gott för den nuvarande nöden, jag säger, att det är gott för en man att så vara.

1Kor 7:27 Är du bunden till en hustru? sök inte att bli lösgjord. Är du lösgjord från en hustru? Sök inte en hustru.

1Kor 7:28 Men och om du gifter dig, har du inte syndat; och om en jungfru gifter sig, har hon inte syndat. Icke desto mindre skall sådana få det svårt i köttet; men jag skonar dig.

1Kor 7:29 Men detta säger jag, bröder, tiden är kort: det återstår att både de som har fruar skall vara som om de inte hade någon;

1Kor 7:30 Och de som gråter, som om de inte grät; och de som fröjdas, som om de inte fröjdades; och de som köper, som om de inte ägde;

1Kor 7:31 Och de som brukar denna värld, som om de inte missbrukar den; ty skepnaden av denna världen förgås.

1Kor 7:32 Men jag vill ha dig bekymmerslös. Han som är ogift har omsorg om tingen som hör Herren till, så att han må kunna behaga Herren:

1Kor 7:33 Men han som är gift, han har omsorg för tingen som hör världen till, hur han må kunnabehaga sin hustru.

1Kor 7:34 Det är också skillnad mellan en hustru och en jungfru. Den ogifta kvinnan har omsorg om tingen som hör Herren till, så att hon kan vara helig både till kropp och ande; men hon som är gift har omsorg om tingen som hör världen till, hur hon må kunna behaga sin make.

1Kor 7:35 Och detta talar jag för er egen skull, inte för att jag må kasta en snara över er, utan för att det är anständigt, och för att ni må vara uppmärksamma på Herren utan att bli distraherade.

1Kor 7:36 Men om någon man som tänker att han uppför sig oanständigt mot sin jungfru, om hon är förbi blomman av hennes ålder, och behovet är då önskvärt, låt honom göra vad han vill, han syndar inte: låt dem gifta sig.

1Kor 7:37 Icke desto mindre han som står fast i sitt hjärta, och inte har någon nödvändighet, utan har makt över sin egen vilja och har beslutat i sitt hjärta att han skall behålla sin jungfru, gör väl.

1Kor 7:38 Så han som giver henne i äktenskap gör väl, men han som giver henne icke i äktenskap gör bättre.

1Kor 7:39 Hustrun är bunden av lagen så länge hennes man lever; men om hennes man är död, är hon fri att gifta sig med vem hon vill; endast i Herren.

1Kor 7:40 Men hon är lyckligare om hon så förblir, efter min bedömning: och jag tänker också att jag har Guds Ande.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 8

1. Att avstå från kött som offrats åt avgudar: 8) 9. Vi må icke missbruka vår Kristna frihet, till våra bröders anstöt: 11.  utan vi måste tygla vår kunskap med Välgörenhet.

 

1Kor 8:1 NU rörande ting som offrats till avgudar, Kunskap är uppblåst, men välgörenhet är uppbygglig.

1Kor 8:2 Och om någon man tänker att han vet något,  vet han ändå inte så mycket som han borde veta.

1Kor 8:3 Men om någon man älskar Gud, detsamma är känt av honom.

1Kor 8:4 Beträffande alltså ätandet av det som offras till avgudar, så vet vi att en avgud är ingenting i världen, och att det ingen annan Gud är än en.

1Kor 8:5 Ty även om det finns de som kallas gudar, vare sig i himmelen eller på jorden, (såsom det finns många gudar, och många herrar).

1Kor 8:6 Men för oss finns det en enda Gud, Fadern, av vilken allting är, och vi i honom; och en endaHerre Jesus Kristus, genom vilken allting är, och vi genom honom.

1Kor 8:7 Det finns dock inte denna kunskap hos varje man: ty några som har samvete för avgudabilden ännu i denna timme äter det som ett ting som offrats till en avgud; och deras samvete som är svagt är orenat.

1Kor 8:8 Men köttet främjar oss inte inför Gud: ty varken, om vi äter, är vi bättre, eller, om vi inte äter, är vi sämre.

1Kor 8:9 Men var försiktig så att denna er frihet inte på något sätt blir en stötesten för de svaga.

1Kor 8:10 Ty om någon ser dig som har kunskap sitta och äta i avgudarnas tempel, skall då inte samvetet hos honom som är svag uppmuntras att äta dessa ting som är offrade till avgudar;

1Kor 8:11 Och genom din kunskap skall den svage brodern att förgås, för vilken Kristus dog?

1Kor 8:12 Men när ni syndar så mot bröderna, och sårar deras svaga samvete, syndar ni mot Kristus.

1Kor 8:13 Därför, om kött gör min broder kränkt, skall jag inte äta kött så länge världen står, så att jag inte gör min broder kränkt.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 9

1. Han visar sin frihet, 7. och att tjänaren borde leva av Evangeliet, 15. men att han själv av egen fri vilja har avstått, 18. från att vara antingen till börda för dem, 22. eller stötande för någon, i frågor som inte är avgörande, 24. Vårt liv är likt ett race.

