AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Aposteln Paulus Andra Epistel till Korintierna.

Andra Korintierbrevet, kapitel 1-13.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13
SVENSKA KJV BIBELN

2 KORINTIERNA, KAPITEL 1

3. Aposteln uppmuntrar dem mot svårigheter, genom tröst och befrielse som Gud hade gett honom, som i alla hans lidanden, 8. och särskilt i hans senaste fara i Asien. 12. Och kallar både hans eget och deras samvete till vittne om hans uppriktiga sätt att predika Evangeliets oföränderliga sanning. 15. Han försvarar att han inte har kommit till dem, och säger att det beror inte på lätthet, utan på hans mildhet gentemot dem.

 

2Kor 1:1 PAULUS, en apostel av Jesus Kristus genom Guds vilja, och Timoteus vår broder, till Guds kyrka som är i Korint, med alla de heliga som är i hela Akaja:

2Kor 1:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, och från Herren Jesus Kristus.

2Kor 1:3 Välsignad vare Gud, ja Fadern till vår Herre Jesus Kristus, barmhärtighetens Fader, och all trösts Gud;

2Kor 1:4 Som tröstar oss i all vår vedermöda, för att vi må kunna trösta dem i all nöd, med den tröst varmed vi själva är tröstade av Gud.

2Kor 1:5 Ty liksom Kristus lidanden överflödar i oss, så överflödar också vår tröst genom Kristus.

2Kor 1:6 Och huruvida vi blir drabbade, är det för er tröst och räddning, som är effektiv i uthärdandet av samma lidanden som vi också lider: eller huruvida vi blir tröstade, är det för er tröst och räddning.

2Kor 1:7 Och vårt hopp om er är fast, i vetskapen, om att så som ni är delaktiga i lidandena, så skall niockså vara delaktiga i trösten.

2Kor 1:8 Ty vi vill inte, bröder, att ni skall vara okunniga om den nöd som kom över oss i Asien, att vi blev pressade bortom alla mått, över vår styrka, i den mån att vi förtvivlade även om livet:

2Kor 1:9 Men vi hade dödsdomen i oss själva, för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud som uppväcker de döda:

2Kor 1:10 Som har förlöst oss från en så stor död, och fortfarande förlöst oss; på honom förtröstar vi att han ännu kommer att förlösa oss;

2Kor 1:11 Ni hjälpte också tillsammans genom bön för oss, för att gåvan som skänkts över oss genom många personers försorg må tacksägelse bli given av många på våra vägnar,

2Kor 1:12 Ty vår glädje är detta, vårt samvetes vittnesbörd, att vi i enkelhet och gudfruktig uppriktighet, inte med köttslig visdom, utan genom Guds nåd, har vi haft vår konversation i världen, och mer i överflöd riktat mot er.

2Kor 1:13 Ty vi skriver inga andra ting till er, än vad ni läser eller erkänner; och jag litar på att ni skall erkänna ända till slutet;

2Kor 1:14 Som ni också delvis har erkänt oss, att vi är er glädje, liksom också ni är våra på Herren Jesus dag.

2Kor 1:15 Och i detta förtroende var jag sinnad att komma till er tidigare, så att ni kunde få en andra fördel;

2Kor 1:16 Och att komma förbi er in i Makedonien, och att komma tillbaka från Makedonien till er, och att av er bli förd vidare på min väg mot Judéen.

2Kor 1:17 När jag därför var så sinnad, använde jag då lättsinnighet, eller de ting som jag har för avsikt, har jag avsikt enligt köttet, att det hos mig skulle vara ja ja, och nej nej?

2Kor 1:18 Men som Gud är sann, har vårt ord till dig inte varit ja och nej.

2Kor 1:19 Ty Guds Son, Jesus Kristus, som har blivit predikad bland er av oss, även av mig och Silvanus och Timoteus, var inte ja och nej, för i honom var ja.

2Kor 1:20 Ty alla Guds löften i honom är ja, och i honom Amen, till Guds härlighet genom oss.

2Kor 1:21 Han som nu etablerar oss med er i Kristus och har smort oss, är Gud;

2Kor 1:22 Som också har förseglat oss, och givit Andens pant i våra hjärtan.

2Kor 1:23 Och jag åberopar Gud som ett vittnesbörd på min själ, att skona er har jag ännu inte har kommit till Korint.

2Kor 1:24 Inte för att vi har herravälde över er tro, utan för att vi skulle vara medhjälpare till er glädje: ty ni står genom tron.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 2

1. Efter att ha förklarat varför han inte kom till dem, 6. Uppmanar han dem att förlåta och den bannlysta personen, 10. liksom också han själv hade förlåtit honom efter hans sanna omvändelse. 12. Han förklarar också varför han lämnade Troas för Makedonien, 14. Och den framgång som Gud gav hans predikan på alla platser.

 

2Kor 2:1 MEN jag fastställde detta med mig själv, att jag inte ville i tunghet komma tillbaka till er.

2Kor 2:2 Ty om jag gör dig ledsen, vem är han då som gör mig glad, utan densamme som blir ledsen av mig?

2Kor 2:3 Och jag skrev detta samma till er, för att jag inte, när jag kom, skulle ha sorg från dem som jag borde glädja mig över; med förtroende för er alla, att min glädje är er allas glädje.

2Kor 2:4 Ty jag skrev till er med mycket lidande och hjärtesorg och med många tårar; icke för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle känna den kärlek som jag har överflödande till er.

2Kor 2:5 Men om någon har orsakat bedrövelse,  har han inte bedrövat mig, utan bara delvis: för att jag inte skall överbelasta er alla.

2Kor 2:6 Tillräckligt för en sådan man är detta straff, som tillfogades av många.

2Kor 2:7 Sålunda bör ni snarare förlåta honom och trösta honom, för att inte kanske en sådan skulle uppslukas av alltför stor sorg.

