Biblia 1873

KONUNG CARL DEN TOLFTES BIBEL

Gamla Testamentet

PSALTAREN.

Psaltaren, kapitel 76-150.


Gamla Testamentet, välj bok:

1 MOS2 MOS3 MOS4 MOS5 MOSJOSDOMRUT1 SAM2 SAM1 KUNG2 KUNG1 KRÖN2 KRÖNESRANEHESTJOB: PS: 1-7576-150ORDSPREDHVJESJERKLAGHESDANHOSJOELAMOSOBADJONAMIKANAHHABSEFHAGSAKMAL:

Nya Testamentet, välj bok:

MATTMARLUKJOHAPGROM1 KOR2 KORGALEFFILKOL1 TH2 TH1 TIM2 TIMTITFILEMHEBR1 PETR2 PETR1 JOH2 JOH3 JOHJAK: JUDUPP

Psaltaren, välj kapitel:

PS. 1-75 ⎜ 767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124 125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150
1873 Carl XII:s Bibel

PSALTAREN, 76. PSALMEN

Gud församlingenes beskydd.

Ps 76:1. En Psalm och visa Assaphs, på strängaspel, till att föresjunga.

Ps 76:2. Gud är känd i Juda; i Israel är hans Namn härligit.

Ps 76:3. I Salem är hans tjäll, och hans boning i Zion.

Ps 76:4. Der sönderbryter han bågans pilar, sköld, svärd och strid. Sela.

Ps 76:5. Du äst härligare och mägtigare, än de röfvareberg.

Ps 76:6. De stolte måste beröfvade varda, och afsomna; och alle krigare måste låta händerna falla.

Ps 76:7. För ditt näpsande, Jacobs Gud, faller i sömn både vagn och häst.

Ps 76:8. Du äst förskräckelig; ho kan för dig stå, då du vred äst?

Ps 76:9. När du låter höra domen af himmelen, så förskräckes jorden, och varder stilla;

Ps 76:10. När Gud uppstår till att döma, på det han skall hjelpa alla elända på jordene. Sela.

Ps 76:11. När du ena mennisko straffar, så måste man bekänna dig, att du redo äst till att straffa andra flera.

Ps 76:12. Lofver, och håller det HERRANOM edrom Gud, alle I som omkring honom ären. Bärer fram skänker dem förskräckeliga;

Ps 76:13. Den der Förstomen borttager modet, och förskräckelig är ibland Konungarna på jordene.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 77. PSALMEN

Frommas anfäktning, tröst.

Ps 77:1. En Psalm Assaphs, för Jeduthun, till att föresjunga.

Ps 77:2. Jag ropar med mine röst till Gud; till Gud ropar jag, och han hörer mig.

Ps 77:3. Uti mine nöds tid söker jag Herran; min hand är om nattena uträckt, och håller intet upp; ty min själ vill sig icke trösta låta.

Ps 77:4. När jag bedröfvad är, så tänker jag uppå Gud; när mitt hjerta i ångest är, så talar jag. Sela.

Ps 77:5. Min ögon håller du, att de vaka. Jag är så vanmägtig, att jag icke tala kan.

Ps 77:6. Jag tänker uppå den gamla tiden, på de förra år.

Ps 77:7. Jag tänker om nattena på mitt strängaspel, och talar med mino hjerta; min ande ransakar.

Ps 77:8. Månn då Herren förkasta evinnerliga; och ingen nåd mer bevisa?

Ps 77:9. Är det så alldeles ute med hans godhet; och hafver tillsägelsen en ända?

Ps 77:10. Hafver då Gud förgätit att vara nådelig; och tillyckt sina barmhertighet för vredes skull? Sela.

Ps 77:11. Men dock sade jag: Dermed qväl jag mig sjelf; den Högstas högra hand kan all ting förvandla.

Ps 77:12. Derföre tänker jag uppå HERRANS gerningar; ja, jag tänker uppå din förra under;

Ps 77:13. Och talar om all din verk, och säger om din anslag:

Ps 77:14. Gud, din väg är helig; hvar är en så mägtig Gud, såsom du, Gud, äst?