 

1Kor 9:1 ÄR jag inte en apostel? är jag inte fri? har jag inte sett Jesus Kristus vår Herre? och är ni inte mitt verk i Herren?

1Kor 9:2 Om jag inte är en apostel för andra, men utan tvekan är jag det för dig: ty sigillet av mitt apostlaämbete är ni i Herren.

1Kor 9:3 Mitt svar till dem som undersöker mig är följande,

1Kor 9:4 Har vi inte makt att äta och dricka?

1Kor 9:5 Har vi inte makt att medtaga en syster, en hustru, såväl som andra apostlar, och som Herrens bröder, och Kefas?

1Kor 9:6 Eller har jag och Barnabas, har inte vi makt att avstå från att arbeta?

1Kor 9:7 Vem drar någonsin ut i krigföring på egen bekostnad? vem planterar en vingård, och äter inte frukten därav? eller vem föder upp en flock, och äter inte av flockens mjölk?

1Kor 9:8 Säger jag detta som en man? eller säger inte också lagen samma sak?

1Kor 9:9 Ty det står skrivet i Mose lag, Du skall inte sätta munkorg på den oxe som trampar ut kornet. Tager Gud hand om oxarna?

1Kor 9:10 Eller säger han det bara för vår skull? För vår skull, är detta, utan tvivel skrivet: att han som plöjer skulle plöja i hopp; och att han som tröskar skulle få del av hans hopp.

1Kor 9:11 Om vi nu har till er sått andliga ting, är det då en stor sak om vi skall skörda era köttsliga ting?

1Kor 9:12 Om andra har del i denna makt över er, har inte vi det också? Icke desto mindre har vi inte använt denna makt; utan genomlidit alla ting, för att vi inte skulle förhindra Kristus evangelium.

1Kor 9:13 Vet ni inte att de som tjänar vid heliga ting lever av tingen i templet? och de som väntar vid altaret är delaktiga i altaret?

1Kor 9:14 På samma sätt har Herren ordinerat att de som predikar evangeliet skulle leva av evangeliet.

1Kor 9:15 Men jag har inte använt något av dessa ting, inte heller har jag skrivit dessa ting för att det skulle bli så gjort för mig, ty det vore bättre för mig att dö, än att någon man skulle göra mitt förhärligande till intet.

1Kor 9:16 Ty om jag predikar evangelium, har jag ingenting att förhärliga mig över, ty nödvändigheten har lagts på mig; ja, ve mig, om jag inte predikar evangeliet!

1Kor 9:17 Ty om jag gör detta frivilligt, så har jag en belöning: men om jag gör det mot min vilja, en dispensation av evangeliet är anförtrott mig.

1Kor 9:18 Vad är då min belöning? Sannerligen att, när jag predikar evangeliet, må jag göra Kristus evangelium utan kostnad, så att jag inte missbrukar min makt i evangeliet.

1Kor 9:19 Ty fastän jag är fri från alla män, har jag ändå gjort mig själv till tjänare för alla, för att jag skulle vinna mer.

1Kor 9:20 Och till Judarna blev jag som en Jude, så att jag kunde vinna Judarna; till dem som är under lagen, som under lagen, så att jag kunde vinna dem som är under lagen;

1Kor 9:21 Till dem som är utan lag, blev jag som en utan lag, (inte med att vara utan lag till Gud, men under lagen till Kristus) för att jag skulle vinna dem som är utan lag.

1Kor 9:22 För de svaga har jag blivit svag, för att jag skall vinna de svaga; jag har blivit alla ting för alla män, att jag på alla sätt må frälsa några.

1Kor 9:23 Och detta gör jag för evangeliets skull, för att jag skall få del av det tillsammans med er.

1Kor 9:24 Vet ni inte att de som springer i ett race springer alla, men en mottar priset? Så spring, så att ni må vinna.

1Kor 9:25 Och varje man som strävar efter att behärska sig är måttfull i alla ting. Nu gör de det för att få en förgänglig krona; men vi för en oförgänglig krona.

1Kor 9:26 Jag springer därför så, inte som osäker; så kämpar jag, inte som en som i luften slår:

1Kor 9:27 Men jag håller tillbaka min kropp och bringar den i underkastelse: så att jag inte själv på något sätt, när jag har predikat för andra, att jag själv skulle bli en förkastelse.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 10

1. Judarnas Sakrament, 6. är förebilder för våra, 7. och deras bestraffningar, 11 är exempel för oss. 14 Vi måste fly från avgudadyrkan. 21 Vi må icke göra Herrens Bord till djävulens bord: 24 Och i frågor som inte är avgörande [för tron] måste vi ta hänsyn till våra bröder.

 

1Kor 10:1 DESSUTOM, bröder, jag skulle inte vilja att ni skulle vara okunniga, om att alla våra fäder var under molnet, och att alla passerade genom havet;

1Kor 10:2 Och var alla döpta till Moses i molnet och i havet;

1Kor 10:3 Och de åt alla samma andliga kött;

1Kor 10:4 Och alla drack de samma andliga dryck: ty de drack av den andliga Klippa som följde dem: och denna Klippa var Kristus.

