AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Apostlagärningarna.

Apostlagärningarna, kapitel 1-28.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28
SVENSKA KJV BIBELN

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 1

1. Kristus, förbereder sina Apostlar för åsynen av hans himmelsfärd, samlar dem på Olivberget, befaller dem att i Jerusalem förvänta nedsändandet av den Helige Anden, löften efter några dagar att sända den, och uppstiger till himmelen inför deras åsyn, genom kraften av den Heliga Anden skulle de vara hans vittnen ända till jordens yttersta gränser. 9. Efter sin himmelsfärd blir de varnade av två änglar att gå därifrån och tänka på hans andra ankomst. 12. De återvänder enligt anvisningarna och ägnar sig åt bön. De väljer Mattias som Apostel för att ersätta Judas.


Apg 1:1 I min tidigare avhandling, O Theofilus, har jag redogjort för allt det som Jesus började både göra och undervisa,

Apg 1:2 Ända till den dag då han blev upptagen, sedan han genom den Helige Ande hade gett bud till de apostlar som han hade utvalt:

Apg 1:3 För dem visade han sig också levande efter sitt lidande genom många ofelbara bevis, då han i fyrtio dagar blev sedd av dem, och talade om vad som hör till Guds rike:

Apg 1:4 Och, när han hade samlats med dem, befallde han dem att de inte skulle lämna Jerusalem, utan vänta på det löfte från Fadern, som, han sade, ni har hört om mig.

Apg 1:5 Ty Johannes döpte verkligen med vatten; men ni skall döpas med den Helige Ande om inte många dagar härefter.

Apg 1:6 När de nu hade samlats, frågade de honom, och sade, Herre, vill du vid denna tid återupprätta kungariket till Israel?

Apg 1:7 Och han sade till dem, Det ankommer inte på er att känna till tiderna eller de lämpligatidpunkterna som Fadern har lagt i sin makt.

Apg 1:8 Men ni skall få kraft, sedan den Helige Ande har kommit över er: och ni skall vara vittnen till mig både i Jerusalem, och i hela Judéen, och Samarien, och till den yttersta delen av jorden.

Apg 1:9 Och när han hade talat dessa ting, medan de såg på honom, blev han upptagen, och ett moln tog honom bort från deras åsyn.

Apg 1:10 Och medan de stirrade orubbligt mot himmelen när han for upp, se,  stod två män i vita kläder bredvid dem;

Apg 1:11 Som också sade, Ni män från Galiléen, varför står ni och stirrar upp mot himmelen? Denne samme Jesus, som har tagits upp från er till himmelen, skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen.

Apg 1:12 Sedan vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Olivberget, som ligger en sabbatsdagsresa från Jerusalem.

Apg 1:13 När de hade kommit in, gick de upp i ett övre rum, där Petrus, Jakob, Johannes, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, JakobAlfeus son Jakoboch Simon Zelotes, och Jakobs broder Judasbodde.

Apg 1:14 Dessa fortsatte alla i enighet med bön och åkallan, med kvinnorna, och Maria modern till Jesus, och med hans bröder.

Apg 1:15 Och i de dagarna stod Petrus upp mitt bland lärjungarna, och sade, (tillsammans uppgick antalet namn till cirka hundra tjugo,)

Apg 1:16 Män och bröder, denna skrift måste uppfyllas, som den Helige Ande genom Davids mun tidigare har talat angående Judas, som var vägledare för dem som tog Jesus.

Apg 1:17 Ty han var räknad med oss, och hade fått del i denna tjänst.

Apg 1:18 Nu köpte denne man ett fält med orättfärdighets belöning; och handlöst fallande ner, brast han mitt i tu, och alla hans inälvor forsade ut.

Apg 1:19 Och det blev känt av alla invånare i Jerusalem, till den grad att detta fält på deras eget språk, kallas Aceldama, det vill säga, Fältet av blod.

Apg 1:20 Ty det är skrivet i Psaltarens bok, Låt hans boning bliva öde, och låt ingen bo där: och hans ämbete låt någon annan taga.

Apg 1:21 Därför av dessa män som hava varit med oss hela den tid som Herren Jesus har gått in och ut bland oss,

Apg 1:22 Från Johannes dop, till den dag då han blev upptagen från oss, måste någon förordnas att tillsammans med oss vittna om hans uppståndelse.

Apg 1:23 Och de utsåg två, Josef som kallades Barsabbas, och som hade tillnamnet Justus, och Mattias.

Apg 1:24 Och då bad de, och sade, Du, Herre, som känner alla människors hjärtan, låt oss se om du har utvalt någon av dessa två.

Apg 1:25 För att han skall få del i denna tjänst och apostlaämbetet, från vilket Judas genom överträdelse har fallit,  att han kunde gå till sin egen plats.

Apg 1:26 Och de kastade ut sina lotter; och lotten föll på Mattias; och han räknades med de elva apostlarna.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 2

1. Apostlarna fyllda med den Heliga Anden, talar på olika språk, och beundras av vissa, medan andra förlöjligar dem. 14. Petrus tillrättavisar de som förlöjligar dem och visar att Apostlarna talar med kraften från den Heliga Anden. att Jesus har uppstått från de döda, stigit upp till himmelen, utgjutit samma Heliga Ande, och är Messias, en man som är känd för dem att ha blivit godkänd av Gud genom sina mirakel, under, och tecken, och inte blivit korsfäst utan Guds beslut och förkunskaper. 37. Han döper en stor mängd omvända. 41. Som därefter andäktigt och välgörande samtalar tillsammans, och Apostlarna utför många mirakel, och Gud dagligen utökar hans Kyrka.


Apg 2:1 OCH när pingstdagen var fullbordad var de alla samlade på samma plats.

Apg 2:2 Och plötsligt kom det ett ljud från himmelen, som om det vore en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt.

Apg 2:3 Då visade sig för dem tungor som liknade eld, och de satte sig på var och en av dem.

Apg 2:4 Och de blev alla fyllda av den Heliga Ande, och började tala i andra tungomål, allteftersom Anden ingav dem yttring.

Apg 2:5 Och i Jerusalem bodde Judar, fromma män, från alla nationer under himmelen.

Apg 2:6 När detta hade blivit känt i hela världen, kom folket samman, och blev förvirrat, därför att var man hörde dem tala på sitt eget språk.

Apg 2:7 Och de alla förundrades och häpnade, och sade till varandra, Se, är inte alla dessa som tala Galiléer?

Apg 2:8 Och hur kunna vi då höra var och en på vårt eget språk, vari som vi är födda?

Apg 2:9 Parterna, och Mederna, och Elamiterna, och invånarna i Mesopotamien, och i Judéen, och Kappadocien, i Pontus, och Asien,

Apg 2:10 Frygien, och Pamfylien, i Egypten, och i de delar av Libyen som ligger i närheten av Cyrene, och främlingar från Rom, Judar och proselyter,

Apg 2:11 Kreter och Araber, vi hör dem tala på våra tungor om Guds underbara verk.

Apg 2:12 Och de alla förundrade sig, och tvivlade, och de sade till varandra, Vad betyder detta?

Apg 2:13 Andra hånade dem och sade, Dessa män är fulla av nytt vin.

Apg 2:14 Men Petrus, som stod upp med de elva, höjde sin röst, och sade till dem, Ni män från Judéen, och alla ni som bor i Jerusalem, låt detta bliva känt för er, och lyssna till mina ord.

Apg 2:15 Ty dessa är icke berusade, såsom ni tror, eftersom det är bara tredje timmen på dagen.

Apg 2:16 Men detta är vad som är sagt av profeten Joel;

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta min Ande över allt kött: och era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall drömma drömmar:

Apg 2:18 Och över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande; och de skola profetera:

Apg 2:19 Och jag skall göra underverk ovan i himmelen, och tecken på jorden under: blod, och eld, och rökdimma:

Apg 2:20 Solen skall förvandlas till mörker, och månen till blod, innan Herrens stora och iögonfallande dag kommer:

Apg 2:21 Och det skall ske, att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Apg 2:22 Ni män av Israel, hör dessa ord; Jesus från Nasaret, en man som har blivit godkänd av Gud bland er genom de mirakel och underverk och tecken, som Gud har gjort genom honom mitt ibland er, vilket ni själva också vet:

Apg 2:23 Han som har blivit utlämnad genom Guds bestämda råd och förkunskap, honom haven ni tagit, och med onda händer korsfäst och dödat:

Apg 2:24 Han som Gud har uppväckt, efter att ha löst honom från dödens smärtor: ty det var omöjligt att han skulle behållas av den.

