AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Den Första Episteln av Aposteln Paulus till Timoteus

1 Timoteus, kapitel 1-6


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

1 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 
SVENSKA KJV BIBELN

1 TIMOTEUS, KAPITEL 1

1. Timoteus påminns om det uppdrag som gavs till honom av Paulus när han begav sig till Makedonien. 5. Om den rätta användningen och slutet av Lagen. 11. Om den Helige Paulus kallelse att vara en Apostel, 20. och om Hymeneus och Alexander.


1Tim 1:1 PAULUS, en Jesus Kristus apostel på befallning av Gud vår Frälsare, och Herren Jesus Kristus, som är vårt hopp;

1Tim 1:2 Till Timoteus, min egen son i tron: Nåd, barmhärtighet, och frid, från Gud vår Fader och från Jesus Kristus vår Herre.

1Tim 1:3 Liksom jag bad dig att stanna kvar i Efesus, när jag begav mig till Makedonien, för att du skulle kunna förmana somliga att inte lära ut någon annan doktrin,

1Tim 1:4 Ge inte heller akt till fabler och ändlösa släktforskningar, som snarare ger upphov till frågor, än till den gudfruktiga uppbyggelse som sker i tro: så gör.

1Tim 1:5 Men budets slutpunkt är välgörenhet av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro:

1Tim 1:6 Från detta har några avvikit och vänt sig bort till fåfängligt kivande;

1Tim 1:7 De vilja bliva laglärare; men förstå varken vad de säga eller vad de påstå.

1Tim 1:8 Men vi vet att lagen är god, om en man använder den lagligt;

1Tim 1:9 Vi vet att lagen inte är gjord för en rättfärdig man, utan för laglösa och olydiga, för ogudaktiga och syndare, för oheliga och profana, för mördare av fäder och mördare av mödrar, för mansmördare,

1Tim 1:10 För otuktare, för dem som med sodomi besudla sig själva, för kidnappare, lögnare, för personer som begår mened, och om det finns något annat som strider mot den sunda doktrinen;

1Tim 1:11 Enligt den välsignade Gudens härliga evangelium, som anförtrotts mig.

1Tim 1:12 Och jag tackar Kristus Jesus vår Herre, som har gett mig kraft, eftersom han har räknat mig som trogen, och satt mig i tjänsten;

1Tim 1:13 Som tidigare var en hädare, och en förföljare, och en skadevållare: men jag erhöll barmhärtighet, eftersom jag gjorde det i okunnighet och i otro.

1Tim 1:14 Och vår Herres nåd var överflödande i fråga om tro och kärlek som är i Kristus Jesus.

1Tim 1:15 Detta är ett trovärdigt ord, som är värt att ta emot, nämligen att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare; av vilka jag är den främste.

1Tim 1:16 Men för denna sak har jag erhållit barmhärtighet, att Jesus Kristus först i mig skulle visa all långmodighet, som ett mönster för dem som hädanefter skulle tro på honom till evigt liv.

1Tim 1:17 Nu till Kungen den evige, odödlige, osynlige, den ende vise Guden, vare ära och härlighet i evigheternas evigheter. Amen

1Tim 1:18 Detta uppdrag överlämnar jag till dig, son Timoteus, i enlighet med de profetior som har föregått dig, att du genom dem skulle kriga med en god krigföring;

1Tim 1:19 Med att hålla fast vid tron, och ett gott samvete; vilket somliga som har gjort sig av med tron har lidit skeppsbrott:

1Tim 1:20 Bland dem finns Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan, att de må lära sig att inte häda.

1 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

1 TIMOTEUS, KAPITEL 2

1. Att det är passande att be och tacka för alla människor, och orsaken varför. 9. Hur kvinnor bör klä sig. 12. De tillåts inte att undervisa. 15. de skall bli räddade, trots Guds vredesdomar, i barnafödande, om de fortsätter i tron.


1Tim 2:1 JAG UPPMANAR därför, till att, först och främst, att åkallan, bön, förbön, och tacksägelse, görs för alla människor;

1Tim 2:2 För kungar och för alla som innehar auktoritet, att vi må leva ett lugnt och fridfullt liv i all gudsfruktan och hederlighet.

1Tim 2:3 Ty detta är gott och välbehagligt inför Gud vår Frälsares åsyn;

1Tim 2:4 Som vill ha att alla människor skall bli frälsta, och komma till kunskapen om sanningen.

1Tim 2:5 Ty det finns en Gud, och en medlare mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus;

1Tim 2:6 Som gav sig själv som en lösen för alla, för att i sinom tid bliva vittnad.