1Kor 10:5 Men med många av dem fann Gud inte behag, ty de blev störtade i vildmarken.

1Kor 10:6 Nu var dessa ting våra exempel, med den avsikt att vi inte skulle lusta efter onda ting, såsom de också lustade.

1Kor 10:7 Ni får inte heller vara avgudadyrkare, såsom en del av dem var; som det står skrivet, Folket satte sig ner för att äta och dricka, och reste sig upp för att leka.

1Kor 10:8 Låt oss icke heller begå otukt, såsom några av dem gjorde, och det föll tjugotretusen på en dag.

1Kor 10:9 Låt oss inte heller fresta Kristus, som några av dem också frestade, och förgjordes av ormar.

1Kor 10:10 Icke heller må ni mumla, såsom några av dem mumlade, och förgjordes av förgöraren.

1Kor 10:11 Nu hände allt detta med dem till exempel: och de är skrivna för vår förmaning, över vilka världens slut har kommit.

1Kor 10:12 Låt därför han som tror att han står fast ta sig i akt så att han inte faller.

1Kor 10:13 Det har inte kommit någon annan frestelse över er än sådan som är vanlig för människor, men Gud är trofast, han låter er inte frestas över vad ni förmår, utan han ger er också en utväg att undkomma frestelsen, så att ni kan uthärda den.

1Kor 10:14 Därför, mina kära älskade, fly från avgudadyrkan.

1Kor 10:15 Jag talar som till visa män; döm ni vad jag säger.

1Kor 10:16 Välsignelsebägaren som vi välsignar, är den inte gemenskapen av Kristus blod? Det bröd som vi bryter, är det inte gemenskapen av Kristus kropp?

1Kor 10:17 Ty vi som är många är ett enda bröd, och en enda kropp: eftersom vi är alla delaktiga av detta enda bröd.

1Kor 10:18 Se, Israel efter köttet: Är inte de som äter av offren delaktiga i altaret?

1Kor 10:19 Vad säger jag då? att avguden är något, eller att det som offras till avgudarna är något?

1Kor 10:20 Men jag säger, att det som Hedningarna offrar, det offrar de åt djävlar, och inte åt Gud: och jag vill inte att ni skall ha gemenskap med djävlar.

1Kor 10:21 Ni kan inte dricka Herrens bägare, och djävlarnas bägare; ni kan inte vara delaktiga i Herrens bord, och i djävlarnas bord.

1Kor 10:22 Provocerar vi Herren till svartsjuka? Är vi starkare än han?

1Kor 10:23 Alla ting är lagligt för mig, men alla ting är inte ändamålsenligt: alla ting är lagligt för mig, men alla ting uppbygger inte.

1Kor 10:24 Låt ingen man söka sitt eget, utan varje man en annans rikedom.

1Kor 10:25 Vad helst som säljs på den hedniska köttmarknaden, det äter de, utan att ställa några frågor för samvetets skull:

1Kor 10:26 Ty jorden är Herrens, och fullheten därav.

1Kor 10:27 Om någon av dem som inte tror er bjuder er till en festmåltid och ni vill gå dit, så äter ni det som ställs fram för er och frågar inte för samvetets skull.

1Kor 10:28 Men om någon man säger till er: Detta har offrats till avgudar, så ät inte för hans skull som har visat det, och för samvetets skull: ty jorden är Herrens, och fullheten därav.

1Kor 10:29 Samvete, säger jag, inte ditt eget, utan den andres: för varför döms min frihet av en annan mans samvete?

1Kor 10:30 Ty om jag av nåd är delaktig, varför talas det då ont om mig för det som jag ger tack för?

1Kor 10:31 Därför vare sig ni äter, eller dricker, eller vad ni än gör, gör allt till Guds härlighet.

1Kor 10:32 Kränk ingen, varken Judarna, eller Hedningarna eller Guds kyrka:

1Kor 10:33 Likasom jag i alla ting är till behag för alla män, icke eftersträvande min egen vinning, utan mångas vinning, för att de må bli frälsta.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 11

1. Han förebrår dem, för att i heliga församlingar, 4, bad deras män med täckta huvuden, 6, och kvinnor med avtäckta huvuden, 17, och för att deras möten i allmänhet inte var till det bättre utan till det sämre, som 21. nämligen att med sin egen fest vanhelga Herrens Måltid. 25, Slutligen kallar han dem till den första institutionen därav.

 

1Kor 11:1 VAR ni följare av mig, så som jag också är Kristus efterföljare.

1Kor 11:2 Och nu prisar jag er, bröder, för att ni kommer ihåg mig i alla ting och håller föreskrifterna, såsom jag har överlämnat dem till er.

1Kor 11:3 Men jag vill ha er att veta, att huvudet för varje man är Kristus; och huvudet för kvinnan ärmannen; och huvudet för Kristus är Gud.

1Kor 11:4 Varje man som ber eller profeterar, och har sitt huvud täckt, vanärar sitt huvud.

1Kor 11:5 Men varje kvinna som ber eller profeterar med sitt huvud avtäckt vanärar sitt huvud: ty det är för alla som om hon vore rakad.

