AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Evangeliet enligt helige Matteus.

Matteus Evangelium, kapitel 1-28.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS: 2 MOS: 3 MOS: 4 MOS: 5 MOS: JOS: DOM: RUT: 1 SAM: 2 SAM: 1 KUNG: 2 KUNG: 1 KRÖN: 2 KRÖN: ESRA: NEH: EST: JOB: PS: 1-75: 76-150: ORDS: PRED: HV: JES: JER: KLAG: HES: DAN: HOS: JOEL: AMOS: OBAD: JONA: MIKA: NAH: HAB: SEF: HAG: SAK: MAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28
SVENSKA KJV BIBELN

MATTEUS, KAPITEL 1

1. Kristus genealogi från Abraham till Josef. 18. Han blev avlad av den Heliga Anden och född av Jungfru Maria när hon var trolovad med Josef. 19. Ängeln avlägsnar Josefs felaktiga tankar, och tolkar namnen av Kristus.


Matt 1:1 BOKEN om generationen av Jesus Kristus, son till David, son till Abraham.

Matt 1:2 Abraham avlade Isak; och Isak avlade Jakob; och Jakob avlade Judas och hans bröder;

Matt 1:3 Och Judas avlade Peres och Sera med Tamar; och Peres avlade Hesron; och Hesron avlade Ram;

Matt 1:4 Ram avlade Amminadab; och Amminadab avlade Naheson; och Naheson avlade Salmon;

Matt 1:5 Salmon avlade Boas med Rahab; och Boas avlade Obed med Rut; och Obed avlade Isai;

Matt 1:6 Och Isai avlade kung David; och kung David avlade Salomo av henne som hade varit Urias hustru;

Matt 1:7 Salomo avlade Rehabeam; och Rehabeam avlade Abia; och Abia avlade Asa;

Matt 1:8 Asa avlade Josafat; och Josafat avlade Joram; och Joram avlade Ussia;

Matt 1:9 Ussia avlade Jotam; och Jotam avlade Ahas; och Ahas avlade Hiskia;

Matt 1:10 Hiskia avlade Manasse; och Manasse avlade Amon; och Amon avlade Josia;

Matt 1:11 Josia avlade Jekonja och hans bröder, ungefär vid den tidpunkt då de fördes bort till Babylon:

Matt 1:12 Och efter att de fördes till Babylon, avlade Jekonja Sealtiel; och Sealtiel avlade Serubbabel;

Matt 1:13 Serubbabel avlade Abihud; och Abihud avlade Eljakim; och Eljakim avlade Assur;

Matt 1:14 Assur avlade Sadok; och Sadok avlade Jakim; och Jakim avlade Eliud;

Matt 1:15 Eliud avlade Eleasar; och Eleasar avlade Mattan; och Mattan avlade Jakob;

Matt 1:16 Och Jakob avlade Josef maken till Maria, av vilken Jesus var född, som är kallad Kristus.

Matt 1:17 Så alla generationer från Abraham till David är alltså fjorton generationer; och från David till bortförandet till Babylon är fjorton generationer; och från bortförandet till Babylon till Kristus är fjorton generationer.

Matt 1:18 ¶ Nu skedde Jesus Kristus födelse på detta sätt: När hans moder Maria var trolovad med Josef, innan de hade kommit samman, blev hon befunnen havande av den Helige Ande.

Matt 1:19 Då tänkte hennes man Josef, som var en rättfärdig man, och som inte ville göra henne till ett offentligt exempel, att han skulle frånskilja henne i hemlighet.

Matt 1:20 Men medan han tänkte på detta, se, då uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm, och sade, Josef, du Davids son, frukta inte för att ta Maria till dig din hustru: ty det som är avlat i henne är av den Helige Ande.

Matt 1:21 Och hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet JESUS: ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Matt 1:22 Allt detta skedde för, att det skulle fullbordas som HERREN hade sagt genom profeten, som sade,

Matt 1:23 Se, en jungfru skall bli havande, och föda en son, och de skall ge honom namnet Emmanuel, vilket betyder, Gud med oss.

Matt 1:24 När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som ängeln av Herren hade befallt honom, och tog sin hustru till sig:

Matt 1:25 Och kände henne inte förrän hon hade fött sin förstfödde son: och han gav honom namnet JESUS.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 2

1. De Vise männen från Öst leds till Kristus av en Stjärna. 11. De tillber honom, och erbjuder sina gåvor. 14. Josef flyr till Egypten, med Jesus och hans moder. 16. Herodes dödar barnen: 20. Han själv dör. 23. Kristus förs tillbaka till Galiléen till Nasaret.


Matt 2:1 NÄR nu Jesus föddes i Betlehem i Judéen på kung Herodes tid, se, då kom vise män från öster till Jerusalem,

Matt 2:2 Och sade, Var är han som är född till Kung av Judarna? Ty vi har sett hans stjärna i öster, och har kommit för att tillbe honom.

Matt 2:3 När kung Herodes hörde dessa ting, blev han upprörd, och hela Jerusalem med honom.

Matt 2:4 Och när han hade samlat alla folkets överstepräster och skriftlärda, frågade han dem var Kristus skulle födas.

Matt 2:5 Och de svarade honom, I Betlehem i Judéen; ty så är det skrivet av profeten.

Matt 2:6 Och du, Betlehem, Juda land, är inte den minsta bland Juda prinsar; ty från dig skall komma en Ståthållare, som skall styra mitt folk Israel.

Matt 2:7 Då kallade Herodes i hemlighet på de vise männen, och frågade dem flitigt vilken tid stjärnan hade synts.

Matt 2:8 Och han sände dem till Betlehem, och lät säga, Gå och sök flitigt efter det unga barnet; och när ni har funnit honom, så underrätta mig igen, så att också jag må komma och tillbe honom.

Matt 2:9 När de hade hört kungen, bröt de upp; och, se, stjärnan, som de hade sett i öster, gick framför dem, tills den kom fram och stod över den plats där det unga barnet var.

Matt 2:10 När de fick se stjärnan, fröjdade de sig i mycken stor glädje.

