Bibelbiblioteket
ARTIKEL

Uppryckandet & uppståndelsen,

av den Kristna kyrkan sker före vedermödan


"THE PRE-TRIBULATION RAPTURE"

När kommer uppryckandet och uppståndelsen att ske?

The Pre-Tribulation Rapture


Uppståndelsen

Trösta därför varandra med dessa ord

Förvånansvärt är att det inte är många som predikar och lär ut doktrinen om uppryckandet, med tanke på att det är just vid denna händelse, som alla döda i Kristus kommer att uppstå. Jesus har med sig alla troende som har dött och hämtar upp deras kroppar från jorden och de uppstår och kläs i odödlighet. Vi som lever och är kvar på jorden när uppryckandet sker kommer då att bli återförenade med våra nära och kära som har avlidit och sedan ska vi för alltid vara hos Herren Jesus Kristus.

Jesus sade till henne, Din broder skall uppstå igen. Marta sade till honom, Jag vet att han skall uppstå i uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade till henne, Jag är uppståndelsen, och livet: han som tror på mig, om han än är död, ändå skall han leva: Och var och en som lever och tror på mig skall aldrig dö. Tror du detta? Hon sade till honom, Ja, Herre: Jag tror att du är Kristus, Guds Son, som skulle komma in i världen. - Joh 11:23-27 (SKJVB)
Men jag vill inte att ni, bröder, skall vara okunniga angående dem som sover, så att ni inte sörjer, som andra som inte har något hopp. Ty om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så kommer också Gud att föra dem som sover i Jesus med sig. Ty detta säger vi er genom Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst inte skall hindra dem som sover. Ty Herren själv skall stiga ned från himmelen med ett rop, med ärkeängelns röst, och med Guds trumpetstöt: och de döda i Kristus skall uppstå först: Sedan skall vi som lever och är kvar bli uppryckta tillsammans med dem i molnen, för att möta Herren i luften: och så skall vi alltid vara med Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. - 1Thess. 4:13-18 (SKJVB)
Vi är förvissade, säger jag, och hellre villiga att vara frånvarande från kroppen, och att vara närvarande hos Herren. - 2Kor 5:8 (SKJVB)


Uppståndelsen sker i flera steg och i ordning,

 1. Först Jesus Kristus, Och han är huvudet för kroppen, kyrkan: han som är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skall ha företräde. Kol 1:18 (SKJVB)

 2. Sedan nämns det i Matt. 27:52-53 om hur gravarna öppnades och många heliga, som hade sovit (dött), uppstod och gick ut ur sina gravar efter Jesus uppståndelse. De gick sedan in i den heliga staden (Jerusalem) och visade sig för många.

 3. Uppryckandet gäller endast för den kristna kyrkan. De döda skall uppstå oförstörbara, och vi skall förvandlas och vi ska kläs i oförgänglighet och odödlighet.

 4. De två vittnena som omtalas i Uppenbarelseboken, kapitel 11, verserna 7-12. Dessa verser beskriver hur de två vittnena som är Elia och Mose profeterar under Jakobs nöd och utför mirakel, men efter 3,5 år konfronteras av "Vilddjuret" som dödar dem, deras kroppar lämnas kvar på gatan i Jerusalem "den stora staden". Deras död leder till stor glädje bland folken men efter tre och en halv dag uppstår de igen till liv och uppstiger till himlen i en sky, till skräck för dem som ser på.

 5. Den "stora skaran" som nämns i Uppenbarelseboken, specifikt i kapitel 7, verserna 9-17, är de som halshuggits under Jakobs nöd för att de vittnade om Jesus och vägrade att tillbe Vilddjuret och ta hans märke, dessa uppstår före 1000-års riket, Upp. 20:4.

 6. I Uppenbarelseboken 20:5, resten av de döda uppstår efter 1000-års riket och ställs inför den Vita tron domen, Upp. 20:11-15.


"Ty syndens lön är döden; men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre." - Rom. 6:23 (SKJVB)


Uppryckandet

Låt ingen bedra er, uppryckandet sker INNAN tiden för Jakobs nöd (Vedermödan)

"Pre-Tribulation Rapture" är det engelska begreppet för att uppryckandet av den Kristna kyrkan sker INNAN tiden för Jakobs nöd, vedermödan. Ordet ”Uppryckandet” (engelska: Rapture) finns inte i Bibeln men är det allmänna namnet på händelsen som Bibeln beskriver, då de döda i Kristus uppstår och den då levande kristna kyrkan (församlingen) rycks upp för att möta Herren i luften innan den sjuåriga vedermödan (Jakobs nöd) inleds. Detta innebär att de kristna inte kommer att vara närvarande på jorden under vedermödan och därmed inte utsättas för de prövningar och Guds vrede som utgjuts under denna period. I Bibeln är denna tidsperiod känd som Daniels sjuttionde vecka (Dan. 9:24), eller Jakobs nöd (Jer. 30:7). Jakob = Israel (1Mos. 32:28). Dessa båda namn visar att denna tidsperiod handlar främst om Israel, en period av stor vedermöda (Matt. 24:21). Uppenbarelseboken kapitel 4-19 är en redogörelse för vad som kommer att ske under denna period.