1Kor 11:6 Ty om kvinnan inte är täckt, låt henne också vara klippt: men om det är en skam för en kvinna att bli klippt eller rakad, låt henne vara täckt.

1Kor 11:7 Ty mannen bör inte täcka sitt huvud, med tanke på att han är Guds avbild och härlighet: men kvinnan är mannens härlighet.

1Kor 11:8 Ty mannen är inte av kvinnan, utan kvinnan är av mannen.

1Kor 11:9 Mannen skapades inte heller för kvinnan; utan kvinnan för mannen.

1Kor 11:10 Av denna anledning bör kvinnan ha makt på sitt huvud på grund av änglarna.

1Kor 11:11 Icke desto mindre är mannen utan kvinnan, inte heller kvinnan utan mannen, i Herren.

1Kor 11:12 Ty liksom kvinnan är av mannen, så är också mannen av kvinnan; men alla ting är av Gud.

1Kor 11:13 Döm i er själva: är det lämpligt att en kvinna ber till Gud utan att vara täckt?

1Kor 11:14 Lär inte själva naturen er, att, om en man har långt hår, så är det en skam för honom?

1Kor 11:15 Men om en kvinna har långt hår, är det en ära för henne: ty hennes hår är givet henne till en täckelse.

1Kor 11:16 Men om någon människa tycks vara stridslysten, så har vi ingen sådan sed, inte heller Guds kyrkor.

1Kor 11:17 Nu i detta som jag kungör för er prisar jag er inte, att ni inte kommer samman till det bättre utan till det sämre.

1Kor 11:18 Först av allt, när ni kommer samman i kyrkan, hör jag att det finns splittring bland er; och jag tror delvis på det.

1Kor 11:19 Ty det måste också finnas villoläror bland er, för att de som är godkända må bli manifesterade bland er.

1Kor 11:20 När ni därför kommer samman på en plats, är det inte för att äta Herrens måltid.

1Kor 11:21 Ty när man äter, tar var och en sin egen måltid framför den andre, och den ene är hungrig, och den andre berusad.

1Kor 11:22 Vad? Har ni inte hus att äta och dricka i? Eller föraktar ni Guds kyrka, och bringar skam över dem som intet har? Vad skall jag säga till er? Skall jag prisa er för detta? Jag prisar er inte.

1Kor 11:23 Ty jag har av Herren mottagit det som jag också har överlämnat till er, att Herren Jesus samma natt som han blev förrådd tog bröd:

1Kor 11:24 Och när han hade tackat, bröt han det och sade: Tag, ät; detta är min kropp, som har brutits för er; gör detta till åminnelse av mig.

1Kor 11:25 På samma sätt tog han också bägaren, när han hade ätit, och sade, Denna bägare är det nya testamentet i mitt blod: gör detta, så ofta ni dricker det, till åminnelse av mig.

1Kor 11:26 Ty så ofta ni äter detta bröd, och dricker denna bägare, visar ni  Herrens död, till dess att han kommer.

1Kor 11:27 Därför var och en som äter detta bröd, och dricker denna Herrens bägare, ovärdigt, skall bli skyldig till Herrens kropp och blod.

1Kor 11:28 Men låt en man rannsaka sig själv, och så låt han äta av det brödet, och dricka av den bägaren.

1Kor 11:29 Ty han som äter och dricker ovärdigt, äter och dricker fördömelse till sig själv, med att inte urskilja Herrens kropp.

1Kor 11:30 Av denna anledning är många av er svaga och sjuka, och många sover.

1Kor 11:31 Ty om vi skulle döma oss själva, skulle vi inte bli dömda.

1Kor 11:32 Men när vi döms, är vi tuktade av Herren, för att vi inte skall bli fördömda med världen.

1Kor 11:33 Därför, mina bröder, när ni kommer samman för att äta, vänta  på varandra.

1Kor 11:34 Och om någon man är hungrig, så låt honom äta hemma; så att ni inte tillsammans kommer till fördömelse. Och resten kommer jag att ställa i ordning när jag kommer.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 12

1. Andliga gåvor 4. är olika, 7. men alla är till nytta för alla. 8. Och i detta syfte, är de olika fördelade: 12. Så att i samma proportion, som lemmarna av en naturlig kropp, strävar alla 16. efter ömsesidig anständighet, 22. tjänst, och 26. stöd till samma kropp, 27. så som vi bör göra för varandra, för att utgöra Kristus mystiska kropp.

 

1Kor 12:1 NÄR det gäller andliga gåvor, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga.

1Kor 12:2 Ni vet att ni var Hedningar, som fördes bort till dessa stumma avgudar, så som ni förleddes.

1Kor 12:3 Därför giver jag er att förstå, att ingen man som talar genom Guds Ande kallar Jesus förbannad, och att ingen man kan säga att Jesus är Herren, utan genom den Helige Ande.

1Kor 12:4 Nu finns det en mångfald av gåvor, men samma Ande.

1Kor 12:5 Och det är skillnader i administration, men samma Herre.

1Kor 12:6 Och det finns en mångfald av operationer, men det är samma Gud som verkar allt i alla.

