Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PROPHETEN OSEA.

Hosea, kapitel 1-14.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Hosea, välj kapitel:

1234567891011121314
1873 Carl XII:s Bibel

HOSEA, 1. CAPITLET

Osea hustru, barn. Israels hor, omvändelse.

Hos 1:1. Detta är HERRANS ord, som skedde till Osea, Beeri son, uti Ussia, Jotham, Ahas, Jehiskia, Juda Konungars, tid; och uti Jerobeams, Joas sons, Israels Konungs, tid.

Hos 1:2. Och då HERREN först tog till att tala genom Osea, sade HERREN till honom: Gack bort, och tag dig ena sköko till hustru, och skökobarn; ty landet löper ifrå HERRANOM i boleri.

Hos 1:3. Och han gick bort, och tog Gomer, Diblaims dotter. Hon vardt hafvandes, och födde honom en son.

Hos 1:4. Och HERREN sade till honom: Kalla honom Jisreel; ty det är ännu om en liten tid till görandes, så vill jag hemsöka de blodskulder i Jisreel, öfver Jehu hus, och skall göra en ända med Israels rike.

Hos 1:5. På den tiden skall jag sönderbryta Israels båga, uti Jisreels dal.

Hos 1:6. Och hon vardt äter hafvandes, och födde ena dotter; och han sade till honom: Kalla henne LoRyhama; ty jag vill intet mer förbarma mig öfver Israels hus; utan lag vill bortkasta dem.

Hos 1:7. Dock öfver Juda hus vill jag förbarma mig, och skall hjelpa dem genom HERRAN deras Gud; men jag vill icke hjelpa dem genom båga, svärd, strid, hästar eller resenärar.

Hos 1:8. Och då hon afvant hade LoRyhama, vardt hon äter hafvandes, och födde en son.

Hos 1:9. Och han sade: Kalla honom LoAmmi; ty I ären icke mitt folk, så vill jag ej heller vara edar.

Hos 1:10. Men talet på Israels barn skall varda lika som sanden i hafvena, den man hvarken mäla eller räkna kan; och det skall ske på det rum, der man till dem sagt hafver; I ären icke mitt folk; der skall man säga till dem: O! I lefvande Guds barn.

Hos 1:11. Ty Juda barn och Israels barn skola sammankomma, och skola hålla sig alla under ett hufvud, och draga upp utu landena; ty Jisreels dag skall vara en stor lag.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 TOP

HOSEA, 2. CAPITLET

Horeri, straff. Nytt förbund.

Hos 2:1. Säger edrom brödrom: De äro mitt folk, och edro syster, att hon är i ynnest.

Hos 2:2. Säger domen öfver edra moder, att hon är intet mer min hustru, och jag vill intet hafva henne; beder henne kasta bort sitt boleri ifrå sig, och sitt horeri ifrå sin bröst;

Hos 2:3. På det jag icke skall afkläda henne nakna, och sätta henne, lika som hon var, då hon rådd var, och jag då gör henne såsom ett öde, och såsom ett torrt land, att jag icke låter henne dö af törst;

Hos 2:4. Och icke förbarmar mig öfver hennes barn; ty de äro horobarn;

Hos 2:5. Och deras moder är en hora; och den dem burit hafver, hon häller sig skamliga, I och säger: Jag vill löpa efter mina bolar, hvilke mig gifva bröd, vatten, ull, lin, oljo och dryck.

Hos 2:6. Derföre, si, jag skall igentäppa din väg med törne, och gärda der en gård före, att hon icke skall finna sina stigar.

Hos 2:7. Och då hon löper efter sina bolar, skall hon intet fä dem, och icke finna dem, när hon söker efter dem, och måste säga: Jag vill gå till min förra man igen, der jag bättre mådde, än jag nu mår.

Hos 2:8. Ty hon vill icke veta, att jag är den som gifver henne korn, must och oljo, och hafver gifvit henne mycket silfver och guld, der de Baal af gjort hafva.

Hos 2:9. Derföre vill jag taga mitt korn och must igen i sinom tid, och bortvända mina ull och lin, der hon sina blygd med betäcker.

Hos 2:10. Nu vill jag upptäcka hennes skam för hennes bolars ögon, och ingen skall undsätta henne utu mine hand.

Hos 2:11. Och jag skall göra en ända med all hennes fröjd, högtider, nymånader, Sabbather, och alla hennes helgedagar.