Matt 2:11 ¶ Och när de sedan kom in i huset, fick de se det unga barnet med hans moder Maria, och föll ner, och tillbad honom: och när de öppnade sina skatter, gav de honom gåvor; i form av guld, rökelse, och myrra.

Matt 2:12 Och då Gud i en dröm hade varnat dem för att de inte skulle återvända till Herodes, begav de sig på en annan väg in i sitt eget land.

Matt 2:13 Och när de hade gått bort, se, då visade sig ängeln av Herren för Josef i en dröm, och sade, Stå upp, och ta barnet och hans moder, och fly till Egypten, och stanna där tills jag ger dig besked: ty Herodes vill söka efter det unga barnet för att förgöra honom.

Matt 2:14 När han sedan stod upp, tog han det unga barnet och hans moder med sig om natten, och begav sig till Egypten:

Matt 2:15 Och han stannade där ända till Herodes död: för att det skulle fullbordas som Herren hade sagt genom profeten, som sade, Ut ur Egypten har jag kallat min son.

Matt 2:16 ¶ När Herodes, såg att de vise männen hade hånat honom, blev han mycket arg, och sände ut soldater, och lät döda alla barn som fanns i Betlehem, och i hela dess kustområde, från två år och därunder, i enlighet med den tid som han hade frågat de vise männen om.

Matt 2:17 Då uppfylldes det som profeten Jeremia, hade sagt,

Matt 2:18 I Rama hördes en röst, klagan, och gråt, och stor sorg, Rakel grät över sina barn, och ville inte låta sig tröstas, eftersom de inte fanns kvar.

Matt 2:19 ¶ Men när Herodes var död, se, då uppenbarade sig en ängel av Herren i en dröm för Josef i Egypten,

Matt 2:20 Och sade: Stå upp, och ta barnet och hans moder, och gå in i Israels land: ty de som sökte efter det unga barnets liv är döda.

Matt 2:21 Och han stod upp, och tog det unga barnet och hans moder, och kom in i Israels land.

Matt 2:22 Men när han hörde att Arkelaus hade blivit kung i Judéen i hans fader Herodes ställe, fruktade han för att gå dit: trots detta, sedan de i en dröm hade blivit varnade av Gud, vände han sig bort till Galiléens trakter:

Matt 2:23 Och han kom och bosatte sig i en stad som hette Nasaret: för att det skulle fullbordas vad som var sagt av profeterna, Han skall kallas Nasaré.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 3

1. Johannes predikar: hans uppdrag, liv och Dop. 7. Han förebrår Fariséerna, 13. och döper Kristus i Jordanfloden.


Matt 3:1 PÅ den tiden kom Johannes döparen, och predikade i Judéens vildmark,

Matt 3:2 Och sade, Omvänd er: ty himmelriket är nära.

Matt 3:3 Ty denne är han som det talades om genom profeten Jesaja, som sade, Rösten av en som ropar i vildmarken, Bered ni Herrens väg, gör hans stigar raka.

Matt 3:4 Och den samme Johannes hade en klädnad av kamelhår, och en läderbälte om midjan och hans kött var gräshoppor och vildhonung.

Matt 3:5 Då gick de i Jerusalem ut till honom, och hela Judeen, och hela trakten runt omkring Jordan,

Matt 3:6 Och de lät döpa sig av honom i Jordan, bekännande sina synder.

Matt 3:7 ¶ Men när han såg att många Fariséer och Sadducéer kom till hans dop, sade han till dem, O generation av huggormar, vem har varnat er till att fly från den kommande vreden?

Matt 3:8 Bär därför fram frukter som hör till omvändelsen:

Matt 3:9 Och tänk inte på att säga inom er själva, Vi har Abraham till vår fader: ty jag säger er, att Gud kan av dessa stenar frambringa till existens barn åt Abraham.

Matt 3:10 Och nu läggs också yxan på trädens rot: därför huggs varje träd som inte bär god frukt ner, och kastas i elden.

Matt 3:11 Jag döper er visserligen med vatten till omvändelse: men han som kommer efter mig är mäktigare än jag, och jag är inte värdig att bära hans skor: han skall döpa er med den Helige Ande, och med eld:

Matt 3:12 Han har en kastskovel i sin hand, och han skall noga rensa sin tröskplats, och samla in sitt vete i ladan; men agnarna skall han bränna upp med osläckbar eld.

Matt 3:13 Då kom Jesus från Galileen till Jordan, till Johannes, för att låta döpa sig av honom.

Matt 3:14 Men Johannes förbjöd honom, och sade, Jag har behov av att bli döpt av dig, och du kommer till mig?

Matt 3:15 Jesus svarade och sade till honom, Låt det nu bli så: ty det är så som det anstår oss att uppfylla all rättfärdighet. Då lät han honom det.

Matt 3:16 Och Jesus, när han hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet: och, se, himlavalven öppnades för honom, och han såg Guds Ande komma ned som en duva, och lysa över honom:

Matt 3:17 Och se en röst från himmelen, som sade, Denne är min älskade Son, i vilken jag har behag.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 4

1. Kristus fastar, och frestas. 11. Änglarna tjänar honom. 13. Han bor i Kapernaum, 17. börjar predika, 18. kallar Petrus och Andreas, 21. Jakob och Johannes: 23. och helar alla sjuka.


Matt 4:1 DÅ leddes Jesus av Anden ut i vildmarken för att frestas av djävulen.

Matt 4:2 Och när han hade fastat fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han därefter utsvulten.

Matt 4:3 Och när frestaren kom till honom, sade han, Om du är Guds Son, kommendera att dessa stenar skola bliva bröd.

Matt 4:4 Men han svarade och sade, Det är skrivet, Människan lever inte av bröd allena, utan av varje ord som utgår från Guds mun.

Matt 4:5 Då tog djävulen honom med sig upp i den heliga staden, och satte honom på en av templets tinnar,

Matt 4:6 Och sade till honom, Om du är Guds Son, så kasta dig ned: ty det står skrivet, Han skall ge sina änglar befallning om dig: och på deras händer skola de bära upp dig, så att du inte vid något tillfälle slår din fot mot en sten.

Matt 4:7 Jesus sade till honom, Det står också skrivet, Du skall inte fresta Herren din Gud.