Ps 77:15. Du äst den Gud, som under gör; du hafver bevisat dina magt ibland folken.

Ps 77:16. Du hafver förlossat ditt folk väldeliga, Jacobs barn och Josephs. Sela.

Ps 77:17. Vattnen sågo dig, Gud, vattnen sågo dig, och ängslades; och djupen stormade.

Ps 77:18. De tjocke skyar utgöto vatten; skyarna dundrade, och skotten foro deribland.

Ps 77:19. Det dundrade i himmelen, ditt ljungande lyste på jordene; jorden rördes och bäfvade deraf.

Ps 77:20. Din väg var i hafvet, och din stig i stort vatten; och man fann dock intet din fotspår.

Ps 77:21. Du förde ditt folk, såsom en fårahjord, genom Mose och Aaron.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 78. PSALMEN

Guds välgerningar och straff.

Ps 78:1. En undervisning Assaphs. Hör, mitt folk, min lag; böjer edor öron till mins muns tal.

Ps 78:2. Jag vill öppna min mun till ordspråk, och vill förtälja gamla hemligheter;

Ps 78:3. De vi hört hafve och vetom, och våra fäder oss förtäljt hafva;

Ps 78:4. Att vi det icke fördölja skulle deras barnom, som efter komma skulle; utan förkunna HERRANS lof, och hans magt och under, som han gjort hafver.

Ps 78:5. Han upprättade ett vittnesbörd i Jacob, och gaf en lag i Israel, den han våra fäder böd, till att lära deras barn;

Ps 78:6. På det att efterkommanderna måtte det lära, och de barn, som ännu skulle födde varda; då de uppkommo, att de ock förkunnade det sinom barnom;

Ps 78:7. Att de skulle sätta sitt hopp till Gud, och icke förgäta Guds verk, och hålla hans bud;

Ps 78:8. Och icke varda, såsom deras fäder, en affällig och ohörsam art; hvilkom deras hjerta icke fast var, och deras ande höll sig icke troliga till Gud;

Ps 78:9. Såsom Ephraims barn, som väpnade voro och förde bågan, föllo af i stridstidenom.

Ps 78:10. De höllo icke Guds förbund, och ville icke vandra i hans lag;

Ps 78:11. Och förgåto hans verk, och hans under, som han dem bevist hade.

Ps 78:12. För deras fäder gjorde han under, i Egypti land, på den markene Zoan.

Ps 78:13. Han åtskiljde hafvet, och lät dem gå derigenom, och satte vattnet såsom en mur.

Ps 78:14. Han ledde dem om dagen med en molnsky, och om nattena med en klar eld.

Ps 78:15. Han lät bergsklippona remna i öknene, och gaf dem dricka vatten tillfyllest;

Ps 78:16. Och lät bäcker flyta utu bergsklippone, att de flöto derut, såsom vattuströmmar.

Ps 78:17. Likväl syndade de ännu emot honom, och förtörnade den Högsta i öknene;

Ps 78:18. Och försökte Gud, i deras hjerta, att de spis beddes till deras själar;

Ps 78:19. Och talade emot Gud, och sade: Ja, skulle väl Gud kunna bereda ett bord i öknene?

Ps 78:20. Si, han hafver väl slagit bergsklippona, att vatten utflöt, och bäcker sig utgåfvo; men huru kan han gifva bröd, och skaffa sino folke kött?

Ps 78:21. Då nu HERREN det hörde, vardt han upptänd; och eld gick upp i Jacob, och vrede kom öfver Israel;

Ps 78:22. Att de icke trodde uppå Gud, och hoppades icke uppå hans hjelp.

Ps 78:23. Och han böd skyarna ofvantill, och upplät himmelens dörrar;

Ps 78:24. Och lät regna Man till dem till mats, och gaf dem himmelsbröd.

