Detta material är under arbete

Tack för ditt tålamod

AV 1611

KING JAMES VERSION - SWEDISH EDITION

Nya Testamentet

Uppenbarelsen av Helige Johannes den Gudomlige*.

Uppenbarelseboken, kapitel 1-22.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARKLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBRJAK1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJUDUPP

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22

*NOTE:

I 1611 King James Bibeln nämns Johannes som, "Johannes den Gudomlige" "John the Divine" i boktiteln. Ordet "Divine" (Divineth) innebär i detta sammanhang; att tolka övernaturliga tecken, inte att Johannes är Gudomlig.
Jämför 1Mos 44:4-5 "När de hade lämnat staden, men ännu inte hade kommit långt, sade Josef till den man som hade hand om hans hus: "Bryt upp och följ efter männen! När du kommer ikapp dem, säg till dem: Varför har du återgäldat gott med ont? Är det inte detta som min herre dricker av, och som han använder för att tolka övernaturliga tecken? "Du gjorde något ont när du gjorde detta.". (SKJVB).
SVENSKA KJV BIBELN

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 1

4. Johannes skriver sin uppenbarelse till de sju Kyrkorna i Asien, symboliserade av de sju gyllene Ljusstakarna. 7. Kristus ankomst. 14. Hans härliga makt och majestät.


Upp 1:1 UPPENBARELSEN av Jesus Kristus, som Gud gav till honom, för att visa hans tjänare de ting som inom kort måste ske; och han sände och angav det genom hans ängel till hans tjänare Johannes:

Upp 1:2 Som vittnade om ordet av Gud, och om Jesus Kristus vittnesbörd, och om alla de ting som han såg.

Upp 1:3 Välsignad är han som läser, och de som hör orden i denna profetia, och bevarar de ting som står skrivna däri: ty tiden är nära.

Upp 1:4 Johannes till de sju kyrkorna som är i Asien: Nåd vare med er, och frid, från honom som är, och som var, och som skall komma; och från de sju Andarna som är inför hans tron;

Upp 1:5 Och från Jesus Kristus, som är det trogna vittnet, och den först avlade från de döda, och prinsen över kungarna på jorden. Till honom som älskade oss, och tvättade oss från våra synder i hans eget blod,

Upp 1:6 Och har gjort oss till kungar och präster åt Gud och hans Fader; till honom vare ära och herravälde i evigheters evighet. Amen.

Upp 1:7 Se, han kommer med moln; och varje öga skall se honom, och även de som genomborrade honom: och alla jordens släkten skall jämra sig för hans skull. Ja sannerligen, Amen.

Upp 1:8 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, säger Herren, som är, och som var, och som komma skall, den Allsmäktige.

Upp 1:9 Jag Johannes, som också är din broder, och följeslagare i vedermöda, och i kungariket och tålamodet av Jesus Kristus, var på ön som kallas Patmos, för ordet av Gud, och för vittnesbördet av Jesus Kristus.

Upp 1:10 Jag var i Anden på Herrens dag, och hörde bakom mig en stor röst, som av en trumpet,

Upp 1:11 Som sade, Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste: och, Vad du ser, skriv det i en bok, och sänd den till de sju kyrkorna som är i Asien; till Efesus, och till Smyrna, och till Pergamus, och till Tyatira, och till Sardes, och till Filadelfia, och till Laodicea.

Upp 1:12 Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju gyllene ljusstakar;

Upp 1:13 Och mitt ibland de sju ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en klädnad ända ned till foten, och omgjord kring bröstet med ett gyllene bälte.

Upp 1:14 Hans huvud och hans hår var vita som ull, vita som snö, och hans ögon var som en flamma av eld;

Upp 1:15 Och hans fötter liknade fin mässing, som om de bränts i en ugn; och hans röst som ljudet av många vatten.

Upp 1:16 Och han hade i sin högra hand sju stjärnor, och ur hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd, och hans anlete var såsom solen skiner i sin styrka.

Upp 1:17 Och när jag såg honom, föll jag ned vid hans fötter såsom död. Och han lade sin högra hand på mig, och sade till mig, Frukta inte; Jag är den förste och den siste:

Upp 1:18 Jag är han som lever, och var död; och, se, Jag lever i evighet, Amen; och jag har helvetets och dödens nycklar.

Upp 1:19 Skriv de ting som du har sett, och de ting som är, och de ting som skall vara härefter;

Upp 1:20 Mysteriet med de sju stjärnorna, som du såg i min högra hand, och de sju gyllene ljusstakarna. De sju stjärnorna är änglarna i de sju kyrkorna, och de sju ljusstakarna, som du såg, är de sju kyrkorna.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 2

1. Vad som befaller att skrivas till Änglarna, det vill säga, Kyrkans Tjänare, i Efesus, 8. Smyrna, 12. Pergamos, 18. Thyatira: och vad som lovordas, eller saknas hos dem.


Upp 2:1 SKRIV till kyrkans ängel av Efesus; Dessa ting säger han som håller de sju stjärnorna i hans högra hand, som vandrar mitt ibland de sju gyllene ljusstakarna;

Upp 2:2 Jag känner dina gärningar, och ditt arbete, och ditt tålamod, och hur du inte kan uthärda dem som är onda: och du har prövat dem som säger sig vara apostlar, och inte är det, och har funnit dem vara lögnare:

Upp 2:3 Och har burit, och har tålamod, och för mitt namns skull har arbetat, och har inte svimmat.

Upp 2:4 Trots detta har jag något emot dig, eftersom du har lämnat din första kärlek.