Hos 2:12. Jag skall öde göra hennes vinträ och fikonaträ, efter hon säger: Det är min lön, som mine bolar gifva mig; jag skall göra en skog deraf, att vilddjuren skola uppäta det.

Hos 2:13. Alltså skall jag hemsöka Baalims dagar öfver henne, hvilkom hon rökoffer gör, och pryder sig med spann och halsband, och löper efter sina bolar, och förgäter mig, säger HERREN.

Hos 2:14. Derföre, si, jag vill locka henne, och föra henne uti öknena, och tala ljufliga med henne.

Hos 2:15. Der vill jag gifva henne sin rätta vingård, och Achors dal, der man predika skall det I hoppas skolen; och der skall hon sjunga, lika som i hennes ungdoms tid, då hon utur Egypti land drog.

Hos 2:16. Och på den tiden, säger HERREN, skall du kalla mig: min man, och icke mer kalla mig: min Baal.

Hos 2:17. Ty jag skall låta Baalims namn bortkomma utu hennes mun, så att man deras namn icke mer ihågkomma skall.

Hos 2:18. Och jag skall på den tiden göra dem ett förbund med vilddjuren på markene, med foglarna under himmelen, och med matkarna på jordene; och skall borttaga båga, svärd och krig utu landena, och låta dem bo säkre.

Hos 2:19. Jag vill trolofva dig mig i evig tid; jag skall trolofva dig mig uti rättfärdighet och dom, uti nåd och barmhertighet;

Hos 2:20. Ja, uti trone vill jag trolofva dig mig; och du skall känna HERRAN.

Hos 2:21. På den tiden, säger HERREN, vill jag höra; jag skall höra himmelen, och himmelen skall höra jordena;

Hos 2:22. Och jorden skall höra kornet, must och oljo, och de skola höra Jisreel.

Hos 2:23. Och jag skall behålla henne mig för en säd på jordene, och förbarma mig öfver henne som i ogunst var, och säga till det som intet var mitt folk: Du äst mitt folk; och det skall säga: Du äst min Gud.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 3. CAPITLET

Israel, otro, straff, bättring.

Hos 3:1. Och HERREN sade till mig; Gack än en gång bort, och älska den bolerska och horiska qvinnona; såsom HERREN älskar Israels barn, och de vända sig likväl till främmande gudar, och bola för en kanno vins skull.

Hos 3:2. Och jag vardt med henne öfverens om femton silfpenningar och halftannat homer bjugg;

Hos 3:3. Och sade till henne: Häll dig efter mig en tid långt, och bedrif intet boleri, och tillstäd ingen annan; ty jag vill ock hålla mig efter dig.

Hos 3:4. Ty Israels barn skola i långan tid blifva utan Konung, utan Första, utan offer, utan altare, utan lifkjortel, och utan Theraphim.

Hos 3:5. Derefter skola Israels barn omvända sig, och söka HERRAN sin Gud, och sin Konung David; och skola ära HERRAN, och hans nåd i yttersta tidenom.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 4. CAPITLET

Israels straff och grofva laster.

Hos 4:1. Hörer, I Israels barn, HERRANS ord; ty HERREN hafver orsak till att straffa dem, som i landena bo; ty der är ingen trohet, ingen kärlek, intet Guds ord i landena;

Hos 4:2. Utan Guds hädelse, lögn, mord, stöld och hor hafva fått öfverhandena, och den ena blodskulden kommer efter den andra.

Hos 4:3. Derföre skall landet stå jämmerliga, och allom inbyggaromen illa gå; ty ock djuren på markene, och foglarna under himmelen, och fiskarna i hafvet skola förkomma.

Hos 4:4. Dock man torf icke straffa eller tukta någon; ty mitt folk (vill ostraffadt vara; utan) tager sig före att straffa Presterna.

Hos 4:5. Derföre skall du falla om dagen, och Propheten falla med dig om nattena; alltså skall jag dina moder späka.

Hos 4:6. Mitt folk är förderfvadt, derföre att det icke lära vill; ty du aktar intet Guds ord, derföre vill jag ock intet akta dig, att du min Prest vara skall; du förgäter dins Guds lag, derföre vill jag ock förgäta din barn.

Hos 4:7. Ju flere de varda, ju mer de synda emot mig; derföre skall Jag ju så högt göra dem till blygd, som de I ärone högt uppe äro.