Ps 78:25. De åto änglabröd; han sände dem mat tillfyllest.

Ps 78:26. Han lät blåsa östanväder under himmelen, och genom sina starkhet upprörde sunnanväder;

Ps 78:27. Och lät kött regna uppå dem såsom stoft, och foglar såsom sanden i hafvet;

Ps 78:28. Och lät dem falla i deras lägre, allestäds der de bodde.

Ps 78:29. Då åto de, och vordo för mätte; han lät dem släcka sin lusta.

Ps 78:30. Då de ännu sin lusta icke släckt hade, och de ännu åto deraf,

Ps 78:31. Så kom Guds vrede öfver dem; och drap de yppersta ibland dem, och nederslog de bästa i Israel.

Ps 78:32. Men öfver allt detta syndade de ännu mer, och trodde intet uppå hans under.

Ps 78:33. Derföre lät han dem dö bort, så att de intet fingo, och måste i deras lifsdagar plågade varda.

Ps 78:34. När han drap dem, sökte de honom, och vände sig bittida till Gud;

Ps 78:35. Och tänkte, att Gud är deras tröst, och Gud den Högste deras förlösare;

Ps 78:36. Och skrymtade för honom med deras mun, och lögo för honom med deras tungo.

Ps 78:37. Men deras hjerta var icke fast intill honom, och höllo sig icke troliga intill hans förbund.

Ps 78:38. Men han var barmhertig, och förlät missgerningarna, och förgjorde dem icke; och afvände ofta sina vrede, och lät icke alla sina vrede gå.

Ps 78:39. Ty han tänkte att de äro kött; ett väder, som bortfar, och kommer intet igen.

Ps 78:40. De förtörnade honom ganska ofta i öknene, och bekymrade honom i ödemarkene.

Ps 78:41. De försökte Gud framgent, och rette den Heliga i Israel.

Ps 78:42. De tänkte intet uppå hans hand, den dagen då han förlöste dem ifrå fienderna;

Ps 78:43. Såsom han sina tecken gjort hade uti Egypten, och sina under i det landet Zoan.

Ps 78:44. Då han deras vatten i blod vände; så att de af deras bäcker icke dricka kunde.

Ps 78:45. Då han ohyro ibland dem sände, som dem åto, och paddor, som dem förderfvade;

Ps 78:46. Och gaf deras frukt gräsmatkom, och deras säd gräshoppom.

Ps 78:47. Då han deras vinträ med hagel förderfvade, och deras mulbärsträ med stort hagel.

Ps 78:48. Då han deras boskap slog med hagel, och deras hjordar med ljungande.

Ps 78:49. Då han i sina grymma vrede sände ibland dem onda änglar, och lät dem härja och förderfva, och skada göra.

Ps 78:50. Då han lät sina vrede gå, och icke skonade deras själom för dödenom, och lät deras boskap dö af pestilentie.

Ps 78:51. Då han i Egypten allt förstfödt slog, de första arfvingar i Hams hyddom;

Ps 78:52. Och lät sitt folk utdraga såsom får, och förde dem såsom en hjord i öknene.

Ps 78:53. Och han ledde dem säkra, så att de intet fruktade sig; men deras fiendar öfvertäckte hafvet;

Ps 78:54. Och lät dem komma i sina helga gränsor, till detta berg, hvilket hans högra hand förvärfvat hafver;

Ps 78:55. Och fördref för dem folk, och lät dem utskifta arfvet, och lät Israels slägter bo i deras hyddom.

Ps 78:56. Men de försökte och förtörnade Gud, den Högsta, och höllo intet hans vittnesbörd;

Ps 78:57. Och föllo tillbaka, och föraktade all ting, såsom deras fäder; och höllo intet, såsom en lös båge;

Ps 78:58. Och förtörnade honom med sina höjder, och rette honom med sina afgudar;

Ps 78:59. Och då Gud det hörde, vardt han upptänd, och förkastade Israel svårliga;

Ps 78:60. Så att han lät fara sina boning i Silo, den hyddo, der han ibland menniskor bodde;

Ps 78:61. Och gaf deras magt uti fängelse, och deras härlighet uti fiendans händer;

Ps 78:62. Och öfvergaf sitt folk för svärd, och var upptänd emot sitt arf.