Uppryckandet är nära förestående

Vi kan inte veta dagen eller stunden för uppryckandet då detta kommer att ske plötsligt, på ett ögonblick. Uppryckandet är ett viktigt men kontroversiellt ämne som tyvärr har många falska lärare som inte rätt delar sanningens ord. De skapar enbart förvirring och misstro till Guds ord, Bibeln. Och de bedrar människor till att inte ständigt vara redo, på att uppryckandet kan ske när som helst, innan tiden för Jakobs nöd (Vedermödan). De berövar därmed troende Kristna deras frid, som luras att tro att de kommer att gå in i denna hemska tidsperiod. Vi måste först förstå att Jesus återkomst och uppryckandet är två separata event. I 2Thes. 2:1 kan vi läsa: ”..angående vår Herre Jesus Kristus återkomst och vårt församlande till honom”. Många misstolkar Bibeln och tror att Jesus kan komma tillbaka när som helst för att upprätta sitt rike. Men det stämmer inte enligt Bibeln. Innan Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike måste först Antikrist ha trätt fram och regerat hela sin tid av 7 år. (2x3,5år). I slutet av hans regering kommer Jesus tillbaka till jorden med hela sin uppryckta kristna kyrka. (Matt. 25:31, Upp. 19:11-16). Den sjuttionde veckan kommer att avslutas när Jesus återvänder till jorden för att rädda Israel och fastställa hans tusenåriga rike (Upp. 19:11-21). 


Efter uppryckandet

En värld i chock: Alla vänder sig till Antikrist.

Antikrist framträder

Det är dock inte uppryckandet som är starten för tidsperioden Jakobs nöd, vedermödan. Antikrist bekräftar förbundet, den Mosaiska lagen, Judarna får då rätten att återuppbygga templet igen (under en sjuårs period). En illusion av fred för Israel. Tidsperioden för Jakobs nöd, vedermödan (Daniels 70:e vecka) startar när Antikrist framträder och bekräftar förbundet, inte ett fredsförbund, utan den Mosaiska lagen och dagliga slaktoffer och brännoffer börjar igen i Templet som har då byggs upp igen i Jerusalem. (Dan. 9:27, 2Thes. 2:4, Upp. 13:8, Dan. 11:31, Matt. 24:15, Mar. 13:14). Antikrist bryter dock förbundet efter 3,5 år och slakt och brännoffer blir avskaffade, det vill säga Antikrist besudlar templet och sätter stopp för judisk tillbedjan. Antikrist kommer då att framställa sig själv som Gud och kräva att alla människor på jorden ska dyrka honom. (2Tess. 2:4, Upp. 13:8). Om vedermödan läs Uppenbarelseboken kapitel 4-19.

Låt ingen människa bedra er på något sätt, ty den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och denne man av synd har blivit avslöjad, fördärvets son; Som motsätter sig och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud, eller som dyrkas; så att han såsom Gud sitter i Guds tempel, och visar upp sig att han är Gud. Kommer ni inte ihåg, att, när jag ännu var hos er, Jag berättade detta för er? Och nu vet ni vad som håller tillbaka så att han kan avslöjas i sin tid. Ty orättfärdighetens mysterium är redan verksamt: endast han som nu hindrar kommer att hindra, till dess att han har tagits bort. Och då skall den Onde avslöjas, som Herren skall förtära med sin muns ande, och skall förgöra med prakten av sin ankomst:  - 2Thes. 2:3-8 (SKJVB).


Vem är ryttaren på den vita hästen i Uppenbarelseboken 6:2?

Detta är en viktig teologisk fråga, för att förstå uppryckandet i förhållande till korrekt eskatologi

Det råder en falsk identifiering av denna ryttare som leder till Postmillennialismens fördärv

Vem är han på den vita hästen i Upp. 6:2 och 19? Se skillnaden, det är två olika ryttare. Frågan om den vita hästens ryttare är Jesus Kristus eller inte är avgörande för vår inställning till modern "kristendom". Varje teologiskt seminarium som lär ut att det är Jesus använder sig av en passage i Uppenbarelseboken 19 för att bekräfta detta. I Uppenbarelseboken 19 beskrivs en ryttare på en vit häst som är "Trofast och Sann", kallad "Guds ord" och "Kungarnas Kung och herrarnas Herre". Denna beskrivning stämmer överens med Jesus Kristus, vilket leder många att koppla samman honom med ryttaren i Uppenbarelseboken 6:2. Men en närmare granskning av texterna visar på betydande skillnader mellan dessa två gestalter, som leder till upptäckten att den vita hästens ryttare i Upp. 6:2 i själva verket har en koppling till Satan. Krig, svält, död och helvete följer i ryttarens spår, vilket skiljer sig markant från den frälsning och hopp som Jesus Kristus representerar. 