Matt 4:8 Återigen, tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla världens riken, och deras härlighet;

Matt 4:9 Och sade till honom, Allt detta skall jag ge dig, om du vill falla ned och tillbedja mig.

Matt 4:10 Då sade Jesus till honom, Gå härifrån, Satan; ty det är skrivet, Du skall tillbe Herren din Gud, och honom allena skall du tjäna.

Matt 4:11 Då lämnade djävulen honom, och, se, änglar kom och betjänade honom.

Matt 4:12 När Jesus hörde att Johannes hade kastats i fängelse, begav han sig till Galiléen;

Matt 4:13 Och han lämnade Nasaret, och kom och bodde i Kapernaum, som ligger vid havskusten, i gränsområdet mellan Sabulon och Neftalim:

Matt 4:14 För att det skulle fullbordas som sagts genom profeten Jesaja, som sade,

Matt 4:15 Sebulons land, och Naftalis land, vid havet, bortom Jordan, Hedningarnas Galileen;

Matt 4:16 Folket som satt i mörker har sett ett stort ljus; och för dem som satt i området i skugga och död har ljuset uppstått.

Matt 4:17 ¶ Från den tiden började Jesus predika, och att säga, Omvänd er: ty himmelriket är nära.

Matt 4:18 ¶ Och när Jesus vandrade vid Galileiska sjön, såg han två bröder, Simon som kallades Petrus, och Andreas hans broder, som kastade ut ett nät i havet: ty de var fiskare.

Matt 4:19 Och han sade till dem, Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.

Matt 4:20 Och de lämnade genast sina nät, och följde honom.

Matt 4:21 Och när han sedan gick vidare därifrån, såg han två andra bröder, JakobSebedeus son, och Johannes hans broder, i ett skepp tillsammans med sin fader Sebedeus, när de höll på att laga sina nät; och han kallade på dem.

Matt 4:22 Och de lämnade genast skeppet och sin fader, och följde honom.

Matt 4:23 ¶ Och Jesus gick omkring i hela Galiléen, och undervisade i deras synagogor och predikade rikets evangelium, och helade alla slags sjukdomar och alla slags åkommor bland folket.

Matt 4:24 Och hans rykte spreds över hela Syrien: och de förde till honom alla sjuka människor som hade drabbats av olika sjukdomar och plågor, och de som var besatta av djävlar, och de som var galna, och de som var förlamade; och han helade dem.

Matt 4:25 Och stora folkskaror följde honom från Galiléen, och från Dekapolis, och från Jerusalem, och från Judéen, och från andra sidan Jordan.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 5

Kristus inleder sin Predikan på Berget: 3. genom att kungöra vilka som är välsignad, 13. vilka som är jordens salt, 14. världens ljus, staden på ett berg, 15. ljuset: 17. att han kom för att uppfylla Lagen: 21. vad det innebär att döda, 27. att begå äktenskapsbrott, 33. att svära: 38. Han uppmanar till att tåla orätt, 44. att älska även våra fiender, 48. och att sträva efter fullkomlighet.


Matt 5:1 OCH när han såg folkskaran gick han upp på ett berg: och när han hade satt sig, kom hans lärjungar till honom:

Matt 5:2 Och han öppnade sin mun, och undervisade dem, och sade,

Matt 5:3 Välsignad är de fattiga i anden: ty deras är himmelriket.

Matt 5:4 Välsignad är de som sörjer: ty de skall tröstas.

Matt 5:5 Välsignad är de ödmjuka: ty de skall ärva jorden.

Matt 5:6 Välsignad är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet: ty de skall bli mättade.

Matt 5:7 Välsignad är de barmhärtiga, ty de skall få barmhärtighet.

Matt 5:8 Välsignad är de som är rena i hjärtat, ty de skall se Gud.

Matt 5:9 Välsignad är de som skapar frid: ty de skall kallas Guds barn.

Matt 5:10 Välsignad är de som förföljs för rättfärdighetens skull: ty deras är himmelriket.

Matt 5:11 Välsignad är ni, när människor hånar er, och förföljer er, och falskt säger allt ont om er,  för min skull.

Matt 5:12 Glädjen er, och var mycket glada: ty stor är er belöning i himmelen: ty så förföljde de profeterna före er.

Matt 5:13  Ni är jordens salt: men om saltet har förlorat sin sälta, varmed skall det då saltas? det duger inte längre till något, annat än att kastas ut, och trampas under fötterna av människor.

Matt 5:14 Ni är världens ljus. En stad som ligger på en kulle kan inte döljas.

Matt 5:15 Inte heller tänder män ett ljus, och sätter det under en skäppa, utan på en ljusstake; och det ger ljus för alla som vistas i huset.

Matt 5:16 Låt ert ljus lysa inför människorna, så att de kan se era goda gärningar, och förhärliga er Fader som är i himmelen.

Matt 5:17  Tro inte att jag har kommit för att förstöra lagen, eller profeterna: Jag har inte kommit för att förstöra, utan för att uppfylla.

Matt 5:18 Ty sannerligen säger jag till er: Till dess himmel och jord förgås, skall varken ett enda ord eller en enda bokstav på intet sätt undantas från lagen, förrän allt har blivit uppfyllt.

Matt 5:19 Var och en som därför skall bryta ett av dessa minsta bud, och skall undervisa män så, han skall kallas den minsta i himmelriket: men var och en som skall hålla dem och undervisa dem, han skall kallas stor i himmelriket.

Matt 5:20 Ty jag säger till er, Om inte er rättfärdighet överstiger de skriftlärdas och Fariséernas rättfärdighet, skall ni på intet sätt komma in i himmelriket.

Matt 5:21  Ni har hört att det har sagts av dem i gamla tider, Du skall inte döda; och att var och en som dödar skall riskera att bli dömd:

Matt 5:22 Men jag säger till er, Att var och en som utan anledning blir arg på sin broder, skall riskera domen: och var och en som säger till sin broder, Raca*, skall riskera rådet: men var och en som säger: Du dåre, skall vara i fara för helveteseld.

