Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PROPHETEN MICHA.

Mika, kapitel 1-7.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Mika, välj kapitel:

1234567
1873 Carl XII:s Bibel

MIKA, 1. CAPITLET

Juda och Samarie synd, öde.

Mika 1:1. Detta är HERRANS ord, som skedde till Micha af Maresa, uti Jothams, Ahas och Jehiskia, Juda Konungars, tid; det han såg öfver Samarien och Jerusalem.

Mika 1:2. Hörer, all folk; märk till, du land, och hvad deruti är; ty Herren HERREN hafver att tala med eder; ja, Herren utu sitt helga tempel.

Mika 1:3. Ty si, HERREN skall utgå af sitt rum, och nederkomma, och gå uppå höjderna i landena;

Mika 1:4. Så att bergen skola smälta under honom, och dalarna skola refna; såsom vax smälter för eldenom, såsom vatten som nederåt flyta.

Mika 1:5. Allt detta för Jacobs öfverträdelses skull, och för Israels hus synders skull. Hvilken är då Jacobs öfverträdelse? Är det icke Samarien? Och hvilka äro Juda höjder? Är det icke Jerusalem?

Mika 1:6. Och jag vill göra Samarien till en stenhop i markene, den man lägger omkring en vingård, och skall bortsläpa dess stenar uti dalen, och bryta det neder i grund.

Mika 1:7. Alle dess afgudar skola sönderslagne varda, och all dess vinning med eld uppbränd varda, och skall jag utöda all dess beläte; ty de äro sammankomne af skökolön, och skola åter skökolön varda.

Mika 1:8. Der måste jag gråta öfver, och jämra mig; jag måste gå blott och naken; jag måste klaga såsom drakar, och sörja såsom strutser;

Mika 1:9. Ty till dess plågo är intet råd, hvilken allt intill Juda kommen är, och skall räcka, allt intill mins folks port i Jerusalem.

Mika 1:10. Förkunner det ju icke i Gath: låter icke höra, att I gråten; utan går in uti sörjokammaren, och sätter eder i asko.

Mika 1:11. Du sköne stad måste omkull med all skam; den stolte varder intet mer prålandes för ångests skull; ty grannen skall taga ifrå honom hvad han hafver.

Mika 1:12. Den ohörsamma staden hoppas, att det skall icke varda så ondt; men olyckan skall komma ifrå HERRANOM, och intill Jerusalems port.

Mika 1:13. Du stad Lachis, spänn trafvare före, och far dädan; ty du hafver varit dottrene Zion ett exempel till synd, och hållit Israels afguderi.

Mika 1:14. Du måste gifva fångar, sil väl som Gath. Dem stadenom Achsib skall fela förbundet med Israels Konungar.

Mika 1:15. Jag skall föra dig, o Maresa, den rätta arfvingan; och det härliga Israels rike skall varda en kula.

Mika 1:16. Låt afskära håren, och gack kullot öfver din dägeliga barn; gör dig platt kullot, såsom en örn; ty de äro fångne ifrå dig bortförde.

Mika, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7 TOP

MIKA, 2. CAPITLET

Ordet föraktas. Messias lofvas.

Mika 2:1. Ve dem som fara efter att göra skada, och hafva ondt för händer uti sina sänger, att de det om morgonen, då ljust varder, fullkomna skola; ty de äro herrar.

Mika 2:2. De rifva åkrar till sig, och taga hus, hvilka de vilja; alltså bedrifva de våld med hvars och ens hus, och med hvars och ens arf.

Mika 2:3. Derföre säger HERREN alltså: Si, jag tänker något ondt öfver detta slägte, der I edran hals icke skolen undandraga, och icke gå så stolte; ty det skall vara en ond tid.

Mika 2:4. På den tiden skall man sjunga ena viso om eder, och klaga: Det är ute: skall man säga: Vi äre förstörde; mins folks land tär en främmande herra. När skall han äter skifta oss åkrarna till, som han oss borttagit hafver?

Mika 2:5. Ja väl, I skolen ingen del behålla uti HERRANS menighet.

