AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Aposteln Paulus Epistel till Kolosserna

Kolosserna, kapitel 1-4


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Kolosserna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4
SVENSKA KJV BIBELN

KOLOSSERNA, KAPITEL 1

1. Efter hälsningen tackar han Gud för deras tro, 7. bekräftar doktrinen från Epaphras, 9. Ber vidare om deras ökning i nåd, 14. beskriver den sanna Kristus, 21. uppmuntrar dem att ta emot Jesus Kristus, och rekommenderar sin egen tjänst.


Kol 1:1 PAULUS, Jesus Kristus apostel genom Guds vilja, och Timoteus, vår broder,

Kol 1:2 Till de heliga och trogna bröderna i Kristus som är i Kolosse: Nåd vare med er, och frid, från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Kol 1:3 Vi tackar Gud och vår Herre Jesus Kristus Fader, och ber alltid för er, 

Kol 1:4 Sedan vi har hört talas om er tro på Kristus Jesus, och om den kärlek som ni har till alla de heliga,

Kol 1:5 För det hopp som är lagrat för er i himmelen, om vilket ni förut har hört i ordet om evangeliets sanning; 

Kol 1:6 Som har kommit till er, liksom det har kommit i hela världen; och som bär frukt, såsom den också gör i er, från den dag då ni hörde om den, och lärde känna Guds nåd i sanning:

Kol 1:7 Såsom ni också har lärt er av Epaphras, vår käre medtjänare, som är en trogen Kristus tjänare för er;

Kol 1:8 Som också har förklarat oss er kärlek i Anden.

Kol 1:9 Därför upphör vi inte heller, sedan vi hörde det, att be för er och att önska att ni må bli fyllda med kunskap om hans vilja i all visdom och andlig förståelse;

Kol 1:10 För att ni skall kunna vandra värdigt av Herren till all välbehag, genom att vara fruktbara i alla goda gärningar, och växa i kunskapen om Gud;

Kol 1:11 Stärkta med all kraft, i enlighet med hans härliga makt, till all tålamod och långmodighet med glädje;

Kol 1:12 Genom att tacka Fadern, som har gjort oss redo att få del i de heligas arv i ljuset:

Kol 1:13 Som har befriat oss från mörkrets makt, och har förflyttat oss in i sin käre Sons rike:

Kol 1:14 I honom har vi återlösning genom hans blod, likaså förlåtelsen av synder: 

Kol 1:15 Han är avbilden av den osynlige Guden, den förstfödde av varje varelse:

Kol 1:16 Ty av honom har allting skapats, det som är i himmelen, och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner, eller herravälden, eller furstendömen, eller makter: allting har skapats av honom och för honom:

Kol 1:17 Och han är före allting, och genom honom består allting.

Kol 1:18 Och han är huvudet för kroppen, kyrkan: han som är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skall ha företräde.

Kol 1:19 Ty det behagade Fadern att all fullhet skulle bo i honom;

Kol 1:20 Och, han har skapat fred genom blodet på hans kors, och genom honom försonat alla ting med sig själv; genom honom, säger jag, vare sig det gäller ting på jorden, eller ting i himmelen.

Kol 1:21 Och ni, som en gång i tiden var främmande och fiender i ert sinne genom onda gärningar, likväl har han nu försonat

Kol 1:22 I kroppen av hans kött genom döden, för att framställa er heliga och obefläckade och ostraffliga i hans ögon:

Kol 1:23 Om ni stannar kvar i tron grundad och fast, och icke förskjuts från hoppet om det evangelium som ni har hört, och som har blivit predikat för alla varelser under himmelen; varav jag Paulus har blivit en tjänare för;

Kol 1:24 Som nu gläds åt mina lidanden för er skull, och som fyller ut det som är kvar av Kristus lidanden i mitt kött, för hans kropps skull, som är kyrkan:

Kol 1:25 Varav jag har gjorts till tjänare, i enlighet med dispensationen av Gud som har givits mig för er, till att fullborda Guds ord;

Kol 1:26 Även det mysterium som har varit dolt från tidsåldrar och från generationer, men som nu har blivit uppenbarat för hans heliga:

Kol 1:27 För vilken Gud vill göra känd vilken rikedom på härlighet detta mysterium har bland Hedningarna, som är Kristus i dig, härlighetens hopp:

Kol 1:28 Ty vi predikar om honom, och varnar var och en, och undervisar var och en i all vishet; för att vi skall kunna framställa var och en som perfekt i Kristus Jesus:

Kol 1:29 Till vilken jag också arbetar, och strävar efter hans verk, som verkar kraftfullt i mig.

Kolosserna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

KOLOSSERNA, KAPITEL 2

1. Han fortsätter att uppmana dem att vara fasta i Kristus, 8. Att akta sig för Filosofi, och meningslösa traditioner, 18. dyrkan av Änglar 20. och Lagliga Ceremonier, som har upphört i Kristus.