Ps 78:63. Deras unga män förtärde elden, och deras jungfrur måste ogifta blifva.

Ps 78:64. Deras Prester föllo genom svärd, och inga enkor voro, de der gråta skulle.

Ps 78:65. Och Herren vaknade upp, såsom en sofvande, och såsom en stark glad är, den ifrå vin kommer;

Ps 78:66. Och slog sina fiendar baktill, och hängde en evig skam uppå dem;

Ps 78:67. Och förkastade Josephs hyddo, och utvalde icke Ephraims slägte;

Ps 78:68. Utan utvalde Juda slägte, det berget Zion, som han älskade;

Ps 78:69. Och byggde sin helgedom högt, såsom ett land det evinnerliga fast stå skall;

Ps 78:70. Och utvalde sin tjenare David, och tog honom utu fårahusen.

Ps 78:71. Ifrå de däggande får hemtade han honom, att han hans folk Jacob föda skulle, och hans arf Israel.

Ps 78:72. Och han födde dem också med all trohet, och regerade dem med all flit.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 79. PSALMEN

Emot sanningenes fiendar.

Ps 79:1. En Psalm Assaphs. Gud, Hedningarna äro in i ditt arf fallne; de hafva orenat ditt helga tempel, och af Jerusalem stenhopar gjort.

Ps 79:2. De hafva gifvit dina tjenares lekamen foglomen under himmelen till att äta, och dina heligas kött djuromen på markene.

Ps 79:3. De hafva utgjutit deras blod omkring Jerusalem, såsom vatten; och der var ingen, som begrof.

Ps 79:4. Vi äre vårom grannom till en försmädelse vordne; till spott och hån dem som omkring oss äro.

Ps 79:5. HERRE, huru länge vill du så allstings vred vara; och ditt nit, såsom en eld, brinna låta?

Ps 79:6. Utgjut dina grymhet öfver Hedningarna, de dig intet känna, och uppå de Konungariken, som ditt Namn intet åkalla.

Ps 79:7. Ty de hafva uppätit Jacob, och hans hus förödt.

Ps 79:8. Tänk icke uppå våra förra missgerningar. Förbarma dig öfver oss snarliga, ty vi äre fast eländige vordne.

Ps 79:9. Hjelp du oss, Gud vår hjelpare, för dins Namns äros skull; fräls oss, och förlåt oss våra synder, för ditt Namns skull.

Ps 79:10. Hvi låter du Hedningarna säga: Hvar är nu deras Gud? Låt hämnden öfver dina tjenares blod, som utgjutet är, kunnig varda, ibland Hedningarna, för vår ögon.

Ps 79:11. Låt för dig komma de fångars suckande; efter din stora arm behåll dödsens barn.

Ps 79:12. Och vedergäll vårom grannom sjufaldt uti deras sköte deras försmädelse, der de dig, Herre, med försmädt hafva.

Ps 79:13. Men vi, ditt folk och din fosterfår, tackom dig evinnerliga, och förkunnom ditt lof förutan ända.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 80. PSALMEN

Guds omsorg om sin vingård.

Ps 80:1. En Psalm Assaphs, om gyldene rosena, till att föresjunga.

Ps 80:2. Hör, Israels Herde, du som leder Joseph såsom får; bete dig, du som sitter på Cherubim.

Ps 80:3. Uppväck dina magt, du som för Ephraim, BenJamin och Manasse äst, och kom oss till hjelp.

Ps 80:4. Gud, tröst oss, och låt ditt ansigte lysa, så varde vi hulpne.

Ps 80:5. HERRE Gud Zebaoth, huru länge vill du vred vara öfver dins folks bön?