Mika 2:6. De säga: Man skall intet predika: ty sådana predikan kommer oss intet vid; vi varde intet så till skam.

Mika 2:7. Jacobs hus tröster sig alltså: Menar du, att HERRANS Ande är så all borto? Skulle han detta vilja göra? Det är sant, mitt tal är ljufligit dem frommom.

Mika 2:8. Men mitt folk skickar sig så, att jag deras fiende vara; måste; ty de röfva både kjortel och mantel af dem som säkre gå lika som uti ett örlig.

Mika 2:9. I drifven mins folks qvinnor ifrå sin lustiga hus, och borttagen allstädes min prydelse ifrå deras unga barn.

Mika 2:10. Derföre står upp, I måsten edar väg; I skolen här intet blifva. För deras afguderis skull måste de svårliga förderfvade varda.

Mika 2:11. Fore jag med drafvel, och vore en lögnpredikare, och predikade huru de dricka och svälja skulle, det vore en Prophet för detta folk.

Mika 2:12. Men jag vill församla dig, Jacob, allan samman, och låta de qvarblefna i Israel tillhopakomma. Jag vill hafva dem tillhopa, såsom en hjord uti ett fårahus, och så som en hjord uti sina hyddo; så att det skall gny af menniskom.

Mika 2:13. Hjelten skall för dem slå sig igenom; de skola slå sig igenom, och gå ut och in genom porten; och deras Konung skall gå för dem, och HERREN främst.

Mika, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7 ⎜ TOP

MIKA, 3. CAPITLET

Regenters, Presters våld.

Mika 3:1. Och jag sade: Hörer dock, I höfvitsmän i Jacobs hus, och I Förstar i Israels hus; I skullen med rätto vara de som veta hvad rätt är;

Mika 3:2. Men I haten det goda, och älsken det onda; I skinnen dem hudena af, och köttet ifrå deras ben;

Mika 3:3. Och äten mins folks kött och när I hafven dragit dem hudena af, så slån I dem ock benen sönder, och stycken det ifrå hvartannat; lika som uti ena gry to, och lika som kött uti en kettil.

Mika 3:4. Derföre, när I nu till HERRAN ropande varden, så skall han intet vilja höra eder utan skall fördölja sitt ansigte för eder på den samma tiden, såsom I med edro onda väsende förtjent hafven.

Mika 3:5. Detta säger HERREN, emot de Propheter som förföra mitt folk: De predika, att det skall gå väl, när man gifver dem äta; men om man intet gifver dem i munnen, sa predika de, att ett örlig skall komma.

Mika 3:6. Derföre skall edor syn varda till en natt, och edar spådom till ett mörker; solen skall nedergå öfver Propheterna, och dagen öfver dem mörk varda.

Mika 3:7. Och Siarena skola till skam varda, och spåmännerna till spott; och måste allesamman skyla sig om munnen, efter der är intet Guds ord.

Mika 3:8. Men jag är full med kraft och HERRANS Anda; full med rätt och starkhet, att jag förkunna tör Jacob sin öfverträdelse, och Israel sina synd.

Mika 3:9. Så hörer dock detta, I höfvitsmän i Jacobs hus, och I Förstar i Israels hus, I som styggens vid rätten, och förvänden allt det redeligit är;

Mika 3:10. I som uppbyggen Zion med blod, och Jerusalem med orätt.

Mika 3:11. Hans höfdingar döma för skänker, hans Prester lära för lön, och hans Propheter prophetera för penningar, förlåta sig uppå HERRAN, och säga: Är icke HERREN ibland oss? Oss kan ingen olycka uppåkomma.

Mika 3:12. Derföre skall Zion för edra skull upplöjd varda såsom en åkermark, och Jerusalem varda till en stenhop, och templets berg till en skogsbacka.

Mika, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7 ⎜ TOP

MIKA, 4. CAPITLET

Messie rike. Babels fängelse.

Mika 4:1. Men i yttersta dagarna skall det berget, som HERRANS hus uppå står, beredt varda, högre än all berg, och upphöjdt öfver högarna; och folk skola löpa dertill.