1Tim 2:7 Vartill jag har blivit ordinerad till en predikant, och en apostel (Jag talar sanning i Kristus, ochljuger inte) en lärare för Hedningarna i tro och sanning.

1Tim 2:8 Jag vill därför att männen överallt skall bedja, genom att upplyfta heliga händer, utan vrede och tvivel.

1Tim 2:9 Likaså skall också kvinnorna pryda sig i anspråkslösa kläder, med blygsamhet och nykterhet; icke med flätat hår, eller guld, eller pärlor, eller dyrbar klädsel;

1Tim 2:10 Utan med goda gärningar (vilket är vad som anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan).

1Tim 2:11 Låt kvinnan lära sig i tystnad och med all underkastelse.

1Tim 2:12 Men jag tillåter inte att en kvinna undervisar, eller att hon tillskansar sig auktoritet över mannen, utan hon skall vara i tystnad.

1Tim 2:13 Ty först skapades Adam, och sedan Eva.

1Tim 2:14 Och Adam blev inte bedragen, men kvinnan blev bedragen och begick en överträdelse.

1Tim 2:15 Trots detta skall hon bli räddad i barnafödande, om de förbliva i tro och välgörenhet och helighet med nykterhet.

1 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

1 TIMOTEUS, KAPITEL 3

1. Hur Biskopar och Diakoner, samt deras fruar, bör vara kvalificerade, 14. och varför den Helige Paulus skrev till Timoteus om dessa ting. 15. Om Kyrkan, och den välsignade sanning som där undervisas och bekänns.


1Tim 3:1 DETTA är ett sant ordspråk, Om en man önskar ämbetet av en biskop, önskar han sig ett gott verk.

1Tim 3:2 En biskop skall alltså vara oklanderlig, make till en enda hustru, vaksam, nykter, av gott uppförande, given till gästfrihet, lämplig till att undervisa;

1Tim 3:3 Inte given till vin, inte vara en som slår, inte girig efter oärlig vinning; utan tålmodig, inte en bråkmakare, inte ha förvärvsbegär;

1Tim 3:4 En som har gott styre i sitt eget hus, som har sina barn i underkastelse med all allvarlighet;

1Tim 3:5 (Ty om en man inte vet hur han skall styra sitt eget hus, hur skall han då kunna ta hand om Guds kyrka?)

1Tim 3:6 Inte en som är nyomvänd, att han inte genom att bli upphöjd av stolthet faller in i djävulens fördömelse.

1Tim 3:7 Dessutom måste han ha ett gott rykte för dem som står utanför; så att han inte faller i smälek och i djävulens snara.

1Tim 3:8 Likaså skall diakonerna vara allvarlig, inte dubbel tunga, inte givna till mycket vin, inte vara girig efter oärlig vinning;

1Tim 3:9 Med att hålla fast vid trons mysterium i ett rent samvete.

1Tim 3:10 Och låt också dessa först prövas; låt dem då använda diakonens ämbete, om de befinnsostraffliga.

1Tim 3:11 Likaså skall deras hustrur vara allvarliga, inte vara förtalare, vara nyktra, och trogna i allt.

1Tim 3:12 Diakonerna skall vara makar med en enda hustru, styra sina barn och sina egna hus väl.

1Tim 3:13 För de som har använt diakonens ämbete, de har förskaffat sig själva en aktad grad, och stor frimodighet i den tro som finns i Kristus Jesus.

1Tim 3:14 Detta skriver jag till dig, i hopp om att inom kort få komma till dig:

1Tim 3:15 Men om jag dröjer länge, så skall du få veta hur du skall förhålla dig i Guds hus, som är den levande Gudens kyrka, pelaren och grunden för sanningen.

1Tim 3:16 Och utan kontroverser är gudaktighetens mysterium stor: Gud blev manifesterad i köttet, rättfärdiggjord i Anden, sedd av änglar, predikades för Hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet.

1 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

1 TIMOTEUS, KAPITEL 4

1. Han förutsäger att det i de sista tiderna kommer att ske ett avfall från tron. 6. Och för att Timoteus inte ska misslyckas med att göra sin plikt, förser han honom med olika föreskrifter, som hör därtill.


1Tim 4:1 ANDEN talar nu uttryckligen, att i den sista tiden skall en del avvika från tron, och ge akt till förföriska andar, och doktriner av djävlar;

1Tim 4:2 De talar lögner i hyckleri; och har sitt samvete bränt med ett hett järn;

1Tim 4:3 Som förbjuder äktenskap och påbjuder avhållsamhet från kött, som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och vet sanningen.

1Tim 4:4 Ty varje varelse av Gud är god, och är intet att vägra, om den tas emot med tacksägelse:

1Tim 4:5 Ty den är heliggjord genom Guds ord och bön.