Hos 4:8. De äro mins folks syndoffer, och styrka deras själ i deras missgerning;

Hos 4:9. Derföre skall folkena gå lika som Prestomen; ty jag skall hemsöka deras väsende, och vedergälla dem såsom de förtjena;

Hos 4:10. Så att de skola äta, och icke mätte varda; bedrifva boleri, och det skall intet bekomma dem; derföre, att de hafva öfvergifvit HERRAN, och intet aktat honom.

Hos 4:11. Boleri, vin och must göra menniskorna galna.

Hos 4:12. Mitt folk frågar sitt trä, och deras staf predikar dem; ty en boleris ande förstörer dem, så att de bedrifva boleri emot sin Gud.

Hos 4:13. Ofvanpå bergen offra de, och på högomen röka de, under ek, lind och bok, efter de hafva skönan skugga; derföre varda ock edra döttrar skökor, och edra brudar horor.

Hos 4:14. Och jag vill ej heller förtagat, då edra döttrar och brudar skämda och horor varda; efter I upptagen en annor Gudstjenst med de horor, och offren med de slemma slunor; ty det galna folket vill slaget varda.

Hos 4:15. Vill du Israel ju bedrifva boleri, att dock Juda icke ock finnes skyldig; går icke bort till Gilgal, och kommer icke upp till BethAven, och svärjer icke: Så sant som HERREN lefver.

Hos 4:16. Ty Israel löper lika som en galen ko; så skall ock HERREN låta föda dem, såsom ett lamb det vildt löper.

Hos 4:17. Ty Ephraim hafver gifvit sig i sällskap med afgudar; så låt honom fara.

Hos 4:18. De hafva gifvit sig uti svalg och boleri; deras herrar hafva lust dertill, att de komma skam åstad.

Hos 4:19. Ett väder skall bortdrifva dem, hvilko de icke skola kunna emotstå, och måste öfver sina. Gudstjenst till blygd varda.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 5. CAPITLET

Bådom riken hotas undergång.

Hos 5:1. Så hörer nu detta, I Prester, och akta häruppå, du Israels hus, och fattat i öronen, du Konungens hus; ty ett straff varder öfver eder gångandes. I som ena snaro i Mizpa ställt hafven, och ett utsträckt nät i Thabor.

Hos 5:2. De slagta fast mycket, och bedraga folket dermed; derföre måste jag straffa dem allasamman.

Hos 5:3. Jag känner Ephraim väl, och Israel är för mig intet fördold; att Ephraim är en sköka, och Israel en sluna.

Hos 5:4. De tänka intet dertill, att de måtte vända sig till sin Gud; ty de hafva ett skökohjerta, och sköta intet om HERRAN.

Hos 5:5. Derföre skall Israels högfärd för deras ansigte ödmjukad varda; och skola både Israel och Ephraim falla för deras ondskos skull; ock skall Juda falla med dem.

Hos 5:6. Så skola de komma med sin får och fä, till att söka HERRAN, och dock intet finna honom; ty han hafver vändt sig ifrå dem.

Hos 5:7. De förakta HERRAN, och föda främmande barn; derföre skall ock nymånaden uppfräta med dem deras offer.

Hos 5:8. Ja, blåser i basun i Gibea; ja, trummeter i Rama; ja, roper i BethAven, på hinsidon BenJamin.

Hos 5:9. Ty Ephraim skall ett öde varda, på den tid jag dem straffandes varder. Derom hafver jag Israels slägte troliga varnat.

Hos 5:10. Juda Förstar äro like dem som utflytta råmärke; derföre vill jag utgjuta mina vrede öfver dem, lika som vatten.

Hos 5:11. Ephraim lider väld, och varder plågad; deruti sker honom rätt; ty han hafver gifvit sig uppå menniskobud.

Hos 5:12. Jag är Ephraim såsom en mal, och Juda huse en plåga.

Hos 5:13. Och då Ephraim kände sina krankhet, och Juda sitt sår, drog Ephraim bort till Assur, och sände till Konungen i Jareb; men han kunde intet hjelpa eder, eller hela edart sår.

Hos 5:14. Ty jag är Ephraim lika som ett lejon, och Juda huse lika som ett ungt lejon. Jag, jag rifver, och går min väg; jag förer dem bort, och ingen kan undsätta dem.

Hos 5:15. Jag vill gå åter till mitt rum igen, tilldess de känna sina skuld, och söka mitt ansigte.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 6. CAPITLET

Guds lust till barmhertighet.