Om ryttaren i Upp. kapitel 6 är Jesus Kristus betyder det att han nu är en kung som erövrar jorden när Guds rike sprids. Detta är den lära som kallas "postmillennialism" och som lärdes ut av Augustinus (500-talet), Eusebius (400-talet) och Origenes (300-talet) mellan 200-500 e.Kr. som majoriteten av olika samfund lär ut idag, Men hemska tanke, om ryttaren inte är Jesus Kristus undervisar de flesta teologiska skolor och kyrkor en falsk lära. Kontroversen kring ryttarens identitet har lett till många krig, och den korrekta tolkningen av Uppenbarelseboken 6:2 är avgörande för att rätt dela sanningen ord och förstå Bibliska profetior.

Postmillennialism antyder att "allting blir bättre", och har rättfärdigat otaliga krig under förevändningen att mänskligheten "förbättras" genom dessa konflikter och att Kristus kungarike närmar sig genom varje krig som utkämpas. Enligt denna teologi, bör "Kristus kyrka" gradvis öka sitt inflytande över jorden eftersom Kristus erövrar den som kung. Denna hållning har varit officiell hos Vatikanstaten och har legat bakom varje stort krig i Europa och Asien från 500 e.Kr. till 1970 e.Kr. Och det är denna doktrin som rättfärdigar politiskt fiffel, lobbying (som i Sverige en laglig och etablerad praxis i det politiska systemet), falska affärer med FN och Romerska katoliker som tar sig in i regeringsorgan för att uppnå sina syften. För om Kristus gradvis erövrar och "den Romersk katolska kyrkan" är hans enda sanna kyrka (vilket de påstår sig vara), då erövrar de gradvis med honom! Detta är den postmillenniala teologin från 1900-talet som Augustinus, Origenes och Eusebius står för.


Ryttaren i Uppenbarelseboken 19 är utan tvekan Jesus Kristus, och ryttaren på den vita hästen i Uppenbarelseboken 6 är Vilddjuret, Antikrist.

I Uppenbarelseboken 19:11 får du veta att denna "vita häst" kommer från himmelen. I Uppenbarelseboken 6:2 får man inte veta något sådant, endast att han har en krona (segerkrans). I Uppenbarelseboken 19:12 får du veta att den vita hästens ryttare har "många kronor". I Uppenbarelseboken 19:15 sägs det att den vita hästens ryttare har ett "skarpt svärd". I Uppenbarelseboken 6:2 sägs det att den vita hästryttaren har "en båge". I Uppenbarelseboken 19:14 ser man att den vita hästryttaren följs av Guds arméer. Den vita hästryttaren i Uppenbarelseboken 6:2 följs av "döden", "helvetet" och "hungersnöd"! Frågan är om denna ryttare av den vita hästen i Upp. kapitel 6 har något samband med Satan; Ja, det råder ingen tvekan om det. Krig följer honom i vers 4, hungersnöd följer honom i verserna 5 och 6, död och helvete följer honom i vers 8. I vers 9 finner man honom döda människor som tror på Guds ord (Upp. 13:14-15). Hans verksamhet avslutas i vers 17 med Guds stora vredesdag. -  jämför ryttarna i nedanstående Bibelverser:


Antikrist på en vit häst, åt honom gavs en krona och han hade en båge

Och det blev givet åt det att strida mot de heliga och att besegra dem. Och åt det gavs makt över alla stammar och språk och folkslag. - Upp. 13:7. (Dan. 7:21, 8:25).
Och jag såg när Lammet bröt ett av sigillen och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: Kom och se. Och jag såg, och se, en vit häst, och han som satt på den hade en båge, och åt honom gavs en krona, och han drog ut segrande och för att segra.- Upp. 6:1-2. (2Thess. 2:1-8, 1Joh. 2:18-19).


Jesus Kristus på en vit häst, på hans huvud var många kronor och ut ur hans mun kom ett svärd

”Och jag såg himmelen öppen, och se, en vit häst och den som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Och hans ögon var som eldslågor och på hans huvud var många kronor. Och han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod och hans namn är Guds Ord. Och härarna i himmelen följde honom på vita hästar, klädda i fint linne, vitt och rent. Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, för att han med det skulle slå folken. Och han ska styra dem med järnstav, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, glödande vredes vinpress. Och han har ett namn skrivet på sina kläder och på sin höft: kungarnas Kung och herrarnas Herre.” - Upp. 19:11-16. (Upp. 1:13-18).

De flesta ser Satan som en röd varelse med två horn och svans, med en treudd i sin hand. De inser inte att trots hans verkliga natur, som Gud känner till och ser, framstår han för människor som "en ljusets ängel". I Bibeln är han den högsta makten i universum utanför Gud. Han är en så exakt kopia av Jesus Kristus att du inte skulle kunna skilja dem åt om de stod sida vid sida. För att förstå detta, titta på Skriften:

 1. Jesus har en stad som är en brud (Upp. 21). Satan har en stad som är en brud (Upp. 17).

 2. Jesus sade: "Jag är världens ljus" (Joh. 8:12, 9:5). Satan kallas en "ljusets ängel" (2 Kor. 11:14).

 3. Jesus Kristus kallas "kungarnas Kung" (Upp 19:16). Satan är en "kung över alla stolthetens barn" (Job 41:34).

 4. Jesus Kristus kallas "Fredsprinsen" (Jes. 9:6). Satan kallas "denna världens prins" (Johannes 14:30).

 5. Jesus Kristus kallas "min Herre och min Gud" (Joh. 20:28). Satan kallas "guden av denna världen" (2 Kor. 4:4).

 6. Jesus sade till Satan, när han frestades av honom: "Det står skrivet" (Luk. 4). Satan citerar Skriften direkt tillbaka till honom, "Det står skrivet", och citerar en del av Psalm 91:11 (Lukas 4).