1Kor 12:7 Men Andens manifestation är given till varje man att därjämte gagnas.

1Kor 12:8 Ty åt den ene ges genom Anden visdomens ord; åt den andre genom samma Ande kunskapens ord;

1Kor 12:9 Till en annan som får tro genom samma Ande; till en annan helandets gåvor genom samma Ande;

1Kor 12:10 Till en annan att utföra underverk, till en annan får profetia; en annan får urskilja andar; till en annan som får olika sorters tungomål; till en annan att uttyda tungomål:

1Kor 12:11 Men alla dessa verkas av en och samma Ande, som delar ut till varje man var för sig som han vill.

1Kor 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, och alla lemmar i den ena kroppen, som är många, är en enda kropp: så också är Kristus.

1Kor 12:13 Ty genom en enda Ande har vi alla blivit döpta till en kropp, vare sig viär Judar eller Hedningar, vare sig viär trälar eller fria; och har alla blivit givna att dricka in i en Ande.

1Kor 12:14 Ty kroppen är inte en enda lem, utan många.

1Kor 12:15 Om foten skall säga, Eftersom jag inte är handen, hör jag inte till kroppen; hör den därför inte till kroppen?

1Kor 12:16 Och om örat skall säga, Eftersom jag inte är ögat, hör jag inte till kroppen; är det därför inte av kroppen?

1Kor 12:17 Om hela kroppen vore ett öga, var fanns då hörseln? Om hela kroppen var hörande, var fanns då luktsinnet?

1Kor 12:18 Men nu har Gud satt lemmarna, var och en av dem, i kroppen, som det har behagat honom.

1Kor 12:19 Och om de alla var en enda lem, var fanns då kroppen?

1Kor 12:20 Men nu är de många lemmar, och ändå en enda kropp.

1Kor 12:21 Och ögat kan inte säga till handen, Jag behöver dig inte: och huvudet inte heller till fötterna, Jag behöver dig inte.

1Kor 12:22 Nej, mycket mer är de lemmar i kroppen, som tycks vara svagare, är nödvändiga:

1Kor 12:23 Och de lemmar i kroppen, som vi tänker vara mindre ärofyllda, åt dessa skänker vi mer riklig ära; och våra fula delar har mer riklig fägring.

1Kor 12:24 Ty våra vackra delar har inget behov av det: utan Gud har härdat kroppen samman, och gett den del som saknar den större ära:

1Kor 12:25 Att det inte skulle finnas någon schism i kroppen, utan att lemmarna skulle ha samma omsorg för varandra.

1Kor 12:26 Och vare sig en lem lider, lider alla lemmar med den, eller om en lem blir hedrad, gläds alla lemmar med den.

1Kor 12:27 Nu är ni Kristus kropp, och lemmar i synnerhet.

1Kor 12:28 Och Gud har satt några i kyrkan, först apostlar, sekundärt profeter, tredje lärare, efter detta mirakler, sedan gåvor för helande, hjälpare, regeringar, mångfald av tungomål.

1Kor 12:29 Är alla apostlar? alla profeter? alla lärare? är alla arbetare som utför mirakler?

1Kor 12:30 Har alla helandets gåvor? talar alla med tungor? tolkar alla?

1Kor 12:31 Men begär innerligt de bästa gåvorna, och ändå visar jag för er en mer excellent väg.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 13

1. Alla gåvor, 2) 3. hur utmärkta de än är, är ingenting värda utan välgörenhet. 4 Dess lovprisningar, och 13. företräde står före hopp och tro.

 

1Kor 13:1 ÄVEN om jag talar med människornas och änglarnas tungor, och inte har välgörenhet, har jag blivit som ljudande mässing, eller en klingande cymbal.

1Kor 13:2 Och fastän jag har profetisk gåva, och förstår alla mysterier, och all kunskap; och fastän jag har all tro, så att jag kunde flytta berg, och ha ingen välgörenhet, är jag ingenting.

1Kor 13:3 Och fastän jag ger bort allt mitt gods för att föda de fattiga, och fastän jag giver min kropp till att brännas, och inte har välgörenhet, så gagnar det mig intet.

1Kor 13:4 Välgörenhet fördraga länge, och är vänlig; välgörenhet avundas inte; välgörenhet skryter inte om sig själv, och är inte uppblåst,

1Kor 13:5 Den uppför sig inte opassande, söker inte hennes eget, är inte lätt provocerad, tänker intet ont;

1Kor 13:6 Gläder sig icke i orättfärdighet, utan gläder sig i sanning;

1Kor 13:7 Uthärdar alla ting, tror alla ting, hoppas alla ting, uthärdar alla ting.

1Kor 13:8 Välgörenhet misslyckas aldrig: men om det finns profetior, skall de misslyckas; om det finnstungor, skall de upphöra; om det finns kunskap, skall den försvinna.

1Kor 13:9 Ty vi vet delvis, och vi profeterar delvis.

1Kor 13:10 Men när det som är perfekt har kommit, då skall det som är delvis upphöra.