Mika 4:2. Och månge Hedningar skola gå, och säga: Kommer, låter oss gå upp till HERRANS berg, och till Jacobs Guds hus, att han lärer oss sina vägar, och vi mågom vandra på hans stigar; ty af Zion skall utgå lagen, och HERRANS ord af Jerusalem.

Mika 4:3. Han skall döma ibland mycken folk, och straffa många Hedningar i fjerran land; de skola göra sin svärd till plogbillar, och sin spjut till liar. Intet folk skall upphäfva svärd emot det andra, och skola intet örlig mer föra.

Mika 4:4. Hvar och en skall sitta under sitt vinträ och fikonaträ, utan fruktan; ty HERRANS Zebaoths mun hafver det talat.

Mika 4:5. Ty hvart och ett folk skall vandra uti sins guds namn; men vi skole vandra i HERRANS vår Guds Namn, alltid och i evighet.

Mika 4:6. På den tiden, säger HERREN, vill jag församla den halta, och sammansamka den fördrefna, och den jag plågat hafver;

Mika 4:7. Och vill göra med den halta, att hon skall få arfvingar, och göra den svaga till stort folk. Och HERREN skall vara Konung öfver dem på Zions berg, ifrå nu och i evighet.

Mika 4:8. Och du torn Eder, ett dottrenes Zions fäste, din gyldene ros skall komma, ditt förra herradöme, dottrenes Jerusalems rike.

Mika 4:9. Hvarföre håller du dig då intill andra vänner, lika som du icke skulle fä denna Konungen; eller lika som intet vorde af denna rådgifvarenom, efter värken är dig så uppåkommen, lika som ene i barnsnöd?

Mika 4:10. Kära, lid dock sådana värk, och stanka, du dotter Zion, lika som en i barnsnöd: ty du måste visserliga utu staden, och bo på markene, och komma till Babel; men du skall åter dädan hulpen varda; der skall HERREN förlossa dig ifrå dina fiendar.

Mika 4:11. Ty månge Hedningar skola ju församla sig emot dig, och säga: Han är tillspillogjord; vi vilje se våra lust uppå Zion.

Mika 4:12. Men de veta intet HERRANS tankar, och märka intet hans rådslag, att han hafver hemtat dem tillhopa, såsom kärfvar uti ladona.

Mika 4:13. Derföre statt upp, och tröska, du dotter Zion; ty jag vill göra dig jernhorn och kopparklor, och du skall sönderkrossa mycken folk; så skall jag tillspillogifva deras gods HERRANOM, och deras håfvor honom som råder öfver hela verldena.

Mika, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7 ⎜ TOP

MIKA, 5. CAPITLET

BethLehem. Assurs fängelse.

Mika 5:1. Men nu, du krigerska, rusta dig; ty man skall belägga oss, och slå Israels domare uppå kindbenet med ris.

Mika 5:2. Och du BethLehem Ephrata, som liten äst ibland de tusende i Juda; utaf dig skall mig den komma som i Israel en Herre vara skall; hvilkens utgång varit hafver af begynnelsen, och af evighet.

Mika 5:3. Han låter plåga dem, allt intill den tiden, att hon, som föda skall, födt hafver. Så skola då de hans igenlefde bröder igen, komma till Israels barn.

Mika 5:4. Men han skall träda fram och regera uti HERRANS kraft, och uti sins Herras Guds Namns härlighet, och de skola bo säkert; ty han skall på den samma tiden varda härlig, så vidt som verlden är.

Mika 5:5. Dertill skole vi ock hafva frid för Assur, den nu uti värt land infallen är, och väl hus förtrampat hafver; ty sju herdar och åtta Förstar skola öfver honom uppväckte varda;

Mika 5:6. De der Assurs land förderfva skola med svärd, och Nimrods land med deras bara vapen. Alltså skole vi ifrån Assur frälste varda, den uti vårt land infallen är, och våra gränsor förtrampat hafver.