Apg 2:25 Ty David säger angående honom, Jag har alltid sett Herren framför mig, ty han är på min högra sida, så att jag inte skall vackla:

Apg 2:26 Därför gläds mitt hjärta, och min tunga gladde sig; dessutom skall mitt kött vila i hopp:

Apg 2:27 Ty du vill inte lämna min själ i helvetet, inte heller vill du låta din Helige se korruption.

Apg 2:28 Du har gjort livets vägar kända för mig; du skall göra mig full av glädje genom ditt ansikte.

Apg 2:29 Män och bröder, låt mig fritt tala till er om patriarken David, att han är både död och begraven, och att hans grav finns hos oss än i dag.

Apg 2:30 Därför att han var en profet, och visste att Gud hade till honom svurit en ed, att av frukten av hans ländar, enligt köttet, skulle han resa upp Kristus för att sitta på hans tron;

Apg 2:31 Han såg detta i förväg och talade om Kristus uppståndelse, att hans själ inte lämnades kvar i helvetet, inte heller såg hans kött korruption.

Apg 2:32 Denna Jesus har Gud uppväckt, varav vi alla är vittnen.

Apg 2:33 Eftersom han därför är upphöjd vid Guds högra hand, och har av Fadern tagit emot den Helige Andens löfte, har han utgjutit detta, som ni nu ser och hör.

Apg 2:34 Ty David har inte stigit upp till himlarna: utan han säger själv, Herren sade till min Herre, Sätt dig på min högra sida.

Apg 2:35 Tills jag gör dina fiender till din fotapall.

Apg 2:36 Därför skall hela Israels hus veta att Gud har gjort den Jesus som ni har korsfäst, till både Herre och Kristus.

Apg 2:37 ¶ När de nu hörde detta, blev de stuckna i deras hjärtan, och sade till Petrus och de övriga apostlarna, Män och bröder, vad skall vi göra?

Apg 2:38 Då sade Petrus till dem, Omvänd er, och låt var och en av er döpas i namnet Jesus Kristus till syndernas förlåtelse, och ni skall mottaga gåvan av den Helige Anden.

Apg 2:39 Ty löftet gäller er, och era barn, och alla som bor långt borta, även så många som Herren vår Gud skall kalla.

Apg 2:40 Och med många andra ord vittnade han om detta och uppmanade till att rädda er från denna snedvridna generation.

Apg 2:41 ¶ Då lät de som med glädje tog emot hans ord döpa sig: och samma dag tillkom till demomkring tre tusen själar.

Apg 2:42 Och de höll fast vid apostlarnas doktrin och gemenskap, och vid brödbrytningen, och vid bönerna.

Apg 2:43 Och fruktan kom över alla själar: och många under och tecken gjordes av apostlarna.

Apg 2:44 Och alla som trodde var tillsammans, och hade allt gemensamt;

Apg 2:45 Och de sålde sina ägodelar och sitt gods, och delade ut det till alla män, såsom varje man hade behov av.

Apg 2:46 Och de höll dagligen till i enighet i templet, och bröt brödet från hus till hus, och åt sitt kött med glädje och av uppriktigt hjärta,

Apg 2:47 De prisade Gud, och hade ynnest hos allt folket. Och Herren lade dagligen till kyrkan sådana som skolen bliva frälsta.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 3

1. Petrus predikar för folket som kommit för att se en lam man återfå kraften i sina fötter. 12. till dem bekänner han att botandet inte har skett genom hans, eller Johannes egen kraft, eller helighet, utan genom Gud och hans son Jesus och genom tro på hans namn. 13. Samtidigt förebrår han dem för att ha korsfäst Jesus. 17. Eftersom de gjorde det i okunnighet och därigenom uppfyllde Guds beslut, och Skrifterna: 19.  Han uppmanar dem att genom omvändelse och tro söka förlåtelse för deras synder, och frälsning i den samme Jesus.


Apg 3:1 NU gick Petrus och Johannes upp tillsammans i templet vid bönestunden, som var vid nionde timmen.

Apg 3:2 Och en viss man, lam från sin mors moderliv blev buren, vilken de dagligen lade vid den tempelport som kallas Sköna porten, att han kunde be om allmosor från dem som gick in till templet;

Apg 3:3 Han såg Petrus och Johannes som var på väg att gå in i templet och bad dem om en allmosa.

Apg 3:4 Och Petrus, fäste sina ögon på honom tillsammans med Johannes, och sade, Se på oss.

Apg 3:5 Och han gav akt till dem, i väntan på att få något av dem.

Apg 3:6 Då sade Petrus, Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det vill jag ge dig: I namnet av Jesus Kristus från Nasaret res dig upp och gå.

Apg 3:7 Och han tog honom vid hans högra hand, och lyfte upp honom: och genast fick hans fötter och vristben kraft.

Apg 3:8 Och han hoppade upp, och stod och gick omkring, och följde med dem in i templet, och han går, och hoppar, och prisar Gud.

Apg 3:9 Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud:

Apg 3:10 Och de kände att det var han som för att få allmosor satt vid den Sköna porten till templet: och de blev uppfyllda av förvåning och förundran över det som hade hänt honom.

Apg 3:11 Och när den lame mannen som hade blivit helad höll sig till Petrus och Johannes, sprang allt folket till dem i den port som kallas Salomos pelargång, och var mycket förundrade.

Apg 3:12 När Petrus såg det, svarade han folket, Ni män av Israel, varför förundras ni över detta? eller varför ser ni så allvarligt på oss, som om vi genom vår egen kraft eller helighet hade fått denne man att gå?

Apg 3:13 Guden av Abraham, och av Isak, och av Jakob, Guden av våra fäder, har förhärligat sin Son Jesus; som ni haven utlämnat, och förnekat inför Pilatus, när han var fast besluten att låta honom gå.

Apg 3:14 Men ni förnekade den Helige och Rättfärdige, och ville att en mördare skulle beviljas er;

Apg 3:15 Och dödade livets Prins, som Gud har uppväckt från de döda; varav vi är vittnen.

Apg 3:16 Och hans namn har genom tron på hans namn gjort denne man, som ni ser och känner, stark; ja, den tro som han har, har givit honom denna fullkomliga sundhet inför er alla.

Apg 3:17 Och nu, bröder, vet jag att ni har gjort det genom okunnighet, liksom också era ledare.

Apg 3:18 Men dessa ting, som Gud förut genom alla sina profeters mun hade tillkännagivit att Kristus skulle lida, det har han så fullbordat.

Apg 3:19 ¶ Omvänd er därför, och bli konverterad, så att era synder kan utplånas, när vederkvickelsens tider skall komma från Herrens närvaro;

Apg 3:20 Och han skall sända Jesus Kristus, som tidigare har blivit predikad för er:

Apg 3:21 Som himmelen måste ta emot fram till den tid då allting skall återställas, vilket Gud har talat genom alla sina heliga profeters mun sedan världens begynnelse.

Apg 3:22 Ty Mose sade i sanning till fäderna, En profet skall Herren er Gud resa upp åt er av era bröder, som är lik mig;  honom skolen ni höra i allt vad han än säger till er.

Apg 3:23 Och det skall ske, att varje själ, som icke vill höra den profeten, skall förgöras bland folket.

Apg 3:24 Ja, och alla profeter från Samuel och de som följde efter honom, så många som hava talat, hava också förutsagt dessa dagar.

Apg 3:25 Ni är barn av profeterna, och av det förbund som Gud slöt med våra fäder, och sade till Abraham, Och i din säd skall alla folk på jorden bli välsignade.

Apg 3:26 Först och främst till er har Gud uppväckt sin Son Jesus, och sänt honom för att han skall välsigna er, och vända var och en av er bort från sina orättfärdigheter.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 4

1. Judarnas ledare blir förargade av Petrus predikan, 4. (även om tusentals människor omvände sig när de hörde hans ord) De fängslar honom, och Johannes. 5. Efter förhör, försvarar sig Petrus tappert och hävdar att den lame mannen blev helad i Jesus Namn, och att vi bara kan bli räddade för evigt genom Jesus. 13. De befaller honom och Johannes att inte predika mer i det namnet och hotar dem. 23. varpå kyrkan flyr till bön. 31. Och Gud visar sitt stöd genom att röra vid platsen där de är församlade, och bekräftar Kyrkan med den Helige Andes gåva, samt ömsesidig kärlek och välgörenhet.