 7. Jesus kallas "lejonet av Juda stam" (Upp 5:5). Satan kallas "ett lejon" (1 Petr. 5:8).

Med andra ord, den mest perfekta imitatören av Herren Jesus Kristus är Satan själv. Antikrist, denne man av synd representerar något fruktansvärt eftersom när han kommer, följer svält, död och helvete efter honom. Antikrist är en imitation av Jesus Kristus så han har en direkt koppling till Satan. Hur kan någon som utger sig för att vara kristen, tro att Uppenbarelseboken 6:2 är en hänvisning till Kristus som "gradvis erövrar" när resten av kapitlet hänvisar till Döden, Helvetet, Svält och Dom? Många stora och inflytelserika religiösa samfund lär fortfarande ut en falsk identifiering av denna ryttare, som indirekt är ansvarig för mer än tio stora krig och som ständigt fortsätter att orsaka krig. Du kan därför se fram emot "krig och rykten om krig" tills någon får identiteten på ryttaren i Uppenbarelseboken 6:2 rätt.

BIBELN.ONLINE & SKJVB-PROJEKTET

Lögner i massmedia

När uppryckandet har skett kommer naturligtvis inte massmedia att rapportera sanningen att Gud har hämtat sin församling av troende,

utan de kommer att skylla på något annat, som terroristattacker eller till och med på utomjordingar (ett argument som faktiskt finns inom New Age). 

Bild: Illustrationer av fiktiva tidningar


"Även han, vars ankomst sker efter Satans verk med all makt och alla tecken och lögnaktiga underverk, Och med all bedräglig orättfärdighet hos dem som förgås, eftersom de inte har tagit emot sanningens kärlek, så att de kunde bli frälsta. Och därför skall Gud sända dem en kraftig villfarelse, att de må tro på en lögn: För att de alla skulle bli fördömda de som inte trodde på sanningen, utan hade behag i orättfärdighet. "- 2Thess 2:9-12 (SKJVB) 

BIBELN.ONLINE

Om varför uppryckandet och uppståndelsen kommer att ske INNAN Antikrist framträdande.

THE PRE-TRIBULATION RAPTURE

Uppryckandets betydelse i den kristna eskatologin

Uppryckandets betydelse i den kristna eskatologin är mångfacetterad och omfattar teologiska, andliga och praktiska dimensioner för de troende. Eskatologin, doktrinen om de sista tingen eller sluttiden, omfattar olika händelser som Kristus återkomst, vedermödan, tusenårsriket och den yttersta domen. Inom detta ramverk har uppryckandet en kritisk plats eftersom det innebär att kyrkan plötsligt och mirakulöst avlägsnas från jorden, vilket när Antikrist framträder markerar början på sluttidens händelser. Här är de viktigaste aspekterna av uppryckandets betydelse i den kristna eskatologin:


Teologisk betydelse

Löfte om befrielse: Uppryckandet ses som en uppfyllelse av Kristus löfte att befria de troende från den kommande vreden, som är förknippad med vedermödan. Denna tro är rotad i skrifter som 1 Thessalonikerbrevet 1:10 och Uppenbarelseboken 3:10, som talar om att Jesus ska rädda de troende från den prövningens timme som ska komma över hela världen.

Hopp och tröst: Doktrinen om uppryckandet ger hopp och tröst till de troende, vilket betonas i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-18. Den försäkrar dem om en framtida återförening med Kristus och nära och kära som har dött i tro, och erbjuder tröst mitt i sorg och lidande.

Möte med Jesus: Uppryckandet innebär att troende kommer att få möta Jesus ansikte mot ansikte. Detta är en oerhört glädjefull händelse som många kristna längtar efter.


Andlig betydelse

Kallelse till helighet och vaksamhet: Att uppryckandet är nära förestående motiverar de troende att leva heliga och gudfruktiga liv i väntan på Kristus återkomst. Att titta efter Honom och inte efter Antikrist. Det understryker vikten av att alltid vara andligt förberedd, eftersom den exakta tidpunkten för uppryckandet är okänd.

Uppmuntran i förföljelse: För troende som utsätts för förföljelse är uppryckandet en källa till uppmuntran som påminner dem om att deras lidande är tillfälligt och att de till slut kommer att få upprättelse och bli befriade.

Stärkt tro: Tron på Uppryckandet före vedermödan (Pre-Tribulation Rapture) ger kristna en starkare tro och en djupare relation till Gud, i vetskap om att de är trygga i hans händer.


Praktisk betydelse

Fokus på evangelisation: Den överhängande möjligheten till uppryckandet ingjuter en känsla av brådska hos de troende att dela evangeliet med icke-troende. Det motiverar dem att sprida budskapet om frälsning, i vetskap om att tiden kan vara kort.