1Kor 13:11 När jag var ett barn, talade jag som ett barn, jag förstod som ett barn, jag tänkte som ett barn; men när jag blev en man, lade jag bort barnsliga ting.

1Kor 13:12 Ty nu se vi genom ett glas, mörkt, men sedan ansikte mot ansikte: nu vet jag delvis, men sedan skall jag veta, liksom också jag är känd.

1Kor 13:13 Och nu förblir tro, hopp, välgörenhet, dessa tre; men den största av dessa är välgörenhet.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 14

1. Att Profetera lovordas, 2) 3) 4. och föredras framför att tala med tungor, 6, genom en jämförelse som dras från musikinstrument; 12, Båda måste hänvisas till uppbyggnad, 22. som deras sanna och rätta syfte. 26, Den sanna användningen av var och en lärs ut, och missbruket beskattas. 34, Kvinnor är förbjudna att tala i Kyrkan.

 

1Kor 14:1 FÖLJ efter välgörenhet, och eftersträva andliga gåvor, utan snarare för att ni må profetera.

1Kor 14:2 Ty han som talar på ett okänt tungomål talar icke till män, utan till Gud: ty ingen man förstår honom; fastän i anden talar han mysterier.

1Kor 14:3 Men han som profeterar talar till män för uppbyggelse, och förmaning, och tröst.

1Kor 14:4 Han som talar på ett okänt tungomål uppbygger sig själv; men han som profeterar uppbygger kyrkan.

1Kor 14:5 Jag skulle vilja att ni alla talade med tungor, men snarare att ni profeterade: ty större är han som profeterar än han som talar med tungor, förutom att han tolkar, så att kyrkan kan mottaga uppbyggelse.

1Kor 14:6 Nu, bröder, om jag kommer till er och talar med tungomål, vad skall jag då gagna er, förutom att jag skall tala till er antingen genom uppenbarelse, eller genom kunskap, eller genom att profetera, eller genom doktrin?

1Kor 14:7 Och även de ting som inte har ett livgivande ljud, vare sig flöjt eller harpa, bortsett från att de giver en distinktion i ljuden, hur skall det bli känt vad som är spelat från flöjten eller spelat på harpan?

1Kor 14:8 Ty om trumpeten skulle ljuda vagt, vem skall  förbereda sig för striden?

1Kor 14:9 Så likaledes ni, bortsett från att ni genom tungan yttrar ord som är lätta att förstå, hur skall det då bli känt vad som har talats? för ni skall tala i luften.

1Kor 14:10 Det är, det må vara, så många olika sorters röster i världen, och ingen av dem är utan innebörd.

1Kor 14:11 Därför om jag inte vet vad rösten betyder, skall jag vara en barbar för honom som talar, och han som talar skall vara en barbar för mig.

1Kor 14:12 Så må ock ni, i den mån ni är ivriga att få andliga gåvor, sök efter att ni må utmärka er för kyrkans uppbyggelse.

1Kor 14:13 Låt därför honom som talar på ett okänt tungomål bedja att han ock det må kunna tolka.

1Kor 14:14 Ty om jag bedja på ett okänt tungomål, bedja gör min ande, men min förstående är ofruktbart.

1Kor 14:15 Vad är det då? Jag kommer att bedja med anden, och jag kommer också att bedja med förståelsen: Jag kommer att sjunga med anden, och jag kommer också att sjunga med förståelsen.

1Kor 14:16 Annars när du skall välsigna med anden, hur skall han som ockuperar de olärdas rum kunna säga Amen när du framför din tacksägelse, eftersom han inte förstår vad du säger?

1Kor 14:17 Ty du framför sannerligen tacksägelse väl, men den andre är inte uppbyggd.

1Kor 14:18 Jag tackar min Gud, för att jag talar mer tungomål än ni alla:

1Kor 14:19 Men i kyrkan skulle jag hellre tala fem ord med min förståelse, så att jag genom min röstkunde undervisa även andra, än tiotusen ord i ett okänt tungomål.

1Kor 14:20 Bröder, var inte barn i förståelse; dock i ondska  ni vara barn, men i förståelse må ni vara män.

1Kor 14:21 I lagen är det skrivet, Med män av andra tungomål och andra läppar kommer jag att tala till detta folk; och ändå kommer de inte att höra mig, säger Herren.

1Kor 14:22 Därför är tungomål för ett tecken, inte för dem som tror, utan för dem som inte tror; men profeterna tjänar inte för dem som inte tror, utan för dem som tror.

1Kor 14:23 Om därför hela kyrkan samlas på ett ställe och alla talar i tungomål, och det kommer in sådana som är olärda eller icke-troende, kommer de då inte att säga att ni är galna?

1Kor 14:24 Men om alla profeterar, och det kommer in en som inte tror, eller en som är olärd, då är han övertygad av alla, han är dömd av alla:

1Kor 14:25 Och således är hemligheterna i hans hjärta manifesterat; och han kommer att så falla ned på sitt ansikte och tillbedja Gud, och rapportera att Gud sannerligen är i dig.