Upp 2:5 Kom därför ihåg varifrån du har fallit, och omvänd dig, och gör de första gärningarna; annars kommer jag till dig snabbt, och tar bort din ljusstake från sin plats, om du inte omvänder dig.

Upp 2:6 Men detta har du, att du hatar Nikolaiternes gärningar, som jag också hatar.

Upp 2:7 Han som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till kyrkorna; Till honom som övervinner skall jag ge att äta av livets träd, som är i mitten av Guds paradis.

Upp 2:8 Och skriv till kyrkans ängel i Smyrna; Dessa ting säger den förste och den siste, han som var död, och som lever;

Upp 2:9 Jag känner dina gärningar, och vedermöda, och fattigdom, (men du är rik) och jag känner till hädelsen hos dem som säger sig vara Judar, och är det inte, utan är synagogan av Satan.

Upp 2:10 Frukta inte något av det ting som du skall lida: se, djävulen skall kasta några av er i fängelse, för att ni må bli prövade; och ni skall ha vedermöda i tio dagar: var du trofast intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

Upp 2:11 Han som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till kyrkorna; Han som övervinner skall inte bli skadad av den andra döden.

Upp 2:12 Och till kyrkans ängel i Pergamus skriv; Dessa ting säger han som har det vassa svärdet med två eggar;

Upp 2:13 Jag känna dina gärningar, och var du bor, ja, var Satans säte är: och du håller fast vid mitt namn, och har icke förnekat min tro, ja i de dagar då Antipas var min trogne martyr, som blev dräpt bland er, där Satan bor.

Upp 2:14 Men jag har några ting att anmärka på dig, eftersom du har dem där som håller Bileams doktrin, som lärde Balak att kasta en stötesten framför Israels barn, att äta ting offrade åt avgudar, och att begå otukt.

Upp 2:15 Så har du också dem som håller Nikolaiternas doktrin, vilka ting jag hatar.

Upp 2:16 Omvänd dig; annars skall jag snabbt komma till dig, och strida mot dem med min muns svärd.

Upp 2:17 Han som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till kyrkorna; Till honom som övervinner kommer jag att ge att äta av den dolda manna, och jag kommer att ge honom en vit sten, och i stenen ett nytt namn skrivet, som ingen människa vet utom han som tar emot det.

Upp 2:18 Och skriv till kyrkans ängel i Tyatira; Dessa ting säger Guds Son, som har ögon som liknar en flamma av eld, och hans fötter är såsom fin mässing;

Upp 2:19 Jag känner dina gärningar, och välgörenhet, och tjänst, och tro, och ditt tålamod, och dina gärningar; och den sista att vara mer än den första.

Upp 2:20 Men jag har några ting emot dig, eftersom du lät denna kvinna Jezabel, som kallar sig profetissa, att undervisa och att förföra mina tjänare till otukt, och till att äta ting offrade åt avgudar.

Upp 2:21 Och jag gav henne tid att omvända sig från sin otukt; men hon omvände sig inte.

Upp 2:22 Se, jag kommer att kasta ner henne i en bädd, och dem som begår äktenskapsbrott med henne in i stor vedermöda, om de inte omvänder sig från deras handlingar.

Rev 2:23 Och jag skall med döden döda hennes barn; så att alla kyrkorna skall veta att jag är han som rannsakar njurarna och hjärtan: och jag ska ge åt var och en av er efter era gärningar.

Upp 2:24 Men till er säger jag, och till de övriga i Tyatira, så många som inte har denna doktrin, och som inte har känt till djupet av Satan, som de talar; Jag kommer inte att lägga på er någon annan börda.

Upp 2:25 Men håll fast vid det som ni redan har till dess jag kommer.

Upp 2:26 Och han som övervinner och håller mina gärningar intill änden, åt honom skall jag ge makt över nationerna:

Upp 2:27 Och han skall styra dem med en järnstav; som en krukmakares kärl skall de krossas till skärvor; så som jag har mottagit av min Fader.

Upp 2:28 Och jag skall ge honom morgonstjärnan.

Upp 2:29 Han som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till kyrkorna.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 3

2. Ängeln för Kyrkan i Sardes tillrättavisas, 3. uppmanas att omvända sig, och hotas om han inte omvänder sig. 8. Ängeln för Kyrkan i Filadelfia 10. beröms för sin iver och tålamod. 15. Ängeln för Laodiceas Kyrka tillrättavisas för att varken vara varm eller kall och uppmanas att vara mer ivrig. 20. Kristus står vid dörren, och knackar.


Upp 3:1 OCH skriv till kyrkans ängel i Sardes; Dessa ting säger han som har Guds sju Andar, och de sju stjärnorna; Jag känner dina gärningar, att du har ett namn, att du lever, och är död.

Upp 3:2 Var vaksamma, och stärk de ting som återstår, som är redo att dö: ty jag har inte funnit dina gärningar perfekta inför Gud.

Upp 3:3 Kom därför ihåg hur du har tagit emot och hört, och håll fast, och omvänd dig. Om du därför inte skall vaka, skall jag komma över dig som en tjuv, och du skall inte veta vilken timme jag skall komma över dig.

Upp 3:4 Du har några få namn även i Sardis som inte har besudlat sina kläder; och de ska gå med mig i vitt: ty de är värdiga.

Upp 3:5 Han som övervinner, densamma skall iklädas vit klädnad; och jag skall inte utplåna hans namn ur livets bok, utan jag skall bekänna hans namn inför min Fader, och inför hans änglar.

Upp 3:6 Han som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till kyrkorna.

