Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Nya Testamentet


S. PAULI EPISTEL DEN ANDRA

TILL DE THESSALONICER.

2 Thessalonikerna, kapitel 1-3.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

2 Thessalonikerna, välj kapitel:

123
1873 Carl XII:s Bibel

2 THESSALONIKERNA, 1. CAPITLET

Tackas, tröstas, bedes.

2Thess 1:1. Paulus, och Silvanus, och Timotheus, den församling i Thessalonica, i Gudi vårom Fader, och Herranom Jesu Christo:

2Thess 1:2. Nåd vare med eder, och frid af Gudi vårom Fader, och Herranom Jesu Christo.

2Thess 1:3. Vi skole tacka Gudi alltid för eder, käre bröder, såsom tillbörligit är; ty edor tro förökas storliga, och allas edar kärlek öfverflödar inbördes;

2Thess 1:4. Så att vi sjelfve berömme oss i Guds församlingar, af edart tålamod och tro, uti alla edra förföljelser och bedröfvelser, som I liden;

2Thess 1:5. Såsom ett bevis till Guds rättvisa dom; på det I mågen varda värdige till Guds rike; för hvilket I ock liden;

2Thess 1:6. Efter det är rättvist för Gudi gifva dem bedröfvelse igen, som eder bedröfva;

2Thess 1:7. Men eder, som bedröfvens, rolighet med oss; då Herren Jesus uppenbar varder af himmelen, samt med sine krafts Änglar;

2Thess 1:8. Och med eldslåga, till att hämnas öfver dem som icke känna Gud, och öfver dem som icke lydige äro vårs Herras Jesu Christi Evangelio;

2Thess 1:9. Hvilke pino lida skola, det eviga förderfvet, af Herrans ansigte, och af hans härliga magt;

2Thess 1:10. Då han skall komma till att förklaras i sin helgon, och underlig varda i allom dem som tro; ty vårt vittnesbörd till eder om den dagen hafven I trott.

2Thess 1:11. Och fördenskull bedje vi ock alltid för eder, att vår Gud ville göra eder värdiga till denna kallelsen, och uppfylla allt godhetenes uppsåt, och trones verk i kraftene;

2Thess 1:12. På det vårs Herras Jesu Christi Namn må prisadt varda på eder, och I på honom, efter vår Guds och Herrans Jesu Christi nåd.

2 Thessalonikerna, välj kapitel:

1  2  3 TOP

2 THESSALONIKERNA, 2. CAPITLET

Antichristus. Gud utkorar, helgar, styrker.

2Thess 2:1. Men vi bedje eder, käre bröder, för vårs Herras Jesu Christi tillkommelse, och för våra församlings skull i honom,

2Thess 2:2. Att I icke snarliga låten beveka eder ifrån edart sinne; icke heller förskräcka, hvarken genom anda, eller genom ord, eller genom bref, lika som det sändt vore af oss, såsom Christi dag för handen vore.

2Thess 2:3. Låter ingen förföra eder i någon måtto; ty han kommer icke, utan tillförene sker affall, och uppenbar varder syndenes menniska, förtappelsens barn.

2Thess 2:4. Hvilken är en motståndare, och upphäfver sig öfver allt det Gud eller Gudstjenst kallas; så att han sätter sig i Guds tempel, såsom en Gud, och gifver sig före som han vore Gud.

2Thess 2:5. Minnens I icke, att jag sade eder detta, då jag ännu var när eder?

2Thess 2:6. Och hvad ännu hindrar, veten I; att han skall varda uppenbar i sin tid.

2Thess 2:7. Ty han verkar allaredo ondskona hemliga; allenast den der nu hindrar, han måste komma af vägen.

2Thess 2:8. Och så varder då den Onde uppenbar, hvilken Herren skall dräpa med sins muns Anda; och skall göra en ända med honom, genom sin tillkommelses uppenbarelse;

2Thess 2:9. Hvilkens tillkommelse sker efter Satans verkan, med alla lögnaktiga krafter, och tecken, och under;

2Thess 2:10. Och med all förförelse till orättfärdighet, ibland dem som förtappade varda; derföre, att de icke anammade kärleken till sanningena, att de måtte salige vordit.