1Tim 4:6 Om du påminner bröderna om dessa ting, skall du vara en god tjänare i Jesus Kristus, närd av trons ord och den goda doktrinen, som du har uppnått.

1Tim 4:7 Men vägra profana och gamla fruars fabler, och öva dig hellre i gudsfruktan.

1Tim 4:8 Ty kroppslig övning gagnar till några få ting, men gudsfruktan gagnar allt, eftersom den ger löfte om det liv som nu är, och om det som skall komma.

1Tim 4:9 Detta är ett troget ord och är värdigt all acceptans.

1Tim 4:10 Därför har vi både möda och försmädelse, eftersom vi förtröstar på den levande Guden, som är Frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror.

1Tim 4:11 Befall och undervisa dessa ting.

1Tim 4:12 Låt ingen förakta din ungdom; men var du ett exempel för de troende i ord, i konversation, i välgörenhet, i ande, i tro, i renhet.

1Tim 4:13 Till dess jag kommer, ge uppmärksamhet åt läsning, åt förmaning, åt doktrin.

1Tim 4:14 Förneka inte den gåva som finns i dig, vilken har givits dig genom profetia, genom de äldstes handpåläggning.

1Tim 4:15 Meditera över dessa ting; ge dig själv helt och hållet åt dem, att dina framsteg må synas för alla.

1Tim 4:16 Ge akt för dig själv, och för doktrinen; och fortsätt i dem; ty genom att göra detta skall du både rädda dig själv, och dem som höra dig.

1 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

1 TIMOTEUS, KAPITEL 5

1. Regler som skall iakttas vid tillrättavisning. 3. Om änkor. 17. Om Äldste. 23. Ett föreskrift för Timoteus hälsa. 24. Vissa människors synder är i förväg öppna och går före till domen, och vissa människors synder följer efter.


1Tim 5:1 TILLRÄTTAVISA inte en äldre man, utan uppmana honom som en fader; och de yngre som bröder;

1Tim 5:2 De äldre kvinnorna som mödrar; de yngre som systrar, i all renhet.

1Tim 5:3 Hedra de änkor som verkligen är änkor.

1Tim 5:4 Men om någon änka har barn eller syskonbarn, må de först lära sig att visa fromhet i hemmet, och att göra sina föräldrar gott: ty detta är gott och välbehagligt inför Gud.

1Tim 5:5 Men hon som nu verkligen är en änka, och blivit ensam, lita på Gud, och fortsätt i åkallan och böner natt och dag.

1Tim 5:6 Men hon som lever i njutning är död medan hon lever.

1Tim 5:7 Och dessa ting ge dem som befallning, för att de må vara oklanderliga.

1Tim 5:8 Men om någon inte sörjer för sina egna, och särskilt för dem som tillhör hans eget hus, då har han förnekat tron, och är värre än en otrogen.

1Tim 5:9 Låt inte en änka räknas in i antalet som är yngre än sextio år, och som har varit hustru till en man,

1Tim 5:10 Och har ett gott anseende för goda gärningar; om hon har uppfostrat barn, om hon har tagit emot främlingar, om hon har tvättat de heligas fötter, om hon har hjälpt de lidande, om hon flitigt har följt allt gott arbete.

1Tim 5:11 Men vägra de yngre änkorna: ty när de har börjat att bli lössläppta mot Kristus, kommer de att gifta sig;

1Tim 5:12 De har fördömelse, eftersom de har övergivit sin första tro.

1Tim 5:13 De lär sig också att vara sysslolösa, och vandra omkring från hus till hus; och inte bara sysslolösa, utan skvallrar också och de lägger sig i andras angelägenheter, talande om ting som de inte borde.

1Tim 5:14 Därför vill jag att de yngre kvinnorna skall gifta sig, föda barn, förvalta huset, och inte ge motståndaren något tillfälle att tala förebrående.

1Tim 5:15 Ty en del har redan vänts åt sidan efter Satan.

1Tim 5:16 Om någon troende man eller kvinna har änkor, så låt dem hjälpa dem, och låt inte kyrkan bli belastad; så att den kan hjälpa dem som verkligen är änkor.

1Tim 5:17 Låt de äldste som har en god ledning vara värda dubbel ära, särskilt de som arbetar i ordet och doktrin.

1Tim 5:18 Ty Skriften säger, Du skall inte binda för munnen på oxen som trampar upp sädeskornen. Och, Arbetaren är värd sin lön.

1Tim 5:19 Mot en äldste får du inte ta emot en anklagelse, utan inför två eller tre vittnen.

1Tim 5:20 De som syndar tillrättavisa dem inför alla, så att också andra fruktar.