Ps 80:6. Du spisar dem med tårars bröd, och skänker dem ett stort mått, fullt med tårar.

Ps 80:7. Du lätst alla våra grannar banna oss, och våra fiendar bespotta oss.

Ps 80:8. Gud Zebaoth, tröst oss; låt ditt ansigte lysa, så varde vi hulpne.

Ps 80:9. Du hafver hemtat ditt vinträ utur Egypten, och hafver fördrifvit Hedningarna, och planterat det.

Ps 80:10. Du hafver röjt vägen för thy, och låtit det väl rota sig, så att det hafver uppfyllt landet.

Ps 80:11. Bergen äro med dess skugga öfvertäckte, och med dess qvistar Guds cedreträ.

Ps 80:12. Du hafver utsträckt dess qvistar intill hafvet, och dess telningar allt intill älfvena.

Ps 80:13. Hvi hafver du så sönderbrutit dess gård, att deraf rifver allt det som der framom går?

Ps 80:14. De vildsvin hafva uppgräfvit det, och de vilddjur hafva afbitit det.

Ps 80:15. Gud Zebaoth, vänd dig dock; skåda neder af himmelen, och se härtill, och besök detta vinträt;

Ps 80:16. Och håll det vid magt, som din högra hand planterat hafver, och det du dig stadeliga utvalt hafver.

Ps 80:17. Se dertill, och straffat; att på det brännande och rifvande må en ände varda.

Ps 80:18. Din hand beskydde dins högra hands folk, och de menniskor, som du dig stadeliga utvalt hafver;

Ps 80:19. Så vilje vi intet ifrå dig vika. Låt oss lefva, så vilje vi åkalla ditt Namn.

Ps 80:20. HERRE Gud Zebaoth, tröst oss. Låt ditt ansigte lysa, så varde vi hulpne.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 81. PSALMEN

Högtids rätta firande.

Ps 81:1. På Gittith, till att föresjunga, Assaphs.

Ps 81:2. Sjunger Gudi gladeliga, den vår starkhet är; fröjdens Jacobs Gudi.

Ps 81:3. Tager Psalmer, och för hit trummor, lusteliga harpor med psaltare.

Ps 81:4. Blåser med basuner i nymånaden, i våra löfhyddohögtid.

Ps 81:5. Ty detta är en sed i Israel, och en Jacobs Guds rätt.

Ps 81:6. Det hafver han till ett vittnesbörd satt i Joseph, då de utur Egypti land drogo, och främmande tungomål hört hade;

Ps 81:7. Och jag deras axlar ifrån bördone friade, och deras händer vid krukorna qvitta vordo.

Ps 81:8. Då du åkallade mig i nödene, halp jag dig ut, och bönhörde dig, då tordönen öfverföll dig; och försökte dig vid trätovattnet. Sela.

Ps 81:9. Hör, mitt folk, jag vill betyga ibland dig; Israel, du skall höra mig;

Ps 81:10. Att ibland dig ingen annar Gud är, och du ingen främmande Gud tillbeder.

Ps 81:11. Jag är HERREN din Gud, som dig utur Egypti land fört hafver. Låt din mun vidt upp, låt mig uppfylla honom.

Ps 81:12. Men mitt folk hörde intet mina röst, och Israel är intet om mig.

Ps 81:13. Så hafver jag låtit dem uti deras hjertas sinne, att de måga vandra efter sitt råd.

Ps 81:14. Om mitt folk ville mig hörsamt vara, och Israel på minom vägom gå,

Ps 81:15. Så ville jag snart nederlägga deras fiendar, och vända mina hand emot deras motståndare.

Ps 81:16. Och de som HERRAN hata, skulle fela uppå honom; men deras tid skulle evinnerliga vara,

Ps 81:17. Och jag skulle spisa dem med bästa hvete, och mätta dem med hannog utu hälleberget.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 82. PSALMEN

Öfverhetsreglor.

Ps 82:1. En Psalm Assaphs. Gud står uti Guds församling, och är domare ibland gudarna.