Mika 5:7. Och skola de qvarlefde af Jacob vara ibland mång folk, lika som en dagg af HERRANOM, och såsom dropparna på gräset, det efter ingen bidar, eller efter menniskor väntar.

Mika 5:8. Ja, de qvarlefde af Jacob skola vara ibland Hedningarna när mång folk, lika som ett lejon ibland djuren i skogenom, såsom ett ungt lejon ibland en fårahjord; den ingen afdrifva kan, när han drager derigenom, nedertrampar och rifver.

Mika 5:9. Ty dill hand skall behålla segren emot alla dina fiendar, att alle dine ovänner måste utrotade varda.

Mika 5:10. På den samma tiden, säger HERREN, skall jag taga dina hästar ifrå dig, och förgöra dina vagnar;

Mika 5:11. Och utrota dins lands städer, och bryta neder all din fäste;

Mika 5:12. Och skall utrota de trollkarlar när dig, att inge tecknatydare när dig blifva skola.

Mika 5:13. Jag skall förgöra din beläte och afgudar ifrå dig, att du icke mer skall tillbedja dina händers verk.

Mika 5:14. Och jag skall nederhugga dina lundar, och förlägga dina städer.

Mika 5:15. Och jag skall drifva hämnd med grymhet och vrede, på alle de Hedningar som icke böra vilja.

Mika, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7 ⎜ TOP

MIKA, 6. CAPITLET

Falsk och rätt dyrkans vigt.

Mika 6:1. Hörer dock hvad HERREN säger: Statt upp, och straffa bergen, och låt högarna höra dina röst.

Mika 6:2. Hörer, I berg, huru HERREN straffa vill, samt med de starka jordenes fundament; ty HERREN vill straffa sitt folk, och vill näpsa Israel.

Mika 6:3. Hvad hafver jag gjort dig, mitt folk, och hvarmed hafver jag betungat dig? Det säg mig.

Mika 6:4. Hafver jag dock fört dig utur Egypti land, och förlossat dig utu träldomshuset, och för dig sändt Mosen, Aaron och Miriam.

Mika 6:5. Mitt folk, tänk dock deruppå, hvad Balak, Konungen i Moab, i sinnet hade, och hvad Bileam, Beors son, svarade honom, allt ifrå Sittim och intill Gilgal, der I ju uppå märka skullen, att HERREN hafver gjort eder allt godt.

Mika 6:6. Hvarmed skall jag blidka HERRAN? Med bugande för den höga Gudenom? Skall jag blidka honom med bränneoffer och årsgamla kalfvar?

Mika 6:7. Menar du att HERREN hafver behag till mäng tusend vädrar, eller till oljo, om än otaliga strömmar fulle voro? Eller skulle jag gifva min första son för min öfverträdelse; eller mins lifs frukt för mine själs synd?

Mika 6:8. Det är dig sagt, menniska, hvad godt är, och hvad HERREN af dig äskar, nämliga, att hålla Guds ord, och bruka kärlek, och vara ödmjuk för dinom Gud.

Mika 6:9. HERRANS röst skall ropa öfver staden men den ditt Namn fruktar, honom skall ske lycka. Hörer, I slägter, hvad predikadt varder:

Mika 6:10. Skulle jag icke vred varda öfver det orättfärdiga godset, uti dens ogudaktigas hus, och att man vederstyggeligen gör måttet för litet?

Mika 6:11. Eller skulle jag gilla orätta våg, och falska vigt i säckenom;

Mika 6:12. Genom hvilka hans rike mycken orätt göra, och hans inbyggare bruka lögn, och hafva falska tungor i deras hals?

Mika 6:13. Derföre vill Jag ock begynna plåga dig, och göra dig öde för dina synders skull.

Mika 6:14. Du skall icke hafva nog till att äta, utan skall försmäkta; och hvad du fattar, det skall dock likväl intet undkomma, och hvad som undkommer, skall jag öfverantvarda svärdena.

Mika 6:15. Du skall så, och intet uppskära: du skall oljo pressa, och intet smörja dig dermed, och must pressa, och intet vin dricka.