Hos 6:1. När dem illa går, så måste de då bittida söka mig (och säga): Kommer, vi vilje till HERRAN igen; ty han hafver rifvit oss, han helar oss ock; han hafver slagit oss, han förbinder oss ock;

Hos 6:2. Efter två dagar gör han oss lefvande; på tredje dagen skall han uppväcka oss, sa att vi få lefva inför honom.

Hos 6:3. Och så varde vi deruppå aktande, och vinnlägge oss derom, att vi måge känna HERRAN; ty han kommer fram lika som en skön morgonrodne, och skall komma oss lika som ett regn, såsom ett serlaregn, hvilket landet fuktar.

Hos 6:4. O! huru väl vill jag göra emot dig, Ephraim; o! huru väl vill jag göra emot dig, Juda; ty den nåd som jag eder bevisa vill, skall vara såsom ett morgonmoln, och lika som en dagg, som om morgonen bittida faller.

Hos 6:5. Derföre höflar jag dem genom Propheterna, och dödar dem genom mins muns tal, att din ord måga i ljuset komma.

Hos 6:6. Ty jag hafver lust till kärlek, och icke till offer; och till Guds kunskap, och icke till bränneoffer.

Hos 6:7. Men de öfverträda förbundet, lika som Adam; deruti förakta de mig.

Hos 6:8. Ty Gilead är en stad full med afguderi och blodskulder.

Hos 6:9. Och Presterna, samt med sina stallbröder, äro lika som röfvare, hvilke i försåt ligga, och mörda på den vägen till Sichem; ty de göra hvad de vilja.

Hos 6:10. Jag ser det i Israels hus, der mig före grufvar; ty der bedrifver Ephraim boleri, Israel orenar sig.

Hos 6:11. Men Juda skall ännu hafva en skördeand för sig, när jag mins folks fängelse omvändandes varder.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 7. CAPITLET

Straff bjuder bot; förakt undergång.

Hos 7:1. Då jag Israel hjelpa vill, så finner man först Ephraims otro och Samarie ondsko, så att de bedrifva desto mer afguderi; och ändock de inbördes med tjufvar, och utantill med röfvare plågade äro;

Hos 7:2. Likväl vilja de intet märka, att jag dermed gifver akt uppå alla deras ondsko; men jag ser väl deras väsende, som de allstädes bedrifva.

Hos 7:3. De fröjda Konungen genom sitt afguderi, och Förstarna genom sina lögner;

Hos 7:4. Och äro allesamman horkarlar, lika som en bakougn, den bakaren het gör, när han utknådat hafver, och låter degen igenomsyras och jäsa.

Hos 7:5. I dag är vår Konungs högtid (säga de). Så varda då Förstarna hete lika som af vin; så bjuder han de falska lärare till sig.

Hos 7:6. Ty deras hjerta är hett uti deras gudelighet, lika som en bakougn, när de offra och bedraga folket; men deras bakare sofver alla nattena, och om morgonen brinner han i ljusom låga.

Hos 7:7. Så äro de ändå så hete i gudelighet, lika som en bakougn; ändock att deras domare uppfrätne varda, och alle deras Konungar falla; likväl är der ändå ingen ibland dem, som åkallar mig.

Hos 7:8. Ephraim varder öfverfallen af Hedningom; Ephraim är lika såsom en kaka, den ingen omvänder;

Hos 7:9. Utan främmande uppäta hans kraft, likväl vill han intet aktat; han hafver ock fått grå hår, likväl vill han intet aktat.

Hos 7:10. Och Israels högfärd varder för deras ögon ödmjukad; likväl omvända de sig intet till HERRAN sin Gud, och fråga ej heller något efter honom i allo desso.

Hos 7:11. Ty Ephraim är lika som en galen dufva, den intet akta vill. Nu åkallade Egypten, nu löpa de till Assur.

Hos 7:12. Men efter de så löpa, nu bit och nu dit, skall jag kasta mitt nät öfver dem, och rycka dem neder, lika som foglar under himmelen; jag skall straffa dem, såsom man det predikar uti deras församlingar.

Hos 7:13. Ve dem, att de ifrå mig vika. De måste förderfvade varda; ty de äro ifrå mig affällige vordne; jag ville väl förlossa dem, om de icke afguderi emot mig lärde.

Hos 7:14. Så åkalla de mig ock intet af hjertana, utan tjuta i sin lägre; de församlas för mats och drycks skull, och äro mig ohörsamme.

Hos 7:15. Jag lärer dem, och stärker deras armar; men de tacka mig illa.