Ps 82:2. Huru länge viljen I döma orätt, och föresätta de ogudaktigas person? Sela.

Ps 82:3. Skaffer dem fattiga och faderlösa rätt, och hjelper dem elända och torftiga till rätta.

Ps 82:4. Hjelper den föraktada och fattiga, och förlöser honom utu de ogudaktigas våld.

Ps 82:5. Men de låta intet säga sig, och aktat intet; de gå allt i mörkret; derföre måste alla landsens grundvalar falla.

Ps 82:6. Jag hafver väl sagt: I ären gudar, och allesammans dens Högstas barn;

Ps 82:7. Men I måsten dö såsom menniskor, och såsom en tyrann förgås.

Ps 82:8. Statt upp, Gud, och döm jordena; ty du äst en Herre öfver alla Hedningar.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 83. PSALMEN

Emot församlingenes fiendar.

Ps 83:1. En Psalmvisa Assaphs.

Ps 83:2. Gud, tig dock icke så, och var dock icke så stilla; Gud, lid det dock icke så.

Ps 83:3. Ty si, dine fiender rasa, och de som dig hata, sätta upp hufvudet.

Ps 83:4. De hafva listig anslag emot ditt folk, och rådslå emot dina fördolda.

Ps 83:5. Kommer, säga de, låter oss utrota dem, så att de intet folk äro; att på Israels namn icke skall mer tänkt varda.

Ps 83:6. Ty de hafva förenat sig med hvarannan, och ett förbund emot dig gjort:

Ps 83:7. De Edomeers hyddor, och de Ismaeliters, de Moabiters, och Hagariters,

Ps 83:8. De Gebaliters, Ammoniters, och Amalekiters, de Philisteers, samt med dem i Tyro.

Ps 83:9. Assur hafver ock gifvit sig till dem, och hjelpa Lots barnom. Sela.

Ps 83:10. Gör dem såsom de Midianiter, såsom Sisera, såsom Jabin vid den bäcken Kison;

Ps 83:11. Hvilke förderfvade vordo vid Endor, och vordo till träck på jordene.

Ps 83:12. Gör deras Förstar såsom Oreb och Seeb; alle deras öfverstar, såsom Seba och Zalmunna;

Ps 83:13. De der säga: Vi vilje intaga Guds hus.

Ps 83:14. Min Gud, gör dem såsom en hvärfvel, och såsom strå för väder,

Ps 83:15. Såsom en eld, den skog förbränner, och såsom en låga, den berg upptänder.

Ps 83:16. Alltså förfölj dem med ditt väder, och förskräck dem med ditt oväder.

Ps 83:17. Gör deras ansigten fulla med blygd, att de efter ditt Namn. HERRE, söka måste;

Ps 83:18. Skämme sig, och förskräckes alltid ju mer och mer, och till skam komme, och förgås.

Ps 83:19. Så skola de förnimma, att du med ditt Namn heter HERRE allena, och den Högste i allo verldene.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 84. PSALMEN

Guds huses förmån.

Ps 84:1. En Psalm Korah barnas, på Gittith, till att föresjunga.

Ps 84:2. Huru lustige äro dina boningar, HERRE Zebaoth!

Ps 84:3. Min själ längtar och trängtar efter HERRANS gårdar. Min kropp och själ fröjda sig uti lefvandes Gudi.

Ps 84:4. Ty foglen hafver funnit ett hus, och svalan sitt bo, der de sina ungar lägga; nämliga ditt altare, HERRE Zebaoth, min Konung och min Gud.

Ps 84:5. Salige äro de som i dino huse bo, de lofva dig till evig tid. Sela.

Ps 84:6. Salige äro de menniskor, som dig för sin starkhet hålla, och af hjertat efter dig vandra;

Ps 84:7. De der gå genom jämmerdalen, och göra der källor; och lärarena varda med mycken välsignelse prydde.