Perspektiv på jordelivet: Uppryckandet formar de troendes perspektiv på det jordiska livet och uppmuntrar dem att investera i eviga frågor snarare än timliga. Den påminner dem om att deras sanna medborgarskap är i himlen, och att de väntar på sin Frälsare därifrån, som det står i Filipperbrevet 3:20-21.

Räddning från vreden av Gud: Uppryckandet före vedermödan (Pre-Tribulation Rapture) erbjuder troende insikten att de ska undkomma de fruktansvärda lidanden som kommer att drabba jorden under Antikrists styre, den mörkaste perioden i mänsklig historia eftersom Bibeln visar att den kristna kyrkan står inte under vreden, kom ihåg att detta är Guds vrede som kommer över jorden, inte den vrede som är av människor. Detta ger trygghet och visshet i en osäker värld.


Eskatologisk sekvens

Initiering av sluttidens händelser: Uppryckandet den händelse som är nästa event på sluttidssekvensen, som leder till vedermödan, Kristus återkomst, tusenårsriket och den slutliga domen. Den markerar en övergång från kyrkans tidsålder till en period av dom och Gudomlig vrede.


Bibliska grunder för doktrinen om Uppryckandet

Joh. 14:2-3

Jesus löfte:

I min faders hus finns många herrgårdar*; om det icke vore så, skulle jag ha sagt det till er. Jag går för att bereda er en plats. Och om jag går bort och bereder er en plats, skall jag komma tillbaka, och taga er till mig, så att där jag är, där skall också ni vara." - Joh. 14:2-3.

(*Grek. μονή - monḗ = ”Herrgårdar” Se också: Joh. 12:26, 17:24). Platsen som Jesus har förberett åt oss är Nya Jerusalem, en stad som enligt Bibeln är ca 2200km i längd, bredd och höjd. (Läs mer om staden i Upp. 21:15-27).


1 Thessalonikerbrevet 4:16-18

Den grundläggande Bibeltexten för uppryckandet finns i 1 Thessalonikerbrevet 4:16-18, där aposteln Paulus beskriver hur de troende rycks upp i molnen för att möta Herren i luften.

Men jag vill inte att ni, bröder, skall vara okunniga angående dem som sover, så att ni inte sörjer, som andra som inte har något hopp. Ty om vi tror att Jesus har dött och uppstått, så kommer också Gud att föra dem som sover i Jesus med sig. Ty detta säger vi er genom Herrens ord, att vi som lever och är kvar till Herrens ankomst inte skall hindra dem som sover. Ty Herren själv skall stiga ned från himmelen med ett rop, med ärkeängelns röst, och med Guds trumpetstöt: och de döda i Kristus skall uppstå först: Sedan skall vi som lever och är kvar bli uppryckta tillsammans med dem i molnen, för att möta Herren i luften: och så skall vi alltid vara med Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. - 1Thess. 4:13-18 (SKJVB)


1Kor. 15:52-55

Paulus säger:

Se, jag visar er ett mysterium: Vi skall inte alla sova, men vi skall alla förvandlas, I ett nu, i glimten av ett ögonblick, vid den sista basunen; ty basunen skall ljuda, och de döda skall uppstå oförstörbara, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste sätta på oförgänglighet, och detta dödliga måste sätta på odödlighet. Så när detta förgängliga har tagit på sig oförgänglighet och detta dödliga har tagit på sig odödlighet, då skall det ord som står skrivet uppfyllas, Döden är uppslukad i seger. Döden, var är ditt sting? O grav, var är din seger? Dödens sting är synden, och syndens styrka är lagen. Men tack vare Gud, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.” - 1Kor. 15:51-55.

Obs! Paulus sa detta omkring år 59 e.Kr. Hur kan Jesus ha syftat till uppryckandet av den kristna församlingen i Matteus 24, (Innan Jesus dog på korset, år 33 e.Kr) när det var ett mysterium som Paulus visade på år 59, ca 26 år senare? De måste ju redan ha känt till detta då Jesus hade berättat om det. Svaret är att Jesus pratade inte om uppryckandet av kyrkan; den kristna församlingen, Kristus kropp i Matteus kapitel 24 utan detta var ämnat för Judarna under tiden för Jakobs nöd (Vedermödan). I Matteus kapitel 24, Markus 13, Lukas 17, 21, nämns det inte heller något om de döda i Kristus och deras uppståndelse som först skulle uppstå enligt Paulus i 1Tess. 4:16-18.


2Tim. 4:8

Hädanefter är för mig en krona av rättfärdighet lagd, som Herren, den rättfärdige domaren, skall ge mig på den dagen: och det gäller inte bara mig, utan också alla dem som älskar hans ankomst. - 2Tim. 4:8. (SKJVB)


Ef. 1:10

Att i dispensationen av tidernas fulländning han må samla tillsammans i ett alla tingen i Kristus, både de som är i himmelen, och som är på jorden; även i honom: - Ef. 1:10. (SKJVB)


 Fil 3:20-21

När Jesus kommer tillbaka för att ta oss till sig möter vi Herren i skyn, han kommer inte tillbaka på jorden, utan han rycker upp oss i skyn för att vi ska vara där han är.