Apg 4:1 OCH medan de talade till folket, kom prästerna, och tempelöverhuvudet, och Sadducéerna, över dem,

Apg 4:2 De var bedrövade över att de hade undervisat folket, och predikat genom Jesus uppståndelsen från de döda.

Apg 4:3 Och de lade händerna på dem, och lät dem hållas i förvar till nästa dag: ty det var redan kväll.

Apg 4:4 Men många av dem som hörde ordet trodde; och antalet män var omkring fem tusen.

Apg 4:5 ¶ Och det hände sig på morgonen, att deras ledare, de äldste, och de skriftlärda,

Apg 4:6 Och översteprästen Hannas, och Kaifas, och Johannes, och Alexander, och alla de som tillhörde översteprästens släkt, samlades i Jerusalem.

Apg 4:7 Och när de hade ställt dem i mitten, frågade de, Genom vilken kraft eller genom vilket namn, haven ni gjort detta?

Apg 4:8 Då sade Petrus, fylld av den Helige Ande, till dem, Ni folkets ledare och Israels äldste,

Apg 4:9 Om vi nu i dag få höra om den goda gärning som har utförts mot den kraftlöse mannen, på vilket sätt han har blivit hel;

Apg 4:10 Det må bliva känt för er alla och för hela Israels folk, att genom namnet Jesus Kristus från Nasaret, honom som ni korsfäste, och som Gud uppväckte från de döda, även genom honom står denna man här inför er helad.

Apg 4:11 Detta är den sten som ni byggare har förkastat, som har blivit huvudhörnstenen.

Apg 4:12 Ty det finns ingen frälsning i någon annan: ty det finns inget annat namn under himmelen som har givits bland människor, varigenom vi måste bli frälsta.

Apg 4:13 ¶ När de nu såg hur djärva Petrus och Johannes var, och de märkte att de var okunniga och okunniga män, förundrades de, och de insåg om dem, att de hade varit med Jesus.

Apg 4:14 Och när de såg att den helade mannen stod hos dem, kunde de icke säga något emot det.

Apg 4:15 Men när de hade beordrat dem att gå undan ut från rådsalen, höll de rådslag med varandra,

Apg 4:16 Och sade, Vad skola vi göra med dessa män? Ty att de verkligen har gjort ett anmärkningsvärt mirakel, det är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka.

Apg 4:17 Men för att det inte skall spridas vidare bland folket, låt oss med kraft hota dem, att de hädanefter inte längre skall tala till någon i detta namn.

Apg 4:18 Och de kallade dem, och befallde dem att inte alls tala eller undervisa i namnet Jesus.

Apg 4:19 Men Petrus och Johannes svarade och sade till dem, Om det är rätt i Guds ögon att lyssna till er mer än till Gud, det må ni döma.

Apg 4:20 Ty vi kan inte annat än tala om vad vi har sett och hört.

Apg 4:21 Så när de hade hotat dem ytterligare, lät de dem gå, utan att finna något sätt att straffa dem, på grund av folket: ty alla människor prisade Gud för det som hade skett.

Apg 4:22 Ty mannen var över fyrtio år gammal, på vilken detta helande mirakel visades.

Apg 4:23 ¶ Och när de släpptes, gick de tillbaka till deras eget sällskap, och rapporterade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem.

Apg 4:24 Och när de hörde detta, höjde de enstämmigt sin röst till Gud, och sade, Herre, du är Gud, du som har gjort himmel, och jord, och havet, och allt vad som finns i dem.

Apg 4:25 Du som genom din tjänare Davids mun har sagt, Varför rasar Hedningarna, och folket tänkte fåfängliga ting?

Apg 4:26 Och jordens kungar stod upp, och de styrande samlades mot Herren, och mot hans Kristus.

Apg 4:27 Ty i sanning är det mot ditt heliga barn Jesus, som du har smort, både Herodes, och Pontius Pilatus, med Hedningarna, och folket av Israel, samlades tillsammans,

Apg 4:28 För att göra vadhelst din hand och ditt råd har bestämt i förväg att det skall ske.

Apg 4:29 Och nu, Herre, se deras hotelser: och ge dina tjänare att de med all frimodighet må tala ditt ord,

Apg 4:30 Genom att du sträcker ut din hand för att hela; och att tecken och underverk må ske i namnet av ditt heliga barn Jesus.

Apg 4:31 ¶ Och när de hade bett, skakades platsen där de var församlade; och de fylldes alla med den Heliga Anden, och talade Guds ord med frimodighet.

Apg 4:32 Och de många av dem som trodde var av ett hjärta och av en själ; ingen av dem sade att något av det han ägde var hans eget, utan de hade allt gemensamt.

Apg 4:33 Och med stor kraft vittnade apostlarna om uppståndelsen av Herren Jesus, och stor nåd var över dem alla.

Apg 4:34 Inte heller fanns det någon bland dem som led brist: ty alla som ägde jord eller hus sålde dem, och tog med summan av det som såldes,

Apg 4:35 Och lade dem ned för apostlarnas fötter, och utdelningen gjordes åt varje man enligt vad han behövde.

Apg 4:36 Och Joses, som av apostlarna kallades Barnabas, (vilket betyder, översatt, Tröstens son,) en Levit, och från landet Cypern,

Apg 4:37 Och när han hade mark, sålde han den och tog med sig pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 5

1. Efter att Ananias och hans hustru Safira hade fallit ned döda på grund av sitt hyckleri när de blev tillrättavisade av Petrus, 12. och efter att de övriga Apostlarna hade utfört många mirakel, 14. för att stärka tron: 17. blev Apostlarna fängslade igen. 19. Men de befriades av en ängel som befallde dem att predika öppet för alla: 21. Efter att ha undervisat i templet, 29. och inför rådet, 33. var de i fara att bli dödade. Men på råd av Gamaliel, en framstående rådgivare bland Judarna, hålls de vid liv. 40. och blir endast slagna: för vilket de prisade Gud, och inte en enda dag upphörde de med att predika.


Apg 5:1 MEN en viss man vid namn Ananias, med hans hustru Safira, sålde en egendom,

Apg 5:2 Och han behöll en del av priset, även hans hustru kände till den hemlighetenoch han tog med sig en viss del, och lade den för apostlarnas fötter.

Apg 5:3 Men Petrus sade, Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta för att ljuga för den Helige Ande, och för att hålla tillbaka en del av priset för marken?

Apg 5:4 Medan det var kvar, var det inte ditt eget? och när det såldes, var det inte i din egen makt? varför har du tänkt detta i ditt hjärta? du har inte ljugit för människor, utan för Gud.

Apg 5:5 Och när Ananias hörde dessa ord föll han ner, och gav upp anden: och stor fruktan kom över alla dem som hörde detta.

Apg 5:6 Och de unga männen stod upp, han var där avslutad, och de bar ut honom, och begravde honom.

Apg 5:7 Och ungefär tre timmar därefter, när hans hustru, som inte visste vad som hade hänt, kom in.

Apg 5:8 Och Petrus frågade henne, Säg mig om ni sålde marken för så mycket? Och hon svarade, Ja, för så mycket.

Apg 5:9 Då sade Petrus till henne, Hur är det möjligt att ni har kommit överens om att fresta Herrens Ande? se, fötterna på dem som har begravt din make är vid dörren, och skall bära ut dig.

Apg 5:10 Då föll hon genast ned vid hans fötter, och gav upp anden: och de unga männen kom in, och fann henne död, och, de bar ut henne, och begravde henne vid sin make.

Apg 5:11 Och en stor fruktan kom över hela kyrkan, och över alla dem som hörde detta.

Apg 5:12 ¶ Och genom apostlarnas händer utfördes många tecken och under bland folket; (och de var alla i enighet i Salomos pelarhall.

Apg 5:13 Och av de övriga vågade ingen man ansluta sig till dem: men folket lovprisade dem.

Apg 5:14 Och alltfler troende lades till Herren, skaror av både män och kvinnor.)

Apg 5:15 I den mån att de förde ut de sjuka på gatorna, och lade dem på bäddar och vilosäten, så att åtminstone en skugga av Petrus, som gick förbi, skulle överskugga några av dem.