2Kor 2:8 Därför förmanar jag er att bekräfta er kärlek till honom.

2Kor 2:9 För detta ändamål skrev jag också, för att jag skulle få veta vad som var bevisat om er, huruvida ni var lydiga i allt.

2Kor 2:10 Den som ni förlåter något, förlåter jag också: ty om jag har förlåtit något, till den som jag har förlåtit det, för er skull har jag förlåtit det i Kristus person;

2Kor 2:11 För att Satan inte skall få en fördel av oss: ty vi är inte okunniga om hans anordningar.

2Kor 2:12 Dessutom, när jag kom till Troas för att predika Kristus evangelium, och en dörr öppnades för mig av Herren,

2Kor 2:13 Hade jag ingen ro i min ande, eftersom jag inte fann min broder Titus: men jag tog avsked av dem, och begav mig därifrån till Makedonien.

2Kor 2:14 Nu vare tack till Gud, som alltid låter oss triumfera i Kristus, och som genom oss gör hans kunskaps doft manifesterad på alla platser.

2Kor 2:15 Ty vi är för Gud en söt doft av Kristus, i dem som är frälst, och i dem som förgås:

2Kor 2:16 För den ene är vi doften av död till död; och för den andre doften av liv till liv. Och vem är tillräcklig för dessa ting?

2Kor 2:17 Ty vi är inte som många, som korrumperar ordet från Gud, utan som av uppriktighet, utan som från Gud, inför Guds åsyn talar vi i Kristus.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 3

1. För att deras falska lärare inte skulle anklaga honom för fåfäng ära, visar han att Korintiernas tro och nåd är en tillräcklig rekommendation av hans tjänst. 6. Varpå en jämförelse inleds mellan lagens och Evangeliets tjänare, 12. bevisar han att hans tjänst är desto mer utmärkt, eftersom Evangeliet om liv och frihet är mer ärorikt än lagen om fördömelse.

 

2Kor 3:1 BÖRJAR vi på nytt att rekommendera oss själva? eller behöver vi, som vissa andra, epistlar med rekommendationer till er, eller brev med rekommendationer från er?

2Kor 3:2 Ni är vår epistel som är skriven i våra hjärtan, och som alla människor känner till och läser:

2Kor 3:3 Med tanke på att ni uppenbarligen kungörs vara Kristus epistel betjänad av oss, som inte ärskriven med bläck, utan med den levande Gudens Ande; inte i stentavlor, utan i köttsliga tavlor av hjärtat.

2Kor 3:4 Och sådan tillit har vi genom Kristus i förhållande till Gud:

2Kor 3:5 Inte så att vi själva är tillräckliga att tänka något som av oss själva; utan vår tillräcklighet är från Gud;

2Kor 3:6 Som också har gjort oss till dugliga betjänare av det nya testamentet; inte av bokstaven, utan av anden: ty bokstaven dödar, men anden ger liv.

2Kor 3:7 Men om dödens tjänst, skriven och inristad i stenar, var härlig, så att Israels barn inte ståndaktigt kunde betrakta Mose ansikte för hans anletes härlighets skull, vilken härlighet skulle borttagas:

2Kor 3:8 Hur skall då inte andens tjänst vara mer härligt?

2Kor 3:9 Ty om fördömelsens ämbete är härlighet, så mycket mer överträffar rättfärdighetens tjänst i härlighet.

2Kor 3:10 Ty inte ens det som gjordes härligt hade någon härlighet i detta avseende, på grund av den härlighet som överträffar.

2Kor 3:11 Ty om det som är borttaget var härligt, så mycket mer är det som återstår härligt.

2Kor 3:12 Då vi ser att vi har ett sådant hopp, bruka vi med stor tydlighet vårt tal:

2Kor 3:13 Och inte som Mose, som satte ett förhänge över hans ansikte, för att Israels barn inte orubbligt skulle se fram mot slutet av det som är avskaffat:

2Kor 3:14 Men deras sinnen var förblindade; ty ända till denna dag finns samma förhänge kvar som inte har avlägsnats när man läser det gamla testamentet; men detta förhänge har avlägsnats i Kristus.

2Kor 3:15 Men ända till denna dag, när Mose läses, ligger förhänget på deras hjärta.

2Kor 3:16 Men när den vänder sig till Herren, då skall förhänget tagas bort.

2Kor 3:17 Nu är Herren den Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

2Kor 3:18 Men vi alla, med avtäckt ansikte ser Herrens härlighet som i ett glas, förvandlas till samma avbild från härlighet till härlighet, ja såsom av Herrens Ande.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 4

1. Han förklarar hur han har använt all uppriktighet och trogen flit i att predika Evangeliet, 7. och hur de bekymmer och förföljelser som han dagligen uthärdade för detta, resulterade i Guds krafts lovprisning, 12. till förmån för Kyrkan 16. och till Apostelns egen eviga ära.

 

2Kor 4:1 DÄRFÖR ser vi att vi har denna tjänst, så som vi har mottagit nåd, försmäkta vi icke;

2Kor 4:2 Utan har avstått från oärlighetens dolda ting, och vi vandrar inte i list, och hanterar inte heller Guds ord på ett bedrägligt sätt; utan genom att manifestera sanningen rekommenderar vi oss själva för varje människas samvete inför Gud.

2Kor 4:3 Men om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som är förlorade:

2Kor 4:4 I vilka guden av denna värld har förblindat sinnena hos dem som inte tror, så att inte ljuset från det härliga evangeliet om Kristus, som är Guds avbild, skall lysa för dem.

2Kor 4:5 Ty vi predika inte oss själva, utan Kristus Jesus, Herren, och vi predika oss själva som era tjänare för Jesus skull.

2Kor 4:6 Ty Gud, som befallde att ljuset skulle lysa ur mörkret, har nu lyst i våra hjärtan för att ge oss ljuset av kunskapen om Guds härlighet i Jesus Kristus ansikte.