Ty vår konversation är i himmelen; varifrån vi också söker vår Frälsare, Herren Jesus Kristus: Som skall förvandla vår vidriga kropp, så att den blir lik hans härliga kropp, i enlighet med det verk genom vilket han ock förmår att underordna allting under sig själv. Fil 3:20-21 (SKJVB)


Uppenbarelseboken 3:10

Uppenbarelseboken 3:10 är en annan viktig vers, eftersom den lovar att bevara de troende från den "prövningens timme" som ska komma över hela världen. Detta är en tydlig indikation på att kyrkan kommer att skonas från hela vedermödan.

Eftersom du har bevarat ordet av mitt tålamod, kommer jag också att bevara dig från frestelsens timme, som skall komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden. Upp. 3:10 (SKJVB)


1Thess 1:9-10

Även i 1 Thess 1:9-10 visar att Jesus, som har räddat oss från den kommande vreden

Ty de vittnar själva om hur vi har gått in hos er, och hur ni har vänt er till Gud från avgudarna till att tjäna den levande och sanna Guden; Och att vänta på hans Son från himmelen, som han har uppväckt från de döda, nämligen Jesus, som har räddat oss från den kommande vreden. - 1Thess 1:9-10 (SKJVB) 


Teologiska argument

Kristus omedelbara återkomst 

Doktrinen om omedelbarhet pekar på att Jesus Kristus kan återvända när som helst, och att det inte finns några profetiska händelser som måste inträffa före uppryckandet. Detta koncept ses som oförenligt med andra uppryckande åsikter som kräver att vissa händelser ska utvecklas innan uppryckandet kan äga rum.


Distinktionen mellan Israel och kyrkan

Vedermödan är en tid då Gud har att göra med Israel snarare än med kyrkan. Detta baseras på Daniels profetia om de sjuttio veckorna, där den sjuttionde veckan (vedermödan) gäller det Judiska folket. Denna tidsperiod kallas också för Jakobs nöd som också pekar till Judarna.


Vedermödans natur är Guds vrede

Vedermödan är en tid av Guds vrede över jorden. Eftersom de troende inte är utsedda att lida av Guds vrede utan att ta emot frälsning genom Jesus Kristus, kyrkan måste därför tas bort från jorden innan denna period av Gudomlig dom börjar.


Frånvaron av kyrkan i skrifterna om vedermödan

Termen "kyrka" är vanligt förekommande i de tidiga kapitlen i Uppenbarelseboken, men lyser med sin frånvaro i de kapitel som beskriver händelserna under vedermödan. Denna skriftliga frånvaro i Uppenbarelseboken utgör ett bevis på att kyrkan inte kommer att vara närvarande på jorden under Vedermödan. Pre-Trib doktrinen erbjuder hopp och tröst i löftet om att bli uppryckt med Kristus före en tid av aldrig tidigare skådad global vedermöda. Se punkt 12 nedan


Många felaktiga läror angående Uppryckandet

Även om tron på att uppryckandet sker före vedermödan (Pre-Trib) är utbredd bland kristna samfund, finns det olika tolkningar om tidpunkten för uppryckandet (mitt i vedermödan, före vedermödan och efter vedermödan). Pre-Trib doktrinens synsätt kontrasteras mot perspektiven Mid-Tribulation, Pre-Wrath och Post-Tribulation, som felaktigt placerar uppryckandet vid olika tidpunkter i förhållande till Vedermödan: 

 • Mid-Trib synsättet föreslår att uppryckandet sker mitt under vedermödan, efter de första 3,5 åren. Detta synsätt är baserat på antagandet att kyrkan kommer att genomgå den första delen av vedermödan, som anses vara mindre intensiv, men sedan ryckas bort innan Guds vrede blir fullständig.

 • Pre-Wrath synsättet placerar uppryckandet senare under vedermödan men före Guds slutgiltiga vrede utgjuts. Denna syn hävdar att kyrkan kommer att uppleva en del av vedermödans prövningar, vilket är menat att rena och pröva tron, men kommer att räddas innan Guds vrede når sitt klimax.

 • Post-Trib synsättet hävdar att uppryckandet sker vid slutet av vedermödans period, vilket innebär att den kristna kyrkan kommer att vara närvarande genom hela vedermödan och sedan ryckas upp för att möta Herren i luften precis innan hans återkomst för att regera på jorden. Anhängare av denna synvinkel använder ofta Matteus 24:29-31 som stöd.

Tänk bara på vilken av alla dessa läror om uppryckandet skulle uppmuntra till ett påskyndande av predikoarbetet om Kristus? Svaret är enkelt: Pre-Trib, Varför? Ja, ståndpunkten till Pre-Trib är att Kristus kan komma när som helst för att hämta sin kyrka, medan dessa andra läror angående uppryckandet väntar på tecken och händelser som måste uppfyllas först innan uppryckandet kan ske. Vilket resulterar i att de ofta tittar efter Antikrist istället för Jesus Kristus.