Upp 3:7 Och skriv till kyrkans ängel i Filadelfia: Dessa ting säger han som är helig, han som är sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar, och ingen människa stänger; och stänger, och ingen människa öppnar;

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar: se, jag har satt en öppen dörr framför dig, som ingen människa kan stänga: ty du har en liten styrka, och har hållit mitt ord, och har inte förnekat mitt namn.

Upp 3:9 Se, jag skall göra så att de av Satans synagoga, som säger sig vara Judar, men är inte det, utan ljuger; se, Jag skall göra så att de kommer och tillber inför dina fötter, och att veta att jag har älskat dig.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat ordet av mitt tålamod, kommer jag också att bevara dig från frestelsens timme, som skall komma över hela världen, för att pröva dem som bor på jorden.

Upp 3:11 Se, jag kommer snabbt: håll fast vid det som du har, så att ingen man tar din krona.

Upp 3:12 Han som övervinner kommer jag att göra en pelare i templet av min Gud, och han skall inte längre gå ut: och jag kommer att skriva på honom namnet på min Gud, och namnet på staden av min Gud, som är nya Jerusalem, som kommer ner från himmelen från min Gud; och jag kommer att skriva på honom mitt nya namn.

Upp 3:13 Han som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till kyrkorna.

Upp 3:14 Och skriv till kyrkans ängel för Laodicéerna; Dessa ting säger själva Amen, det trogna och sanna vittnet, begynnelsen av Guds skapelse;

Upp 3:15 Jag känner dina gärningar, att du varken är kall eller varm: jag skulle vilja att du vore kall eller varm.

Upp 3:16 Så eftersom du är ljummen, och varken kall eller varm, kommer jag att spy ut dig ur min mun.

Upp 3:17 Eftersom du säger, Jag är rik, och överflödande med gods, och har behov av ingenting; och du vet inte att du är eländig, och olycklig, och fattig, och blind, och naken:

Upp 3:18 Jag råder dig att av mig köpa guld prövat i elden, att du må bli rik; och vita kläder, att du må bli klädd, och att skammen av din nakenhet inte visas; och smörj dina ögon med ögonsalva, så att du må se.

Upp 3:19 Så många som jag älskar, tillrättavisar jag och tuktar: var därför ivriga, och omvänd er.

Upp 3:20 Se, jag står vid dörren, och knackar: om någon man hör min röst, och öppnar dörren, skall jag komma in till honom, och äta med honom, och han med mig.

Upp 3:21 Till honom som övervinner kommer jag att låta sitta med mig på min tron, liksom jag också övervann, och har satt mig ner hos min Fader på hans tron.

Upp 3:22 Han som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till kyrkorna.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 4

2. Johannes ser Guds tron i himmelen. 4. De tjugofyra Äldste. 6. De fyra varelserna fulla av ögon framför och bakom. 10. De Äldste lägger ner sina kronor, och tillber honom som satt på Tronen.


Upp 4:1 EFTER detta tittade jag, och, se, en dörr var öppnad i himmelen: och den första röst som jag hörde var som en trumpet som talade till mig; som sade, Kom upp hit, och jag kommer att visa dig ting som måste vara härefter.

Upp 4:2 Och genast var jag i anden: och, se, en tron stod i himmelen, och en satt på tronen.

Upp 4:3 Och han som satt där liknade till utseendet en jaspis och en karneolsten: och runt om tronen var en regnbåge, i åsyn såsom en smaragd.

Upp 4:4 Och runt om tronen fanns tjugofyra säten: och på sätena såg jag tjugofyra äldste sitta, klädda i vita kläder; och på deras huvuden hade de kronor av guld.

Upp 4:5 Och ut ur tronen utgick blixtar och åskdunder och röster: och det var sju lampor av eld som brann framför tronen, vilka är Guds sju Andar.

Upp 4:6 Och framför tronen var det ett hav av glas såsom kristall: och i mitten av tronen, och runt omkring tronen var fyra varelser som var fulla av ögon både framtill och baktill.

Upp 4:7 Och den första varelsen var såsom ett lejon, och den andra varelsen var såsom en kalv, och den tredje varelsen hade ett ansikte såsom en människa, och den fjärde varelsen var såsom en flygande örn.

Upp 4:8 Och de fyra varelserna hade var och en av dem sex vingar runt om sig, och inuti var de fulla av ögon: och de vilade inte dag och natt, och sade, Helig, helig, helig, Herre Allsmäktige Gud , som var, och är, och som komma skall.

Upp 4:9 Och när dessa varelser ger härlighet och ära och tack åt honom som satt på tronen, som lever i evigheters evighet,

Upp 4:10 Faller de tjugofyra äldste ned inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter och kastar sina kronor framför tronen, och säger,

Upp 4:11 Du är värdig, O Herre, att mottaga härlighet och ära och makt: ty du har skapat allting, och de är och skapades för ditt behag.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 5

1. Boken förseglad med sju sigill: 9. som endast Lammet som blev slaktat är värdigt att öppna. 12. Därför prisar de Äldste honom, 9. och bekänner att han försonade dem med sitt blod.


Upp 5:1 OCH jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bok skriven inuti och på baksidan, förseglad med sju sigill.

Upp 5:2 Och jag såg en stark ängel som proklamerar med hög röst, Vem är värdig att öppna boken, och att lösgöra sigillen därav?

Upp 5:3 Och ingen människa i himmelen, eller på jorden, inte heller under jorden, kunde öppna boken, inte heller att titta därpå.

Upp 5:4 Och jag grät mycket, eftersom ingen människa befanns värdig att öppna och läsa boken, inte heller att titta därpå.