2Kor 4:7 Men vi har denna skatt i jordiska kärl, för att kraftens excellens må vara av Gud, och inte av oss.

2Kor 4:8 Vi är bekymrade från alla håll, men inte bedrövade; vi är förvirrade, men inte i förtvivlan;

2Kor 4:9 Förföljda, men inte övergivna; nedkastade, men inte förintade;

2Kor 4:10 Vi bär alltid i kroppen Herrens Jesus död, för att också Jesus liv skall bli manifesterat i vår kropp.

2Kor 4:11 Ty vi som lever är alltid överlämnade till döden för Jesus skull, för att Jesus liv skall bli manifesterat i vårt dödliga kött.

2Kor 4:12 Så är alltså döden verksam i oss, men livet i er.

2Kor 4:13 Vi har samma ande av tro, så som det är skrivet, Jag har trott, och därför har jag talat; vi tror också, och därför tala;

2Kor 4:14 I vetskap om att han som uppväckte Herren Jesus också skall uppväcka oss genom Jesus, och skall framställa oss med er.

2Kor 4:15 Ty alla ting sker för er skull, för att den överflödande nåden genom mångas tacksägelse skall övergå till Guds härlighet.

2Kor 4:16 Därför försmäkta vi icke, utan även om vår yttre människa förgås, förnyas den inre människan dag efter dag.

2Kor 4:17 Ty vårt lätta lidande, som blott är för en stund, verkar för oss en långt större och evig vikt av härlighet;

2Kor 4:18 Medan vi inte ser på de ting som syns, utan på de saker som inte syns: ty de ting som syns är förgängligt, men de ting som inte syns är evigt.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 5

1. Att i hans säkra hopp om odödlig härlighet, 9. och i förväntan av den, samt den allmänna domen, strävar han att behålla en god samvete, 12. inte för att han ska skryta om sig själv, 14. utan som en som efter att ha fått liv från Kristus, strävar efter att leva som en ny skapelse för Kristus allena. 18. och av sin tjänst för försoning försöker han också försona andra med Gud i Kristus.

 

2Kor 5:1 TY vi vet att om vårt jordiska hus av detta tabernakel skulle upplösas, har vi en byggnad av Gud, ett hus som inte är gjort med händer, evigt i himlavalven.

2Kor 5:2 Ty i detta suckar vi, och vi önskar innerligt att bli klädda i vårt hus som är från himmelen:

2Kor 5:3 Om det är så att vi är klädda skall vi inte bli funna nakna.

2Kor 5:4 Ty vi som är i detta tabernakel stönar och är belastade: inte för att vi skulle bli avklädda, utan påklädda, för att dödligheten skulle bli uppslukad av livet.

2Kor 5:5 Men han som därtill oss bereder är Gud, som också har givit oss Anden som pant.

2Kor 5:6 Därför är vi alltid förvissade, om att vi, medan vi är hemma i kroppen, är vi frånvarande från Herren:

2Kor 5:7 (Ty vi vandrar av tro, inte av syn:)

2Kor 5:8 Vi är förvissade, säger jag, och hellre villiga att vara frånvarande från kroppen, och att vara närvarande hos Herren.

2Kor 5:9 Därför arbetar vi, för att, vare sig vi är närvarande eller frånvarande, vi må bli accepterade av honom.

2Kor 5:10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristus domstol; för att var och en må mottaga de ting som han har gjort i hans kropp, enligt vad han har gjort, vare sig det är gott eller ont.

2Kor 5:11 Eftersom vi känner till terrorn av Herren, övertygar vi människor; men vi ärgjordmanifesterade till Gud; och jag litar på att de också blir manifesterade i era samveten.

2Kor 5:12 Ty vi rekommendera icke på nytt oss själva för er, utan ger er tillfälle att förhärliga er för vår räkning, så att ni har något att svara dem som förhärligar sig i utseende och inte i hjärtat.

2Kor 5:13 Ty om vi nu är sinnesförvirrade, så är det för Gud: eller om vi är nyktra, så är det för er skull.

2Kor 5:14 Ty Kristus kärlek begränsar oss; eftersom vi sålunda dömer, att om en har dött för alla, så har alla dött:

2Kor 5:15 Och att han dog för alla, för att de som lever hädanefter inte skall leva för sig själva, utan för honom som dog för dem, och uppstod igen.

2Kor 5:16 Därför känna vi hädanefter ingen människa efter köttet: ja, fastän vi har känt Kristus efter köttet,  ändå nu känna vi hädanefter inte längre honom.

2Kor 5:17 Om någon alltså är i Kristus, så är han en ny varelse: gamla ting är förbi; se, alla ting har blivit nytt.

2Kor 5:18 Och alla ting är av Gud, som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus, och gett oss försoningens tjänst;

2Kor 5:19 Nämligen, att Gud var i Kristus, och förlikade världen med sig själv, genom att inte tillräkna dem deras överträdelser, och att han har överlämnat försoningens ord till oss.

2Kor 5:20 Vi är nu ambassadörer för Kristus, som om Gud bad er genom oss: vi ber er i Kristus ställe, att ni bli försonade med Gud.

2Kor 5:21 Ty han har gjort honom till att vara synd för oss, som icke visste av synd, för att vi i honom skulle bli Guds rättfärdighet.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 6

1. Att han har bevisat sig själv vara en trogen tjänare för Kristus, både genom sina uppmaningar, 3. och genom integritet av liv, 4. och tålamod i att uthärda alla typer av lidande och skam för Evangeliet. 10. Av detta talar han desto mer öppet bland dem, eftersom hans hjärta är öppet för dem, 13. och han förväntar sig liknande kärlek från dem igen, 14. Och uppmanar dem att fly samvaro och orenheter hos avgudadyrkare, eftersom de själva är Tempel för den levande Guden.