Bibeln säger i 1Thess. 4:17 "Sedan skall vi som lever och är kvar bli uppryckta tillsammans med dem i molnen, för att möta Herren i luften: och så skall vi alltid vara med Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. - Hur kan den kristne trösta varandra med dessa ord, om orden var att ni måste först gå in i tiden för Jakobs nöd, vedermödan, med Antikrist som världsledare, sedan kommer detta att ske? Då måste kristna be att Antikrist må komma så allt detta kan uppfyllas. Nej och åter nej. Dessa läror berövar den kristnes frid, så hur kan någon av dessa läror stämma? Vedermödans tidsperiod kallas för Jakobs nöd i Jer. 30:7 eller Dan. 9:24-27 som båda bekräftar att det handlar om Judarna inte den kristna kyrkan "Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk", Jakob är Israel (1 Mos. 32:27-28, 5Mos. 32:8-9). Daniels 70:e vecka består av 2x 3,5 år = 7 år, inte endast 3,5 år eller kortare (Upp. 11:2, 13:5, Dan. 9:27), (Bibelns definition av en vecka 1Mos. 29:18-30). Inte heller har dessa felaktiga uppfattningar om uppryckandet tagit hänsyn till att alla kristna ska också ställas inför Kristus domstol, där deras belöningar ges eller tas ifrån dem och enligt Uppenbarelseboken kapitel 5 finns det redan kristna i himlen som har gjorts till kungar och präster. (Se punkt 12 nedan).


Att begrunda på för de som tror att uppryckandet sker EFTER Antikrists framträdande

Ja även om en del påstår att den kristna kyrkan kommer att vara kvar på jorden och bli utsatt för Antikrists rike och att uppryckandet kommer att ske senare under hans tidsperiod, så börjar enligt Bibeln Guds vrede med de sju sigillen, den första som öppnas är Antikrist som vi ser i Uppenbarelseboken 6:2, läs mer i ovanstående del av denna artikel, om vem ryttaren är på den vita hästen i Uppenbarelseboken 6:2 är? Men om nu Guds kyrka skulle bli kvar på jorden under Jakobs nöd uppstår det flera problem:

 1. Om det nu var möjligt för frälsta kristna, som är döpta i Helig Ande, att gå in i tidsperioden för Jakobs nöd skulle det räcka med att en enda av oss valde att ta emot Vilddjurets märke, då blir Gud en lögnare (Gud kan inte ljuga Tit. 1:2) eftersom vi har redan fått Helig Ande som en pant på vårt arv, till evigt liv samtidigt som Gud har sagt i sitt ord att om någon tillber Antikrist, tar emot dess märke, blir de kastad i den brinnande sjön. (Upp. 14:9-11). Tänk också på att till och med Petrus förnekade Jesus tre gånger innan tuppen gol, på grund av människofruktan. Skulle vi, ALLA kristna som lever då, verkligen kunna motstå något sådant när inte Petrus klarade det? (Matt. 26:34, Mark. 14:30, 14:72, Luk 22:61).

 2. Paulus skriver t.ex till kristna och lovar oss fred av Gud Fadern och Herren Jesus Kristus (Rom. 2:10, 3:17, 10:15, 14:17, 15:33, 1Kor. 1:3). Ändå visar Uppenbarelseboken 6:4 att Lammet dvs Jesus öppnar ett sigill som tar freden från jorden. Så, vilken är det?

 3. Kristna står inte under vreden, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus, vi är frälsta från vreden. (Rom. 8:1, 5:9, Ef. 2:3).

 4. Om du verkligen tror att Kristus kropp, är kyrkan (Kol. 1:24). Varför skulle Jesus utsätta sin egen kropp, kyrkan för Sin egen vrede? Ingenstans i Bibeln kan vi se något sådant. (Se t.ex om Noa och Lot). Paulus (Saulus) förföljde Guds kyrka (1Kor. 15:9) och Jesus sa: "Jag är Jesus, den du förföljer", hela versen lyder: "Och han föll till marken, och hörde en röst som sade till honom, Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Och han sade, Vem är du, Herre? Och Herren sade, Jag är Jesus, den du förföljer: det är svårt för dig att sparka mot oxpikarna." - Apg. 9:4-5. Hur kan Gud göra samma sak som han anklagade Paulus för? Om den kristna kyrkan fortfarande är kvar på jorden när Gud utöser sin vrede, skulle Han i praktiken straffa Jesus kropp igen (straffet blev lagd på honom, han dog EN gång för våra synder. Jes. 53:5, 1Petr. 3:18).

 5. Den kristna kyrkan liknas också vid en jungfru, Kristus brud, varför skulle Kristus, vår Brudgum låta Antikrist misshandla oss, hans brud under flera år, innan Han räddar "henne". Skulle inte detta vara att misshandla sin egen blivande brud?

 6. För att kunna köpa mat krävs Vilddjurets märke enligt Uppenbarelseboken 13:16-18, så hur ska en kristen kunna försörja sin familj utan att ta Vilddjurets märke och samtidigt inte bryta det som står som i denna vers: ”Men om någon inte sörjer för sina egna, och särskilt för dem som tillhör hans eget hus, då har han förnekat tron, och är värre än en otrogen.” - 1Tim. 5:8.