2Thess 2:11. Fördenskull skall Gud sända dem kraftig villfarelse, så att de skola tro lögnene;

2Thess 2:12. På det de skola alle dömde varda, som icke hafva trott sanningene, utan hafva lust till orättfärdigheten.

2Thess 2:13. Men vi skole alltid tacka Gudi för eder, käre bröder, älskade af Herranom, att Gud hafver eder utvalt till salighet af begynnelsen, genom Andans helgelse, och i sanningenes tro;

2Thess 2:14. I hvilko han eder kallat hafver genom vårt Evangelium, till vårs Herras Jesu Christi härliga egendom.

2Thess 2:15. Så står nu, käre bröder, och håller eder vid de stadgar, som I lärt hafven, ehvad det är skedt af vårt ord eller bref.

2Thess 2:16. Men sjelfver vår Herre, Jesus Christus, och Gud och vår Fader, den oss älskat hafver, och gifvit en evig tröst, och ett godt hopp genom nådena;

2Thess 2:17. Han hugsvale edor hjerta, och styrke eder uti all lärdom, och goda gerningar.

2 Thessalonikerna, välj kapitel:

1  2  3 ⎜ TOP

2 THESSALONIKERNA, 3. CAPITLET

Bed för ordets framgång. Fly oskick, & c.

2Thess 3:1. Yttermera, kära bröder, beder för oss, att Herrans ord må hafva framgång, och prisadt varda, såsom ock när eder;

2Thess 3:2. Och att vi mågom friade varda ifrå vanartiga och arga menniskor; ty tron är icke hvars mans.

2Thess 3:3. Men Herren är trofast, den eder styrka skall, och bevara för det onda.

2Thess 3:4. Men vi förse oss till eder i Herranom, att I gören, och görande varden, hvad vi eder budit hafve.

2Thess 3:5. Men Herren styre edart hjerta till Guds kärlek, och till Christi tålamod.

2Thess 3:6. Och bjudom vi eder, käre bröder, i vårs Herras Jesu Christi Namn, att I dragen eder ifrå hvar och en broder som oskickeliga vandrar, och icke efter den stadga som han hafver fått af oss.

2Thess 3:7. Ty I veten sjelfve, huru I skolen oss efterfölja; fördenskull vi hadom oss icke oskickeliga ibland eder;

2Thess 3:8. Icke heller tagit brödet till gäfves af någrom; utan med arbete och mödo, natt och dag, hafve vi brukat oss, på det vi ingen af eder skulle vara till tunga;

2Thess 3:9. Icke derföre, att vi dess icke magt hadom; utan att vi skulle gifva oss sjelfva eder till efterdömelse, att efterfölja oss.

2Thess 3:10. Och då vi vorom när eder, böde vi eder sådant, att ho der icke ville arbeta, han skulle icke heller äta.

2Thess 3:11. Ty vi höre, att somlige ibland eder umgås oskickeliga, och arbeta intet, utan drifva fåfängo.

2Thess 3:12. Men dem som sådana äro bjude vi och förmane, genom vår Herra Jesum Christum, att de arbeta med stillhet, och äta sitt eget bröd.

2Thess 3:13. Men I, käre bröder, förtröttens icke göra det godt är.

2Thess 3:14. Om nu någor icke ville lyda vårt ord, honom teckner upp i ett bref, och hafver ingen umgängelse med honom, på det han skall blygas.

2Thess 3:15. Dock håller honom icke såsom en ovän; utan förmaner honom såsom en broder.

2Thess 3:16. Men sjelfver fridsens Herre gifve eder frid alltid, i allahanda måtto. Herren vare med eder allom.

2Thess 3:17. Helsning med mine Pauli hand, hvilket är tecknet i all bref. Så skrifver jag:

2Thess 3:18. Vårs Herras Jesu Christi nåd vare med eder allom. Amen.Sänd af Athen.

2 Thessalonikerna, välj kapitel:

1  2  3 ⎜ TOP