 

2Kor 6:1 VI då, som arbetare tillsammans med honom, ber er också att ni inte tar emot Guds nåd förgäves.

2Kor 6:2 (Ty han säger, Jag har hört dig i en välbehaglig tid, och på frälsningens dag har jag kommit till din undsättning: Se, nu är den välbehagliga tiden, se, nu är frälsningens dag.)

2Kor 6:3 Att inte ge något anstöt i någonting, för att tjänsten inte skall bli beskylld:

2Kor 6:4 Men i alla ting godkänna oss själva som Guds tjänare, med mycket tålamod, i lidanden, i nöd, i bedrövelser,

2Kor 6:5 I piskrapp, i fängelser, i tumult, i arbete, i vaksamhet, i fastande;

2Kor 6:6 Av renhet, av kunskap, av långmodighet, av vänlighet, av den Helige Ande, av uppriktig kärlek,

2Kor 6:7 Av sanningens ord, av Guds kraft, av rättfärdighetens rustning till höger och till vänster,

2Kor 6:8 Av ära och vanära, med ond och god ryktbarhet: som bedragare, och ändå sanna;

2Kor 6:9 Som okända, men ändå välkända; som döende, men, se, vi lever; som korrigerade, men icke dödade;

2Kor 6:10 Som sorgsen, men ändå alltid i glädje; som fattig, men som gör många rika; som ingenting har, men som har alla ting.

2Kor 6:11 O ni Korintier, vår mun är öppen för er, vårt hjärta är vidgat.

2Kor 6:12 Ni är inte trängda i oss, utan ni är trängda i ert eget inre.

2Kor 6:13 Men för att ni nu skall få en kompensation för detta (jag talar som till mina barn),  skall ni också utvidgas.

2Kor 6:14 Men var ni icke som ojämnt sammanfogade i ett ok med icke-troende, ty vilken gemenskap har rättfärdighet med orättfärdighet, och vilken gemenskap har ljus med mörker?

2Kor 6:15 Och vilken samstämmighet har Kristus med Belial? eller vilken del har han som tror med en otrogen?

2Kor 6:16  Och vilken överenskommelse har Guds tempel med avgudar? ty ni är den levande Gudens tempel; så som Gud har sagt: Jag kommer att bo i dem och vandra i dem; och jag kommer att vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

2Kor 6:17 Gå därför ut från dem, och håll er åtskilda, säger Herren, och rör icke vid orena ting; och jag skall taga emot er.

2Kor 6:18 Och jag skall vara en Fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 7

1. Han fortsätter att uppmana dem till renhet i livet,  2. och att visa honom samma kärlek som han visar dem. 3. Varav, han för att inte verka tvivla, berättar han vilken tröst han fick i sina lidanden genom det berättelse som Titus gav om deras fromma sorg, som hans tidigare Epistel hade framkallat hos dem, 13. och om deras kärleksfulla vänlighet och lydnad gentemot Titus, i enlighet med hans tidigare beröm av dem.

 

2Kor 7:1 Eftersom vi har fått dessa löften, kära älskade, låt oss då rena oss från all orenhet i kött och ande och fullborda helighet i Gudsfruktan.

2Kor 7:2 Mottag oss; vi har inte gjort någon människa orätt, vi har inte fördärvat någon människa, vi har inte bedragit någon människa.

2Kor 7:3 Jag säger icke detta för att fördöma er, ty jag har förut sagt, att ni är i våra hjärtan för att dö och leva med er.

2Kor 7:4 Stor är min frimodighet att tala till er, stor är min lovprisning av er: Jag är fylld av tröst, jag är övermåttan glad i all vår vedermöda.

2Kor 7:5 Ty, när vi kom till Makedonien, hade vårt kött ingen vila, utan vi var oroliga från alla håll; utanför fanns det stridigheter, och inom oss fanns det fruktan.

2Kor 7:6 Icke desto mindre tröstar Gud, dem som nedtryckta är, och tröstade oss genom Titus ankomst;

2Kor 7:7 Och inte bara genom hans ankomst, utan genom den tröst som han fick i er, när han berättade för oss om er uppriktiga önskan, er sorg och ert ivriga sinne för mig; så att jag gladde mig ännu mer.

2Kor 7:8 Ty fastän jag gjorde er ledsna med ett brev, omvänder jag mig inte: Ty jag uppfattar att samma epistel har gjort dig ledsen, även om det bara var för en kort tid.

2Kor 7:9 Men jag gläder mig inte åt att ni har blivit bedrövade, utan åt att ni har sörjt till omvändelse; ty ni har blivit bedrövade på ett gudfruktigt sätt, så att ni inte lidit någon skada genom oss.

2Kor 7:10 Ty sorg från Gud åstadkommer omvändelse till frälsning att inte omvända sig från: men sorgen från världen åstadkommer död.

2Kor 7:11 Ty se, detta alldeles samma, att ni sörjde på ett gudomligt sätt, vilken omsorg det väckte i er, ja, vilken självrannsakan, ja, vilken indignation, ja, vilken fruktan, ja, vilken ivrig längtan, ja, vilken nitälskan, ja, vilken hämnd! I allt har ni bevisat er vara klara i denna sak.

2Kor 7:12 Därför, även om jag skrev till er, gjorde jag det inte för hans skull som har begått orätt, inte heller för hans skull som hade lidit orätt, men för att vår omsorg om er inför Guds ögon må visa sig för er.

2Kor 7:13 Därför blev vi tröstade av er tröst: ja, och ännu mer gladde vi oss över Titus glädje, eftersom hans ande blev uppfriskad av er alla.

2Kor 7:14 Ty om jag har skrytit om något inför honom om er, skäms jag inte; men precis som vi talade sanning till er om allting, så har också vårt skryt, som jag gjorde inför Titus, visat sig vara sant.