Apg 5:16 Det kom också en folkskara ut från städerna runt omkring till Jerusalem, och de förde med sig sjuka människor, och sådana som var plågade av orena andar; och de blev helade var och en.

Apg 5:17 ¶ Då reste sig översteprästen, och alla som var med honom, (vilket är Sadducéernas sekt) och blev uppfyllda av vrede,

Apg 5:18 Och de lade sina händer på apostlarna, och satte dem i det allmänna fängelset.

Apg 5:19 Men Herrens ängel öppnade om natten fängelsedörrarna, och förde ut dem, och sade,

Apg 5:20 Gå, ställ er och tala i templet till folket alla ord om detta liv.

Apg 5:21 Och när de hörde detta, gick de tidigt på morgonen in i templet, och undervisade. Då kom översteprästen, och de som voro med honom, och sammankallade rådet, och alla Israels barns senat, och sände bud till fängelset för att få dem hämtade.

Apg 5:22 Men när tjänstemännen kom, och fann dem inte i fängelset, vände de tillbaka, och berättade,

Apg 5:23 Och sade, Fängelset fann vi verkligen stängt med all säkerhet, och vakterna stod framför dörrarna: men när vi öppnade det, fann vi ingen man därinne.

Apg 5:24 Nu när översteprästen och tempelföreståndaren och översteprästerna hörde detta, blev de villrådiga angående dem vartill detta skulle växa.

Apg 5:25 Då kom en av dem och berättade för dem, och sade, Se, de män som ni haven satt i fängelse står i templet, och undervisar folket.

Apg 5:26 Då gick befälhavaren med sina tjänare, och förde dem dit utan våld: ty de fruktade folket, så att de inte skulle ha stenats. 

Apg 5:27 När de hade fört dem fram, ställde de dem inför rådet: och översteprästen frågade dem,

Apg 5:28 Och sade, Har vi inte strängt befallt er att inte undervisa i detta namn? och, se, ni har uppfyllt Jerusalem med er doktrin, och ni har för avsikt att föra denna människas blod över oss.

Apg 5:29 ¶ Då svarade Petrus och de andra apostlarna och sade, Vi bör lyda Gud snarare än män.

Apg 5:30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni har dödat och hängt på ett träd.

Apg 5:31 Honom har Gud upphöjt med sin högra hand till att bli en Prins och en Frälsare, för att ge omvändelse till Israel, och syndernas förlåtelse.

Apg 5:32 Och vi är hans vittnen om detta; liksom också den Helige Ande, som Gud har givit åt dem som lyder honom.

Apg 5:33 När de hörde detta, skar det dem i hjärtatoch de rådgjorde om att döda dem.

Apg 5:34 Då stod i rådet en Farisé vid namn Gamaliel, en laglärare, som hade gott anseende bland allt folket, och han befallde att föra ut apostlarna en kort stund;

Apg 5:35 Och han sade till dem, Ni män av Israel, ge akt på er själva vad ni tänker göra med dessa män.

Apg 5:36 Ty före denna tid reste sig Teudas, som skröt om sig själv för att vara någon; till vilka ett antal män, omkring fyrahundra, anslöt sig: som blev dödad; och alla, så många som lydde honom, skingrades, och blev till intet.

Apg 5:37 Efter denne man reste sig Judas från Galileen, under skattskrivningens dagar, och drog bort många människor efter sig: han gick också förlorad; och alla, till och med alla som lydde honom, skingrades.

Apg 5:38 Och nu säger jag till er, Avhåll er från dessa män, och låt dem vara i fred: ty om detta råd eller detta verk kommer från män, så kommer det att gå om intet:

Apg 5:39 Men om det är av Gud, så kan ni inte omkullkasta det, för att ni inte kanske till och med skall befinnas strida mot Gud.

Apg 5:40 Och de samtyckte till honom; Och när de hade kallat till sig apostlarna och slagit dem, befallde de att de inte skulle tala i namnet Jesus, och lät dem gå.

Apg 5:41 ¶ Och de lämnade rådet, och gladde sig åt att de hade ansetts värdiga att lida skam för hans namn.

Apg 5:42 Och dagligen i templet, och i alla hus, upphörde de icke att undervisa och predika Jesus Kristus.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 6

1. Apostlarna önskar att de fattiga ska tas om hand när det gäller deras kroppsliga försörjning och är också angelägna om att själva sprida Guds ord, näringen för själen: 3. Därför utnämner de sju utvalda män till ämbetet som Diakoner. 5. En av dessa, Stefanus, en man full av tro och den Helige Ande, är en av dem. 12. Han blir tagen av dem, som han förvirrade när de tvistade med honom. 13. Och efteråt blev han falskt anklagad för hädelse mot Lagen och Templet.


Apg 6:1 OCH på den tiden, när antalet lärjungar hade ökat, uppstod ett klagomål bland Grekerna mot Hebréerna, eftersom deras änkor försummades i det dagliga tjänsten.

Apg 6:2 Då kallade de tolv till sig lärjungarnas skara, och sade, Det är inte rimligt att vi skulle lämna Guds ord, och tjäna vid bord.

Apg 6:3 Därför, bröder, sök ut sju män bland er av gott rykte, fyllda av den Helige Ande och vishet, som vi kan utse över detta göromål.

Apg 6:4 Men vi kommer själva fortsätta att ägna oss åt bönen, och till ordets tjänst.

Apg 6:5 ¶ Och detta ord behagade hela folket: och de valde Stefanus, en man full av tro och av den Helig Ande, och Filippus, och Prokorus, och Nikanor, och Timon, och Parmenas, och Nikolaus en av Antiokias proselyter:

Apg 6:6 Vilka de ställde inför apostlarna: och när de hade bett, lade de sina händer på dem.

Apg 6:7 Och Guds ord växte; och antalet lärjungar mångfaldigades i Jerusalem; och en stor del av präster var lydiga mot tron.

Apg 6:8 Och Stefanus, som var full av tro och kraft, gjorde stora under och mirakel bland folket.

Apg 6:9 ¶ Då framträdde några av synagogan, som kallas Libertinernas synagoga, och Cyrenianer, och Alexandrianer, och av dem från Cilicien och av Asien, och de tvistade med Stefanus.

Apg 6:10 Och de kunde inte motstå den vishet och den ande med vilken han talade.

Apg 6:11 Då förvärvade de män tillmened, som sade, Vi hava hört honom tala hädiska ord mot Mose, och mot Gud.

Apg 6:12 Och de uppviglade folket, och de äldste, och de skriftlärda, och de kom över honom, och grep honom, och förde honom till rådet,

Apg 6:13 Och inrättade falska vittnen, som sade, Denne man upphör icke att tala hädiska ord mot denna heliga plats, och mot lagen:

Apg 6:14 Ty vi har hört honom säga att denne Jesus från Nasaret skall förstöra denna plats, och skall förändra de sedvänjor som Mose har överlämnat åt oss.

Apg 6:15 Och alla de som satt i rådet, tittade orubbligt på honom, och såg hans ansikte som om det vore ansiktet av en ängel.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 7

1. Stefanus ges tillfälle att svara på anklagelsen om hädelse, 2. Han visar hur Abraham tillbad Gud med rätta, och hur Gud valde Fäderna. 20. före att Mose föddes och innan Tabernaklet och Templet byggdes: 37.  att även Mose vittnade om Kristus: 44. och att alla yttre ceremonier var instiftade enligt det himmelska mönstret för att vara endast för en tid: 51. tillrättavisande av deras uppror och mord av Kristus, den Rättfärdige, som profeterna förutsade skulle komma till världen.  54. Varpå de stenar honom till döds, och han överlämnar sin själ till Jesus och ber ödmjukt för dem.


Apg 7:1 DÅ sade översteprästen, Är detta verkligen så?

Apg 7:2 Och han sade, Män, bröder, och fäder, hör; Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham, när han var i Mesopotamien, innan han bodde i Haran.

Apg 7:3 Och sade till honom, Gå ut ur ditt land, och från din släkt, och kom in i det land som jag skall visa dig.

Apg 7:4 Sedan kom han från Kaldéernas land, och bosatte sig i Haran: och därifrån, när hans far var död, han flyttade honom in i detta land, där ni nu bor.

Apg 7:5 Och han gav honom ingen arvedel i det, inte ens så mycket att han kunde sätta sin fot där: han lovade dock att han skulle ge det till arvedel åt honom, och åt hans säd efter honom, fastän han ännu inte hade något barn.