Hos 7:16. De omvända sig dock icke rätteliga, utan äro lika som en falsk båge; derföre måste deras Förstar falla genom svärd; deras trug skall uti Egypti land till spott varda.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 8. CAPITLET

Falsk tröst och Gudstjenst.

Hos 8:1. Ropa högt, såsom en basun, och säg: Han kommer allaredo öfver HERRANS hus, lika som en örn; derföre, att de hafva öfverträdt mitt förbund, och vordit affällige ifrå min lag;

Hos 8:2. Skola de då ropa till mig: Du äst min Gud; vi känne dig, vi Israel.

Hos 8:3. Men ehuru väl man det menar, så låter dock Israel intet säga sig; derföre måste fienden förfölja dem.

Hos 8:4. De söka Konungar, och akta intet mig; de hålla sig intill Förstar, och jag måtte intet vetat; af sitt silfver och guld göra de afgudar, att de ju snarliga förgås skola.

Hos 8:5. Din kalf, o Samarla, förkastar han. Min vrede hafver förgrymmat sig öfver dem; det kan icke länge stå, de måste straffade varda.

Hos 8:6. Ty kalfven är kommen ifrån Israel, och en mästare hafver gjort honom, och han kan ju ingen Gud vara; derföre skall Samarie kalf till stoft gjord varda.

Hos 8:7. Ty de så väder, och skola uppskära oväder; deras säd skall icke uppkomma, och deras frukt intet mjöl gifva; och om hon det än gifver, så skola dock främmande äta det upp.

Hos 8:8. Israel varder uppäten; Hedningarna hafva sig med honom, lika som med ett oterigt kärile;

Hos 8:9. Derföre, att de löpa upp efter Assur, såsom vildåsnen i villone; Ephraim skänker bolarom;

Hos 8:10. Ja, gifver ock Hedningom skatt; de samma Hedningar vill jag nu församla öfver dem; de skola snart ledse varda vid Konungens och Förstarnas tunga.

Hos 8:11. Ty Ephraim hafver gjort mång altare, till att synda; så skola ock altaren varda honom till synd.

Hos 8:12. Om jag än mycket predikar dem om min lag, så kalla de det kätteri.

Hos 8:13. Det de ännu mycket offra, och frambära kött och äta i så hafver dock HERREN intet behag dertill; utan han vill ihågkomma deras ondsko, och hemsöka deras synder, som sig till Egypten vända.

Hos 8:14. Israel förgäter sin skapare, och bygger kyrkor; så gör Juda många fasta städer; men jag skall sända eld uti hans städer i han skall förtära hans hus.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 9. CAPITLET

Stora synder. Svåra straff.

Hos 9:1. Du behöfver icke fröjda dig, Israel, eller berömma dig öfver annor folk; ty din Gudstjenst är ett horeri emot din Gud, der du nytto med söker, att alla lador måga varda fulla med korn.

Hos 9:2. Derföre skola ladorna och presserna intet föda dig; och vinet skall dig intet lyckas.

Hos 9:3. Och de skola icke blifva uti HERRANS land; utan Ephraim måste åter in uti Egypten, och måste äta uti Assyrien det orent är.

Hos 9:4. Der kunna de intet göra HERRANOM drickoffer af vin, eller eljest honom något till vilja; deras offer skall vara lika som de bedröfvades bröd, af hvilkom orene varda alle de som deraf äta; ty sitt bröd måste de äta för sig sjelf, och det skall intet varda buret in uti HERRANS hus.

Hos 9:5. Hvad viljen I då göra uti årstidom, och HERRANS högtidom?

Hos 9:6. Si, de måste bort för förderfvarenom, Egypten skall hemta dem tillhopa, och Moph skall begrafva dem; nässla skall växa, der nu deras lustiga afgudars silfver står; och törne uti deras hyddom.

Hos 9:7. Hemsökningstiden är kommen, vedergällelsetiden; det skall Israel väl förnimma; Propheterna äro galne, och de andelige äro ursinnige, för dina stora missgerning, och för det stora hetsliga afguderiets skull.

Hos 9:8. De väktare i Ephraim höllo sig ett skifte intill min Gud; men nu äro de Propheter, som lägga honom snaro på alla hans vägar, genom det hetsliga afguderi, uti sins guds hus.

Hos 9:9. De gå allt för djupt deruti, och äro förderfvade, såsom i Gibea tid; derföre skall han komma deras ondsko ihåg, och hemsöka deras synder.