2Kor 7:15 Och hans inre känsla är mer överflödande gentemot er, medan han kommer ihåg er allas lydnad, hur ni tog emot honom med fruktan och bävan.

2Kor 7:16 Därför gläder jag mig att jag har förtroende för er i allting.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 8

1. Han uppmuntrar dem att ge frikostigt till de fattiga Heliga vid Jerusalem, genom exempel från Makedonierna, 7. genom beröm av deras tidigare iver, 9. genom exemplet av Kristus, 14. och genom den andliga vinning som därigenom skall tillfalla dem själva. 16.Han lovordade till dem integriteten och villigheten hos Titus, och de andra bröderna, som på hans begäran, uppmaning och lovord, avsiktligt hade kommit till dem för detta ärende..

 

2Kor 8:1 DESSUTOM, bröder, vill vi berätta för er om den nåd som Gud har skänkt kyrkorna i Makedonien;

2Kor 8:2 Hur i en stor prövning av lidande överflödet av deras glädje och deras djupa fattigdom överflödade till rikedomen av deras frikostighet.

2Kor 8:3 Ty jag vittnar om deras kraft, ja, och utöver deras kraft var de villiga av sig själva;

2Kor 8:4 De bad oss innerligt att ta emot gåvan, och ta på oss gemenskapen i tjänsten för de heliga.

2Kor 8:5 Och detta gjorde de, inte som vi hoppades, utan de gav först sig själva till Herren, och sedan till oss enligt Guds vilja.

2Kor 8:6 Så mycket att vi önskade att Titus, såsom han hade börjat, så skulle han också fullborda i er samma nåd.

2Kor 8:7 Därför, såsom ni överflödar i alla ting, i tro, och yttrande, och kunskap, och i all flit, och i er kärlek till oss, se till att ni också överflödar i denna nåd

2Kor 8:8 Jag talar inte genom befallning, utan på grund av andras framåtskridande, och för att bevisa äktheten i er kärlek.

2Kor 8:9 För ni känner vår Herre Jesus Kristus nåd, att, fastän han var rik, blev han för er skull fattig, så att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

2Kor 8:10 Och i detta giver jag mitt råd: ty detta är gagnligt för er, efter ni för ett år sedan hade börjat, icke allenast med att göra, utan i lika mån med vilja.

2Kor 8:11 Utför nu därför det ni har beslutat att göra, så att det som fanns en vilja till, så att det må blifullföljt utifrån det ni har.

2Kor 8:12 Ty om det först finns ett villigt sinne, så tas det emot i enlighet med vad en man har, och inte i enlighet med vad han inte har.

2Kor 8:13 Ty jag menar inte att andra män skall vara lättade, men att ni skall vara belastade:

2Kor 8:14 Utan genom jämlikhet, så att nu, i denna tid, ert överflöd må vara en försörjning för deras behov, så att också deras överflöd må vara en försörjning för ert behov, så att jämlikhet råder:

2Kor 8:15 Såsom det är skrivet, Han som hade samlat mycket hade inget över; och han som hade samlat lite hade ingen brist.

2Kor 8:16 Men till Gud vare tack, som har lagt samma omsorg i Titus' hjärta för er.

2Kor 8:17 Ty i själva verket tog han emot uppmaningen; men i större utsträckning, gick han av egen vilja till er.

2Kor 8:18 Och med honom har vi sänt en broder, vars lovprisning av evangeliet är spridd i alla kyrkorna;

2Kor 8:19 Och inte bara det, utan han var också utvald av kyrkorna att resa med oss med denna nåd, som förvaltas av oss till härlighet för samma Herre, och tillkännagivelsen av er villighet:

2Kor 8:20 Och för att undgå detta, att ingen man skulle klandra oss för detta överflöd som förvaltas av oss.

2Kor 8:21 Och tillhandahålla ärliga ting, inte bara inför Herrens ögon, utan också inför människors ögon.

2Kor 8:22 Och med dem har vi sänt vår broder, som vi ofta har visat att han är flitig i många ting, men som nu är ännu flitigare, eftersom jag har ett så stort förtroende för er.

2Kor 8:23 Om någon frågar angående Titus, så är han min medarbetare och medhjälpare när det gäller er: eller om någon frågar angående våra bröder, är de kyrkornas sändebud och Kristus härlighet.

2Kor 8:24 Därför visa ni för dem, och inför kyrkorna, beviset på er kärlek, och av vårt skryt å era vägnar.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 9

1. Han ger anledningen till varför, även om han visste om deras iver, ändå skickade han Titus och hans bröder i förväg. 6. och han fortsätter att uppmuntra dem till en generös gåva, eftersom det bara är en sorts sådd av frön, 10. som skall giva en stor ökning till dem, 13. och frambringa ett stort tacksägelseoffer åt Gud.

 

2Kor 9:1 TY när det gäller tjänstgöringen till de heliga, är det överflödigt för mig att skriva till er:

2Kor 9:2 Ty jag känner till er villighet, för vilket jag skryter om er inför dem i Makedonien, att Akaja var redo för ett år sedan; och er iver har provocerat riktigt många.

2Kor 9:3 Men jag har ändå skickat bröderna, för att inte vår skryt över er ska vara förgäves i detta avseende;  att, som jag sa, ni må vara redo.

2Kor 9:4 För att om händelsevis  de från Makedonien skulle komma med mig, och finna er oförberedda, så skulle vi (för att inte säga, ni) skämmas för samma självsäkra skryt.

2Kor 9:5 Därför ansåg jag det nödvändigt att uppmana bröderna, att gå före till er, och förbereda er gåva i förväg, varav ni hade underrättats om i förväg, så att den skulle vara redo, som en gåva, och inte som av girighet.

2Kor 9:6 Men detta säger jag: Han som sparsamt sår skall ock sparsamt skörda; och han som rikligt sår skall ock rikligt skörda.