1Kor 14:26 Hur är det då, bröder, när ni samlas, att var och en av er har en psalm, har en doktrin, har ett tungomål, har en uppenbarelse, har en tolkning. Låt alla ting bli gjorda till uppbyggelse.

1Kor 14:27 Om någon man talar på ett okänt tungomål, låt det vara av två, eller högst av tre, och det efter varandra; och låt en tolka.

1Kor 14:28 Men om det inte finns någon tolk, låt honom vara tyst i kyrkan, och låt honom tala till sig själv, och till Gud.

1Kor 14:29 Låt profeterna tala två eller tre, och låt de andra döma.

1Kor 14:30 Om något uppenbaras för en annan som sitter bredvid, låt den förste hålla tyst.

1Kor 14:31 Ty ni kan alla profetera en efter en, så att alla må lära och alla må bli tröstade.

1Kor 14:32 Och profeternas andar är underordnade profeterna.

1Kor 14:33 Ty Gud är inte författaren av förvillelse, men av fred, som i alla kyrkor av de heliga.

1Kor 14:34 Låt era kvinnor tiga i kyrkorna, ty det är inte tillåtet för dem att tala; utan de är kommenderade att vara under lydnad, såsom ock lagen säger.

1Kor 14:35 Och om de vill lära sig något, låt dem fråga sina män hemma: ty det är en skam för kvinnor att tala i kyrkan.

1Kor 14:36 Vad? Kom Guds ord ut från dig? eller kom det endast till dig?

1Kor 14:37 Om någon man tänker om sig själv att han är en profet, eller andlig, låt honom erkänna att det ting som jag skriver till er är Herrens bud.

1Kor 14:38 Men om någon man är ignorant, låt honom vara ignorant.

1Kor 14:39 Därför, bröder, sträva efter att profetera, och förbjud icke att tala med tungomål.

1Kor 14:40 Låt alla ting göras på ett anständigt sätt och i ordning.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 15

3. Genom Kristus uppståndelse, 12. visar han nödvändigheten av vår egen uppståndelse, mot alla som förnekar kroppens uppståndelse. 21. Om  frukten 35. Och sättet för detta, 51. Och förvandlingen av dem som skall bli funna levande på den sista dagen.

 

1Kor 15:1 DESSUTOM, bröder, till er kungör jag evangeliet som jag predikade för er, som ni också tog emot, och vari ni står;

1Kor 15:2 Genom vilket ni också är frälsta, om ni kommer ihåg det ord som jag predikade för er, annars kom ni till tro förgäves.

1Kor 15:3 Först och främst har jag ju meddelat er vad jag själv tagit emot, hur Kristus dog för våra synder enligt skrifterna;

1Kor 15:4 Och att han blev begravd, och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna:

1Kor 15:5 Och att han blev sedd av Kefas, och sedan av de tolv:

1Kor 15:6 Därefter, blev han sedd av över femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta är kvar ända till denna dag, men några har somnat in.

1Kor 15:7 Därefter, blev han sedd av Jakob; och sedan av alla apostlarna.

1Kor 15:8 Och sist av alla har han också setts av mig, som av en född för tidigt.

1Kor 15:9 Ty jag är den minsta av apostlarna, som inte är lämplig att kallas apostel, eftersom jag förföljde Guds kyrka.

1Kor 15:10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd som var mig tilldelad var inte förgäves, utan jag arbetade mer än de alla: men inte jag, utan Guds nåd som var med mig.

1Kor 15:11 Därför, vare sig det är jag eller de, så predikar vi, och så trodde ni.

1Kor 15:12 Om nu Kristus blir predikad att han uppstod från de döda, hur kan några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse av de döda?

1Kor 15:13 Men om det inte finns någon uppståndelse av de döda, då är Kristus inte uppstånden:

1Kor 15:14 Och om Kristus inte uppstånden är, då är vår predikan fåfäng, och er tro är också fåfäng.

1Kor 15:15 Ja, och vi har befunnits vara Guds falska vittnen, eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväckte Kristus: som han inte uppväckte, om det är så att de döda inte uppstår.

1Kor 15:16 Ty om de döda inte uppstår, då är Kristus inte uppstånden:

1Kor 15:17 Och om Kristus inte är uppstånden, är er tro fåfäng; ni är ännu i era synder.

1Kor 15:18 Då förgås också de som har insomnat i Kristus.

1Kor 15:19 Om vi endast i detta liv har hoppet om Kristus, är vi av alla män de mest miserabla.

1Kor 15:20 Men nu är Kristus uppstånden från de döda och blev förstlingsfrukten av dem som somnat.

1Kor 15:21 Ty eftersom döden kom genom människan, så kom också de dödas uppståndelse genom människan.

1Kor 15:22 Ty liksom alla dör i Adam, så skall alla bli levandegjorda i Kristus.

1Kor 15:23 Men varje man i hans egen ordning: Kristus förstlingsfrukten; därefter de som tillhör Kristus vid hans ankomst.

1Kor 15:24 Sedan kommer slutet, när han skall överlämna riket åt Gud, ja, åt Fadern; då han skall ha nedbrutit varje herradöme och varje auktoritet och kraft.