Hos 9:10. Jag fann Israel i öknene lika som vindrufvor, och såg edra fäder lika som de första fikon på fikonaträt; men derefter gingo de till Baal Peor, och lofvade sig till den skamliga afguden, och vordo ju så styggelige som deras bolar.

Hos 9:11. Derföre måste Ephraims härlighet bortflyga såsom en fogel; så att de hvarken skola föda, hafvande vara, eller afla.

Hos 9:12. Och om de än uppfödde sin barn, så vill jag dock göra dem arfvingalösa, så att de skola intet folk vara; och ve dem, när jag ifrå dem viken är.

Hos 9:13. Ephraim, som mig synes, är planterad och skön lika som Tyrus; likväl måste han nu få dråparenom sin barn ut.

Hos 9:14. HERRE, gif dem; men hvad vill du gifva dem? gif dem ofruktsamma qveder, och försinade bröst.

Hos 9:15. All deras arghet sker i Gilgal; der hatar jag dem, och skall, får deras onda väsendes skull, drifva dem bort utu mitt hus, och ingen kärlek mer bevisa dem; ty alle deras Förstar äro affällige.

Hos 9:16. Ephraim är slagen, hans rot är borttorkad så att de ingen frukt mer bära kunna; och om de än födde, så vill jag dock, den åstundada fruktena af deras lifve döda.

Hos 9:17. Min Gud skall förkasta dem, derföre att de icke ville höra honom; och de måste gå villeråda ibland Hedningarna.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 10. CAPITLET

Israel varnas för undergång.

Hos 10:1. Israel är ett onyttigt vinträ vorden, hans frukt är ock alltså; så mycken frukt som han hafver, så mång altare gör han; der landet aldrabäst är, der sikta de aldraskönesta kyrkor.

Hos 10:2. Deras hjerta är deladt, och de syndade nu; men deras altare skola nederbrutna, och deras stiktningar förstörda varda.

Hos 10:3. Ty de berömma sig, och säga: Konungen hafver oss icke ännu, och behöfve vi intet frukta HERRAN; hvad skulle Konungen göra oss?

Hos 10:4. De svärja sig tillhopa förgäfves, och göra ett förbund; och sådana råd grönskas lika som ogräs på alla fårar i markene.

Hos 10:5. Samarie inbyggare församla sig till kalfven i BethAven; ty hans folk hafver gråtit öfver honom, der dock hans andelige plägade fröjda sig öfver hans härlighet; ty han är bortförd ifrå dem.

Hos 10:6. Ja, kalfven är förd in uti Assyrien, Konungen i Jareb till en skänk; alltså måste Ephraim stå med skam, och Israel skamliga gå med sitt anslag.

Hos 10:7. Ty Konungen i Samarien är försvunnen, lika som fradgan på vattnena.

Hos 10:8. De höjder i Aven, der Israel med syndade, äro förlagde; tistel och törne växer på deras altare, och de skola säga: I berg, förskyler oss, och I backar, faller öfver oss.

Hos 10:9. Israel, du hafver syndat allt ifrå Gibea tid; dervid hafva de ock blifvit; men en sådana strid, som emot de onda menniskor i Gibea skedde, den skall intet fatta dem;

Hos 10:10. Utan jag skall näpsa dem efter min vilja; så att folk skola komma församladt öfver dem, när jag spänner dem före med deras båda kalfvar.

Hos 10:11. Ephraim är en kalf, som sig leda låter; jag skall ock en gång tröska med honom, och vill fara öfver hans sköna hals; jag skall lära Ephraim rida, och Juda plöja, och Jacob harfva.

Hos 10:12. Derföre sår rättfärdighet, och uppskärer kärlek, och plöjer annorlunda, medan tid är att söka HERRAN, tilldess han kommer, och lärer eder rättfärdighet.

Hos 10:13. Ty I plöjen ogudaktighet, och uppskären orättfärdighet, och äten lögns frukt. Efter du nu förlåter dig uppå dina mänga hjeltar,

Hos 10:14. Så skall upphäfva sig ett rumor i ditt folk, så att all din fäste skola förstörd varda, lika som Salman Arbeels hus förderfvade i stridenes tid, då modren öfver barnen slagen vardt.

Hos 10:15. Rätt så skall eder ock gå i BethEl, för edra stora ondskos skull, att Israels Konung skall om morgonen bittida nederlagd varda.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 11. CAPITLET

Guds hjerta. Israels ondska.