2Kor 9:7 Varje man skall giva enligt vad han har för avsikt i sitt hjärta, så låt honom giva; inte motvilligt, eller av nödvändighet: ty Gud älskar en glad givare.

2Kor 9:8 Och Gud kan låta all nåd bli överflödig för er; så att ni, som alltid har fullgod tillgång i alla ting, kan bli överflödiga till varje gott verk:

2Kor 9:9 (Som det står skrivet, Han har spridit ut; han har gett åt de fattiga: hans rättfärdighet består för evigt.

2Kor 9:10 Nu må han, som betjänar säd till såningsmannen giva er bröd till mat, och både mångfaldiga den utsådda säden, och utöka frukterna av er rättfärdighet;)

2Kor 9:11 Att vara berikad i allt till all överflöd, som genom oss förorsakar tacksägelse till Gud.

2Kor 9:12 Ty administrationen av denna service täcker inte bara de heligas brist, utan är också riklig genom många tacksägelser till Gud;

2Kor 9:13 Medan de genom experimentet med denna tjänst förhärligar Gud för er bekännande underkastelse under Kristus evangelium, och för er frikostiga utdelning till dem och till alla människor

2Kor 9:14 Och genom deras böner för er, som längtar efter er och efter Guds stora nåd i er.

2Kor 9:15 Gud vare tack för hans outsägliga gåva.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 10

1. Mot de falska Apostlarna, som smädade svagheten i hans person och kroppsliga närvaro, framhäver han den andliga styrkan och auktoriteten, med vilken han är beväpnad mot alla fiendemakter, 7. och han försäkrar dem om att vid hans ankomst kommer han att vara lika mäktig i ord, som han är nu i skrift fastän frånvarande, 12. Samtidigt klandrar han dem för att de sträcker sig över deras gränser, och hur de framhäver sig själva med något som är andra mäns arbete.

 

2Kor 10:1 NU ber jag, Paulus, er av Kristus saktmodighet och mildhet, som närvarande är ringa bland er, men frånvarande är frimodig mot er:

2Kor 10:2 Men jag ber er, att jag inte må vara frimodig, när jag är närvarande med den tillförsikt, varmed jag tänker vara frimodig mot några, vilka tänker om oss som om vi vandrade enligt köttet.

2Kor 10:3 Ty även om vi vandrar i köttet, krigar vi inte efter köttet:

2Kor 10:4 (Ty vapnen för vår krigföring är inte köttsliga, utan mäktiga genom Gud för att riva ner starka fästen.)

2Kor 10:5 Att kasta ned inbillningar, och varje höghet som upphöjer sig själv mot kunskapen av Gud, och att bringa varje tanke i fångenskap till lydnaden av Kristus;

2Kor 10:6 Och ha en beredskap att hämnas all olydnad, när er lydnad är fullbordad.

2Kor 10:7 Ser ni på saker och ting efter deras yttre utseende? Om någon förlitar sig på att han tillhör Kristus, så låt honom återigen betänka, att, som han tillhör Kristus, på samma sätt tillhör vi Kristus.

2Kor 10:8 Ty även om jag skulle skryta lite mer om vår auktoritet, som Herren har gett oss för uppbyggelse, och inte för ert fördärv, skulle jag inte skämmas:

2Kor 10:9 För att jag icke må framstå som om jag ville skrämma er genom brev.

2Kor 10:10 Ty hans brev, säger de, är tunga och kraftfulla, men hans kroppsliga närvaro är svag, och hans tal föraktligt.

2Kor 10:11 Låt en sådan tänka detta, att, så som vi är i ord genom brev när vi är frånvarande, så kommer vi också attvara i handling när vi är närvarande.

2Kor 10:12 Ty vi våga icke göra oss till en av de många, eller jämföra oss med några som berömma sig själva: men de mäta sig med sig själva, och jämföra sig själva med varandra, är icke visa.

2Kor 10:13 Men vi skall icke skryta med något som icke har vårt mått, utan med måttet av den regel som Gud har givit oss, ett mått som skall nå ända fram till er.

2Kor 10:14 Ty vi sträcka oss icke över vårt mått, som om vi icke nådde fram till er: ty i att predika Kristus evangelium har vi också nått ända fram till er:

2Kor 10:15 Att inte skryta med saker utan vårt mått, det vill säga, av andra mäns arbete; utan vi har hopp, när er tro har ökat, att vi skall bli rikligt större av er enligt vår regel,

2Kor 10:16 Att predika evangeliet i de regioner som ligger bortom er, och atticke skryta med någon annans linje av ting som gjorts redo till vår hand.

2Kor 10:17 Men han som förhärligar sig, låt honom förhärliga sig i Herren.

2Kor 10:18 Ty inte han som rekomenderar sig själv är godkänd, utan den som Herren rekomenderar.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 11

1. Ut ur hans [gudfruktiga] avundsjuka över Korintierna, som verkade värdera de falska apostlarna, högre än honom, ger han sig in i ett påtvingad självberömmande, 5. där han framhäver sin jämlikhet med de främsta Apostlarna, 7. sin fria predikan av Evangeliet till dem utan kostnad, 13. och visar att han inte var underlägsen de bedrägliga arbetarna, när det gällde någon legal företrädesrätt, 23. och i Kristus tjänst, och i alla slags lidanden för sin tjänst, långt överlägsen.

 

2Kor 11:1 SKULLE ni till Gud så giva att ni kan stå ut med mig lite i min dårskap: och verkligen ha fördrag med mig.

2Kor 11:2 Ty jag är avundsjuk på er med gudfruktig avundsjuka: eftersom jag har trolovat er med en enda make, för att kunna presentera er som en ren jungfru för Kristus.