Upp 5:5 Och en av de äldste sade till mig, Gråt inte: se, Lejonet av Juda stam, Davids rot, har segrat att öppna boken och att lösgöra de sju sigillen därav.

Upp 5:6 Och jag såg, och, se, mitt framför tronen och de fyra varelserna, och i mitten av de äldste, stod ett Lamm som det hade blivit slaktat, med sju horn och sju ögon, vilka är de sju Guds Andar som har sänts ut till hela jorden.

Upp 5:7 Och han kom och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen.

Upp 5:8 Och när han tog boken, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ned inför Lammet, var och en av dem med harpor, och gyllene flaskor fulla av dofter, som är de heligas böner.

Upp 5:9 Och de sjöng en ny sång, och sade: Du är värdig att ta boken, och öppna sigillen därav: ty du blev slaktad, och har återlöst oss till Gud genom ditt blod ur varje släkte, och tungomål, och folk, och nation;

Upp 5:10 Och har till vår Gud gjort oss till kungar och präster, och vi skall regera på jorden.

Upp 5:11 Och jag såg och hörde rösten från många änglar runt omkring tronen och varelserna och de äldste, och deras antal var tio tusen gånger tio tusen och tusentals tusen;

Upp 5:12 Och med hög röst säga, Värdigt är Lammet som slaktades att mottaga makt, och rikedom, och visdom, och styrka, och ära, och härlighet, och välsignelse.

Upp 5:13 Och varje varelse som är i himmelen, och på jorden, och under jorden, och de som är i havet, och allt som finns i dem, hörde mig säga, Välsignelse, och ära, och härlighet, och makt, vare åt honom som sitter på tronen, och åt Lammet i evigheternas evigheter.

Upp 5:14 Och de fyra varelserna sade, Amen. Och de tjugofyra äldste föll ned och tillbad honom som lever i evigheternas evigheter.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 6

1. Öppnandet av sigillen i ordning, och vad som följde därpå, innehållande en profetia fram till världens slut.


Upp 6:1 OCH jag såg när Lammet öppnade ett av sigillen, och jag hörde, som vore det ett åskdån, en av de fyra varelserna säga, Kom och se.

Upp 6:2 Och jag såg, och se en vit häst: och han som satt på den hade en båge; och en krona blev given åt honom: och han gick ut och erövrade, och för att erövra.

Upp 6:3 Och när han öppnade det andra sigillet, hörde jag den andra varelsen säga, Kom och se.

Upp 6:4 Och en annan häst gick ut som var röd, och han som satt på den blev given makt att beröva jorden dess fred, så att de skulle döda varandra, och till honom blev givet ett stort svärd.

Upp 6:5 Och när det öppnade det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen säga, Kom och se. Och jag fick se en svart häst; och han som satt på den hade en vågskål i sin hand.

Upp 6:6 Och jag hörde en röst mitt bland de fyra varelserna säga, Ett mått vete för ett öre, och tre mått korn för ett öre; och se till att du inte skadar oljan och vinet.

Upp 6:7 Och när det öppnade det fjärde sigillet, hörde jag den fjärde varelsen röst säga, Kom och se.

Upp 6:8 Och jag tittade, och se en blek häst: och hans namn som satt på den var Döden, och Helvetet följde med honom. Och makt blev given åt dem över fjärde delen av jorden, att döda med svärd, och hunger, och med död, och med jordens djur.

Upp 6:9 Och när det öppnade det femte sigillet, såg jag under altaret själarna av dem som hade blivit slaktade för ordet av Gud, och för det vittnesbörd som de höll:

Upp 6:10 Och de ropade med hög röst, och sade, Hur länge O Herre, helig och sann, skall du inte döma och hämnas vårt blod på dem som bor på jorden?

Upp 6:11 Och vita kläder blev givna åt var och en av dem, och det blev sagt till dem att de skulle vila ännu en liten tid, till dess att också deras medtjänare och deras bröder, som skulle dödas såsom de själva blev, skulle bli uppfyllda.

Upp 6:12 Och jag såg, när han hade öppnat det sjätte sigillet, och, se, det blev en stor jordbävning; och solen blev svart som en säckväv av hår, och månen blev som blod;

Upp 6:13 Och himmelens stjärnor föll ned på jorden, såsom ett fikonträd kastar hennes fikon i förtid, när hon skakas av en mäktig vind.

Upp 6:14 Och himmelen vek undan, såsom en bokrulle som rullas ihop; och varje berg och ö flyttades från sina platser.

Upp 6:15 Och jordens kungar, och de stora männen, och de rika männen, och de högsta befälhavarna, och de mäktiga männen, och alla trälar, och alla fria män, gömde sig i hålor och i bergens klippor;

Upp 6:16 Och sade till bergen och klipporna, Fall över oss, och dölj oss från ansiktet av honom som sitter på tronen, och från Lammets vrede.

Upp 6:17 Ty hans vredes stora dag är kommen; och vem skall kunna bestå?

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 7

3. En Ängel förseglar Guds tjänare i deras pannor. 4. Antalet av dem som blev förseglade: av Israels stammar ett visst antal. 9. Av alla andra nationer en oräknelig skara, som står framför Tronen, klädda i vita kläder och palmer i sina händer. 14. Deras kläder hade tvättats i Lammets blod.


Upp 7:1 OCH efter dessa ting såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn, hållande jordens fyra vindar, så att vinden inte skulle blåsa på jorden, eller på havet, eller på något träd.

Upp 7:2 Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster, som hade den levande Gudens sigill: och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, åt vilka det hade givits att skada jorden och havet,

Upp 7:3 Och sade, Skada inte jorden, inte heller havet, eller träden, förrän vi har förseglat vår Guds tjänare i deras pannor.