Hos 11:1. Då Israel ung var, hade jag honom kär, och kallade honom, min son, utur Egypten.

Hos 11:2. Men när man nu kallar honom, så vända de sig bort, och offra Baalim, och röka inför beläte.

Hos 11:3. Jag tog Ephraim i hans arm, och ledde honom; men de hafva nu förgätit, huru jag halp dem.

Hos 11:4. Jag lät dem draga ett lustigt ok, och gå med mjuka tömmar: och jag tog oket utaf dem, och gaf dem foder;

Hos 11:5. På det han ju icke skulle vända sig åt Egypti land igen. Så är nu Assur vorden deras Konung; ty de ville intet omvända sig.

Hos 11:6. Derföre skall svärdet komma öfver deras städer, och skall förtära och uppfräta deras bommar, för deras anslags skull.

Hos 11:7. Mitt folk hafver ingen lust till att vända sig till mig och ehuru man predikar dem, så skickar sig dock ingen till att höra.

Hos 11:8. Hvad skall jag göra af dig, Ephraim? Huru skall jag dock plåga dig, Israel? Skall jag icke med rätto göra såsom Adama, och tillpynta dig lika som Zeboim? Men mitt hjerta hafver ett annat sinne; min barmhertighet är så brinnande;

Hos 11:9. Att jag icke göra vill efter mina grymma vrede, eller vända mig till att jag platt förderfvar Ephraim; ty jag är Gud, och icke menniska, och är den Helige ibland dig dock skall mitt rike icke vara i stadenom.

Hos 11:10. Då skall man efterfölja HERRAN, och han skall ryta såsom ett lejon; och när han ryter, så skola de förskräcka sig, som vesterut äro.

Hos 11:11. Och de uti Egypten skola ock förskräckas, såsom en fogel; och de i Assurs land, lika som dufvor; och jag vill sätta dem uti sin hus, säger HERREN.

Hos 11:12. Uti Ephraim är allstädes afguderi emot mig, och i Israels hus falsk Gudstjenst; men Juda håller sig ännu fast intill Gud, och till den rätta heliga Gudstjensten.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 12. CAPITLET

Gud nådig. Israel otacksam.

Hos 12:1. Men Ephraim gapar efter väder, och löper efter östanväder, och gör hvar dag mer afguderi och skada; de göra förbund med Assur, och föra balsam uti Egypten;

Hos 12:2. Derföre skall HERREN beskärma Juda, och hemsöka Jacob efter hans vägar, och löna honom efter hans förtjenst.

Hos 12:3. Ja, (säga de) han hafver undertryckt sin broder i moderlifvena, och af allo magt kämpat med Gudi.

Hos 12:4. Han kämpade med Ängelen, och vann; ty han gret, och bad honom; der hafver han ju funnit honom i BethEl, och der hafver han talat med oss.

Hos 12:5. Men HERREN är Gud Zebaoth; HERRE är hans Namn.

Hos 12:6. Så omvänd dig nu till din Gud; gör barmhertighet och rätt, och hoppas allstädes uppå din Gud.

Hos 12:7. Men köpmannen hafver en falsk våg i sine hand, och bedrager gerna.

Hos 12:8. Ty Ephraim säger: Jag är rik, jag hafver nog; man skall intet ondt finna i allt mitt arbete, det synd är.

Hos 12:9. Men jag, HERREN, är din Gud, allt ifrå Egypti land, och den dig låter ännu i hyddom bo, såsom man i årstider plägar;

Hos 12:10. Och talar till Propheterna; och jag är den som så många prophetier gifver, och förkunnar genom Propheterna, ho jag är.

Hos 12:11. Uti Gilead är alltsamman afguderi, och i Gilgal offra de oxar fåfängeliga, och hafva så mång altare, som skylarna på åkren stå.

Hos 12:12. Jacob miste fly uti Syrie land, och Israel måste tjena för ena hustru; för ena hustru måste han vakta.

Hos 12:13. Men derefter förde HERREN Israel utur Egypten, genom en Prophet, och lät bevara honom genom en Prophet.

Hos 12:14. Men nu förtörnar honom Ephraim genom sina afgudar; derföre skall deras blod komma öfver dem, och deras herre skall vedergälla dem deras försmädelse.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 13. CAPITLET

Israels olycka. Messie seger.