[*tomhuvud - "Rhaka" ett Syrianskt ord; du tomma, dvs. du värdelös (en term för extremt förakt som användes bland Judarna på Kristus tid]

Matt 5:23 Därför om du nu för fram din gåva till altaret, och där kommer ihåg att din broder har något emot dig;

Matt 5:24 Lämna där din gåva framför altaret, och gå din väg; försona dig först med din broder, och kom sedan och offra din gåva.

Matt 5:25 Kom snabbt överens med din motståndare, så länge du är på väg med honom; så att inte din motståndare för någon gång överlämnar dig till domaren, och domaren överlämnar dig till officeren, så att du kastas i fängelse.

Matt 5:26 Sannerligen säger jag till dig, Du skall på intet sätt komma ut därifrån, förrän du har betalat den sista penningen.

Matt 5:27 Ni har hört att det har sagts av dem i gamla tider, Du skall inte begå äktenskapsbrott:

Matt 5:28 Men jag säger till er, Att var och en som ser på en kvinna för att åtrå henne har redan i sitt hjärta begått äktenskapsbrott med henne.

Matt 5:29 Och om ditt högra öga kränker dig, så plocka ut det, och kasta det ifrån dig: ty det är nyttigt för dig att en av dina lemmar förgås, och inte att hela din kropp skulle bli kastad in i helvetet.

Matt 5:30 Och om din högra hand kränker dig, så hugg av den, och kasta den ifrån dig: ty det är nyttigt för dig att en av dina lemmar förgås, men inte att hela din skulle bli kastad in i helvetet.

Matt 5:31 Det har sagts, Var och en som skiljer sig från sin hustru, skall ge henne ett skilsmässobrev:

Matt 5:32 Men jag säger till er, Att var och en som skiljer sig från sin hustru, utom för otukt, gör henne till äktenskapsbrytare: och var och en som gifter sig med en frånskild hustru begår äktenskapsbrott.

Matt 5:33 Återigen, ni har hört att det har sagts av dem i gamla tider, Du skall inte svika dig själv, utan du skall hålla dina edsförbindelser till Herren:

Matt 5:34 Men jag säger till er, Svär inte alls; inte heller vid himmelen; ty den är Guds tron:

Matt 5:35 Inte heller av jorden; ty den är hans fotapall: inte heller av Jerusalem; ty det är staden för den store Kungen.

Matt 5:36 Du skall inte heller svära vid ditt huvud, eftersom du inte kan göra ett enda hårstrå vitt eller svart.

Matt 5:37 Men era kommunikationer må vara, Ja, ja; Nej, nej; ty allt som är mer än detta kommer från det onda.

Matt 5:38 Ni har hört att det har sagts, Öga för öga, och tand för tand:

Matt 5:39 Men jag säger till er, Att ni inte skall stå emot det onda: utan var och en som slår dig på din högra kind, vänd till honom också den andra.

Matt 5:40 Och om någon man vill stämma dig inför lagen, och tar din mantel, så må han också få din kappa.

Matt 5:41 Och var och en som skall tvinga dig att gå en mil,  gå med honom två.

Matt 5:42 Ge till honom som ber dig, och vänd dig inte bort från honom som vill låna av dig.

Matt 5:43 Ni har hört att det har sagts, Du skall älska din nästa, och hata din fiende.

Matt 5:44 Men jag säger till er, Älska era fiender, välsigna dem som förbanna er, gör gott mot dem som hata er, och be för dem som föraktar er, och förföljer er;

Matt 5:45 För att ni skall vara barn till er Fader i himmelen: ty han låter sin sol gå upp över de onda och de goda, och han låter regnet falla över rättfärdiga och orättfärdiga.

Matt 5:46 Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön haven ni då? gör inte även tullindrivarna detsamma?

Matt 5:47 Och om ni endast hälsar på era bröder, vad gör ni då mer än andra? gör inte även tullindrivare det?

Matt 5:48 Var ni därför perfekta, såsom er Fader i himmelen är perfekt.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 6

1. Kristus fortsätter sin Predikan på Berget, talar om att ge åt de fattiga, 5. bönen, 14. att förlåta våra bröder, 16. fasta, 19. var vi ska förvara vår skatt, 24. att tjäna Gud och Mammon, 25. Och uppmanar oss att inte vara bekymrade för världsliga ting: 33. utan att söka Guds rike.


Matt 6:1 GE akt till att ni inte gör era allmosor inför människorna, för att bli sedda av dem: annars får ni ingen lön av er Fader som är i himmelen.

Matt 6:2 Därför när du nu ger dina allmosor, låt då inte en trumpet ljuda framför dig, såsom hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att de skall få ära av människorna. Sannerligen säger jag till er: De har sin lön.

Matt 6:3 Men när du ger allmosor, får din vänstra hand inte veta vad din högra hand gör:

Matt 6:4 Så att dina allmosor kan vara i det fördolda: och din Fader som ser i det fördolda skall offentligt belöna dig.

Matt 6:5  Och när du ber, skall du inte vara som hycklarna är: som älskar att be stående i synagogorna och på gathörnen, för att bli sedda av människor. Sannerligen säger jag till er, De har sin belöning.

Matt 6:6 Men du, när du ber, gå in i din kammare, och när du har stängt din dörr, ber du till din Fader som är i det fördolda; och din Fader som ser i det fördolda skall offentligt belöna dig.

Matt 6:7 Men när ni ber, använd inte fåfänga upprepningar, såsom hedningarna göra: ty de tänker att de skall bli hörda för att de tala så mycket.

Matt 6:8 Var därför inte lika dem: ty er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom.

Matt 6:9 Be ni därför på detta sätt: Fader vår som är i himmelen, Helgat vare ditt namn.

Matt 6:10 Tillkomme ditt rike. Må din vilja ske på jorden, såsom i himmelen.

Matt 6:11 Giv oss denna dag vårt dagliga bröd.

Matt 6:12 Och förlåt oss våra skulder, såsom vi förlåter dem som är oss skyldiga.

Matt 6:13 Och led oss inte in i frestelse, utan befria oss ifrån ondo: Ty ditt är riket, och makten, och härligheten, i evigheternas evigheter. Amen.

Matt 6:14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, kommer också din himmelske Fader att förlåta dig.