1Kor 15:25 Ty han måste regera, tills han har lagt alla fiender under sina fötter.

1Kor 15:26 Den sista fienden som skall förgöras är döden.

1Kor 15:27 Ty han har lagt alla ting under hans fötter. Men när han säger att allting har lagts under honomär det manifesterat att han själv är undantagen från detta, som har lagt alla ting under honom.

1Kor 15:28 Och när alla ting är underordnade honom, då skall också Sonen själv vara underordnad honom som har lagt alla ting under honom, för att Gud må vara allt i alla.

1Kor 15:29 Vad skall annars de som döptes för de döda göra, om de döda inte alls uppstår? varför döps de då för de döda?

1Kor 15:30 Och varför är vi ständigt utsatta för fara?

1Kor 15:31 Jag protesterar genom din glädje som jag har i Kristus Jesus vår Herre, jag dör dagligen.

1Kor 15:32 Om jag efter människors sätt har kämpat med bestar i Efesus, vad gagnar det mig, om de döda inte uppstår? låt oss äta och dricka; ty i morgon dör vi.

1Kor 15:33 Bli inte bedragna: onda kommunikationer korrumperar gott uppträdande.

1Kor 15:34 Vakna till rättfärdighet, och synd inte; ty några har inte kunskapen om Gud: Jag talar detta till er skam.

1Kor 15:35 Men somliga män skola säga, Hur uppstår de döda? och med vilken kropp kommer de?

1Kor 15:36 Du dåre, det som du sår blir inte levande, om det inte dör:

1Kor 15:37 Och det som du sår, det sår du icke till den kropp som skall bli, utan till blott ett spannmål, det må vara av vete, eller av något annat spannmål:

1Kor 15:38 Men Gud giver den en kropp, som det honom behaga, och till varje säd sin egen kropp.

1Kor 15:39 Allt kött är inte samma kött: utan det finns ett slags kött hos människorna, ett annat hos djuren, ett annat hos fiskarna, och ett annat hos fåglarna.

1Kor 15:40 Det finns också himmelska kroppar, och jordiska kroppar: men de himmelska kropparnas härlighet är en, och de jordiska kropparnas härlighet en annan.

1Kor 15:41 Solen har en härlighet, och månen har en annan härlighet, och stjärnorna har en annan härlighet: ty en stjärna skiljer sig från en annan stjärna genom sin härlighet.

1Kor 15:42 Så är det också med de dödas uppståndelse. Det är sått i korruption; det är uppståndet i oförgänglighet:

1Kor 15:43 Det är sått i vanära; men upphöjt i ära: det är sått i svaghet; men upphöjt i kraft:

1Kor 15:44 Det är sådd en naturlig kropp; det är uppståndet en andlig kropp. Det är en naturlig kropp, och det är en andlig kropp.

1Kor 15:45 Och så är det skrivet, Den första mannen Adam var gjort till en levande själ; den sista Adam var gjord till en livgivande ande.

1Kor 15:46 Emellertid var det inte det andliga som var först, utan det naturliga; och därefter det andliga.

1Kor 15:47 Den förste mannen är av jorden, jordisk: den andre mannen är Herren från himmelen.

1Kor 15:48 Såsom det jordiska är, så är också det jordiska: och så som det himmelska är, så är också det himmelska.

1Kor 15:49 Och liksom vi har burit bilden av det jordiska, skall vi också bära bilden av det himmelska.

1Kor 15:50 Nu säger jag detta, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike; inte heller kan korruption ärva oförgänglighet.

1Kor 15:51 Se, jag visar er ett mysterium; Vi skall inte alla sova, men vi skall alla bli förvandlade,

1Kor 15:52 I ett nu, i glimten av ett ögonblick, vid den sista trumpetstöten: ty trumpeten skall ljuda, och de döda skall uppstå oförgängliga, och vi skall bli förvandlade.

1Kor 15:53 Ty detta korrupta måste ikläda sig oförgänglighet, och det dödliga måste ikläda sig odödlighet.

1Kor 15:54 Så när detta korrupta skall iklätt sig oförgänglighet och detta dödliga skall iklätt sig odödlighet, då skall det uppfyllas det som står skrivet: Döden har uppslukats i seger.

1Kor 15:55 O döden, var är ditt sting? O grav, var är din seger?

1Kor 15:56 Dödens sting är synden; och syndens styrka är lagen.

1Kor 15:57 Men till Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

1Kor 15:58 Därför, mina älskade bröder, var nu ståndaktiga, orubbliga, och alltid överflödande i Herrens arbete, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Första Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜16 TOP

1 KORINTIERNA, KAPITEL 16

1. Han uppmanar dem att bistå de behövande bröderna i Jerusalem. 10. Han lovordar Timoteus, 13. Och, efter vänliga tillsägelser, 16. Avslutar han sin Epistel med olika hälsningar.

 

1Kor 16:1 NÄR det nu gäller insamlingen till de heliga, så som jag har gett order till kyrkorna i Galatien, gör ni på samma sätt.

1Kor 16:2 På den första dagen i veckan låt var och en av er lägga upp förråd,