Hos 13:1. Då Ephraim lärda afguderi med magt, vardt han i Israel upphöjd; sedan syndade de genom Baal, och vordo deröfver dräpne.

Hos 13:2. Men nu synda de än mycket mer, och göra beläte af sitt silfver, såsom de dem upptänka kunna, nämliga afgudar, de dock alltsammans smedsverk äro; likväl predika de om dem, att den som kalfvarna kyssa vill, han skall offra menniskor.

Hos 13:3. De samme skola hafva morgonmoln, och den dagg som bittida faller; ja, lika som agnar, de utaf loganom bortblåsa, och såsom röken af en skorsten.

Hos 13:4. Men jag är HERREN, din Gud, allt ifrån Egypti land; och du skulle ju ingen annan Gud känna, utan mig; och ingen Frälsare, utan mig allena.

Hos 13:5. Jag lät mig ju vårda om dig i öknene, i eno torro lande.

Hos 13:6. Men efter de födde äro, så att de äro mätte vordne, och nog hafva, upphäfver sig deras hjerta; derföre förgäta de mig.

Hos 13:7. Så skall jag ock varda emot dem lika som ett lejon, och lika som en parder; på vägenom vill jag vakta efter dem.

Hos 13:8. Jag skall möta dem lika som en björn, hvilkom hans ungar borttagne äro, och skall sönderrifva deras förstockada hjerta, och skall uppfräta dem der, såsom ett lejon; vilddjur skola rifva dem sönder.

Hos 13:9. Israel, du rörer dig i olycko; ty din hälsa står allena när mig.

Hos 13:10. Hvar är din Konung, som dig hjelpa må uti alla dina städer; och dine domare, der du af sade: Gif mig Konung och Förstar?

Hos 13:11. Nu väl, jag gaf dig; en Konung i mine vrede, och skall taga honom bort i mine grymhet.

Hos 13:12. Ephraims misshandel är sammanbunden, och hans synd är behållen;

Hos 13:13. Ty honom skall ve varda, såsom ene barnafödersko; ty de äro oförsigtig barn. Den tid skall komma, att deras barn miste förgås.

Hos 13:14. Men jag vill förlossa dem utu helvete, och hjelpa dem ifrå döden; död, jag skall vara dig ett förgift; helvete, jag skall vara dig en plåga; dock är trösten fördold för min ögon;

Hos 13:15. Ty han skall skilja emellan bröder; der skall ett östanväder komma, och HERREN uppstiga ifrån öknene, och uttorka hans brunnar, och utöda hans källor; han skall bortröfva all kostelig tyg och håvor.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP

HOSEA, 14. CAPITLET

Samarie varning, löfte.

Hos 14:1. Samarien skall öde varda; ty de äro sinom Gud ohörsamme; de skola falla genom svärd, och deras unga barn sönderkrossade, och deras hafvande qvinnor sönderrefna varda.

Hos 14:2. Omvänd dig, Israel, till HERRAN, din Gud; ty du äst fallen för din misshandels skull.

Hos 14:3. Tager dessa orden med eder, och vänder eder om till HERRAN; och säger till honom: Förlåt oss alla synder, och gör oss godt, så vilja vi offra våra läppars oxar.

Hos 14:4. Assur skall intet hjelpa oss, och vi vilje icke mer rida på hästar, och icke mer säga till våra händers verk: I ären vår Gud; utan låt de faderlösa finna nåd när dig.

Hos 14:5. Så skall jag åter hela deras afträdelse; gerna vill jag hafva dem kär; då skall jag vända mina vrede ifrå dem.

Hos 14:6. Jag vill vara Israel lika som en dagg, att han skall blomstras såsom en ros, och hans rötter skola utsträcka sig såsom Libanon;

Hos 14:7. Och hans grenar utvidga sig, att han skall vara så dägelig som ett oljoträ, och skall gifva en sådana god lukt som Libanon;

Hos 14:8. Och skola åter sitta under hans skugga; af korn skola de föda sig, och blomstras lika som ett vinträ; hans åminnelse skall vara lika som vinet på Libanon.

Hos 14:9. Ephraim, bort med de afgudar. Jag skall bönhöra honom, och leda honom; jag vill vara såsom ett grönt furoträ; på mig skall man finna dina frukt.

Hos 14:10. Ho är vis, den detta förstår, och klok, den detta märker? Ty HERRANS vägar äro rätte, och de rättfärdige vandra deruppå; men öfverträdarena falla deruppå.

Hosea, välj kapitel:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ⎜ TOP