Apg 7:6 Och Gud talade på detta sätt, Att hans säd skulle bo i ett främmande land; och de skulle föra dem i träldom, och bedriva ondska mot dem i fyrahundra år.

Apg 7:7 Och nationen som de skola vara i träldom hos skall jag döma, sade Gud: och därefter skall de komma ut, och tjäna mig på denna plats.

Apg 7:8 Och han gav honom omskärelsens förbund: och så avlade Abraham Isak, och omskar honom på åttonde dagen; och Isak avlade Jakob; och Jakob avlade de tolv patriarkerna.

Apg 7:9 Och patriarkerna, fyllda av avund, sålde Josef till Egypten: men Gud var med honom,

Apg 7:10 Och räddade honom ur alla hans lidanden, och gav honom nåd och vishet i ögonen på Farao kungen av Egypten; och han gjorde honom till ståthållare över Egypten och över hela hans hus.

Apg 7:11 Och det kom en hungersnöd över hela Egyptens och Kanaans land och stort lidande: och våra fäder fann ingen näring.

Apg 7:12 Men när Jakob hörde att det fanns säd i Egypten, sände han först ut våra fäder.

Apg 7:13 Och vid den andra tiden blev Josef känd för sina bröder; och Josefs släkt blev känd för Farao.

Apg 7:14 Då sände Josef åstad, och kallade sin fader Jakob till sig, och tillsammans med hela hans släkt, sjuttiofem själar.

Apg 7:15 Så begav sig Jakob ner till Egypten, och dog, han, och våra fäder,

Apg 7:16 Och de fördes över till Sikem, och lades i den grav som Abraham hade köpt för en summa pengar av Emmors söner fadern av Sikem.

Apg 7:17 Men när tiden för det löfte närmade sig, som Gud hade svurit till Abraham, växte folket och förökade sig i Egypten,

Apg 7:18 Tills en annan kung uppstod, som inte kände Josef.

Apg 7:19 Densamme handlade listigt mot vår släkt, och behandlade våra fäder illa, så att de kastade ut sina småbarn, för att de inte skulle överleva.

Apg 7:20 I denna tid föddes Mose, och han var mycket vacker, och han föddes upp i sin faders hus i tre månader:

Apg 7:21 Och när han hade kastats ut, tog Faraos dotter upp honom, och födde upp honom som sin egen son.

Apg 7:22 Och Mose var lärd i all Egyptiernas vishet, och var mäktig i ord och gärningar.

Apg 7:23 Och när han var fyrtio år gammal, kom det i hans hjärta att besöka sina bröder barnen av Israel.

Apg 7:24 Och när han såg att en av dem hade lidit skada, försvarade han honom, och hämnades den som var förtryckt, och dräpte Egyptiern:

Apg 7:25 Ty han trodde att hans bröder skulle förstå huru Gud genom sin hand skulle rädda dem: men de förstod det icke.

Apg 7:26 Och nästa dag visade han sig för dem, medan de tvistade, och ville få dem att åter bli eniga, och sade, Herrar, ni ären bröder; varför gör ni varandra orätt?

Apg 7:27 Men han som gjorde sin nästa orättvist stöttade bort honom, och sade, Vem har gjort dig till en härskare och domare över oss?

Apg 7:28 Vill du döda mig, såsom du i går dödade Egyptiern?

Apg 7:29 Då flydde Mose för dessa ord, och blev en främling i Midjans land, där han födde två söner.

Apg 7:30 Och när fyrtio år hade gått, uppenbarade sig för honom i vildmarken vid berget Sinai en ängel av Herren i en eldslåga i en buske.

Apg 7:31 När Mose fick se det, förundrades han över det: och när han nu närmade sig för att se det, kom Herrens röst till honom,

Apg 7:32 Och sade, Jag är dina fäders Gud, Abrahams Gud, och Isaks Gud och Jakobs Gud. Då darrade Mose, och vågade inte se.

Apg 7:33 Då sade Herren till honom, Ta av dig skorna från dina fötter: ty den plats där du står är helig mark.

Apg 7:34 Jag har sett, jag har sett mitt folks lidande i Egypten, och jag har hört deras klagan, och jag har stigit ned för att rädda dem. Kom nu, jag skall sända dig till Egypten.

Apg 7:35 Denne Mose som de förkastade, och sade, Vem har gjort dig till en härskare och en domare? Densamme sände Gud till att bli en härskare och en befriare genom ängels hand som visade sig för honom i busken.

Apg 7:36 Och han förde dem ut, sedan han hade gjort under och tecken i Egyptens land, och i Röda havet, och i vildmarken i fyrtio år.

Apg 7:37 ¶ Detta är den Mose, som sade till Israels barn, En profet skall Herren er Gud resa upp åt er från era bröder, som är lik mig; honom skall ni höra.

Apg 7:38 Det är han, som var i kyrkan i vildmarken med den ängel som talade till honom på Sinai berg, och med våra fäder: som fick de livliga oraklen för att ge dem till oss:

Apg 7:39 Till vilken våra fäder inte ville lyda, utan stötte bort honom från dem, och vände sig åter i sina hjärtan tillbaka till Egypten,

Apg 7:40 De sade till Aron, Gör oss gudar som skola gå före oss: ty när det gäller denne Mose, som förde oss ut ur Egyptens land, ty vi veta inte vad som har hänt med honom.

Apg 7:41 Och de gjorde en kalv i dessa dagar, och erbjöd offer åt avguden, och gladde sig åt sina egna händers verk.

Apg 7:42 Då vände sig Gud om, och överlämnade dem till att tillbedja himmelens härskara; såsom det är skrivet i profeternas bok, O ni Israels hus, haven ni offrat mig slaktdjur och offergåvor under de fyrtio år som ni har varit i vildmarken?

Apg 7:43 Ja, ni har tagit upp Moloks tabernakel, och stjärnan av er gud Remfan, gestalter som ni har tillverkat för att tillbe dem: och jag skall föra bort er bortom Babylon.

Apg 7:44 Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i vildmarken, så som han hade bestämt genom att tala till Mose, för att han skulle göra det enligt den utformning som han hade sett.

Apg 7:45 Och även våra efterföljande fäder förde med Jesus in i Hedningarnas besittning, vilka Gud drev ut inför våra fäders ansikte, ända till Davids dagar;

Apg 7:46 Han som fann nåd inför Gud, och som ville finna ett tabernakel åt Jakobs Gud.

Apg 7:47 Men Salomo byggde ett hus åt honom.

Apg 7:48 Men den Högste bor inte i tempel som är gjorda med händer; som profeten säger,

Apg 7:49 Himmelen är min tron, och jorden min fotapall: vilket hus skall ni bygga åt mig? säger HERREN: och vad är platsen för min vila?

Apg 7:50 Har inte min hand gjort allt detta?

Apg 7:51 Ni styvnackade och oomskurna i hjärta och öronen, ni står alltid emot den Helige Ande: som era fäder gjorde, så göra ni.

Apg 7:52 Vilka av profeterna har inte era fäder förföljt? och de har dödat dem som i förväg har visat  den Rättfärdiges ankomst; av vem ni nu har blivit förrädare och mördare:

Apg 7:53 Som har tagit emot lagen genom änglars disposition, och har icke hållit den.

Apg 7:54 ¶ När de hörde dessa ting, skar det i deras hjärtan, och de gnisslade på honom med sina tänder.

Apg 7:55 Men han, som var full av den Helige Ande, såg upp med fast blick mot himmelen, och såg Guds härlighet, och Jesus stå på Guds högra sida,

Apg 7:56 Och sade, Se, jag ser himlavalven öppnad, och Människosonen stå på Guds högra sida.

Apg 7:57 Då ropade de ut med hög röst, och höll för sina öron, och all stormade i enighet emot honom,

Apg 7:58 Och de kastade ut honom ur staden, och stenade honom: och vittnena lade ned sina kläder vid en ung mans fötter, som hette Saulus.

Apg 7:59 Och de stenade Stefanus, som åkallade Gud, och sade, Herre Jesus, tag emot min ande.