Upp 7:4 Och jag hörde antalet av de förseglade: och de förseglade var ett hundra fyrtiofyrtiofyra tusen av alla Israels barns stammar.

Upp 7:5 Av Juda stam var tolv tusen förseglade. Av Rubens stam var tolv tusen förseglade. Av Gads stam var tolv tusen förseglade.

Upp 7:6 Av Asers stam var tolv tusen förseglade. Av Neptalim stam var tolv tusen förseglade. Av Manasses stam var tolv tusen förseglade.

Upp 7:7 Av Simeons stam var tolv tusen förseglade. Av Levis stam var tolv tusen förseglade. Av Isaskars stam var tolv tusen förseglade.

Upp 7:8 Av Zabulons stam var tolv tusen förseglade. Av Josefs stam var tolv tusen förseglade. Av Benjamins stam var tolv tusen förseglade.

Upp 7:9 Efter detta såg jag, och se, en stor skara, som ingen kunde räkna, av alla nationer och släkten och folk och tungomål, stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder, och med palmkvistar i deras händer;

Upp 7:10 Och de ropade med hög röst och sade, Frälsning åt vår Gud, som sitter på tronen, och till Lammet.

Upp 7:11 Och alla änglarna stod runt tronen, och runt de äldste och de fyra varelserna, och de föll ned inför tronen på sina ansikten, och tillbad Gud,

Upp 7:12 Och sade, Amen: Välsignelse, och härlighet, och vishet, och tacksägelse, och heder, och kraft, och makt, tillkomme vår Gud i evigheters evighet.

Upp 7:13 Och en av de äldste svarade, och sade till mig, Vilka är dessa, som är iklädda vita kläder, och varifrån komma de?

Upp 7:14 Och jag sade till honom, Herre, det vet du. Och han sade till mig, Dessa är de som har kommit ut ur den stora vedermödan och har tvättat sina kläder, och gjort dem vita i Lammets blod.

Upp 7:15 Därför är de inför Guds tron, och tjänar honom dag och natt i hans tempel: och han som sitter på tronen skall bo bland dem.

Upp 7:16 De skall inte mer hungra och inte mer törsta; och inte mer skall solen lysa på dem, eller någon hetta.

Upp 7:17 Ty Lammet, som sitter mitt på tronen, skall föda dem och leda dem till levande fontäner av vatten: och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 8

1. Vid öppnandet av den sjunde sigillet 2. hade sju Änglar sju trumpeter givits åt dem. 6. Fyra av dem stöter i sina trumpeter, och stora plågor följer. 3. En annan Ängel lägger rökelse till de Heligas böner på det gyllene altaret.


Upp 8:1 OCH när han hade öppnat det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen ungefär en halvtimme.

Upp 8:2 Och jag såg de sju änglarna, som stod inför Gud; och åt dem hade givits sju trumpeter.

Upp 8:3 Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och hade ett rökelsekar av guld; och det blev givet till honom mycket rökelse, för att han skulle frambära den tillsammans med alla helgons böner på det gyllene altaret som stod framför tronen.

Upp 8:4 Och röken av rökelsen, som kom med de heligas böner, steg upp inför Gud ut ur ängelns hand.

Upp 8:5 Och ängeln tog rökelsekaret, och fyllde det med eld från altaret, och kastade det på jorden: och det hördes röster, och åskdunder, och blixtar, och en jordbävning.

Upp 8:6 Och de sju änglarna som hade de sju trumpeterna gjorde sig redo att ljuda.

Upp 8:7 Den första ängeln ljudade, och det följde hagel och eld blandad med blod, och de blev kastade på jorden: och tredjedelen av träden blev uppbränd, och allt grönt gräs blev uppbränt.

Upp 8:8 Och den andra ängeln ljudade, och som om ett stort berg som brann med eld kastades i havet: och tredjedelen av havet blev till blod;

Upp 8:9 Och tredjedelen av de djur som fanns i havet, och hade liv, dog; och tredjedelen av skeppen blev förstörda.

Upp 8:10 Och den tredje ängeln ljudade, och det föll en stor stjärna från himmelen, brinnande som om den vore en lampa, och den föll på tredjedelen av floderna, och på fontänerna av vatten;

Upp 8:11 Och stjärnans namn är Malört: och tredjedelen av vattnet blev till malört; och många människor dog av vattnet, eftersom det blev bittert.

Upp 8:12 Och den fjärde ängeln ljudade, och tredjedelen av solen, tredjedelen av månen, och tredjedelen av stjärnorna; blev slagna, så att tredjedelen av dem förmörkades, så att dagen inte sken för en tredjedel av den, och natten likaså.

Upp 8:13 Och jag såg, och hörde en ängel flyga genom himmelens mitt, och med hög röst säga, Ve, ve, ve till jordens innevånare på grund av de andra rösterna av de tre änglarnas trumpet, som ännu inte har ljudit!

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 9

1. Vid ljudet av den femte Ängeln faller en stjärna från himlen, till vilken nyckeln till avgrunden givits. 2. Han öppnar avgrunden, och där kommer ut Gräshoppor som Skorpioner. 12. Den första veropet har passerat. 13. Den sjätte trumpeten ljuder. 14. Fyra Änglar släpps lösa, som varit bundna.


Upp 9:1 OCH den femte ängeln ljudade, och jag såg en stjärna falla ner från himmelen till jorden: och nyckeln till det bottenlösa hålet var till honom given.