Matt 6:15 Men om ni inte förlåter människorna deras överträdelser, kommer inte heller din Fader att förlåta dina överträdelser.

Matt 6:16  Likaså när ni fastar, skall ni inte, som hycklarna, ha en sorgsen min: ty de vanställer sina ansikten,  att de må synas för människorna att de fastar. Sannerligen säger jag till er, De har sin belöning.

Matt 6:17 Men du, när du har fastat, smörj ditt huvud, och tvätta ditt ansikte;

Matt 6:18 Så att du inte visar att du fastar för människor, utan för din Fader som är i det fördolda: och din Fader, som ser i det fördolda, skall belöna dig öppet.

Matt 6:19  Samla inte upp skatter åt er själva på jorden, där mal och rost fördärvar, och där tjuvar bryter igenom och stjäl:

Matt 6:20 Utan samla upp åt er skatter i himmelen, där varken mal eller rost fördärvar, och där tjuvar inte bryter sig igenom eller stjäl:

Matt 6:21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Matt 6:22 Kroppens ljus är ögat: om nu ditt öga är sund, så skall hela din kropp vara full av ljus.

Matt 6:23 Men om ditt öga är ont, så skall hela din kropp vara full av mörker. Om alltså ljuset i dig är mörker, hur stort är då inte detta mörker!

Matt 6:24  Ingen kan tjäna två herrar: ty antingen hatar han den ene, och älskar den andre; eller också håller han fast vid den ene, och föraktar den andre. Ni kan inte tjäna Gud och mammon.

Matt 6:25 Därför säger jag till dig, Bekymra er inte om ert liv, på vad ni skall äta, eller vad ni skall dricka; och inte heller för er kropp, på vad ni skall kläda er med. Är inte livet mer än kött, och kroppen mer än kläder?

Matt 6:26 Se på luftens fåglar: de sår inte, och skördar inte, och samlar inte heller in i lador; men er himmelske Fader föder dem. Är inte ni mycket bättre än de?

Matt 6:27 Vem av er kan med sin omsorg öka sin längd med en aln?

Matt 6:28 Och varför bekymrar ni er om kläder? Tänk på liljorna på fältet, hur de växer; de sliter inte, och spinner inte heller:

Matt 6:29 Men jag säger till dig, att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dessa.

Matt 6:30 Därför, om nu Gud på detta sätt klär gräset på fältet, som i dag är, och i morgon kastas i ugnen, skulle han då inte i mycket högre grad kläda dig, O ni klentrogna?

Matt 6:31 Därför bekymra er inte, eller säg, Vad skall vi äta? Eller, Vad skall vi dricka? Eller, Med vad skall vi kläda oss med?

Matt 6:32 (Ty efter alla dessa ting söker Hedningarna:) ty er himmelske Fader vet att ni har behov av alla dessa ting.

Matt 6:33 Men sök ni först Guds rike, och hans rättfärdighet; och alla dessa ting skall läggas till er.

Matt 6:34 Bekymra er därför inte för morgondagen: ty morgondagen skall själv tänka på sina egna bekymmer. Tillräckligt för dagen är det ondo därav.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 7

1. Kristus avslutar sin Predikan på Berget och fördömer snabba domar. 6. Han förbjuder att kasta heliga ting till hundar. 7. Han uppmanar till bön. 13. Att gå igenom den trånga porten. 15. Att vara på sin vakt mot falska profeter. 21. Inte vara hörare, utan ordets görare: 24. Som hus byggda på en klippa. 26. Och inte på sanden.


Matt 7:1 DÖM inte,  att ni inte blir dömda.

Matt 7:2 Ty med vilken dom ni dömer, skall ni bli dömda: och med vilken måttstock ni mäter, skall det åter mätas för er.

Matt 7:3 Och varför ser du på strået i din broders öga, men beaktar inte bjälken som är i ditt eget öga?

Matt 7:4 Eller hur skall du säga till din broder, Låt mig dra ut strået ur ditt öga; och, se, du har en bjälke i ditt eget öga?

Matt 7:5 Du hycklare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; och sedan skall du se klart nog till att dra ut strået ur din broders öga.

Matt 7:6  Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte heller era pärlor för svinen, så att de inte trampar dem under sina fötter, och sedan vänder om och sliter er i stycken.

Matt 7:7  Begär, så skall det ges åt er; sök, så skall ni finna; knacka, så skall det öppnas för er:

Matt 7:8 Ty var och en som ber får: och han som söker finner; och för han som knackar på skall den öppnas.

Matt 7:9 Och vilken av er är den man, som när hans son ber om bröd, ger till honom en sten?

Matt 7:10 Eller om han ber om en fisk, skall han då giva honom en orm?

Matt 7:11 Om ni nu, som är onda, vet hur ni skall ge era barn goda gåvor, Hur mycket mer skall då inte er Fader som är i himmelen ge goda ting åt dem som ber honom?

Matt 7:12 Därför i alla ting vadhelst ni vill att människorna skall göra för er, gör ni även så för dem: ty detta är lagen och profeterna.

Matt 7:13  Gå ni in genom den trånga porten: ty vid är porten, och bred är vägen, som leder till fördärv, och många är de som går in där:

Matt 7:14 Ty porten är trång, och vägen smalsom leder till liv, och få är de som finner den.

Matt 7:15  Akta er för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men som i sitt inre är rovgiriga vargar.

Matt 7:16 Ni skall känna dem på deras frukter. Samlar människor in vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar?

Matt 7:17 Likaså frambringar varje gott träd god frukt; men ett fördärvat träd frambringar ond frukt.

Matt 7:18 Ett gott träd kan inte bära ond frukt, inte heller kan ett fördärvat träd frambringa god frukt.

Matt 7:19 Varje träd som inte bär god frukt huggs ner, och kastas i elden.

Matt 7:20 Av deras frukter skall ni därför känna dem.

Matt 7:21  Inte var och en som säger till mig, Herre, Herre, skall komma in i himmelriket: utan han som gör min himmelske Faders vilja.

Matt 7:22 På den dagen skola många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? och i ditt namn kastat ut djävlar? och i ditt namn gjort många underbara gärningar?

Matt 7:23 Och då kommer jag bekänna för dem, Jag har aldrig känt er: gå bort ifrån mig, ni vars gärning är orättfärdighet.