Ps 84:8. De vinna den ena segren efter den andra, att man se må, att den rätte Guden är i Zion.

Ps 84:9. HERRE Gud Zebaoth, hör min bön; akta härtill, Jacobs Gud. Sela.

Ps 84:10. Gud, vår sköld, skåda dock; se uppå din smordas rike.

Ps 84:11. Ty en dag uti dina gårdar är bättre, än eljest tusende. Jag vill heldre vakta dörrena uti mins Guds huse, än länge bo uti de ogudaktigas hyddom.

Ps 84:12. Ty HERREN Gud är sol och sköld. HERREN gifver nåd och äro; dem frommom skall intet godt fattas.

Ps 84:13. HERRE Zebaoth, säll är den menniska, som sig förlåter uppå dig.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜ 106 ⎜ 107 ⎜ 108 ⎜ 109 ⎜ 110 ⎜ 111 ⎜ 112 ⎜ 113 ⎜ 114 ⎜ 115 ⎜ 116 ⎜ 117 ⎜ 118 ⎜ 119 ⎜ 120 ⎜ 121 ⎜ 122 ⎜ 123 ⎜ 124 ⎜ 125 ⎜ 126 ⎜ 127 ⎜ 128 ⎜ 129 ⎜ 130 ⎜ 131 ⎜ 132 ⎜ 133 ⎜ 134 ⎜ 135 ⎜ 136 ⎜ 137 ⎜ 138 ⎜ 139 ⎜ 140 ⎜ 141 ⎜ 142 ⎜ 143 ⎜ 144 ⎜ 145 ⎜ 146 ⎜ 147 ⎜ 148 ⎜ 149 ⎜ 150 ⎜ PS. 1-75 ⎜ TOP

PSALTAREN, 85. PSALMEN

Bön om alla stånds välfärd.

Ps 85:1. En Psalm Korah barnas, till att föresjunga.

Ps 85:2. HERRE, du som fordom vast dino lande nådelig, och förlossade de fångar af Jacob;

Ps 85:3. Du som tillförene dino folke missgerning förlåtit hafver, och alla deras synder öfvertäckt; Sela.

Ps 85:4. Du som tillförene alla dina vrede borttagit hafver, och vändt dig ifrå dine vredes grymhet;

Ps 85:5. Tröst oss, Gud vår Frälsare, och låt af dine ogunst till oss.

Ps 85:6. Vill du då till evig tid uppå oss vred vara; och låt dina vrede gå evinnerliga?

Ps 85:7. Vill du då icke åter vederqvicka oss; att ditt folk må glädja sig öfver dig?

Ps 85:8. HERRE, bete oss dina nåde, och hjelp oss.

Ps 85:9. Ack! att jag höra måtte, det HERREN Gud talar, att han sino folke och sinom heligom frid tillsade; på det de icke skola på någon galenskap komma.

Ps 85:10. Dock är ju hans hjelp när dem som frukta honom, att i vårt land skall ära bo;

Ps 85:11. Att godhet och trohet mötas tillsamman, rättfärdighet och frid kyssas;

Ps 85:12. Att trohet må växa på jordene, och rättfärdighet skåda neder af himmelen;

Ps 85:13. Att ock HERREN oss godt gör; på det vårt land må sina frukt gifva;

Ps 85:14. Att rättfärdighet må ändå för honom blifva, och sin rätta gång hafva.

Psaltaren, välj kapitel:

76 ⎜ 77 ⎜ 78 ⎜ 79 ⎜ 80 ⎜ 81 ⎜ 82 ⎜ 83 ⎜ 84 ⎜ 85 ⎜ 86 ⎜ 87 ⎜ 88 ⎜ 89 ⎜ 90 ⎜ 91 ⎜ 92 ⎜ 93 ⎜ 94 ⎜ 95 ⎜ 96 ⎜ 97 ⎜ 98 ⎜ 99 ⎜ 100 ⎜ 101 ⎜ 102 ⎜ 103 ⎜ 104 ⎜ 105 ⎜