Upp 9:2 Och han öppnade det bottenlösa hålet; och ur hålet, steg en rök upp, som rök av en stor ugn; och solen och luften förmörkades på grund av röken från hålet.

Upp 9:3 Och ut ur röken kom gräshoppor på jorden: och till dem blev given makt, såsom skorpioner på jorden har makt.

Upp 9:4 Och det blev dem befallt att de inte skulle skada gräset på jorden, inte heller några gröna ting, inte heller något träd; utan endast de människor som inte har Guds sigill i deras pannor.

Upp 9:5 Och det blev dem givet att de inte skulle döda dem, utan att de skulle plågas i fem månader: och deras plåga var som plågan av en skorpion, när han stinger en människa.

Upp 9:6 Och i de dagarna skall människorna söka döden, men skall inte finna den; och de skall önska att dö, men döden skall fly från dem.

Upp 9:7 Och gräshoppornas skepnader liknade hästar som var beredda till strid; och på deras huvuden var det som om de hade kronor såsom guld, och deras ansikten var som ansikten av män.

Upp 9:8 Och de hade hår som kvinnors hår, och deras tänder var som lejons tänder.

Upp 9:9 Och de hade bröstharnest, som om de vore av järn; och ljudet av deras vingar var som ljudet av vagnar med många hästar som sprang till strid.

Upp 9:10 Och de hade svansar som liknade skorpioner, och det var gaddar i deras svansar: och deras makt var att skada människor fem månader.

Upp 9:11 Och de hade en kung över dem, somär ängeln av det bottenlösa hålet, vars namn på det Hebreiska tungomålet är Abaddon, men på det Grekiska tungomålet är hans namn Apollyon.

Upp 9:12 Ett ve är förbi; och, se, det kommer ytterligare två ve härefter.

Upp 9:13 Och den sjätte ängeln ljudade, och jag hörde en röst från de fyra hornen av det gyllene altaret som står inför Gud,

Upp 9:14 Som sade till den sjätte ängeln som hade trumpeten, Lösgör de fyra änglar som är bundna i den stora floden Eufrat.

Upp 9:15 Och de fyra änglarna blev lösgjorda, som hade beretts för en timme, och en dag, och en månad, och ett år, till att döda tredjedelen av människorna.

Upp 9:16 Och antalet av armén av ryttarna var två hundra miljoner: och jag hörde deras antal.

Upp 9:17 Och så såg jag att hästarna i synen, och de som satt på dem, hade bröstplåtar av eld, och av jakinth, och svavel: och hästarnas huvuden var som lejonhuvuden; och ur deras munnar utgick eld, rök och svavel.

Upp 9:18 Av dessa tre blev tredjedelen av människorna dödade, av elden, och av röken, och av svavlet, som utgick ur deras munnar.

Upp 9:19 Ty deras makt ligger i deras mun, och i deras svansar: ty deras svansar var såsom ormar, och de hade huvuden, och med dem skadar de.

Upp 9:20 Och resten av människorna, som inte blev dödade av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, att de inte skulle dyrka djävlar, och avgudar av guld, och silver, och mässing, och sten och av trä, som varken kan se, eller höra, eller gå:

Upp 9:21 Inte heller omvände de sig från deras mord, eller från deras trolldom, eller från deras otukt, eller från deras stölder.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 10

1. En mäktig stark Ängel framträder med en öppen bok i sin hand. 6. Han svär vid honom som lever för evigt, att det skall inte längre ska finnas någon tid. 9. Johannes befalls att ta och äta boken.


Upp 10:1 Och jag såg en annan mäktig ängel komma ned från himmelen, iklädd ett moln: och en regnbåge var på hans huvud, och hans ansikte var som solen, och hans fötter som pelare av eld:

Upp 10:2 Och han hade i sin hand en liten öppnad bok: och han satte sin högra fot på havet, och sin vänstra fot på jorden,

Upp 10:3 Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter: och när han hade ropat, utbrast sju åskväder sina röster.

Upp 10:4 Och när de sju åskorna hade uttalat sina röster, var jag i färd med att skriva: och jag hörde en röst från himmelen som sade till mig, Försegla de ting som de sju åskorna uttalade, och skriv dem inte.

Upp 10:5 Och den ängel som jag såg stå på havet och på jorden lyfte upp sin hand mot himmelen,

Upp 10:6 Och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, han som skapade himmelen, och allt vad däri är, och jorden och allt vad däri är, och havet och allt vad däri är, att det inte längre skulle finnas någon tid:

Upp 10:7 Men i de dagar då den sjunde ängelns röst skall börja ljuda, skall Guds mysterium vara fullbordat, såsom han har kungjort för sina tjänare profeterna.

Upp 10:8 Och den röst som jag hörde från himmelen talade åter till mig, och sade, Gå och tag den lilla bok som är öppnad i handen på den ängel som står på havet och på jorden.

Upp 10:9 Och jag gick till ängeln, och sade till honom, Giv mig den lilla boken. Och han sade till mig, Tag den, och ät upp den; och den skall göra din mage bitter, men i din mun skall den vara söt som honung.

Upp 10:10 Och jag tog den lilla boken ur ängelns hand, och åt upp den; och den var i min mun söt som honung: och så snart jag hade ätit den, blev min mage bitter.

Upp 10:11 Och han sade till mig, Du måste åter profetera inför många folk, och nationer, och tungomål, och kungar.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 11

3. De två vittnena profeterar. 6. De har makt att stänga himmelen så att det inte regnar. 7. vilddjuret skall strida mot dem, och döda dem. 8. De ligger obegravda, 11 och efter tre och en halv dag uppstår de igen. 14. Den andra veropet är över. 15. Den sjunde trumpeten ljuder.