Matt 7:24  Därför var och en som hör dessa mina ord, och gör dem, Jag kommer att likna honom vid en vis man som har byggt sitt hus på en klippa:

Matt 7:25 Och regnet föll, och översvämningarna kom, och vindarna blåste, och slog mot huset; men det föll icke: ty det var grundat på en klippa.

Matt 7:26 Och var och en som hör dessa mina ord, och inte gör dem, skall liknas vid en dåraktig man, som byggde sitt hus på sanden:

Matt 7:27 Och regnet föll, och översvämningarna kom, och vindarna blåste, och slog mot huset; så att det föll, och stort var dess fall.

Matt 7:28 Och det hände sig, när Jesus hade avslutat dessa ord, att folket förundrades över hans doktrin:

Matt 7:29 Ty han undervisade dem som en som har auktoritet, och inte som de skriftlärda.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 8

2. Kristus renar spetälske, 5. helar Centurionens tjänare, 14. och Petrus svärmor, 16. och många andra sjuka. 18. Han visar hur han ska följas. 23. Han stillar stormen på havet, 2.8 driver ut djävlar från två besatta män, 31. och låter dem gå in i svinen.


Matt 8:1 NÄR han kom ner från berget, följde stora folkskaror honom.

Matt 8:2 Och, se, då kom en spetälsk man och tillbad honom, och sade, Herre, om du vill, kan du göra mig ren.

Matt 8:3 Då räckte Jesus ut sin hand, rörde vid honom, och sade, Jag vill; bli du ren. Och genast blev hans spetälska renad.

Matt 8:4 Då sade Jesus till honom, Se till att du inte säger det till någon; utan gå din väg, och visa dig för prästen, och offra den gåva som Mose har befallt, till ett vittnesbörd för dem.

Matt 8:5 Och när Jesus kom in i Kafarnaum, kom en centurion till honom, och bad honom,

Matt 8:6 Och sade, Herre, min tjänare ligger hemma och är sjuk av en förlamning, och plågas svårt.

Matt 8:7 Då sade Jesus till honom, Jag skall komma och hela honom.

Matt 8:8 Centurionen svarade och sade, Herre, jag är inte värdig att du skall komma in under mitt tak: men säg bara ett ord, och min tjänare skall bliva helad.

Matt 8:9 Ty jag är en man med auktoritet, och har soldater under mig: och jag säger till den ene: Gå, och han går; och till den andre, Kom, och han kommer; och till min tjänare, Gör detta, och han gör det.

Matt 8:10 När Jesus hörde detta, förundrade han sig, och sade till dem som följde honom, Sannerligen säger jag till er, Jag har aldrig funnit en så stor tro, nej, inte ens i Israel.

Matt 8:11 Och jag säger till er, Att många skall komma från öster och väster, och skall sätta sig ner tillsammans med Abraham, och Isak, och Jakob, i himmelriket.

Matt 8:12 Men barnen av riket skall kastas ut i det yttersta mörkret: där skall vara gråt och tandagnisslan.

Matt 8:13 Och Jesus sade till centurionen, Gå din väg; och såsom du har trott, så skall det ske för dig. Och hans tjänare blev helad i samma timme.

Matt 8:14 ¶ Och när Jesus kom in i Petrus hus, såg han att hans hustrus mor låg, och var sjuk i feber.

Matt 8:15 Då rörde han vid hennes hand, och febern lämnade henne: och hon stod upp, och betjänade dem.

Matt 8:16 ¶ När kvällen kom, förde de till honom många som var besatta av djävlar: och han kastade ut andarna med hans ord, och helade alla som var sjuka:

Matt 8:17 För att det skulle fullbordas som sagts genom profeten Jesaja, som sade, Han har själv tagit på sig våra svagheter, och burit våra sjukdomar.

Matt 8:18 ¶ När Jesus nu såg att det fanns stora folkskaror omkring honom, gav han order om att gå över till andra sidan.

Matt 8:19 Då kom en skriftlärd, och sade till honom, Mästare, jag vill följa dig vart du än går.

Matt 8:20 Jesus sade till honom, Rävarna har hålor, och himmelens fåglar har bon; men Människosonen har ingenstans att lägga sitt huvud.

Matt 8:21 Och en annan av hans lärjungar sade till honom, Herre, låt mig först gå och begrava min far.

Matt 8:22 Men Jesus sade till honom, Följ mig; och låt de döda begrava sina döda.

Matt 8:23 ¶ Och när han gick ombord på ett skepp, följde hans lärjungar honom.

Matt 8:24 Och, se, det uppstod en stor storm på havet, i den mån att skeppet blev täckt av vågorna: men han sov.

Matt 8:25 Då kom hans lärjungar till honom, och väckte honom, och sade, Herre, rädda oss: vi går under.

Matt 8:26 Och han sade till dem, Varför är ni så rädda, O ni klentrogna? Då stod han upp, och gav vindarna och havet en tillsägelse; och det blev ett stort lugn.

Matt 8:27 Men människorna förundrade sig, och sade, Vad är detta för en människa, att till och med vindarna och havet lyder honom!

Matt 8:28 ¶ Och när han kom till andra sidan in i Gergesenernas land, där mötte honom två som var besatta av djävlar, som kom ut ur gravarna, och som var så oerhört våldsamma, att ingen människa kunde gå förbi på den vägen.

Matt 8:29 Och, se, de ropade, och sade, Vad har vi med dig att göra, Jesus, du Guds Son? har du kommit hit för att plåga oss i förtid?

Matt 8:30 Och en bra bit bort ifrån dem fanns en hjord med många svin som åt.

Matt 8:31 Då bad djävlarna honom, och sade, Om du kastar ut oss, tillåt oss då att fara bort in i svinhjorden.

Matt 8:32 Och han sade till dem, Gå. Och när de hade gått ut, gick de in i svinhjorden: och, se, hela svinhjorden sprang våldsamt nedför en brant klippa till havet, och gick under i vattnet.

Matt 8:33 Och då flydde de som höll dem, och gick in i staden, och berättade allting, och vad som hade hänt för dem som var besatta av djävlarna.