2Kor 11:3 Men jag fruktar, för att icke på något sätt, såsom ormen förledde Eva genom sin list, så skall också era sinnen fördärvas från den enkelhet som är i Kristus.

2Kor 11:4 Ty om han som kommer predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om ni tar emot en annan ande, som ni inte har tagit emot, eller ett annat evangelium, som ni inte har accepterat, så kunde ni väl stå ut med honom.

2Kor 11:5 Ty jag antar att jag inte var ett uns sämre än de allra främsta apostlarna.

2Kor 11:6 Men även om jag är oförfaren i tal, är jag inte oförfaren i kunskap; utan vi har blivit grundligt manifesterade bland er i alla ting.

2Kor 11:7 Har jag begått en kränkning genom att ödmjuka mig själv så att ni skulle bli upphöjda, att jag har predikat för er Guds evangelium utan kostnad?

2Kor 11:8 Jag rånade andra kyrkor, och tog lön av dem, för att tjäna er.

2Kor 11:9 Och när jag var närvarande hos er, och i nöd, blev jag inte en belastning för någon; ty det som saknades för mig tillhandahölls av bröderna som kom från Makedonien: och jag har i allting hållit mig undan från att vara en börda för er, och så kommer jag att fortsätta hålla mig själv.

2Kor 11:10 Såsom Kristus sanning är i mig, skall ingen man stoppa mig från detta skrytande i Akajas regioner.

2Kor 11:11 Varför då? för att jag inte älskar er? Gud vet.

2Kor 11:12 Men vad jag gör, det skall jag göra, på det jag skall avskära tillfälle från dem som önskar tillfälle; att det vari de förhärligas, att de är såsom vi är.

2Kor 11:13 Ty sådana är falska apostlar, bedrägliga arbetare, som förvandlar sig själva till Kristus apostlar.

2Kor 11:14 Och förundras inte; ty Satan själv är transformerad till en ljusets ängel.

2Kor 11:15 Därför är det ingen stor sak om hans tjänare också blir transformerad som de vorerättfärdighetens tjänare, vars slut skall vara i enlighet med deras gärningar.

2Kor 11:16 Jag säger igen, Låt ingen man tänka att jag är en dåre; men om inte annat, ta emot mig ändå som en dåre, så att jag själv må skryta lite.

2Kor 11:17 Det som jag talar, det talar jag inte såsom i Herren, utan såsom det vore dåraktigt, i denna skrytsamma förtröstan.

2Kor 11:18 Eftersom många förhärligar sig efter köttet, skall också jag förhärliga mig.

2Kor 11:19 Ty ni uthärdar gärna dårar, eftersom ni själva är visa.

2Kor 11:20 Ty ni uthärdar, om en man bringar er i träldom, om någon förtär er, om någon tar av er, om en man upphöjer sig själv, om en man slår er i ansiktet.

2Kor 11:21 Jag talar angående förebråelse, som om vi hade varit svaga. Men varhelst någon är frimodig (jag talar dåraktigt), är också jag frimodig.

2Kor 11:22 Är de Hebréer, så ock är jag. Är de Israeliter, så ock är jag. Är de Abrahams säd, så ock är jag.

2Kor 11:23 Är de Kristus tjänare? (jag talar som en dåre) jag är mer; i arbete mer överflödande, i piskrapp över mått, i fängelser mer frekvent, i dödssituationer ofta.

2Kor 11:24 Fem gånger fick jag fyrtio piskrapp av Judarna, utom en.

2Kor 11:25 Tre gånger har jag blivit slagen med käppar, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, en natt och en dag har jag tillbringat i djupets vatten;

2Kor 11:26 Jag har ofta varit på resa, faror på vatten, faror för rövare, faror för mina egna landsmän,faror för hedningarna, faror i staden, faror i vildmarken, faror på havet, faror bland falska bröder;

2Kor 11:27 I trötthet och smärta, ofta i vaksamhet, i hunger och törst, ofta i fasta, i kyla och nakenhet.

2Kor 11:28 Förutom de tingen som är utanför, det som kommer över mig dagligen, omsorgen om alla kyrkorna.

2Kor 11:29 Vem är svag, och jag är inte svag? vem är kränkt, och jag brinner inte?

2Kor 11:30 Om jag måste förhärligas, så vill jag förhärliga mig av det som rör mina svagheter.

2Kor 11:31 Guden och Fadern av vår Herre Jesus Kristus, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.

2Kor 11:32 I Damaskus styrde guvernören under kungen Aretas och höll staden Damaskus bevakad med en garnison, ivrig att gripa mig:

2Kor 11:33 Och genom ett fönster i en korg blev jag sänkt ner längs muren, och undkom hans händer.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 12

1. För att berömma sitt Apostlaskap, fastän han kunde prisa sina underbara uppenbarelser, 9. Ändå väljer han hellre att prisa sina svagheter, 11. och anklagar dem för att tvinga honom till detta fåfänga skryt. 14. Han lovar att komma till dem igen: men ändå helt och hållet med en faders tillgivenhet, 20. även om han fruktar att han till sin sorg skall finna många förbrytare och offentliga oroligheter där.

 

2Kor 12:1 DET är utan tvivel inte lämpligt för mig att förhärligas. dock vill jag nu komma till syner och uppenbarelser av Herren.

2Kor 12:2 Jag kände en man i Kristus för över fjorton år sedan (om det var i kroppen, kan jag inte säga; eller om det var utanför kroppen, kan jag inte säga: Gud vet det;) en sådan blev uppryckt till den tredje himmelen.

2Kor 12:3 Och jag kände en sådan man, (om det var i kroppen, eller utanför kroppen, kan jag inte säga: Gud vet det;)

2Kor 12:4 Hur han blev uppryckt till paradiset och hörde outsägliga ord, som det inte är tillåtet för en människa att yttra.

