Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PROPHETEN OBADIA.

Obadja, kapitel 1.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Obadja, välj kapitel:

1
1873 Carl XII:s Bibel

OBADJA, 1. CAPITLET

Edoms fäste. Messie rike.

Obad 1:1. Detta är Obadia syn. Så säger Herren HERREN om Edom: Vi hafve hört af HERRANOM, att ett bådskap är sändt ibland Hedningarna: Upp, och låter oss örliga emot dem.

Obad 1:2. Si, jag hafver gjort dig ringa ibland Hedningarna, och mycket föraktad.

Obad 1:3. Dins hjertas högmod hafver bedragit dig, efter du bor uti stenklyftor, på din höga slott, och säger i dino hjerta: Ho vill drifva mig här neder?

Obad 1:4. Om du än fore uppe i höjdene, lika som en örn, och gjorde ditt näste ibland stjernorna, så vill jag likväl draga dig der neder, säger HERREN.

Obad 1:5. Om tjufvar eller förhärjare komma om nattena öfver dig, o! huru tyst skall du då varda; ja, de skola nog stjäla; och om vinhemtare öfver dig komma, så skola de icke lefva dig någon efterhemtning.

Obad 1:6. O! huru skola de utransaka Esau, och uppsöka hans håfvor.

Obad 1:7. Alle de, som i förbund med dig äro, de skola drifva dig bort utu landet; de män der du sätter din tröst till, de skola bedraga dig, och öfverfalla dig; de som äta ditt bröd, de skola förråda dig, förr än du vetst der något af.

Obad 1:8. Hvad gäller, säger HERREN, jag skall på den tiden nederlägga de visa i Edom, och den klokhet på Esau berg.

Obad 1:9. Ty dine starke i Theman skola förtvifla, på det de alle skola förgås genom mord, på Esau berg.

Obad 1:10. För den orätts skull, som emot din broder Jacob bedrifven vardt, skall du på all skam komma, och till evig tid förlagd varda.

Obad 1:11. Den tid, då du emot honom stod, då främmande bortförde hans här fångnan, och utländningar drogo in igenom hans portar, och kastade lott öfver Jerusalem, då vast du lika som en af dem.

Obad 1:12. Du skall intet mer se dina lust på dinom broder, i hans eländes tid, och skall icke mer glädja dig öfver Juda barn, i deras jämmers tid; och skall icke tala så stolt ord med din mun, i deras ångests tid.

Obad 1:13. Du skall icke indraga genom mins folks portar, i deras jämmers tid; du skall icke se dina lust på deras olycko, uti deras jämmers tid; du skall icke sända emot deras här, uti deras jämmers tid.

Obad 1:14. Du skall icke stå i vägaskäl, till att mörda deras flyktiga; du skall icke förråda deras qvarblefna, i deras ångests tid.

Obad 1:15. Ty HERRANS dag är hardt när öfver alla Hedningar. Lika som du gjort hafver, så skall dig ske igen; och såsom du förtjent hafver, så skall det komma dig uppå ditt hufvud igen.

Obad 1:16. Ty lika som I på mitt helga berg druckit hafven, så skola alle Hedningar dricka allt framgent; ja, de skola utsupat och uppsvälgat, att det skall vara lika som der aldrig något varit hade.

Obad 1:17. Men på Zions berg skola ännu somlige hulpne varda; de skola vara en helgedom, och Jacobs hus skall besitta sina besittare.

Obad 1:18. Och Jacobs hus skall en eld varda, och Josephs hus en låge, men Esau hus strå; de skola upptända och förtära det, så att Esau huse intet skall qvart blifva; ty HERREN hafver det talat.

Obad 1:19. Och de söderut skola, besitta Esau berg, och de i dalomen skola besitta de Philisteer; ja, de skola besitta Ephraims mark, och Samarie mark; och BenJamin Gileads berg.

Obad 1:20. Och de fördrefne af denna Israels barnas här, hvilke ibland de Cananeer allt intill Zarpath äro, och de fördrefne af Jerusalems stad, hvilke i Sepharad äro, skola besitta de städer söderut.

Obad 1:21. Och frälsare skola uppkomma på Zions berg, till att döma Esau berg. Alltså skall då riket vara HERRANS.

Obadja, välj kapitel:

1 ⎜ TOP