Upp 11:1 OCH det blev givet mig ett vassrör som liknade en käpp; och ängeln stod och sade, Stig upp, och mät Guds tempel, och altaret, och dem som tillber däri.

Upp 11:2 Men förgården utanför templet skall du utelämna, och mät den inte; ty den är given till Hedningarna: och den heliga staden skall de trampa under fötterna i fyrtiotvå månader.

Upp 11:3 Och jag skall giva makt åt mina två vittnen, och de skall profetera i ett tusen två hundra sextio dagarklädda i säckväv.

Upp 11:4 Dessa är de två olivträden, och de två ljusstakarna som står inför jordens Gud.

Upp 11:5 Och om någon man kommer att skada dem, utgår eld ur deras mun, och förtär deras fiender: och om någon man kommer att skada dem, måste han på detta sätt dödas.

Upp 11:6 Dessa har makt att stänga himmelen, att det inte regnar under de dagar då de profeterar: och de har makt över vatten att förvandla dem till blod, och att slå jorden med alla plågor, så ofta som de vill.

Upp 11:7 Och när de har fullbordat sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som stiger upp ur det bottenlösa hålet, föra krig mot dem, och skall övervinna dem, och döda dem.

Upp 11:8 Och deras döda kroppar skall ligga på gatan i den stora staden, som andligt är kallad Sodom och Egypten, där också vår Herre var korsfäst.

Upp 11:9 Och de av folket och släktena och tungomålen och nationerna skall se deras döda kroppar tre och en halv dag, och de skall inte tillåta att deras döda kroppar läggs i gravar.

Upp 11:10 Och de som bor på jorden skall fröjda sig över dem, och göra sig glada, och skall sända varandra gåvor; eftersom dessa två profeter plågade dem som bodde på jorden.

Upp 11:11 Och efter tre och en halv dag kom Livsanden från Gud in i dem, och de stod upp på sina fötter; och stor fruktan föll över dem som såg dem.

Upp 11:12 Och de hörde en stor röst från himmelen som sade till dem, Kom upp hit. Och de steg upp till himmelen i ett moln; och deras fiender såg dem.

Upp 11:13 Och samma timme var det en stor jordbävning, och tiondelen av staden föll, och i jordbävningen dödades sju tusen människor; och återstoden blev förskräckt, och gav härlighet åt himmelens Gud.

Upp 11:14 Det andra veropet är förbi; och, se, det tredje veropet kommer snabbt.

Upp 11:15 Och den sjunde ängeln ljudade, och det hördes stora röster i himmelen, som sade, Denna världens kungariken har blivit vår Herres kungariken, och av hans Kristus, och han skall regera i evigheters evighet.

Upp 11:16 Och de tjugofyra äldste, som satt inför Gud på sina säten, föll ned på sina ansikten, och tillbad Gud,

Upp 11:17 Och sade, Vi tackar dig, O Herre Allsmäktige Gud, som är, och var, och skall komma; eftersom du har tagit din stora makt till dig, och har regerat.

Upp 11:18 Och nationerna var arga, och din vrede är kommen, och de dödas tid, att de skulle bli dömda, och att du skulle giva belöning till dina tjänare profeterna, och åt de heliga, och dem som fruktar ditt namn, små och stora; och skall förgöra dem som förgör jorden.

Upp 11:19 Och Guds tempel öppnades i himmelen, och i hans tempel sågs arken av hans testamente: och det blev blixtar, och röster, och åska, och en jordbävning, och stora hagel.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 12

1. En kvinna klädd med Solen är i födslovånda. 4. Den stora röda draken står framför henne, redo att förtära hennes barn: 6. När hon födde flyr hon in i vildmarken. 7. Mikael och hans Änglar strider med draken och segrar. 13. Draken kastas ner på jorden, och förföljer kvinnan.


Upp 12:1 OCH ett stort underverk visade sig i himmelen: en kvinna klädd i solens klädnad, med månen under hennes fötter, och en krona av tolv stjärnor på hennes huvud:

Upp 12:2 Och hon, som var havande, ropade i mödosam förlossning, och smärtades av att föda.

Upp 12:3 Och ett annat underverk visade sig i himmelen; och se en stor röd drake, med sju huvuden och tio horn, och sju kronor på hans huvuden.

Upp 12:4 Och hans svans drog tredjedelen av himmelens stjärnor, och kastade dem till jorden: och draken stod inför kvinnan som var redo att föda, för att förtära hennes barn så snart det hade fötts.

Upp 12:5 Och hon frambringade ett gossebarn, som skulle härska över alla nationer med en käpp av järn: och hennes barn blev uppryckt till Gud, och till hans tron.

Upp 12:6 Och kvinnan flydde ut i vildmarken, där hon har en plats beredd av Gud, att de skulle livnära henne där ettusen tvåhundrasextio dagar.

Upp 12:7 Och det var krig i himmelen: Mikael och hans änglar stred mot draken; och draken stred och hans änglar,

Upp 12:8 Och de segrade inte, och inte heller fanns det längre någon plats för dem i himmelen.

Upp 12:9 Och den stora draken blev utkastad, denne gamle orm, kallad Djävulen, och Satan, som bedrar hela världen: han blev utkastad till jorden, och hans änglar blev utkastade med honom.

Upp 12:10 Och jag hörde en hög röst som sade i himmelen, Nu kommer frälsningen, och styrkan, och riket av vår Gud, och kraften av hans Kristus: ty våra bröders anklagare har kastats ned, som anklagade dem dag och natt inför vår Gud.