1Tim 5:21 Jag förmanar dig inför Gud, och Herren Jesus Kristus, och de utvalda änglarna, att du iakttar detta utan att föredra den ena framför den andra, utan att göra något av partiskhet.

1Tim 5:22 Lägg inte förhastat händerna på någon man, ta inte heller del i andras synder: håll dig själv ren.

1Tim 5:23 Drick inte längre vatten, utan använd lite vin för din mages skull och för dina ofta förekommande svagheter.

1Tim 5:24 Vissa människors synder är i förväg öppna, och de går före till domen; och vissa människor följer efter.

1Tim 5:25 På samma sätt är också de goda gärningarna hos vissa uppenbara i förväg; och de som är annorlunda kan icke döljas.

1 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP

1 TIMOTEUS, KAPITEL 6

1. Om tjänares plikt. 3. Att inte ha gemenskap med nyskapande lärare. 6. Gudsfruktan är stor vinst, 10 och kärleken till pengar är roten till allt ont. 11. Vad Timoteus skall fly ifrån och vad han ska följa, 17 och därav att förmana de rika. 20. Att bevara renheten i sann doktrin, och att undvika profana ordstrider.


1Tim 6:1 LÅT så många tjänare som befinner sig under oket betrakta sina egna herrar som värdiga all ära, att Guds namn och hans doktrin icke hädas.

1Tim 6:2 Och de som har troende herrar, låt dem inte förakta dem, eftersom de är bröder; utan tjäna dem hellre, eftersom de är trogna och älskade, delaktiga i förmånen. Dessa ting lär och förmanar.

1Tim 6:3 Om någon man undervisar på annat sätt, och inte håller sig till de sunda orden, nämligen vår Herres Jesus Kristus ord, och till den doktrin som hör till gudsfruktan;

1Tim 6:4 Han är stolt, och vet ingenting, men har en sjuklig längtan efter frågor och att tvista om ord, som leder till avund, stridigheter, gräl, onda misstankar,

1Tim 6:5 Trotsiga dispyter av män med fördärvade sinnen, och utblottade från sanningen, som tror att vinning är gudsfruktan: från sådana dra dig tillbaka.

1Tim 6:6 Men gudsfruktan med belåtenhet är en stor vinning.

1Tim 6:7 Ty vi har inte fört in något i denna värld, och det är säkert att vi inte kan bära med oss något ut.

1Tim 6:8 Och har vi mat och kläder, låt oss vara nöjda med det.

1Tim 6:9 Men de som vill bli rika faller in i frestelser och en snara, och många dåraktiga och skadliga lustar, som dränker människorna i destruktion och fördärv.

1Tim 6:10 Ty kärleken till pengar är roten till allt ont: och när några har haft begär efter dem, har de felat i tron, och genomborrat sig själva med många sorger.

1Tim 6:11 Men, O du man av Gud, fly dessa ting; och följ efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, tålamod, och mildhet.

1Tim 6:12 Kämpa trons goda kamp, ta tag i det eviga livet, till vilket du också är kallad, och som du inför många vittnen har gjort en god trosbekännelse.

1Tim 6:13 Jag ger dig en förmaning inför Gud, som ger liv åt alla ting, och inför Kristus Jesus, som inför Pontius Pilatus vittnade om en god bekännelse;

1Tim 6:14 Att du skall hålla detta bud utan fläck, oklanderligt, tills vår Herre Jesus Kristus uppenbarelse kommer:

1Tim 6:15 Vilket han i sin tid skall visa, vem som är den välsignade och ende Härskaren, kungarnas Kung, och herrarnas Herre;

1Tim 6:16 Som ensam har odödlighet, och bor i det ljus som ingen människa kan närma sig; han som ingen människa har sett, och inte heller kan se: åt honom vare ära och makt i evighet. Amen.

1Tim 6:17 Förmana dem som är rika i denna värld att inte bliva övermodiga och att inte heller förtrösta på osäkra rikedomar, utan på den levande Guden, som ger oss rikligt med allt som vi kan njuta av;

1Tim 6:18 Att de gör gott, att de är rika på goda gärningar, att de är beredda att dela ut, att de är villiga att förmedla;

1Tim 6:19 Så att de lägger en god grund för sig själva för den kommande tiden, att de må gripa tag i det eviga livet.

1Tim 6:20 O Timoteus, bevara det som är anförtrott åt dig och undvik profant och fåfängt babbel och oppositioner av vetenskap falskeligen så kallad:

1Tim 6:21 Som vissa bekänner sig ha felat i angående tron. Nåd vare med dig. Amen.¶    Det första brevet till Timoteus skrevs från Laodicea, som är den främsta staden i Frygien Pakatianien.

1 Timoteus, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 TOP