 7. Varför är de Heliga (troende) under tiden för Jakobs nöd uppdelade i två olika rasgrupper, som de 144 000 av Israels tolv stammar (Judar) och den stora skaran som består av alla nationer och folk? (Upp. 7:4, 9). Bibeln säger klart och tydligt att vi är alla EN i Kristus (Gal. 3:28). "Det finns en kropp, och en ande, såsom ni är kallade i ett hopp vid er kallelse; En Herre, en tro, ett dop, En enda Gud och allas Fader, som är över alla, och genom alla, och i er alla." - Ef. 4:4-6. Så varför nämns de 144 000 som en separat grupp om alla är EN i Kristus?

 8. Bibeln säger i1Kor. 3:16-17 att en kristens kropp är Guds tempel. Om allt handlar om oss kristna, hur kan Antikrist sitta på en tron inuti alla kristna som finns kvar på jorden? (2Tess. 2:3-5, Matt. 24:15-16). Det handlar om ett fysiskt tempel i Jerusalem.

 9. Paulus berättar att vi kristna ska underordna oss politiska ”makter” och också be för dem och vara tacksamma för dem. Tit. 3:1-2, 1Tim. 2:1-4, Upp. 13:4-7 Rom. 13:1-6. Men hur är det möjligt om frälsta kristna går in i tiden för Jakobs nöd. Skulle inte detta tvinga kristna att ta Vilddjurets märket? (Läs Uppenbarelseboken 13:16-18).

 10. I Uppenbarelseboken 13:7 får Antikrist makt över alla stammar och språk och makt att strida mot de heliga och besegra dem. Om detta gäller för den kristna kyrkan stämmer inte Jesus ord i Matteus evangelium kapitel 16:18 "Och jag säger dig. Att du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min kyrka; och helvetets portar skall inte segra över den." (Se också Uppenbarelseboken 6:8).

 11. Du luras att titta efter Antikrist istället för Jesus Kristus, vår Herre. Bli inte berövad er frid genom att titta efter Antikrist. Som kristna bör vi känna glädje och frid ”Under det att vi söker efter det välsignade hoppet, och den härliga ankomsten av den store Guden och vår Frälsare Jesus Kristus; ” - Tit. 2:13.

 12. Kristna som är friköpta med Kristus blod, från alla stammar och språk och folkslag finns i himmelen innan Antikrist framträder, som dessutom har gått igenom Kristus domstol ("gjort oss till kungar och präster). Vi läser först i Uppenbarelseboken 5:9-11 "Och de sjöng en ny sång och sa: Du är värdig att ta bokrullen och öppna dess sigill, för du blev slaktad och har friköpt oss åt Gud med ditt blod från alla stammar och språk och folk och folkslag, och har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud och vi ska regera på jorden. Och jag såg och hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och varelserna och de äldste, och deras antal var tio tusen gånger tio tusen, tusen och åter tusen." Vi läser vidare i Uppenbarelseboken kapitel 6:1-2 "Och jag såg när Lammet bröt ett av sigillen och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: Kom och se. Och jag såg, och se, en vit häst, och den som satt på den hade en båge, och åt honom gavs en krona, och han drog ut segrande och för att segra."  - Uppenbarelseboken nämner kyrkan i kapitel 1, och i kapitel 2, och i kapitel 3, sedan nämns inte ordet kyrkan längre. Tänk också på att Jesus har friköpt den kristna kyrkan med sitt blod, som består av människor från ALLA stammar och SPRÅK och FOLK och FOLKSLAG och att dessa finns i himlen INNAN Jesus öppnar sigillet, hur kan uppryckandet då ske EFTER någon av Guds straff som nämns i Uppenbarelseboken? 

Sammanfattningsvis har uppryckandet en betydande teologisk, andlig och praktisk betydelse i kristen eskatologi, eftersom det ger hopp, uppmuntrar till vaksamhet och helighet och påverkar de troendes perspektiv på liv och tjänst. Dess roll som en viktig eskatologisk händelse understryker sambandet mellan kristna doktriner om sluttiden och det slutliga uppfyllandet av Guds frälsningsplan.Missa inte uppryckandet - Bli inte kvarlämnad!

Har du tagit emot Jesus, försoningen till Gud? Om inte gör det NU, vänta inte!

Detta låter kanske som skrämselpropaganda, men missar du uppryckandet måste du gå in i tiden för Jakobs nöd, med Antikrist som världshärskare, den mörkaste tidsperioden i mänsklig historia. Precis som det är ett faktum att vi alla kan dö när som helst, kan också uppryckandet ske när som helst utan förvarning.

Den som inte har tagit emot Kristus innan sin död, är evigt förlorad. En icke frälst person som lever när uppryckandet sker, blir kvarlämnad på jorden under den hemska tiden för Jakobs nöd, vedermödan.

Alla människor som har tagit emot Jesus Kristus har en underbar framtid, framför sig. Vi är lovad en uppståndelse från döden till evigt liv och att få tillbringa evigheten med Gud som en del av hans familj.

JesuPay.se

Vem betalar för din synd. Du? eller Jesus?

 Vänta inte med att ta emot Guds gåva. Bli försonad med Gud redan idag! - TRO!