Kol 2:1 TY jag skulle vilja att ni visste vilken stor kamp jag har för er, och för dem i Laodicea, och för alla dem som inte har sett mitt ansikte i köttet;

Kol 2:2 Att deras hjärtan skulle tröstas, eftersom de är sammanbundna i kärlek, och i all rikedom av full insiktsfullhet, till bekräftelse av Guds mysterium, och av Fadern, och av Kristus;

Kol 2:3 I honom är alla visdomens och kunskapens skatter gömda.

Kol 2:4 Och detta säger jag, för att ingen skall förleda er med lockande ord.

Kol 2:5 Ty även om jag är frånvarande i köttet, så är jag ändå med er i anden, och jag gläds och ser er ordning, och er tros fasthet i Kristus.

Kol 2:6 Såsom ni alltså har tagit emot Herren Kristus Jesus, så vandra ni i honom:

Kol 2:7 Rotade och uppbyggda i honom, och fast i tron, såsom ni har blivit lärda, och därvid överflödande med tacksägelse.

Kol 2:8 Akta er för att ingen skall fördärva er genom filosofi och fåfängligt bedrägeri, efter människornas traditioner, efter världens grundvalar, och inte efter Kristus.

Kol 2:9 Ty i honom bor hela Gudomens fullhet kroppsligen.

Kol 2:10 Och ni är fullkomliga i honom, som är huvudet för alla furstendömen och krafter:

Kol 2:11 I honom är också ni omskurna med en omskärelse utan händer, genom att avlägsna köttets syndiga kropp genom Kristus omskärelse:

Kol 2:12 Begravda med honom i dopet, varigenom också ni är uppståndna med honom, genom tron på Guds verk, som har uppväckt honom från de döda.

Kol 2:13 Och er, som var döda i era synder och i ert kötts oomskärelse, har han levandegjort tillsammans med honom, och han har förlåtit er alla överträdelser;

Kol 2:14 Han utplånade den handskrift av förordningar som var emot oss, som stod i strid med oss, och han tog den ur vägen, och spikade den på sitt kors;

Kol 2:15 Och när han hade krossat furstendömen och makter, visade han dem öppet, och triumferade över dem genom detta.

Kol 2:16 Låt därför ingen döma er i fråga om mat, eller dryck, eller i fråga om högtid, eller nymåne, eller sabbatsdagar:

Kol 2:17 Som är en skugga av kommande ting; men kroppen är av Kristus kropp.

Kol 2:18 Låt ingen förleda er från er belöning genom att frivilligt ödmjuka och dyrka änglar, genom att tränga in i det som han inte har sett och genom att förgäves uppblåsa sig med sitt köttsliga sinne,

Kol 2:19 Utan att hålla fast vid Huvudet, från vilket hela kroppen genom leder och senor som har sin näring betjänat, och är sammanfogad, och växer med Guds tillväxt.

Kol 2:20 Om ni nu är döda med Kristus från världens grundvalar, varför är ni då underkastade förordningar, som om ni levde i världen?

Kol 2:21 (Rör inte; smaka inte; hantera inte;

Kol 2:22 Som alla skall förgås genom förbrukning;) efter bud och doktriner av män?

Kol 2:23 Detta är verkligen ett bevis på vishet i form av tillbedjan, och ödmjukhet, och försummelse av kroppen; inte i form av någon heder för att tillfredsställa köttet.

Kolosserna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

KOLOSSERNA, KAPITEL 3

1. Han visar var vi bör söka Kristus. 5. Han uppmanar till att förinta [det som är av köttet], 10. att avlägsna den gamla människan, och att ta på sig Kristus, 12. och uppmanar till välgörenhet, ödmjukhet, och andra olika plikter.


Kol 3:1 OM ni nu är uppståndna med Kristus, så sök efter det som är ovanför, där Kristus sitter på Guds högra sida.

Kol 3:2 Sätt din uppmärksamhet på det som är ovanför, inte på det som är på jorden.

Kol 3:3 Ty ni är döda, och ert liv är gömt med Kristus i Gud.

Kol 3:4 När Kristus, som är vårt liv, kommer fram, då skall också ni komma fram med honom i härlighet.

Kol 3:5 Döda därför era lemmar som är på jorden; otukt, orenhet, omåttlig begärelse, begärslystnad efter det onda, och girighet, vilket är avgudadyrkan:

Kol 3:6 För dessa sakers skull kommer Guds vrede över de olydiga barnen:

Kol 3:7 I dessa har ni också vandrat en tid, när ni bodde i dem.

Kol 3:8 Men nu skall också ni avlägsna allt detta: ilska, vrede, ondska, hädelse, skamligt tal från er mun.

Kol 3:9 Ljug inte för varandra, eftersom ni har tagit av er den gamla människan med hans gärningar;

Kol 3:10 Och ni har iklätt er den nya människan, som förnyas i kunskap efter bilden av honom som har skapat honom:

Kol 3:11 Där det inte finns vare sig Grek eller Jude, omskärelse eller oomskärelse, Barbar, Scyth, träl eller fri, utan Kristus är allt, och i alla.

