Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Nya Testamentet

S. PAULI EPISTEL TILL PHILEMON.

Filemon, kapitel 1.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Filemon, välj kapitel:

1
1873 Carl XII:s Bibel

FILEMON, 1. CAPITLET

Förbön för Onesimo.

Filem 1:1. Paulus, Christi Jesu fånge, och Timotheus, brodren, dem älskeliga, och vårom hjelpare Philemon;

Filem 1:2. Och de älskeliga Apphie, och Archippo, vår medstridare, och den församling som i ditt hus är:

Filem 1:3. Nåd vare med eder, och frid af Gudi vårom Fader, och Herranom Jesu Christo.

Filem 1:4. Jag tackar min Gud, och hafver din åminnelse alltid i mina böner;

Filem 1:5. Efter jag hörer af din kärlek, och den tro som du hafver till Herran Jesum, och emot all helgon;

Filem 1:6. Att din tro, som vi hafve med hvarannan, må kraftig varda, genom kunskapen på allt godt, som I hafven i Christo Jesu.

Filem 1:7. Ty vi hafve stor glädje och hugnad af din kärlek; att helgonen äro hjerteliga vederqvickte af dig, käre broder.

Filem 1:8. Derföre, ändock jag hafver i Christo en stor tröst, till att bjuda dig det du bör göra;

Filem 1:9. Dock likväl, för kärlekens skull, beder jag heldre, jag som en sådana är, nämliga den gamle Paulus, och ännu derutöfver en Jesu Christi fånge.

Filem 1:10. Så förmanar jag dig, för min son Onesimo, den jag födde i minom bandom;

Filem 1:11. Den dig fordom onyttig var, men nu både dig och mig väl nyttig är;

Filem 1:12. Hvilken jag nu igensändt hafver; men anamma du honom, såsom mitt hjerta.

Filem 1:13. Jag hade velat behålla honom när mig, att han skulle tjent mig i din stad, uti Evangelii bandom;

Filem 1:14. Men jag ville intet göra utan ditt samtycke; på det ditt goda icke skulle vara nödgadt, utan sjelfviljogt.

Filem 1:15. Men derföre tilläfventyrs for han sin väg till en tid, att du skulle få honom evigan igen;

Filem 1:16. Icke nu såsom en tjenare, utan mer än en tjenare; ja, såsom en älskelig broder, besynnerliga mig; huru mycket mer dig, både efter köttet, och efter Herran?

Filem 1:17. Hvar du nu håller mig för din medbroder, så anamma honom lika som mig.

Filem 1:18. Om han dig någon skada gjort hafver, eller något skyldig är, det räkna mig till.

Filem 1:19. Jag Paulus hafver detta skrifvit med mine hand, jag vill betalat; att jag icke skall säga, att du dig sjelfvan mig pligtig äst.

Filem 1:20. Ja, käre broder, städ till att jag hafver lust af dig i Herranom; vederqvick mitt hjerta i Herranom.

Filem 1:21. Jag hafver skrifvit dig till, förtröstandes på dina lydaktighet; vetandes att du gör väl mer, än jag säger.

Filem 1:22. Dermed bered mig herberge; ty jag hoppas att jag, med edra böners hjelp, eder gifven varder.

Filem 1:23. Helsa dig Epaphras, min medfånge i Christo Jesu;

Filem 1:24. Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mine hjelpare.

Filem 1:25. Vårs Herras Jesu Christi nåd vare med edar anda. Amen.Sänd af Rom, med Onesimo, tjenaren.

Filemon, välj kapitel:

1 ⎜ TOP