2Kor 12:5 Av en sådan kommer jag att förhärligas: dock skall jag icke förhärliga mig själv, utan jag skall förhärliga mig i mina svagheter.

2Kor 12:6 Ty även om jag skulle önska att bli förhärligad, skall jag inte vara en dåre; ty jag skall säga sanningen: men nu håller jag tillbaka, för att ingen skall tänka om mig över det som han ser mig vara, eller vad han hör om mig.

2Kor 12:7 Och för att jag inte skulle bli överdrivet upphöjd genom uppenbarelsernas överflöd, gavs det mig i köttet en tagg, budbäraren av Satan för att slå mig, så att jag inte skulle bli överdrivet upphöjd.

2Kor 12:8 För denna sak bad jag HERREN tre gånger, att den må lämna mig.

2Kor 12:9 Och han sade till mig, Min nåd är tillräcklig för dig: ty i min svaghet görs min styrka perfekt. Därför vill jag hellre förhärliga mig av mina svagheter,  att Kristus kraft må vila över mig.

2Kor 12:10 Därför finner jag behag i svagheter, i smälek, i nödvändigheter, i förföljelser, i nöd för Kristus skull; ty när jag är svag, då är jag stark.

2Kor 12:11 Jag har blivit en dåre i förhärligande; ni har tvingat mig, ty jag borde ha blivit rekommenderad av er: ty i ingenting är jag underlägsen de allra främsta apostlarna, även om jag är ingenting.

2Kor 12:12 Sannerligen utfördes tecknet av en apostel bland er i all tålamod, i tecken, och under, och mäktiga gärningar.

2Kor 12:13 Ty vad var det vari ni var underlägsna andra kyrkor, om det inte var så att jag själv inte var betungande för er? förlåt mig denna orätt?

2Kor 12:14 Se, för tredje gången är jag redo att komma till er, och jag skall inte vara er till last: Ty jag söker inte det som är ert, utan er. För det är inte barnens uppgift att spara för föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen."

2Kor 12:15 Och jag vill för er med stor glädje spendera och låta mig förbrukas; men ju mer jag älskar er, desto mindre blir jag älskad.

2Kor 12:16 Men det må så vara, att jag inte belastade er: icke desto mindre, var jag listig, och jag fångade er med list.

2Kor 12:17 Har jag gjort någon vinning från er genom någon av dem som jag har sänt till er?

2Kor 12:18 Jag önskade Titus, och med honom sände jag en broder. Har Titus gjort någon vinst från er? Vandrade vi inte i samma ande? vandrade vi inte i samma steg?

2Kor 12:19 Återigen, tänker ni att vi ursäktar oss inför er? vi talar inför Gud i Kristus: men vi gör allt, kära älskade, för er uppbyggelse.

2Kor 12:20 Ty jag fruktar, för att intenär jag kommer, skall finna er såsom jag önskar, och att jag skall bli funnen för er såsom ni inte önskar: så att det inte uppstår debatter, avundsjuka, vrede, strider, förtal, viskningar, övermod, tumult:

2Kor 12:21 Och så att inte, när jag kommer tillbaka, att min Gud kommer att förödmjuka mig bland er, och att jag skall beklaga många som redan har syndat, och inte har omvänt sig från den orenhet och otukt och lösaktighet som de har begått.

Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP

2 KORINTIERNA, KAPITEL 13

1. Han hotar med stränghet, och kraften i sitt Apostlaskap mot envisa syndare. 5. Och han råder dem att pröva sin tro, 7. och att reformera sina synder innan hans ankomst. 11. Han avslutar sin Epistel med en allmän uppmaning och en bön.

 

2Kor 13:1 DETTA är tredje gången jag kommer till er. I två eller tre vittnens mun skall varje ord fastställas.

2Kor 13:2 Jag sade er förut och förutsade er, som om jag var närvarande, den andra gången; och när jag nu är frånvarande skriver jag till dem som fram till nuvarande tidpunkt har syndat, och till alla andra, att om jag kommer igen, kommer jag inte att skona dem:

2Kor 13:3 Eftersom ni söker bevis för att Kristus talar genom mig, vilket inte är svagt gentemot er, utan är mäktigt i er.

2Kor 13:4 Ty fastän han blev korsfäst genom svaghet, lever han ändå av Guds kraft. Ty även vi är svaga i honom, men vi skall leva med honom av Guds kraft gentemot er.

2Kor 13:5 Undersök er själva, huruvida ni är i tron; pröva er själva. Känner ni inte er själva, hur Jesus Kristus är i er, såvida ni inte är förkastade?

2Kor 13:6 Men jag litar på att ni skall veta att vi inte är förkastade.

2Kor 13:7 Nu ber jag till Gud att ni intet ont gör; inte för att vi skall framstå som godkända, utan för att ni skall göra det som hederligt är, fastän vi är som förkastade.

2Kor 13:8 Ty vi kan ingenting göra emot sanningen, utan endast för sanningen.

2Kor 13:9 Ty vi gläder oss, när vi är svaga, och ni är starka: och detta önskar vi också, ja, er perfektion.

2Kor 13:10 Därför skriver jag detta när jag är frånvarande, så att jag när jag är närvarande inte skulle bruka skarphet, enligt den kraft som Herren har givit mig, till uppbyggelse, och inte till fördärv.

2Kor 13:11 Slutligen, bröder, farväl. Var perfekta, var vid gott mod, var av samma sinne, lev i frid, och kärlekens och fridens Gud skall vara med er.

2Kor 13:12 Hälsa varandra med en helig kyss.

2Kor 13:13 Alla de heliga hälsar er.

2Kor 13:14 Nåden från Herren Jesus Kristus, och kärleken från Gud, och gemenskapen med den Helige Andevare med er alla. Amen.¶    Det andra brevet till Korintierna skrevs från Filippi, en stad i Makedonien, av Titus och Lukas.


Andra Korintierbrevet, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 TOP