Apg 7:60 Och han föll på knä, och ropade med hög röst, Herre, lägg inte denna synd till deras anklagelse. Och när han hade sagt detta, somnade han in.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 8

1. Till följd av förföljelsen i Jerusalem, när församlingen hade etablerat sig i Samarien, 5. genom Filippus, Diakonen, som predikade, gjorde mirakler och döpte många, bland de övriga trollkarlen Simon, en stor förförare av folket. 14. Petrus och Johannes kom för att bekräfta och utvidga Kyrkan: där genom bön och handpåläggning de gav den Helige Ande. 18. När Simon ville köpa liknande kraft av dem, 20. tillrättavisade Petrus skarpt hans hyckleri, och girighet, och uppmanade honom till omvändelse: tillsammans med Johannes predikade de Herrens ord, och återvände till Jerusalem. 26. Men Ängeln sände Filippus för att undervisa, och döpa den Etiopiske Eunucken.


Apg 8:1 OCH Saulus samtyckte till hans död. Och vid den tiden uppstod en stor förföljelse mot kyrkan i Jerusalem, och alla hade blivit utspridda över hela Judéen och Samarien, utom apostlarna.

Apg 8:2 Och fromma män bar Stefanus till hans begravning, och gjorde stor klagan över honom.

Apg 8:3 Vad Saul beträffar, han gjorde sig skyldig till förödelse av kyrkan, han gick in i varje hus, och drog ut män och kvinnor och satte dem i fängelse.

Apg 8:4 Därför gick de som var utspridda omkring överallt och predikade ordet.

Apg 8:5 Då gick Filippus ned till staden Samaria, och predikade Kristus för dem.

Apg 8:6 Och folket lyssnade med enighet till det som Filippus talade, och hörde och såg de mirakel som han gjorde.

Apg 8:7 Ty orena andar, ropade med hög röst, kom ut ur många av dem som var besatta av dem: och många som var förlamade, och som var krymplingar, blev helade.

Apg 8:8 Och det blev stor glädje i staden.

Apg 8:9 Men det fanns en viss man, som hette Simon, som tidigare i samma stad hade använt sig av trolldom, och förhäxat folket i Samaria, genom att ge sken av att han själv var någon stor:

Apg 8:10 Till vilken de alla gav akt på, från den minsta till den största, och sade: Denne man är Guds stora kraft.

Apg 8:11 Och de hade respekt för honom, eftersom han länge hade förhäxat dem med trolldomar.

Apg 8:12 Men när de trodde Filippus predikan om de ting som rör Guds rike, och namnet Jesus Kristus, lät de sig döpa, både män och kvinnor.

Apg 8:13 Då trodde också Simon själv: och när han hade blivit döpt, följde han med Filippus, och förundrades när han såg de mirakel och tecken som skedde.

Apg 8:14 Nu när apostlarna i Jerusalem hörde att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes:

Apg 8:15 Som, när de hade kommit ner, bad han för dem, att de må ta emot den Helige Ande:

Apg 8:16 (Ty ännu hade han inte fallit på någon av dem, allenast hade de blivit döpta i Herren Jesu namn.)

Apg 8:17 Då lade de händerna på dem, och de mottog den Helige Ande.

Apg 8:18 Och när Simon såg att den Heliga Anden hade givits genom apostlarnas handpåläggning, erbjöd han dem pengar,

Apg 8:19 Och sade, Ge mig också den kraften, att var och en som jag lägger händerna på, han må ta emot den Helige Ande.

Apg 8:20 Men Petrus sade till honom, Dina pengar förgås med dig, eftersom du har tänkt att Guds gåva kan köpas med pengar.

Apg 8:21 Du har varken del eller lott i denna sak, ty ditt hjärta är inte rätt för Guds ögon.

Apg 8:22 Omvänd dig därför från denna din ondska och be till Gud, att ditt hjärtas tankar må bli dig förlåtna.

Apg 8:23 Ty jag ser att du sitter i gallan av bitterhet, och orättfärdighetens band.

Apg 8:24 Då svarade Simon, och sade, Bedjen ni till Herren för mig, så att inget av det som ni har talat om kommer över mig.

Apg 8:25 Och de, när de hade vittnat och predikat Herrens ord, återvände de till Jerusalem, och predikade evangeliet i många byar av Samariterna.

Apg 8:26 Och Herrens ängel talade till Filippus, och sade, Stå upp, och gå mot söder, på den väg som går från Jerusalem ned till Gaza, som är en öken.

Apg 8:27 Och han stod upp och gick: och, se, en man från Etiopien, en eunuck med stor auktoritet under Kandace Etiopiernas drottning, som hade hand om alla hennes skatter, hade kommit till Jerusalem för att tillbe,

Apg 8:28 När han nu återvände, läste profeten Jesaja i sin vagn.

Apg 8:29 Då sade Anden till Filippus, Gå nära, och anslut dig vid denna vagn.

Apg 8:30 Och Filippus sprang dit till honom, och hörde honom läsa profeten Jesaja, och sade, Förstår du vad du läser?

Apg 8:31 Och han sade, Hur kan jag göra det, om inte någon man vägleder mig? Då bad han Filippus att han skulle komma upp och sätta sig hos honom.

Apg 8:32 Den plats i skriften som han läste var denna, Han leddes som ett får till slakt; och som ett lamm som är stumt inför sin klippare, öppnade han inte sin mun:

Apg 8:33 I hans förnedring har hans dom blivit borttagen: och vem skall kungöra hans generation, ty hans liv är borttaget från jorden.

Apg 8:34 Och då svarade eunucken Filippus, och sade, Jag ber dig, vem är det som profeten säger detta om, om han själv, eller någon annan man?

Apg 8:35 Då öppnade Filippus sin mun, och började med samma skriftställe, och predikade Jesus för honom.

Apg 8:36 Och medan de fortsatte sin färd, kom de till ett visst vatten, och eunucken sade, Se, här är vatten; vad hindrar mig från att låta döpa mig?

Apg 8:37 Och Filippus svarade, Om du tror av hela ditt hjärta,  kan du. Och han svarade och sade, Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.

Apg 8:38 Och han befallde vagnen att stanna: och de steg båda ned i vattnet, både Filippus och eunucken; och han döpte honom.

Apg 8:39 Och när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus,  att eunucken inte längre såg honom: och han gick sin väg med glädje.

Apg 8:40 Men Filippus hittades i Azotus: och på sin väg predikade han i alla städerna, till dess att han kom till Cesarea.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 9

1. Saulus, på väg till Damaskus, 4. slås ner till marken, 10. kallas till Apostelskap, 18. och döps av Ananias. 20. Han predikar Kristus frimodigt. 23. Judarna lägger i bakhåll för att döda honom: 29. Även Grekerna försöker, men han undkommer båda. 31. När Kyrkan har vila, helar Petrus, Eneas  från förlamning, 36. och återställer Tabita till livet.


Apg 9:1 OCH Saulus, som ännu utandade hotelser och slakt mot Herrens lärjungar. gick till översteprästen,

Apg 9:2 Och begärde av honom brev till Damaskus till synagogorna, att om han skulle finna någon av denna väg, vare sig det var män eller kvinnor, att han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem.

Apg 9:3 Och när han var på väg, närmade han sig Damaskus: och plötsligt sken runt omkring honom ett ljus från himmelen:

Apg 9:4 Och han föll till marken, och hörde en röst som sade till honom, Saulus, Saulus, varför förföljer du mig?

Apg 9:5 Och han sade, Vem är du, Herre? Och Herren sade, Jag är Jesus, den du förföljer: det är svårt för dig att sparka mot oxpikarna.

Apg 9:6 Och han sade darrande och förvånad, Herre, vad vill du att jag skall göra? Och Herren sade till honom, Stå upp, och gå in i staden, så skall du få veta vad du måste göra.

Apg 9:7 Och de män som följde med honom stod mållösa, då de hörde en röst, utan att se någon man.

Apg 9:8 Och Saulus stod upp från marken, och när hans ögon öppnades, såg han ingen: men de tog honom vid handen, och förde honom till Damaskus.

Apg 9:9 Och han var i tre dagar utan syn, och varken åt eller drack.

Apg 9:10 ¶ Och det fanns en viss lärjunge i Damaskus, som hette Ananias; och till honom sade Herren i en syn, Ananias. Och han sade, Se, jag är här, Herre.

Apg 9:11 Och Herren sade till honom, Stå upp, och gå in på den gata som kallas Raka gatan, och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus, från Tarsus: ty, se, han ber.