Matt 8:34 Och, se, hela staden gick ut för att möta Jesus: och när de såg honom, bad de honom att han skulle lämna deras kustområde.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 9

2. Kristus botar en som lider av förlamning, 9. kallar Matteus från tullbåset, 10.  äter med Tullindrivare och syndare, 14.  försvarar sina Lärjungar för att de inte fastar, 20.  botar en kvinna med blödningar, 23. uppväcker Jairus dotter från döden, 27.  ger synen till två blinda män, 32.  helar en stum man som är besatt av en djävul 36 och känner medlidande med folkskaran.


Matt 9:1 OCH han gick ombord på ett skepp, och passerade sedan över, och kom till hans egen stad.

Matt 9:2 Och, se, de förde till honom en förlamad man, som låg på en bädd; och när Jesus såg deras tro, sade han till den lame; Son, var vid gott mod; dina synder är dig förlåtna.

Matt 9:3 Och, se, vissa av de skriftlärda sade inom sig själva, Denne man hädar.

Matt 9:4 Och Jesus som kände deras tankar sade, Varför tänker ni ont i era hjärtan?

Matt 9:5 Ty vad är lättare, att säga, Dina synder bliva dig förlåtna; eller att säga, Stå upp, och gå?

Matt 9:6 Men för att ni skall veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, (sedan säger han till den lame,) Stå upp, ta din bädd, och gå hem till ditt hus.

Matt 9:7 Och han ställde sig upp, och gick hem till sitt hus.

Matt 9:8 Men när folkskaran såg det, förundrade de sig, och prisade Gud, som hade givit människorna sådan makt.

Matt 9:9 ¶ Och när Jesus gick därifrån, såg han en man, vid namn Matteus, som satt vid tullens mottagning: och han sade till honom, Följ mig. Och han ställde sig upp, och följde honom.

Matt 9:10 ¶ Och det hände sig, när Jesus satt till bords i huset, se, då kom många tullindrivare och syndare och satte sig hos honom och hans lärjungar.

Matt 9:11 Och när Fariséerna såg detta, sade de till hans lärjungar, Varför äter er Mästare med tullindrivare och syndare?

Matt 9:12 Men när Jesus hörde detta, sade han till dem, De friska behöver ingen läkare, utan de som är sjuka.

Matt 9:13 Men gå ni och lär er vad det betyder, Jag vill ha barmhärtighet, och inte offer: ty jag har inte kommit för att kalla de rättfärdiga, utan syndare till omvändelse.

Matt 9:14 ¶ Då kom lärjungar av Johannes till honom, och sade, Varför fastar vi och Fariséerna ofta, men dina lärjungar fastar inte?

Matt 9:15 Och Jesus sade till dem, Kan brudkammets barn sörja, så länge brudgummen är med dem? men det skall komma dagar, då brudgummen skall tas ifrån dem, och då skall de fasta.

Matt 9:16 Ingen lägger ett nytt tygstycke på ett gammalt klädesplagg, ty det som läggs in för att fylla ut det tar bort det från klädesplagget, så att det blir ännu mer trasigt.

Matt 9:17 Inte heller fyller människor nytt vin i gamla flaskor: annars går flaskorna sönder, och vinet rinner ut, och flaskorna förgås: utan de fyller nytt vin i nya flaskor, och båda förblir bevarade.

Matt 9:18 Medan han så talade till dem, se, då kom en viss föreståndare, och tillbad honom, och sade, Min dotter är nu redan död: men kom och lägg din hand på henne, så skall hon leva.

Matt 9:19 Och Jesus ställde sig upp, och följde honom, och likaså hans lärjungar.

Matt 9:20 ¶ Och, se, en kvinna, som hade varit sjuk i blodsutgjutelse i tolv år, kom bakom honom, och rörde vid fållen på hans klädesplagg:

Matt 9:21 Ty hon tänkte inom sig själv, Om jag bara får röra vid hans klädnad, så skall jag bli frisk.

Matt 9:22 Men Jesus vände sig om, och när han fick se henne, sade han, Dotter, var vid gott mod; din tro har gjort dig hel. Och kvinnan blev frisk från den stunden.

Matt 9:23 Och när Jesus kom in i föreståndarens hus, och flöjtspelarna och folket förde ett oväsen,

Matt 9:24 Han sade till dem, Dra er tillbaka: ty flickan är inte död, utan sover. Och de hånskrattade åt honom.

Matt 9:25 Men när folket hade gått ut, gick han in, och tog henne vid handen, och flickan stod upp.

Matt 9:26 Och ryktet om detta gick ut i hela landet.

Matt 9:27 När Jesus gick därifrån, följde två blinda män efter honom, och ropade, och sade, Du Davids son, förbarma dig över oss.

Matt 9:28 Och när han nu hade kommit in i huset, kom de blinda till honom: och Jesus sade till dem, Tror ni att jag kan göra detta? De svarade honom, Ja, Herre.

Matt 9:29 Då rörde han vid deras ögon, och sade, Enligt er tro skall det ske med er.

Matt 9:30 Och deras ögon öppnades; och Jesus gav dem ett strängt bud, och sade, Se till att ingen får veta det.

Matt 9:31 Men när, de hade gett sig av, spred de hans rykte i hela landet.

Matt 9:32 ¶ När de gick ut, se, då förde de till honom en stum man som var besatt av en djävul.

Matt 9:33 Och när djävulen hade kastats ut, talade den stumme: och folket förundrade sig, och sade, Aldrig tidigare har något sådant setts i Israel.

Matt 9:34 Men Fariséerna sade, Han kastar ut djävlar genom djävlarnas prins.

Matt 9:35 Och Jesus gick omkring i alla städer och byar, och undervisade i deras synagogor, och predikade rikets evangelium, och han helade alla sjukdomar och alla åkommor bland folket.

Matt 9:36 ¶ Men när han såg folkskarorna, kände han medlidande med dem, ty de var utmattade, och blev utspridda vida omkring, liksom får som inte har någon herde.