Kol 3:12 Klä er därför, som Guds utvalda, heliga och älskade, i barmhärtighetens ande, vänlighet, ödmjukhet, saktmodighet och långmodighet;

Kol 3:13 Och ha fördrag med varandra, och förlåt varandra, om någon har något otalt med någon: så som Kristus har förlåtit er, så skolen ni också förlåta.

Kol 3:14 Och över alla dessa ting skall ni ikläda er välgörenhet, som är perfektionens band.

Kol 3:15 Och låt Guds frid råda i era hjärtan, till vilken ni också är kallade i en kropp, och var ni tacksamma.

Kol 3:16 Låt Kristus ord bo rikligt i er i all visdom; så att ni undervisar och förmanar varandra i psalmer och hymner och andliga sånger, och sjunger med nåd i era hjärtan till Herren.

Kol 3:17 Och allt vad ni gör i ord eller gärning, det skall ni göra i Herren Jesus namn, och genom honom tacka Gud och Fadern.

Kol 3:18 Ni hustur, underordna er era egna makar, så som det är lämpligt i Herren.

Kol 3:19 Ni makar, älska era hustrur, och var inte bittra mot dem.

Kol 3:20 Ni barn, lyd era föräldrar i allt: ty detta är välbehagligt för Herren.

Kol 3:21 Ni fäder, reta inte era barn till vrede, så att de inte blir modfällda.

Kol 3:22 Tjänare, lyd i allt era herrar enligt köttet, inte en ögontjänare, som vill behaga människor, utan av ett rent hjärta, i fruktan för Gud:

Kol 3:23 Och vad ni än gör, gör det av hjärtat, som om det vore för Herren, och inte för människor;

Kol 3:24 Ni vet ju att av Herren ni skall få belöningen för arvet: ty ni tjänar Herren Kristus.

Kol 3:25 Men han som gör orätt skall få igen för den orätt som han har gjort: och det finns inget anseende till person.

Kolosserna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP

KOLOSSERNA, KAPITEL 4

1. Han uppmanar dem att vara ivriga i bön, 5. att gå klokt fram gentemot dem som ännu inte har kommit till den sanna kunskapen av Kristus. 10. Han hälsar dem, och önskar dem all framgång.


Kol 4:1 NI MÄSTARE, ge era tjänare det som är rättvist och jämlikt; ty ni vet att ni också har en Mästare i himmelen.

Kol 4:2 Fortsätt i bön, och vaka i densamma med tacksägelse;

Kol 4:3 Medan ni även ber för oss, att Gud skulle för oss öppna en dörr för yttrande, att tala Kristus mysterium, för vilket jag också är i bojor:

Kol 4:4 Så att jag må manifestera det, som jag borde tala.

Kol 4:5 Vandra i visdom mot dem som är utan, förvalta tiden.

Kol 4:6 Låt ert tal alltid vara med nåd, och kryddat med salt, för att ni må veta hur ni skall svara var och en.

Kol 4:7 Allt vad jag har gjort skall Tykikus kungöra för er, som är en älskad broder, och en trogen tjänare och medtjänare i Herren: 

Kol 4:8 Han som jag har sänt till er för samma sak, att han må veta hur det är med er, och trösta era hjärtan;

Kol 4:9 Tillsammans med Onesimus, en trogen och älskad broder, som är en av er. De skall för er meddela er allt vad som sker här.

Kol 4:10 Aristarkus min medfånge, hälsar er, och Marcus, Barnabas systerson, (om vilken ni har fått bud; så om han kommer till er, ta emot honom;)

Kol 4:11 Och Jesus, som kallas Justus, vilka tillhör omskärelsen. Endast dessa är mina medarbetare i Guds rike, som har varit en tröst för mig.

Kol 4:12 Epafras, som är en av er, en Kristus tjänare, hälsar er, och arbetar alltid ivrigt för er i böner, för att ni skall bli perfekta och fulländade i all Guds vilja.

Kol 4:13 Ty jag har vittnat om att han har en stor nitälskan för er, och för dem som bo i Laodicea, och för dem i Hierapolis.

Kol 4:14 Lukas, den älskade läkaren, och Demas hälsar er.

Kol 4:15 Hälsa bröderna i Laodicea, och Nymfas, och den kyrka som är i hans hus.

Kol 4:16 Och när denna epistel läses bland er, se till att det också läses i Laodiceas kyrka; och att ni likaledes läser episteln från Laodicea.

Kol 4:17 Och säg till Archippus, Ge akt till att du fullgör den tjänst som du har fått i Herren.

Kol 4:18 Hälsningen genom min hand Paulus. Kom ihåg mina bojor. Nåd vare med er. Amen.¶    Skrivet från Rom till Kolosserna av Tykikos och Onesimus.

Kolosserna, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 TOP