Apg 9:12 Och han såg i en syn en man vid namn Ananias komma in, och lägga sin hand på honom, att han skulle få sin syn.

Apg 9:13 Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många om denne man, huru mycket ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem.

Apg 9:14 Och här har han fått auktoritet från översteprästerna att binda alla som åkallar ditt namn.

Apg 9:15 Men Herren sade till honom, Gå din väg: ty han är ett utvalt kärl för mig, till att bära mitt namn inför Hedningarna, och kungar, och barnen av Israel.

Apg 9:16 Ty jag skall visa honom hur stora ting han måste lida för mitt namns skull.

Apg 9:17 Och Ananias gick sin väg, och kom in i huset; och han lade sina händer på honom och sade, Broder Saulus, Herren, ja Jesus, som uppenbarade sig för dig på vägen när du kom, har sänt mig, för att du skola få din syn, och bliva uppfylld av den Helige Ande.

Apg 9:18 Och genast föll det från hans ögon som om det hade varit fjäll: och han fick genast synen, och stod upp, och lät döpa sig.

Apg 9:19 Och när han hade tagit emot kött, blev han stärkt. Sedan var Saulus några dagar tillsammans med lärjungarna i Damaskus.

Apg 9:20 Och genast predikade han i synagogorna, att Kristus är Guds Son.

Apg 9:21 Men alla som hörde honom häpnade, och sade, Är det inte han som förgjorde dem som åkallade detta namn i Jerusalem, och kom hit i detta syfte, att han skulle föra dem bundna till översteprästerna?

Apg 9:22 Men Saulus blev allt starkare, och han förbryllade de Judar som bodde i Damaskus, ochbevisade att det var just denne som var Kristus.

Apg 9:23 ¶ Och efter det att många dagar hade gått, rådgjorde Judarna om att döda honom:

Apg 9:24 Men att de låg på lur var känt för Saulus. Och de bevakade portarna dag och natt för att döda honom.

Apg 9:25 Då tog lärjungarna honom om natten, och firade ner honom i en korg vid muren.

Apg 9:26 När Saulus kom till Jerusalem, försökte han att ansluta sig till lärjungarna; men de fruktade alla för honom, och trodde inte att han var en lärjunge.

Apg 9:27 Men Barnabas tog honom, och förde honom till apostlarna, och kungjorde för dem hur han hade sett Herren på vägen, och hur han hade talat till honom, och hur han hade predikat frimodigt i Damaskus i namnet Jesus.

Apg 9:28 Och han var med dem när de gick in och ut i Jerusalem.

Apg 9:29 Och han talade frimodigt i Herren Jesus namn, och tvistade med Grekerna: men de tog sig för att döda honom.

Apg 9:30 Vilket när bröderna fick veta detta, förde de honom ned till Cesarea, och sände honom till Tarsus.

Apg 9:31 Då fick kyrkorna vila i hela Judéen, och Galiléen och Samarien, och blev uppbyggda; och de vandrade i Herrens fruktan, och i den Helige Andes tröst, blevo de fler och fler.

Apg 9:32 Och det hände sig, att när Petrus gick runt i alla områden, kom han också ner till de heliga som bodde i Lydda.

Apg 9:33 Och där fann han en viss man vid namn Eneas, som hade legat i sin bädd i åtta år, och var förlamad.

Apg 9:34 Petrus sade till honom, Eneas, Jesus Kristus gör dig hel; stå upp, och gör i ordning din bädd. Och han stod genast upp.

Apg 9:35 Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och vände sig till Herren.

Apg 9:36 ¶ Nu fanns där i Joppe en viss lärjunge som hette Tabita, som enligt tolkningen kallas Dorkas: denna kvinna var full av goda gärningar och allmosor som hon gjorde.

Apg 9:37 Och det hände sig i de dagarna, att hon blev sjuk, och dog: och när de hade tvättat henne, lade de henne i en övre kammare.

Apg 9:38 Och med tanke på att Lydda låg nära Joppe, och lärjungarna hade hört att Petrus befann sig där, sände de två män till honom, och bad honom att inte dröja med att komma till dem.

Apg 9:39 Då stod Petrus upp och gick med dem. När han kom dit, förde de honom in i övre kammaren, och alla änkorna stod vid honom och grät, och visade upp de rockar och klädesplagg som Dorkas hade tillverkat, medan hon var hos dem.

Apg 9:40 Men Petrus lät dem alla träda fram, och föll på knä, och bad; sedan vände han sig mot kroppen och sade, Tabita, stå upp. Och  hon öppnade ögonen: och när hon såg Petrus, satte hon sig upp.

Apg 9:41 Och han gav henne sin hand, och lyfte upp henne, och sedan han hade kallat till sig de heliga och änkorna, presenterade han henne levande.

Apg 9:42 Och detta blev känt i hela Joppe; och många trodde på Herren.

Apg 9:43 Och det hände sig, att han stannade många dagar i Joppe hos en Simon en garvare.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 10

1. Cornelius, en from man, 5. får befallningen från en Ängel, att skicka efter Petrus: 11. Som genom en syn, 15) 20. blir undervisad att inte förakta Hedningarna. 34. Medan han predikar Kristus för Cornelius och hans sällskap, 44 faller den Helige Ande över dem, 48. och de blir döpta.


Apg 10:1 DET fanns en man i Caesarea som hette Kornelius, en centurion från den trupp som var kallad italienska regementet,

Apg 10:2 En from man, och en som fruktade Gud med hela sitt hus, och han gav mycket allmosor till folket, och bad alltid till Gud.

Apg 10:3 Han såg tydligt i en syn vid nionde timmen på dagen en ängel av Guds komma in till honom, och säga till honom, Kornelius.

Apg 10:4 Och när han såg på honom, blev han rädd, och sade, Vad är det, Herre? Och han sade till honom, Dina böner och dina allmosor skola upphöjas till ett minnesmärke inför Gud.

Apg 10:5 Och skicka nu män till Joppe, och låt dem hämta en Simon, vars tillnamn är Petrus:

Apg 10:6 Han bor hos en Simon en garvare, vars hus ligger vid havet; han skall tala om för dig vad du bör göra.

Apg 10:7 Och när ängeln som talade till Kornelius hade avlägsnat sig, kallade han på två av sina hustjänare, och en from soldat av dem som ständigt tjänade honom;

Apg 10:8 När han hade kungjort allt detta för dem, sände han dem till Joppe.

Apg 10:19 ¶ På morgonen, medan de fortsatte sin färd, och närmade sig staden, gick Petrus upp på taket för att be vid sjätte timmen

Apg 10:10 Och han blev mycket hungrig, och ville äta: men medan de gjorde sig redo, föll han in i en trans,

Apg 10:11 Och han såg himmelen öppnad, och ett visst kärl sänka sig ner till honom, som det hade varit ett stort lakan som var hopbunden i de fyra hörnen, och nedsänkt till jorden:

Apg 10:12 Vari fanns alla möjliga fyrfotade djur på jorden, och vilda djur, och krypande ting, och luftens fåglar.

Apg 10:13 Och en röst kom till honom, Stå upp, Petrus; döda, och ät.

Apg 10:14 Men Petrus sade, Inte så, Herre; ty jag har aldrig ätit något som är ohelgat eller orent.

Apg 10:15 Och rösten sade åter till honom för andra gången, Vad Gud har renat, det skall du inte kalla ohelgat.

Apg 10:16 Detta skedde tre gånger: och kärlet togs upp till himmelen igen.

Apg 10:17 Nu medan Petrus inom sig själv tvivlade på vad den syn han hade sett kunde betyda, se, då hade de män, som var utsända från Kornelius, frågat efter Simons hus, och stod framför porten,

Apg 10:18 Och kallade och frågade om Simon, vars tillnamn var Petrus, bodde där.

Apg 10:19 ¶ Medan Petrus tänkte på synen, sade Anden till honom, Se, tre män söker dig.

Apg 10:20 Stå därför upp, och ta dig ner, och gå med dem, utan att tvivla på något: ty jag har sänt dem.

Apg 10:21 Då gick Petrus ned till de män som hade sänts till honom från Kornelius; och sade, Se, jag är den som ni söker: vad är orsaken till att ni har kommit hit?

Apg 10:22 Och de sade, centurionen Cornelius, en rättfärdig man, och en gudfruktig man, som har gott rykte om sig bland hela den Judiska nationen, blev varnad av Gud genom en helig ängel att sända efter dig till sitt hus, och att höra dina ord.