Upp 12:11 Och de övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, och de älskade inte sina liv ända in i döden.

Upp 12:12 Gläd er därför, ni himlar, och ni som bor i dem. Ve jordens och havets innevånare! ty djävulen har kommit ned till er, med stor vrede, ty han vet att han blott har en kort tid.

Upp 12:13 Och när draken såg att han var kastad till jorden, förföljde han kvinnan som hade fött gossebarnet.

Upp 12:14 Och till kvinnan var givna två vingar av en stor örn, att hon skulle flyga in till vildmarken, till hennes plats, där hon är närd för en tid, och tider, och en halv tid, från ormens ansikte.

Upp 12:15 Och ormen kastade ut ur sin mun vatten som en flod efter kvinnan, att han kunde orsaka henne till att bliva bortförd av floden.

Upp 12:16 Och jorden hjälpte kvinnan, och jorden öppnade sin mun, och slukade floden som draken hade kastat ut ur hans mun.

Upp 12:17 Och draken var vred på kvinnan, och gick för att föra krig mot återstoden av hennes säd, som håller Guds bud, och har Jesus Kristus vittnesbörd.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 13

1. Ett vilddjur stiger upp ur havet med sju huvuden och tio horn, till vilket draken ger sin makt. 11. Ett annat vilddjur stiger upp ur jorden, 14. förorsakar att en bild görs av det förra vilddjuret, 15. och att människor skall tillbe det, 16. och ta emot dess märke.


Upp 13:1 Och jag stod på havets sand, och såg ett vilddjur stiga upp ur havet, som hade sju huvuden och tio horn, och på hans horn tio kronor, och på hans huvuden namnet av hädelse.

Upp 13:2 Och vilddjuret som jag såg var likt en leopard, och hans fötter var såsom fötterna av en björn, och hans mun såsom munnen av ett lejon: och draken gav honom hans makt, och hans säte, och stor auktoritet.

Upp 13:3 Och jag såg ett av hans huvuden vara som sårat till döds; och hans dödliga sår blev helat: och hela världen förundrades över vilddjuret.

Upp 13:4 Och de tillbad draken som hade givit vilddjuret makt: och de tillbad vilddjuret, och sade, Vem är lik vilddjuret? vem kan föra krig mot honom?

Upp 13:5 Och det blev givet åt honom en mun som talade stora ting och hädelser; och det blev givet åt honom makt att fortsätta fyrtiotvå månader.

Upp 13:6 Och han öppnade sin mun i hädelse mot Gud, för att häda hans namn, och hans tabernakel, och dem som bor i himmelen.

Upp 13:7 Och det var honom givet att föra krig mot de heliga, och att övervinna dem: och makt var honom given över alla släkter, och tungomål, och nationer.

Upp 13:8 Och alla som bor på jorden skall tillbedja honom, de vars namn inte är skrivna i livets bok av Lammet som slaktades från världens grundval.

Upp 13:9 Om någon man har ett öra, låt honom höra.

Upp 13:10 Han som leder till fångenskap skall gå i fångenskap: han som dödar med svärdet måste bli dödad med svärdet. Här är de heligas tålamod och tro.

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ut ur jorden; och han hade två horn såsom ett lamm, och han talade såsom en drake.

Upp 13:12 Och han utövar all makt av det första vilddjuret inför honom, och orsakar jorden och de som bor däri att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår blev helat.

Upp 13:13 Och han gör stora under, så att han får eld att falla ned från himmelen på jorden i människors åsyn,

Upp 13:14 Och han bedrar dem som bor på jorden genom dessa mirakel som han hade makt att göra i vilddjurets åsyn; och sade till dem som bodde på jorden, att de skulle göra en bild till vilddjuret, som hade såret av ett svärd, och som levde.

Upp 13:15 Och han hade makt att ge liv åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild både kunde tala, och orsaka att så många som inte skulle tillbedja vilddjurets bild skulle dödas.

Upp 13:16 Och han orsakar alla, både små och stora, rika och fattiga, fria och trälar, att mottaga ett märke i deras högra hand eller i deras pannor:

Upp 13:17 Och att ingen man kunde köpa eller sälja, utom han som hade märket, eller vilddjurets namn, eller numret av hans namn.

Upp 13:18 Här är visdom. Låt honom som har förståelse räkna numret av vilddjuret: ty det är numret av en man, och hans nummer är Sexhundrasextiosex.

Uppenbarelseboken, välj kapitel:

1 ⎜ 2 ⎜ 3 ⎜ 4 ⎜ 5 ⎜ 6 ⎜ 7 ⎜ 8 ⎜ 9 ⎜ 10 ⎜ 11 ⎜ 12 ⎜ 13 ⎜ 14 ⎜ 15 ⎜ 16 ⎜ 17 ⎜ 18 ⎜ 19 ⎜ 20 ⎜ 21 ⎜22 TOP

UPPENBARELSEBOKEN, KAPITEL 14

1. Lammet som står på Sions berg med sitt sällskap. 6. En Ängel predikar [det eviga] Evangeliet. 8. Fall av Babylon. 15. Världens skörd, och att sätta in skäran. 20. Guds vredes skörd och vinpress.


Upp 14:1 OCH jag tittade, och, se, ett Lamm stod på Sions berg, och med honom ett hundra fyrtiofyra tusen, som hade sin Faders namn skrivet i deras pannor.

Upp 14:2 Och jag hörde en röst från himmelen, som rösten av många vatten och som rösten av en stor åska: och jag hörde rösten av harpspelare som spelade på deras harpor:

Upp 14:3 Och de sjöng som om det vore en n