Mika 6:16. Ty I hållen Omri gudstjenst, och all Achabs hus verk, och följen deras läro; derföre vill jag lägga dig öde, och dess inbyggare, så att man skall hvissla åt dem, och skolen till skam varda.

Mika, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7 ⎜ TOP

MIKA, 7. CAPITLET

De få fromme nåd.

Mika 7:1. Ack! det går mig lika som enom, den der efterhemtar i en vingård, der man inga vindrufvor finner till att äta, och ville dock gerna hafva den bästa fruktena.

Mika 7:2. Gode män äro borto i desso lande och de rättfärdige äro intet mer ibland folket. De fara alle efter att utgjuta blod; hvar och en jagar den andra, att han skall förderfva honom;

Mika 7:3. Och mena, att de göra der väl utinnan, när de ondt göra. Hvad Försten vill, det säger domaren, på det han skall göm honom en tjenst igen. De väldige tala efter sin egen vilja, till att göra skada, och vrängat hvart de vilja.

Mika 7:4. Den aldrabäste ibland dem är såsom törne, och den aldraredeligaste såsom tistel; men då dina predikares dag kommer, när du skall hemsökt varda, så skola de icke veta hvart de skola.

Mika 7:5. Ingen tro sinom nästa; ingen förlåte sig uppå Förstan. Förvara dins muns dörr för henne, som sofver på dinom arm.

Mika 7:6. Ty sonen föraktar fadren; dottren sätter sig upp emot modrena; sonahustrun är emot sin sväro, och menniskones fiender äro hennes eget husfolk.

Mika 7:7. Men jag vill se efter HERRAN, och vänta efter Gud, min Frälsare. Min Gud skall höra mig.

Mika 7:8. Fröjda dig intet, min fiendska, att jag nedre ligger; jag skall låter uppkomma; och om jag sitter i mörkret, så är dock HERREN mitt ljus.

Mika 7:9. Jag vill bära HERRANS vrede, ty jag hafver syndat emot honom, tilldess han uträttar mina sak, och skaffar mig rätt. Han skall föra mig uti ljuset, så att jag skall se mina lust uppå hans nåd.

Mika 7:10. Min fiendska måste det se, och bestå med allo skam, den nu till mig säger: Hvar är HERREN din Gud? Min ögon skola set att hon, såsom en träck på gatomen, förtrampad varder.

Mika 7:11. På den tiden skola dille murar uppbyggde varda, och Guds ord vida utkomma.

Mika 7:12. Och uti samma tidenom skola de af Assur, och de af de fasta städer komma till dig, ifrå de fasta städer allt intill flodena; ifrå det ena hafvet intill det andra, ifrå det ena berget intill det andra.

Mika 7:13. Ty landet skall öde varda för sina inbyggares skull, och för deras gerningars frukts skull.

Mika 7:14. Men regera du ditt folk med dinom staf, din arfvedels hjord, både de som bo uti skogenom allena, och på åkermarkene; lät dem födas i Hasan och Gilead, såsom af ålder.

Mika 7:15. Jag skall låta dem se under, lika som på den tid då de drogo utur Egypti land;

Mika 7:16. Att Hedningarna skola det se, och alle deras väldige skämma sig, och lägga handena på sin mun, och tillhålla sin öron.

Mika 7:17. De skola sleka stoft såsom ormar, och darra såsom matkar på jordene uti sin hål; de skola frukta sig för HERRANOM vårom Gud, och förskräckas för dig.

Mika 7:18. Ho är en sådana Gud, som du äst; den der synder förlåter, och tillgifver dinom igenlefda arfvedel deras misshandel? Den icke behåller sina vrede evinnerliga; ty han är barmhertig.

Mika 7:19. Han skall ännu förbarma sig öfver oss, slå våra missgerningar neder, och kasta alla våra synder uti hafsens djup.

Mika 7:20. Du skall hålla Jacob trohet, och Abraham den nåd, som du våra fäder i förtiden svorit hafver.

Mika, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7 ⎜ TOP