Apg 10:23 Då kallade han in dem och inhyste dem där. Och dagen efter gick Petrus iväg med dem, och vissa bröder från Joppe följde med honom.

Apg 10:24 Och morgonen därpå kom de in i Cesarea. Och Kornelius väntade på dem, och hade sammankallat sina släktingar och närmaste vänner.

Apg 10:25 Och när Petrus kom in, mötte Kornelius honom, och föll ned för hans fötter, och tillbad honom.

Apg 10:26 Men Petrus tog upp honom, och sade, Stå upp; Jag är själv också en man.

Apg 10:27 Och medan han talade med honom, gick han in, och fann många som hade samlats.

Apg 10:28 Och han sade till dem, Ni vet att det är förbjudet för en Judisk man att umgås med, eller komma in till någon från en annan nation; men Gud har visat mig att jag inte skall kalla någon människa för ohelgad eller oren.

Apg 10:29 Därför kom jag till er utan motsägelse, så snart som ni sände efter mig: Jag frågar därför vad är syftet med att ni har sänt efter mig?

Apg 10:30 Och Kornelius sade, För fyra dagar sedan fastade jag fram till denna timme; och vid nionde timmen bad jag i mitt hus, och, se, en man stod framför mig i ljusa kläder,

Apg 10:31 Och sade, Kornelius, din bön är hörd, och dina allmosor äro ihågkomna inför Gud.

Apg 10:32 Sänd därför till Joppe, och kalla hit Simon, vars tillnamn är Petrus; han är inhyst i Simons hus en garvare vid havet: som, när han kommer, skall tala till dig.

Apg 10:33 Omedelbart sände jag därför bud till dig; och du har gjort väl att du har kommit. Nu är vi därför alla här inför Gud, för att höra alla ting som har blivit dig befallt av Gud.

Apg 10:34 Då öppnade Petrus sin mun, och sade, I sanning förstår jag att Gud inte tar hänsyn till personer:

Apg 10:35 Men han i varje nation som fruktar honom, och gör rättfärdigheten, är accepterad hos honom.

Apg 10:36 Det ord som Gud sände till barnen av Israel, predikade fred genom Jesus Kristus, (han är Herre över alla:)

Apg 10:37 Det ord, säger jag, känner ni, som offentliggjordes i hela Judéen, och började från Galiléen, efter det dop som Johannes hade predikat;

Apg 10:38 Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Ande och med kraft: som gick omkring och gjorde gott, och botade alla som var förtryckta av djävulen; ty Gud var med honom.

Apg 10:39 Och vi är vittnen till allt vad han gjorde både i Judarnas land, och i Jerusalem; som de dödade och hängde på ett träd:

Apg 10:40 Honom uppväckte Gud på tredje dagen, och visade honom öppet;

Apg 10:41 Inte för allt folket, utan för vittnen som Gud har utvalt inför honom, nämligen för oss, som hava ätit och druckit med honom efter att han hade uppstått från de döda.

Apg 10:42 Och han befallde oss att predika för folket, och att vittna om att det är han som var förordnad av Gud att vara Domaren över levande och döda.

Apg 10:43 Om honom vittnar alla profeterna, att genom hans namn skall var och en som tror på honom få syndernas förlåtelse.

Apg 10:44 Medan Petrus ännu talade dessa ord, föll den Heliga Anden på alla dem som hörde ordet.

Apg 10:45 Och de omskurna som trodde förvånades, så många som följde med Petrus, eftersom den Heliga Andens gåva hade utgjutits även över Hedningarna.

Apg 10:46 Ty de hörde dem tala i tungor, och prisa Gud. Då svarade Petrus,

Apg 10:47 Kan någon förbjuda vatten, att dessa icke skulle döpas, som har tagit emot den Helige Ande lika väl som vi?

Apg 10:48 Och han befallde dem att låta döpa sig i Herrens namn. Sedan bad de honom att stanna några dagar.

Apostlagärningarna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜ 22 ⎜ 23 ⎜ 24 ⎜ 25 ⎜ 26 ⎜ 27 ⎜ 28 TOP

APOSTLAGÄRNINGARNA, KAPITEL 11

1. Petrus, anklagad för att ha besökt Hedningarna, 5. försvarar sig, vilket accepteras. 19. När Evangeliet sprider sig till Fenicien, Cypern och Antiokia, skickas Barnabas för att bekräfta dem. 26. Lärjungarna där är de första som kallas Kristna. 27. De skickar hjälp till bröderna i Judéen under en tid av svält.


Apg 11:1 OCH apostlarna och bröderna som var i Judeen hörde att Hedningarna också hade tagit emot Guds ord.

Apg 11:2 Och när Petrus hade kommit upp till Jerusalem, tvistade de som var av de omskurna med honom,

Apg 11:3 Och sade, Du gick in till oomskurna män, och åt med dem.

Apg 11:4 Men Petrus upprepade saken från början, och förklarade det i ordning för dem, och sade,

Apg 11:5 Jag var i staden Joppe och bad: och i en trans såg jag en syn, Ett visst kärl sänka sig ned, som det hade varit ett stort lakan, nedsänkt från himmelen vid de fyra hörnen; och det kom precis intill mig:

Apg 11:6 Varpå jag hade fäst mina ögon, betraktade jag den, och såg fyrfota djur från jorden, och vilda djur, och krypande ting, och luftens fåglar.

Apg 11:7 Och jag hörde en röst som sade till mig, Stå upp, Petrus, döda och ät.

Apg 11:8 Men jag svarade, Inte så, Herre: ty ingenting som är ohelgat eller orent har någonsin kommit in i min mun.

Apg 11:9 Men rösten svarade mig åter från himmelen, Det som Gud har renat, det skall du inte kalla för något vanligt.

Apg 11:10 Och detta skedde tre gånger: och allt drogs åter upp till himmelen.

Apg 11:11 Och, se, genast kom tre män till det hus där jag var, utsända från Cesarea till mig.

Apg 11:12 Och anden bad mig gå med dem, utan att tvivla. Dessutom följde dessa sex bröder med mig, och vi gingo in i mannens hus:

Apg 11:13 Och han berättade för oss hur han hade sett en ängel i sitt hus, som där stod och sade till honom, Sänd män till Joppe, och kalla efter Simon, vars tillnamn är Petrus.

Apg 11:14 Som skall tala ord till dig, varigenom du och hela ditt hus skall bliva frälsta.

Apg 11:15 Och när jag började tala, föll den Helige Ande på dem, som på oss i begynnelsen.

Apg 11:16 Då kom jag ihåg Herrens ord, hur han sade, Johannes döpte verkligen med vatten; men ni skall döpas med den Helige Ande.

Apg 11:17 Med tanke på att Gud gav dem samma gåva som han gav oss, som trodde på Herren Jesus Kristus; vem var jag då, att jag kunde motstå Gud?

Apg 11:18 När de hörde dessa ting, höll de tyst, och prisade Gud, och sade, Då har Gud också för Hedningarna skänkt omvändelse till liv.

Apg 11:19 ¶ De som nu hade skingrats på grund av den förföljelse som uppstod om Stefanus reste så långt som till Fenicien, och Cypern, och Antiokia, och predikade ordet för ingen annan än för Judarna.

Apg 11:20 Och några av dem var män från Cypern och Cyrene, som, när de hade kommit till Antiokia, talade till Grekerna, och predikade Herren Jesus.

Apg 11:21 Och Herrens hand var med dem: och många trodde, och vände sig till Herren.

Apg 11:22 ¶ Då sträckte sig budskapet om detta till öronen av kyrkan som var i Jerusalem: och de sände ut Barnabas, att han skulle resa ända till Antiokia.

Apg 11:23 Som, när han kom, och hade sett Guds nåd, var han glad, och uppmanade dem alla, att med hjärtats avsikt skulle de hålla sig till Herren.

Apg 11:24 Ty han var en god man, och full av den Helige Ande och av tro: och mycket folk blev tillagt till Herren.

Apg 11:25 Då begav sig Barnabas till Tarsus, för att söka Saulus:

Apg 11:26 När han hade funnit honom, förde han honom till Antiokia. Och det hände sig, att de under ett helt år samlades med kyrkan, och undervisade mycket folk. Och lärjungarna kallades kristna för första gången i Antiokia.

Apg 11:27 ¶ Och i dessa