Matt 9:37 Då sade han till sina lärjungar, Skörden är verkligen riklig, men arbetarna är få;

Matt 9:38 Bedjen ni därför Herren av skörden, att han må sända ut arbetare till sin skörd.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

MATTEUS, KAPITEL 10

1. Kristus sänder ut sina tolv Apostlar, befodrar dem med kraft att utföra mirakler, 5. ger dem deras uppdrag, undervisar dem, 16. tröstar dem mot förföljelse: 40. och lovar välsignelse till dem som tar emot dem.


Matt 10:1 OCH när han hade kallat sina tolv lärjungar till sig, gav han dem makt över orena andar, så att de kunde kasta ut dem, och hela alla slags sjukdomar och alla slags åkommor.

Matt 10:2 Nu är de tolv apostlarnas namn dessa; Den förste, Simon, som kallas Petrus, och Andreas hans broder; Jakob son av Sebedeusoch Johannes hans broder;

Matt 10:3 Filippus, och Bartolomeus; Tomas, och tullindrivaren Matteus; Jakob son av Alfeus, och Lebbeus, vars tillnamn var Taddeus;

Matt 10:4 Simon Kananéen, och Judas Iskariot, som också förrådde honom.

Matt 10:5 Dessa tolv sände Jesus ut och befallde dem, och sade, Gå inte i vägen till Hedningarna, och gå inte in i någon av Samariternas städer.

Matt 10:6 Utan gå hellre till de förlorade fåren i Israels hus.

Matt 10:7 Och medan ni går, predika, och säg, Himmelriket är nära.

Matt 10:8 Hela de sjuka, rena de spetälska, uppväck de döda, kasta ut djävlar: Fritt har ni fått, fritt skall ni giva.

Matt 10:9 Förbered varken guld, eller silver, eller mässing i era pengapåsar,

Matt 10:10 Inte heller en matväska för din resa, inte heller två rockar, inte heller skor, eller stavar: ty arbetaren är värdig sitt kött.

Matt 10:11 Och i vilken stad eller by som helst som ni kommer in i, fråga efter vem där som värdig är; och stanna där tills ni skall gå vidare.

Matt 10:12 Och när ni kommer in i ett hus, hälsar ni det.

Matt 10:13 Och om huset är värdigt, skall din frid komma över det: men om det är ovärdigt, låt din frid återvända till dig.

Matt 10:14 Och var och en som inte tar emot er, och inte hör era ord, när ni går ut ur det huset eller den staden, skaka då av stoftet från edra fötter.

Matt 10:15 Sannerligen säger jag er, Det skall vara mer uthärdligt för Sodoms och Gomorras land på domens dag, än för den staden.

Matt 10:16  Se, jag sänder ut er som får mitt bland vargar: må ni därför vara visa som ormar, och ofarliga som duvor.

Matt 10:17 Men akta er för människorna: ty de skola överlämna er till rådsförsamlingarna, och de skola gissla er i deras synagogor;

Matt 10:18 Och ni skall föras fram inför landshövdingar och kungar för min skull, till ett vittnesbörd mot dem och Hedningarna.

Matt 10:19 Men när de överlämnar er, då skolen ni inte tänka på hur eller vad ni skall tala: ty i samma stund skall det bliva er givet vad ni skall tala.

Matt 10:20 Ty det är inte ni som talar, utan er Faders Ande som talar i er.

Matt 10:21 Och brodern skall överlämna brodern till döden, och fadern barnet: och barnen skall resa sig upp mot sina föräldrar, och låta dem dödas.

Matt 10:22 Och ni skall bli hatade av alla människor för mitt namns skull: men han som håller ut till slutet skall bli frälst.

Matt 10:23 Men när de förfölja er i denna stad, så fly till en annan: ty sannerligen säger jag er, Ni skall inte hava gått över Israels städer, förrän Människosonen har kommit.

Matt 10:24 Lärjungen är inte högre än sin mästare, och tjänaren är inte högre än sin herre.

Matt 10:25 Det räcker för lärjungen att han är som sin mästare, och tjänaren som sin herre. Om de har kallat husets herre för Beelzebub, hur mycket mer skall de då kalla dem av hans husfolk?

Matt 10:26 Frukta därför inte för dem: ty det finns ingenting som är dolt, som inte skall bliva avslöjat; och ingenting som är gömt, som inte skall bliva känt.

Matt 10:27 Vad jag säger er i mörkret, det talar ni i ljuset: och vad ni hör i örat, det predikar ni på hustaken.

Matt 10:28 Och frukten inte för dem som dödar kroppen, men inte kan döda själen: utan frukten hellre han som kan förgöra både själ och kropp i helvetet.

Matt 10:29 Säljs inte två sparvar för en penning, och ingen av dem skall falla på marken utan din Fader.

Matt 10:30 Men alla hårstrån på ditt huvud är räknade.

Matt 10:31 Frukta ni därför inte, ty ni är mer värdefulla än många sparvar.

Matt 10:32 Var och en som därför bekänner mig inför människorna, honom skall jag också bekänna inför min Fader i himmelen.

Matt 10:33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall jag också förneka inför min Fader i himmelen.

Matt 10:34 Tro inte att jag har kommit för att sända fred på jorden: jag har inte kommit för att sända fred, utan ett svärd.

Matt 10:35 Ty jag har kommit för att ställa en man i strid mot sin fader, och en dotter mot sin moder, och en svärdotter med sin svärmor.

Matt 10:36 Och en mans fiender skall vara de av hans eget husfolk.

Matt 10:37 Han som älskar sin fader eller moder mer än mig är inte värdig mig: och han som älskar sin son eller dotter mer än mig är inte värdig mig.

Matt 10:38 Och han som inte tar sitt kors, och följer efter mig, är inte värdig mig.

Matt 10:39 Han som finner sitt liv skall förlora det: men den som förlorar sitt liv för min skull skall finna det.

Matt 10:40  Han som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.

Matt 10:41 Han som tar emot en profet i profetens namn skall få profetens belöning; och han som tar emot en rättfärdig man i en rättfärdig mans namn skall få en rättfärdig mans lön.

Matt 10:42 Och var och en som ger en av dessa små en bägare kallt vatten att dricka, endast i en lärjunges namn, sannerligen säger jag till er, han skall på intet sätt förlora sin belöning.

Matteus, välj kapitel:

 1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